ביטול הפקעת מקרקעין

מהם התנאים בהם בית המשפט מורה על ביטול הפקעת מקרקעין ?

ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מפקיעה מקרקעין בהתאם לסעיף 189 לחוק התכנון והבנייה בצירוף עם סעיפים 5 ו-7 לפקודת הרכישה.


המקרקעין מוקנים לרשות הציבורית והזכויות בהם נרשמות על שמה (בהתאם לסעיף 19 לפקודת הרכישה). במצב דברים זה, הרשות עוברת למימוש המטרה לשמה הופקעו המקרקעין.


במסגרת זו על הרשות הציבורית לפעול בשקידה ראויה, תוך פרק זמן סביר, למימוש מטרת ההפקעה. חובה זו חלה גם בשלב ביצוע פעולות ההפקעה.


ביסוד הטלת החובה לפעול בשקידה ראויה עומדת חובת הנאמנות של הרשות הציבורית כלפי הציבור - ובכללו "הנפקע" - להגשים את הצורך הציבורי שבגינו הופקעו המקרקעין והועברו לידיה. חובה זו מתחדדת על רקע מעמדה של הזכות החוקתית לקניין (סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו).


מעמדה החוקתי על חוקי של זכות הקניין של הבעלים המקוריים, אשר נפגעה בעת הפקעתה, מצדיק את ביטול ההפקעה מקום בו הרשות הציבורית לא פעלה בשקידה הראויה ובמהירות הסבירה, באופן שמעיד על העדר קיומו של צורך ציבורי.


דין הוא שהוצאתה לפועל של התכלית לשמה הופקעו המקרקעין תיעשה במהירות הראויה. רשות שהפקיעה קרקע למטרה ציבורית מסוימת ושנים ארוכות לא עושה שימוש בקרקע, משמיעה לציבור למעשה שאין היא זקוקה לקרקע שהופקעה, לא למטרה שלשמה הופקעה ולא בזמן שהופקעה. בנסיבות אלו מתעורר ספק באשר לצורך הציבורי ובאשר לעילה לנטילת הקרקע ואף מתחזק הרושם כי לא הייתה הצדקה לכתחילה לנטילת הקרקע מבעליה


לשיהוי בשימוש במקרקעין על ידי הרשות שני פנים שונים. האחד, פן ראייתי התומך בסברה לפיה זנחה הרשות את מטרת ההפקעה, השני, פן שנהוג לכנותו "שיהוי מינהלי" - פגם מנהלי של הרשות לממש את מטרת ההפקעה. קרי, מחדלה של הרשות להגשים את התכלית שעמדה בבסיס הפקעת המקרקעין מלמד על כך שהרשות לא נהגה ב"שקידה הראויה". הטלת חיוב על הרשות לפעול בשקידה ראויה נתמכת על ידי מכלול שיקולים פרטיים וציבוריים כאחד, לרבות הצורך שבמימוש יעיל של הקרקע המופקעת ואמון הציבור בפעולות הרשות.


זניחת מטרת ההפקעה, כמו גם מחדלה של הרשות לפעול בשקידה הראויה לצורך הגשמתה, עשויים להביא את בית המשפט להורות על ביטול ההפקעה ועל השבת המקרקעין לידי בעליהם המקוריים.


יחד עם זאת, ביטול מעשה ההפקעה עלול להיתקל לעיתים בקשיים הנובעים מעצם התערבותו של בית המשפט בהליכים המתנהלים אצל רשויות התכנון. כמו כן, ביטול ההפקעה והשבת המצב לקדמותו, בשעה שרשות התכנון כבר החלה בהוצאתה אל הפועל של התכלית לשמה הופקעה חלקת המקרקעין, מעורר קשיים מעשיים ולכן עשוי בית המשפט שלא לנקוט בדרך זו גם בנסיבות בהן קצב התנהלות הדברים רחוק מלהשביע רצון.


בנסיבות בהן נפל שיהוי ניכר בפעולות הרשות אך ביטול ההפקעה והשבת המקרקעין לבעליהם עלולים להביא לפגיעה באינטרס הציבורי, עלול להיווצר מצב בו בעל המקרקעין ייוותר נטול כל סעד. מצב דברים זה אינו עולה בקנה אחד עם העמדה, לפיה מעשה ההפקעה אינו מביא לניתוק זיקתו של בעל המקרקעין מהחלקה המופקעת. כן, במצב דברים זה מעשה ההפקעה גם אינו עולה בקנה אחד עם מעמדה החוקתי של הזכות לקניין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הפקעת קרקעות

 2. מטרת ההפקעה

 3. הפקעת יתר

 4. פיצויים בגין הפקעה

 5. צו תפיסה

 6. ביטול הפקעת חלקה

 7. ביטול הפקעה רעננה

 8. שווי של דונם מופקע

 9. הפקעה לצורכי ציבור

 10. ילקוט פרסומים הפקעה

 11. הסכם הפקעה - מיסים

 12. עורך דין הפקעה

 13. הפקעה שלא מומשה

 14. כביש 531 הפקעה

 15. הפקעות כביש 531

 16. ביטול הפקעה בגלל פגמים

 17. הפקעה לצורך הרחבת כביש

 18. הפקעות קרקע ביפו

 19. הפקעה לסלילת כביש

 20. פסקי דין - הפקעות

 21. הפקעת שטחים - פיצויים ?

 22. עשיית עושר הפקעה

 23. הפקעה לצורך חניה

 24. הפקעה לצרכי ציבור

 25. כביש מכבית הפקעה

 26. ביטול הפקעה של כביש בצפת

 27. הפקעה - תכנית שינוי מתאר

 28. הפקעת אדמות ערבים

 29. עתירה לביטול הפקעה

 30. הפקעת מקרקעין ברמת השרון

 31. ביטול הפקעת מקרקעין

 32. הפרשות לצרכי ציבור

 33. השבחת קרקע שהופקעה

 34. הפקעת קרקע בשכירות

 35. הקצאת קרקע חלופית - הפקעה

 36. הפקעת מקרקעין מירושה

 37. פיצוי ריאלי על הפקעת מקרקעין

 38. הפקעה לצורכי ציבור - דוגמא

 39. הצעת חוק הפקעות קרקע

 40. חישוב פיצוי על הפקעה

 41. מה זה הפקעת קרקעות ?

 42. הפקעה - חישוב פיצויים

 43. הפקעת קרקעות - בוררות

 44. חלקה מופקעת – תביעת פיצויים

 45. השפעה של הפקעה על חוזה

 46. הפקעה בניית כביש - פיצויים ?

 47. הפקעה לצורך הרחבת דרך

 48. שכר טרחה - ביטול הפקעה

 49. פיצוי על הפקעה בתל אביב

 50. פיצוי מופחת בגין הפקעה

 51. הפקעות מקרקעין כביש 531

 52. הודעה על הפקעה - פקודת הקרקעות

 53. פיצויים על הפקעה – זכות יורשים

 54. הפקעה לצורך כריית מנהרות הכרמל

 55. הפקעות קרקע בראשון לציון

 56. פיצוי בגין הפקעת 61% משטח חלקה

 57. חוק לתיקון דיני הרכישה - הפקעות

 58. הפקעת קרקע בבעלות משותפת

 59. ביטול הפקעה - אי מימוש במשך שנים

 60. הפקעה ללא פיצוי - פגיעה בקניין ?

 61. הפקעה לצורך הקמת מתקן צבאי

 62. הפקעה לצרכי ציבור פתח תקווה

 63. טופס ערעור על הפקעת מקרקעין

 64. הפקעה - פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 65. סעד של פיצוי בקרקע אשר הופקעה

 66. הפקעה לצורך הרחבת נתיב תחבורה

 67. פיצוי על הפקעה – שטח נטו או ברוטו ?

 68. הפקעה שכונת נווה יעקב בירושלים

 69. קביעת פיצוי על הפקעה בבית משפט

 70. פיצויים ממדינת ישראל בגין הפקעת חלקה

 71. פיצויים על הפקעת חלק מהמקרקעין

 72. סירוב למסור מקרקעין לצורך הפקעה

 73. פירוק שיתוף במקרקעין עקב הפקעה

 74. פיצויים על הפקעה של קרקע חקלאית

 75. קרקעות חלופיות - פיצוי על הפקעה

 76. פיצויי הפקעה - הוצאות העברת עסק

 77. הפקעת קרקע לצורכי ציבור לשם סלילת כביש

 78. תביעה לפיצויים בשל הפקעת מקרקעין בירושלים

 79. סעיף 189 חוק התכנון והבניה - הפקעת מקרקעין

 80. טופס הפקעה או רכישה של נכסים מטעם הממשלה

 81. פיצוי בהפקעת מקרקעין לפי המחיר נכון להיום

 82. חישוב פיצויי ההפקעה על בסיס השימוש שנעשה בה בפועל

 83. זכויות חברי מושב לפיצויים בגין הפקעת קרקעות

 84. הפקעה של רשיון - תשלום פיצויים על השקעה במבנה במגרש

 85. תביעה פיצויים הפקעה קרקע - פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 86. טופס הפקעה או רכישה מטעם הממשלה של כלי שיט ההולך ונבנה

 87. פיצוי כספי מועצה מקומית נטילת חלק ממקרקעין - לא ע"י הפקעה לצורך הרחבת כביש

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון