ערעור על אי הכרה ביחסי עובד מעביד

פסק דין

1.     ערעור זה מכוון נגד פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב ( השופטת אהובה עציון ונציג ציבור מר דוד דיין; עב' 5520/01) בו נקבע כי לא התקיימו יחסי עובד מעביד בין המערער למשיבה, ועל כן נדחתה תביעתו על כל רכיביה.

2.     המערער הועסק במשיבה (להלן: תנובה) שלוש תקופות מצטברות משך כ-25 שנה. בתקופת העסקתו הראשונה והשלישית של המערער, התקיימו יחסי עובד מעביד בין הצדדים. לגבי התקופה השנייה מיום 1.9.96 ועד ליום 30.12.98, היו הצדדים חלוקים בדבר מעמדו של המערער - כשכיר או עצמאי והשלכות מעמדו זה, על הזכויות הנתבעות מכוחו (להלן: התקופה השנייה).

3.     בית הדין האזורי עמד על מסכת היחסים שבין הצדדים בתקופות העסקתו השונות, ולאחר שנתן דעתו לעדויות שהושמעו לפניו ולטענות הצדדים הגיע למסקנה כי בתקופה השנייה היה המערער במעמד של עצמאי ולא התקיימו במהלכה יחסי עובד מעביד בין הצדדים.

4.     בערעורו לפנינו טען המערער כי בעת העסקתו בתנובה משך כל השנים, לרבות בתקופה השנייה, היה במעמד של עובד שכיר, וכי אופן ההתקשרות וההעסקה בתקופה השנייה לא היה שונה מזה שבתקופה הראשונה, לגביה הוסכם כי הועסק במעמד שכיר.

תנובה תמכה בפסיקתו של בית הדין האזורי ומטעמיו.

5.     לאחר שנתנו דעתנו לטענות הצדדים ולחומר שהובא לפנינו, הגענו לכלל מסקנה לפיה דין הערעור להידחות.
פסק דינו של בית הדין האזורי מבוסס היטב בממצאיו ובמסקנותיו המשפטיות, ולא מצאנו טעם משפטי המצדיק התערבותנו בו. לפיכך, ראוי פסק דינו של בית הדין האזורי להתאשר מטעמיו לפי תקנה 108(ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991.

6.     למסקנה זו אליה הגענו כאמור נוסיף דברים אחדים המבהירים ומחזקים אותה:

א.     אכן על פני הדברים התקיים לגבי המערער גם בתקופה השנייה הפן החיובי, כלומר, השתלבות במערך האירגוני של תנובה. ברם, לא התקיים לגבי המערער הפן השלילי, דהיינו שלא היה לו עסק משלו. על פי הנתונים העובדתיים היה למערער עסק משלו שבא לידי ביטוי בכך שהמערער נשא בהוצאות כמעסיק של "עוזר המחלק", ומעת לעת היו לו גם עובדים נוספים על בסיס יומי. המערער נשא בהוצאות הכרוכות בשימוש במשאית, הוא נהנה מתמורה בשיעור 7% מהפדיון היומי, באופן שככל שעלה בידיו לשווק ולהפיץ סחורה רבה יותר כך התמורה הייתה גדולה יותר.     למערער היו סיכוני רווח והפסד, שלא היו קיימים לגביו בתקופה הראשונה, בה הוסכם שהוא שכיר. הדבר התבטא בכך, שלמערער הייתה גם משכורת בסיס בתקופה הראשונה, כך שאם לא הייתה לו תמורה מעמלות, היה נהנה לפחות ממשכורת הבסיס.

     נתון זה מדגים במפורש את ההבדל בין שתי התקופות, כאשר בתקופה הראשונה סיכוני ההפסד וסיכויי הרווח היו קטנים, אם בכלל, לעומת התקופה השניה, בה וסיכוני ההפסד וסיכויי הרווח היו גדולים בהרבה מהתקופה הראשונה.
     
ב.     לא למותר לציין, כי המערער בחר לחתום על הסכם עם תנובה, בו הוא מוגדר כעצמאי, וכך גם התנהג הלכה למעשה ביחסיו אל שלטונות המס ואל תנובה. עוד יש לציין, כי התמורה בה זכה המערער בתקופה השניה הייתה גדולה לעין ערוך לעומת התמורה בה זכה בתקופה הראשונה ובתקופה השלישית, בהן היה לכל הדעות שכיר. גם אם יש למערער טענות על קיצוץ העמלה מ-7% ל-4%, מקומן של טענות אלה צריך להתברר בבית המשפט המוסמך, ולא בבית דין זה בהעדר יחסי עובד ומעביד בין הצדדים בתקופה זו.

7.     סוף דבר - הערעור נדחה. המערער ישלם לתנובה שכר טרחת עו"ד בערעור בסך 5,000 ש"ח בצירוף מע"מ, בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, ישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת יחסי עובד מעביד

 2. עובד מעביד משפחה

 3. יחסי עובד מעביד פשרה

 4. העסקת בן משפחה

 5. מבחן הפיקוח - קשר אישי

 6. יחסי עובד מעביד - רבנים

 7. יחסי עובד ומעביד - מנכ"ל

 8. הגדרת יחסי עובד מעביד

 9. יחסי עובד מעביד - כדורגל

 10. יחסי עובד מעביד בעל ואישה

 11. יחסי עובד מעביד קבלן משנה

 12. מיקור חוץ - outsourcing

 13. יחסי עובד מעביד קבלן משנה

 14. יחסי עובד מעביד גנן

 15. מבחן ההשתלבות במשפט העבודה

 16. יחסי עובד מעביד בין אם לבנה

 17. יחסי עובד ומעביד קבלן עצמאי

 18. יחסי עובד מעביד בין אב לבתו

 19. יחסי עובד מעביד מדריך טיולים

 20. פועל רומני - יחסי עובד מעביד

 21. יחסי עובד מעביד - ספר במספרה

 22. יחסי עובד מעביד – ביטוח לאומי

 23. יחסי עובד מעביד בין אשה לבעלה

 24. יחסי עובד מעביד בין בני משפחה

 25. עובד או קבלן עצמאי ?

 26. הסכם זכיינות - יחסי עובד מעביד

 27. יחסי עובד מעביד - עסק פיצוחים

 28. קבלן או עובד - יחסי עובד מעביד

 29. שירותי הובלה יחסי עובד מעביד ?

 30. יחסי עובד מעביד - עירייה

 31. התנדבות יחסי עובד מעביד

 32. חוזה יועצים - יחסי עובד מעביד ?

 33. מעמד בעל משאית - יחסי עובד מעביד

 34. בקשת מפרק בעניין יחסי עובד מעביד

 35. שירותי עיתונאות – יחסי עובד מעביד

 36. יחסי עובד מעביד - קרבה משפחתית

 37. יועץ חיצוני יחסי עובד מעביד

 38. משגיח כשרות יחסי עובד מעביד

 39. עירוב נכסים - יחסי עובד מעביד

 40. עובד / בעל מניות - יחסי עובד מעביד ?

 41. מבחנים לשאלת ניהול עסק עצמאי

 42. יחסי עובד מעביד הפן השלילי / פן חיובי

 43. יחסי עובד מעביד / פרילנסר - עיתונאי ?

 44. לא היו יחסי עובד ומעביד - בעלות במניות

 45. קשרי ידידות או יחסי עובד מעביד

 46. האם בעל מניות בחברה יכול ויחשב כעובד ?

 47. צביעת שער כאות מחאה - יחסי עובד מעביד

 48. יחסי עובד ומעביד בן משפחה - ביטוח לאומי

 49. בקשה להצהיר על קיומם של יחסי עובד-מעביד

 50. ערעור על אי הכרה ביחסי עובד מעביד

 51. יחסי עובד מעביד בין רופא לבין קופת חולים

 52. יחסי עובד מעביד בין חבר קיבוץ לבין הקיבוץ

 53. תביעה של עובדים גלי צה"ל – יחסי עובד מעביד

 54. סיכוני רווח והפסד - יחסי עובד מעביד

 55. יחסי עובד מעביד - נותן שירותי גרירה

 56. קיום יחסי עובד מעביד בעבודה לא "סדירה"

 57. הגבלת חופש העיסוק בסיום יחסי עובד מעביד

 58. מתאמן לפי חוק חוקרים פרטיים - יחסי עובד מעביד ?

 59. יחסי עובד מעביד בין שופט כדורגל להתאחדות

 60. תקופת הכשרה של עובד בעבודה - יחסי עובד מעביד

 61. התפטרות בגלל שכר נמוך יחסית לעובדים אחרים

 62. התקשרות לצורך הקמת שותפות עסקית או יחסי עובד מעביד ?

 63. כרטיס עובד / תלושי שכר / הסכמה בע"פ - יחסי עובד מעביד ?

 64. "משתמש" בעובד באמצעות קבלן כוח אדם - יחסי עובד מעביד

 65. נדחתה תביעה לדמי אבטלה בנימוק כי לא התקיימו יחסי עובד מעביד

 66. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון