הפקעה שלא מומשה

האם ניתן לבקש ביטול הפקעה שלא מומשה ?
האם ניתן להסיק כי אין נחיצות במימוש הליך ההפקעה ולכן יש לבטלו ?


בית המשפט פסק כי יש להבחין בין מצב בו שאלת מימוש הצורך הציבורי במקרקעין שהופקעו עלתה כיוון שתם הצורך הציבורי שלשמו הופקעו המקרקעין, לבין מצב בו טרם התגבש ו/או התממש הצורך הציבורי שלשמו הופקעו המקרקעין.


עוד נפסק כי כדי למנוע שימוש שרירותי בסמכויות הרשות, על הרשות לפרש מראש את מטרת ההפקעה - הרשות אינה רשאית לתת עינה בחלקה מסוימת רק משום שנאה היא, ולהפקיע אותה רק משום שבאחד הימים היא עשויה לשמש צורך ציבורי זה או אחר, כפי שיוחלט ברבות הימים.


כדי להפיג את החשש כי הרשות נתנה עינה בקרקע והפקיעה אותה שלא כדין צריך שיתקיימו שלושה תנאים מצטברים:

(1) קיום צורך ציבורי מסוים ומוגדר;

(2) זיקתו של צורך זה למקרקעין המסוימים המיועדים להפקעה;

(3) קיום צורך בהפקעת המקרקעין המסוימים כדי לממש את הצורך הציבורי;אין די בקיומה של מטרה ציבורית להפקעתה של קרקע פלונית, אלא שומה על הרשות להוסיף ולהראות כי המקרקעין המסוימים "אמורים ומתאימים לשמש צורך מסוים.


אין הרשות רשאית להפקיע מקרקעין על מנת ליצור מאגר שישמש אותה בעת הצורך והתחשבות בצרכנים עתידיים אינה שיקול להפקעת קניינו של אזרח במשך תקופה של שנים רבות.
התחשבות מעין זו גם לא מתיישבת עם הצורך להגדיר את המטרה הספציפית של הצורך הציבורי שלשמו הופקעה הקרקע.


לא זו בלבד שיש להראות כי יש מטרה ציבורית מוגדרת ושהמקרקעין המסוימים מתאימים לשמש מטרה זו, אלא שיש חשיבות להקדמת הליכי התיכנון להליכי ההפקעה.


בהקדמת הליכי תכנון להפקעה יש אמנם ערובה לחיוניות ההפקעה, אולם בקליטה מלאה של הכלל הזה יש כדי לרוקן מתוכן את ההכרה בגמישות תכנונית. הימנעות מלהיזקק לערובה זו מצריכה תמיכה אחרת שיהא בה כדי להפיג את החשש כי הרשות נתנה עינה בחלקה, והיא נאחזת בה עד שתמצא לה מטרה אחרת.


גישת בית המשפט היא כי לא סביר שלאורך תקופה ארוכה כל כך לא נמצא יעוד קונקרטי למקרקעין המופקעים. סביר יותר להניח שבמהלך תקופה ארוכה לא פעלה הרשות למימוש ההפקעה.


מצב בו הרשות מפקיעה מקרקעין על-פי תכנית, אולם אינה פועלת למימוש מטרת ההפקעה, עשוי להביא בתנאים מסוימים לביטול ההפקעה ונפסק כי השהייה בלתי סבירה של פעולות מטעם הרשות המפקיעה לאחר ההפקעה עשויה להביא לכך, כי בתנאים מסויימים, תבוטל ההפקעה.


כאשר הרשות לא עושה שימוש בקרקע למטרה שלשמה הופקעה, מוכח בעליל כי אותו צורך ציבורי אינו חזק מספיק, ועל כן עומדת לבעל המקרקעין הזכות לדרוש את ביטול ההפקעה במקרה של השתהות ארוכה במימוש מטרת ההפקעה.


דין דומה לו יחול גם על מקרה שבו הפקעה שלא מומשה זמן רב יתר-על-המידה. אכן, רשות שהפקיעה קרקע למטרה פלונית, ושנים ארוכות אין היא עושה שימוש בקרקע למטרה שלשמה הופקעה הקרקע, בעצם מחדלה זה מלמדת היא על עצמה כי אין היא זקוקה לקרקע שהופקעה: לא בזמן שהופקעה ולא למטרה שהופקעה למענה.


אותו צורך ציבורי שבעטיו נלקח הקניין מן היחיד והועבר לשימוש הכלל הוכח בעליל כי אין הוא עז דיו וממילא כי אין הוא מצדיק נטילה כפויה של הקרקע. אם אמרנו כי מבחן המידתיות חל על ביצועה של הפקעה, השתהות בביצוע ההפקעה במשך תקופה ארוכה מעוררת ספק אם אמנם הייתה ההפקעה אמצעי מידתי בנסיבות העניין.


השתהות בלתי סבירה מטעם הרשות במימוש מטרת ההפקעה מקנה זכות לפרט לדרוש את ביטולה של הפקעה שלא מומשה.


מפסיקת בית המשפט עולה כי יש קשר הדוק בין ההפקעה לבין היעוד הציבורי, ואל לה להפקעה להוות יעד בפני עצמו. אם היעוד הציבורי איננו עומד עוד, יש להחזיר את הקרקע לבעליה.


ההפקעה לא נועדה להעשיר את המדינה. בין הפקעת הקרקע לבין צורכי הציבור קיים קשר בל-יינתק, עד כי ניתן לומר שמבחינה רעיונית זכות הקניין שרוכשת המדינה בקרקע שהופקעה מן הפרט - אף אם הושלמו הליכי ההפקעה - היא זכות "מותנית", והתנאי הוא נחיצות הקרקע להגשמת צורך ציבורי: משחלף הצורך הציבורי מן העולם, או קמה עילה אחרת לביטול ההפקעה, יש להשיב את הקרקע לבעליה, אם רצונו בכך. השבת הקרקע במצב דברים זה היא שמשיבה את 'סדרי הקנין באדמה' על כנם, שאם לא כן הופכת ההפקעה ממכשיר להגשמת יעדים חברתיים למטרה עצמאית, העומדת בזכות עצמה.


שיהוי במימוש מטרת ההפקעה יכול להוות עילה לביטולה, לעיתים מצביע השיהוי, כשלעצמו, על זניחת מטרת הפקעה שלא מומשה.


הפן המהותי עניינו בכך שהפרת החובה המוטלת על הרשות לנהוג באופן סביר ובשקידה ראויה למימוש מטרת ההפקעה עלולה, לעיתים להקים עילה לביטול ההפקעה.


חובת השקידה הראויה, הנגזרת מכללי המינהל התקין, חלה אף על מימוש מטרת ההפקעה לאחר השלמת הליכי ההפקעה. חובה זו מקפלת בתוכה, בתחום ההפקעות, את אינטרס הפרט - מזה, ואינטרס הציבור - מזה. יסודו של אינטרס הפרט ממנו הופקעה הקרקע בהחשת מימוש מטרת ההפקעה, קשור לעקרון סופיות המעשה המינהלי ויציבותו.


השיהוי נוטע בפרט את התחושה כי נטילת הקרקע ממנו לא היתה כורח המציאות, ולצידה זיק תקווה שהקרקע תושב לידיו, המהווה מחסום נפשי להשלמה עם סופיות ההפקעה.


באינטרס הציבורי שזורים שני פנים:
פן צר, שעניינו סיפוק מהיר של הצורך הציבורי שלמענו הופקעה הקרקע, ופן רחב, שעניינו אמון הציבור ברשות המפקיעה. על חשיבות סיפוקו המהיר של הצורך הציבורי, שבשמו נפגעה קשות זכות הקניין של הפרט, אין צורך להכביר במילים.
בנוגע לפגיעה באמון הציבור ברשות המפקיעה, די שנאמר כי השתהות בלתי סבירה במימוש מטרת ההפקעה פוגעת בתדמית הרשות המפקיעה, הנתפשת במקרה כזה כמי שביקשה להעביר את עושר הפרט לכיס הכלל באיצטלה של צורך ציבורי.


הקביעה של משך השיהוי שיש בו כדי להצביע על זניחת מטרת ההפקעה תלויה בנסיבות כל מקרה - יש והפסיקה מצאה כי שיהוי של 12 שנים מצדיק את ביטול ההפקעה ויש מקרים בהם גם כאשר הרשות השתהתה מעל לעשרים שנה במימוש מטרת ההפקעה, קבע בית-המשפט כי אין לבטל את ההפקעה.
     

יש חשיבות בעניין זה לשאלת הנזק שנגרם לבעל המקרקעין כתוצאה מההפקעה ולנזק שייגרם לציבור כתוצאה מביטולה, שכן בית-המשפט מצווה להגן על זכות הקניין של הפרט מצד אחד ועל זכות הציבור מן הצד השני, ועליו לאזנם תוך מתן משקל ראוי לכל אחד מהם. כנגד הנזק שצפוי לעותר מההפקעה יש לבחון נזקים אפשריים לציבור כתוצאה מביטול ההפקעה כאשר הרשות תאלץ לרכוש אותה חלקה או חלקה סמוכה בכסף מלא בשל מיקום המקרקעין שאין לו תחליף או כאשר ביטול ההפקעה יתבטא מבחינת הציבור במניעת שירות חיוני.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הפקעת קרקעות

 2. מטרת ההפקעה

 3. הפקעת יתר

 4. פיצויים בגין הפקעה

 5. צו תפיסה

 6. ביטול הפקעת חלקה

 7. ביטול הפקעה רעננה

 8. שווי של דונם מופקע

 9. הפקעה לצורכי ציבור

 10. ילקוט פרסומים הפקעה

 11. הסכם הפקעה - מיסים

 12. עורך דין הפקעה

 13. הפקעה שלא מומשה

 14. כביש 531 הפקעה

 15. הפקעות כביש 531

 16. ביטול הפקעה בגלל פגמים

 17. הפקעה לצורך הרחבת כביש

 18. הפקעות קרקע ביפו

 19. הפקעה לסלילת כביש

 20. פסקי דין - הפקעות

 21. הפקעת שטחים - פיצויים ?

 22. עשיית עושר הפקעה

 23. הפקעה לצורך חניה

 24. הפקעה לצרכי ציבור

 25. כביש מכבית הפקעה

 26. ביטול הפקעה של כביש בצפת

 27. הפקעה - תכנית שינוי מתאר

 28. הפקעת אדמות ערבים

 29. עתירה לביטול הפקעה

 30. הפקעת מקרקעין ברמת השרון

 31. ביטול הפקעת מקרקעין

 32. הפרשות לצרכי ציבור

 33. השבחת קרקע שהופקעה

 34. הפקעת קרקע בשכירות

 35. הקצאת קרקע חלופית - הפקעה

 36. הפקעת מקרקעין מירושה

 37. פיצוי ריאלי על הפקעת מקרקעין

 38. הפקעה לצורכי ציבור - דוגמא

 39. הצעת חוק הפקעות קרקע

 40. חישוב פיצוי על הפקעה

 41. מה זה הפקעת קרקעות ?

 42. הפקעה - חישוב פיצויים

 43. הפקעת קרקעות - בוררות

 44. חלקה מופקעת – תביעת פיצויים

 45. השפעה של הפקעה על חוזה

 46. הפקעה בניית כביש - פיצויים ?

 47. הפקעה לצורך הרחבת דרך

 48. שכר טרחה - ביטול הפקעה

 49. פיצוי על הפקעה בתל אביב

 50. פיצוי מופחת בגין הפקעה

 51. הפקעות מקרקעין כביש 531

 52. הודעה על הפקעה - פקודת הקרקעות

 53. פיצויים על הפקעה – זכות יורשים

 54. הפקעה לצורך כריית מנהרות הכרמל

 55. הפקעות קרקע בראשון לציון

 56. פיצוי בגין הפקעת 61% משטח חלקה

 57. חוק לתיקון דיני הרכישה - הפקעות

 58. הפקעת קרקע בבעלות משותפת

 59. ביטול הפקעה - אי מימוש במשך שנים

 60. הפקעה ללא פיצוי - פגיעה בקניין ?

 61. הפקעה לצורך הקמת מתקן צבאי

 62. הפקעה לצרכי ציבור פתח תקווה

 63. טופס ערעור על הפקעת מקרקעין

 64. הפקעה - פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 65. סעד של פיצוי בקרקע אשר הופקעה

 66. הפקעה לצורך הרחבת נתיב תחבורה

 67. פיצוי על הפקעה – שטח נטו או ברוטו ?

 68. הפקעה שכונת נווה יעקב בירושלים

 69. קביעת פיצוי על הפקעה בבית משפט

 70. פיצויים ממדינת ישראל בגין הפקעת חלקה

 71. פיצויים על הפקעת חלק מהמקרקעין

 72. סירוב למסור מקרקעין לצורך הפקעה

 73. פירוק שיתוף במקרקעין עקב הפקעה

 74. פיצויים על הפקעה של קרקע חקלאית

 75. קרקעות חלופיות - פיצוי על הפקעה

 76. פיצויי הפקעה - הוצאות העברת עסק

 77. הפקעת קרקע לצורכי ציבור לשם סלילת כביש

 78. תביעה לפיצויים בשל הפקעת מקרקעין בירושלים

 79. סעיף 189 חוק התכנון והבניה - הפקעת מקרקעין

 80. טופס הפקעה או רכישה של נכסים מטעם הממשלה

 81. פיצוי בהפקעת מקרקעין לפי המחיר נכון להיום

 82. חישוב פיצויי ההפקעה על בסיס השימוש שנעשה בה בפועל

 83. זכויות חברי מושב לפיצויים בגין הפקעת קרקעות

 84. הפקעה של רשיון - תשלום פיצויים על השקעה במבנה במגרש

 85. תביעה פיצויים הפקעה קרקע - פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 86. טופס הפקעה או רכישה מטעם הממשלה של כלי שיט ההולך ונבנה

 87. פיצוי כספי מועצה מקומית נטילת חלק ממקרקעין - לא ע"י הפקעה לצורך הרחבת כביש

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון