קבלת מסמכים מבנק

החלטה

התביעה בתיק העיקרי הוגשה על ידי הבנק התובע (להלן: "הבנק") ב"סדר דין מקוצר".
מקובל על הכל, על פי הלכות שיצאו מתחת ידי בית המשפט העליון, כי בתביעות ממין אלו, המוגשות על ידי בנקים, אין על הבנק לצרף מסמכים רבים לכתבי טענותיו וחובתו, לעניין הקמת הזכות להגיש את התביעה בסדר הדין הנ"ל היא מצומצמת ביותר [ ע"א 688/89 הילולים (אריזה ושיווק) בע"מ נ. בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פד"י מה3 עמ' 188; ע"א 2418/90 רלפו (ישראל) בע"מ ואח' נ. הבנק למסחר בע"מ, פד"י מז5 עמ' 113 ].
מאידך נקבע שאם זקוק הנתבע למסמכים מהבנק לצורך הגנתו, זכאי הוא לקבל אותם ממנו ואם יחדל הבנק התובע ממסירתם, יהיה זכאי הנתבע לקבל רשות להתגונן כנגד התביעה בגין אי מסירת המסמכים הנדרשים.
עניין זה עבר התפתחות; בתחילה הייתה הקביעה שאם זקוק הנתבע לדפי החשבון של הבנק על מנת לבדוק את החשבונות, זכאי הוא לקבלם ולא נאמר דבר באשר למסמכים אחרים [ בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ. אפ. אר. למימון והשקעות בע"מ ואח' "פדאור" (לא פורסם) 90 (3) 26 ]; פסק הדין הנ"ל צוטט בהסכמה, ובמגבלות קביעתו לעניין גילוי דפי החשבון (בלבד), בע"א 261/89 י. אברהמי ובניו חברה לבנין בע"מ ואח' נ. בנק המזרחי המאוחד בע"מ "פדאור" (לא פורסם) 92 (2) 718.
רק בשלב מאוחר יותר, בפסק הדין "הילולים" הנ"ל, מתוך הסתמכות על פסק הדין בעניין "אפ .אר" הנ"ל, הוכרה זכות הנתבע ב"סדר דין מקוצר" לקבל לידיו את "... כל המסמכים הדרושים כדי לסייע לנתבע להתגונן הגנה ראויה..." [ שם, בעמ' 196 ].
קביעה זו שבפסק הדין "הילולים" פתחה פתח נרחב בידי נתבעים לדרוש מהבנק התובע להמציא מסמכים מן הגורן ומן היקב, בין שצריכים להם ובין אם לאו, ולו על מנת לעכב את התביעה שנגדם ולהמאיס לתובע את סדר הדין הנ"ל ואציין כי יש גם משרדי עו"ד שתשומת לבי ניתנה להתמחותם ביצירת הצורך בהמצאת מסמכים בנסיבות כאלו.
באמור לעיל אין כדי לקבוע שתמיד אלה פני הדברים; עשוי הוא שהנתבע אינו יודע בעת בקשת המסמכים, גם כשהיא בקשה כנה, איזו הגנה תמצא לו מהמסמכים המבוקשים; עובדה זו אינה צריכה לפגוע בבקשתו.
אמנם, יש הרואים בכך משום "מסע דיג" של המסמכים וייתכן וזו הדרך הראויה לתיאור הבקשה; יחד עם זאת, "מסע דיג" אינו ביטוי גנאי; למעשה שאול הביטוי מדיני גילוי המסמכים הכללים, שבתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984, אלא שהמשתמשים, ברגיל , עושים בביטוי שימוש שלא לעניין הנכון.
כך נאמרו הדברים בספרו של זוסמן, "סדרי הדין האזרחי" (מה' 7 פיסקה 345 עמ' 428): "...בעל דין הרוצה לגלות מה חומר מצוי באמתחת יריבו, מסמכים מזיקים ומסמכים מועילים, אפשר לומר עליו שהוא "דג" במימי יריבו אך בדין הוא דג בהם שהרי מטרת הגילוי היא שיעלה דברים סתומים משם...הדיג אינו מעשה פסול, אלא אם כוונת המבקש היא למצוא חומר שלא לצורך המשפט התלוי ועומד" (הדגשתו שלי - צ.כ)
על כן, כל עוד המסמכים המבוקשים על ידי נתבע מהבנק, התובע ב"סדר דין מקוצר" נוגעים לעניינו שלו, במשפט המדובר, כאשר מדובר במסמכים הקשורים בחשבונותיו שלו (אפילו אין המדובר בחשבון נשוא התביעה) ועשוי שתבוא מהם הגנה לנתבע, מהראוי והנכון לגלותם.
אכן, דיג, ככל תחביב, יש לו מחיר; ולמחיר מספר מרכיבים: יכול הבנק לבקש את הוצאותיו בגין המסמכים המופקים על ידיו, בייחוד כאשר מדובר במסמכים אשר מלכתחילה נמסרים במהלך העסקים הרגיל לידי הלקוח (כמו חשבונות הבנק) אולם לא נשמרו על ידיו; יכול הוא שעקב היות הבקשה בקשת סרק, שמבקש המסמכים יחויב על ידי בית המשפט בהוצאות הבקשה, ואלו עשויות להיות משמעותיות ביותר, אם יתברר כי אכן לא הייתה כל תועלת ממשית ב"דיג" ויכול גם שבית המשפט יפסק במקרה כזה הוצאות נוספות לטובת אוצר המדינה, כפי סמכותו לפי תקנה 514 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984.
ייאמר כי הגישה המקילה לעניין ה"דיג" סויגה מעט בפסק הדין 6514/96 חניון המרכבה חולון בע"מ נ. עירית חולון, פד"י נג1 עמ' 390, בעמ' 395 ואולם נראה שהקביעה שם נוגעת יותר לנסיבות המקרה הנדון, כאשר הובהר שלמעשה אין לנתבע כל צורך באותם מסמכים שהתבקשו על ידיו.
מבחינת הבנק התובע, טוב ייעשה אם ייעתר בדרך כלל, כפוף לתשלומים כאמור לעיל, לכל בקשות הנתבע להמצאת כל המסמכים המבוקשים ושניתן להמציאם ובכך ייחסך זמן וכסף והתביעה תצא לדרכה.
במקרה זה, טוען הנתבע שהוא זקוק לכל אותם מסמכים שטרם גולו לו או טרם נמסרו לו לצורך הקמת "טענת קיזוז" שקיימת לו, אולי, בגין חשבונות אחרים שניהל בבנק במהלך השנים, ולא נזכר הנתבע עד למועד הגשת התביעה בזכויותיו שלטענתו נפגעו עוד משנת 1980.

לגישתי, כפי שהיא לעיל, יש מקום לאפשר לנתבע לקבל את המסמכים המבוקשים על ידיו ובלבד שהנתבע יפקיד בקופת בית המשפט סך של -.5,000 ₪ אשר ישמשו, לפי קביעתי, לכיסוי הוצאות הבנק להפקת המסמכים, במידה ואלה יתבקשו וכן לתשלום הוצאות הדיון בבקשה זו, אם יתברר כי לא היה בה כלום.
הפקדה כאמור תבוצע בתוך 20 יום מעת מסירת החלטה זו לידי ב"כ הנתבע.
המסמכים יומצאו בתום 30 יום מעת מסירת ההודעה על ההפקדה.
בקשת רשות להתגונן תוגש בתוך 45 יום מעת קבלת המסמכים הנדרשים.
התיק מועבר למנ"ת לקביעת מותב לאחר השלמת האמור לעיל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דירקטור בנק

 2. בקשת פירוק בנק

 3. כונס בנק טפחות

 4. יחסי בנקאי - לקוח

 5. מכתב החרגה של בנק

 6. הפחתת ארנונה לבנק

 7. הברחת נכסים מפני בנק

 8. תקנות בנק ישראל

 9. עורך דין בנקים

 10. חוזה למראית עין - בנק

 11. ערבות הורים בבנק

 12. חוב לבנק הפועלים

 13. חוב לבנק דיסקונט

 14. התיישנות תביעה נגד בנק

 15. מלווה חוץ בנקאי

 16. יעוץ בנקאי רשלני

 17. צו הבנקאות רישוי

 18. צו הבנקאות אגרות

 19. קבלת מסמכים מבנק

 20. חוק הלוואות חוץ בנקאיות

 21. ימי ערך - תביעה נגד בנק

 22. פסול דין – תביעה של בנק

 23. מיסי ארנונה כללית על בנק

 24. פקודת הבנקאות 1941

 25. תביעה נגד בנק משכן

 26. בקשה לסילוק יתרת חוב בנק

 27. התניית שירות בשירות

 28. היקף חובת הסודיות הבנקאית

 29. עורך דין תביעות נגד בנקים

 30. עורך דין נגד בנקים

 31. תביעה של בנק לאומי על חוב

 32. דחיית תביעה נגד בנק

 33. אי החזר הלוואה לבנק

 34. עורך דין דיני בנקאות

 35. התניית שירות בשירות - דוגמא

 36. צו הבנקאות שירות ללקוח

 37. תביעה של בנק נגד לקוח על חוב

 38. חשיפת דוחות ביקורת בנק ישראל

 39. מכתב החרגה מותנה מהבנק

 40. תביעה של בנק בנושא חשבון חח"ד

 41. ביטול הסדר חוב עם הבנק

 42. מסירת רשימות לקוחות הבנק למסחר

 43. הלוואה מהבנק למראית עין

 44. אישור הלוואה מבנק הפועלים

 45. העברה בנקאית לחו''ל - טעות

 46. תביעת בנק נגד ערב על ערבות לחברה

 47. הצעת חוק הגבלת עמלות בנקים

 48. חשש לפגיעה בשווי בטוחות לטובת בנק

 49. תביעה של בנק דיסקונט על מעשי מירמה

 50. תביעה לתשלום יתרת חובות ערבים לבנק

 51. יחס משפיל בסניף בנק – תביעת פיצויים

 52. צו הבנקאות פיקדונות ללא תנועה

 53. התחרטות על לקיחת הלוואה מהבנק

 54. חוב לבנק בגין הלוואת קרן קורת

 55. תביעה נגד בנק בגין שירות לקוי

 56. "האותיות הקטנות" בהסכם עם הבנק

 57. נפילה בסניף בנק - תביעת פיצויים

 58. בנק לא הודיע כי אסור מצב של מכירה בחסר

 59. תביעת בנק מזרחי טפחות נגד ערבים

 60. מימוש תוכנית חיסכון כבטוחה לחובות לבנק

 61. פעולות בנקאיות ללא הרשאה – השבת הפסדים ?

 62. בקשה של עובדי בנק בהליכי פירוק בגלל מעילה

 63. תביעת בנק כנגד הערב לחוב החייבת העקרית

 64. השלכות קריסת בנק עקב מעילת ענק של עובדת

 65. אחריות הבנק על עיכוב בהעברת כספים לחו''ל

 66. בנק קונטיננטל לישראל בע"מ - בקשה לאכיפת אגרת חוב

 67. תביעה של בנק נגד לקוח על יתרות חובה - טענת עושק כפייה

 68. טען כי "נאלץ" ליטול הלוואה בגין טענות של מנהל הבנק

 69. חוק אמנות קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח

 70. האם בנק חייב לשלם לעובדיו תשלומים לביטוח לאומי ולביטוח רפואי ?

 71. האם רשאי בנק להעמיד יתרה בלתי מסולקת של ההלוואות לפרעון מיידי ?

 72. האם משפטית עולה התנהלות הבנק כדי חוסר תום לב הניהול מו"מ ?

 73. המחאה סורבה בהערת הבנק לפיה "נתקבלה הוראת ביטול וההסב אינו בסדר"

 74. נטען כי בניגוד לכללי בנקאות הבנק אפשר לאחות למשוך כספים בחתימתה בלבד

 75. לאחר שהתבררה הטעות, הבנק פנה בדרישה להשבת הסך של 20,000$ שזוכה בטעות בחשבון

 76. חתמה על מסמכים רבים ומשביקשה לקרוא אמרה לה פקידת הבנק כי אין צורך בכך משום שכמות הדפים גדולה מידי

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון