פטור ממכרז עירייה

מתי יש פטור ממכרז של עירייה ?

הוראת סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ב-1972, קובעת כי רשות מקומית רשאית, באישור שר הפנים, להתקשר בחוזה להזמנת שירותים עם מי שזכה במכרז שפורסם מטעם ארגון ציבורי.


נקודת המוצא העקרונית הינה, כי עירייה המבקשת לקבל שירותים חייבת לעשות כן באמצעות מכרז מטעמה (ראו סעיף 197 לפקודת העיריות [נוסח חדש], תקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987). לכלל זה מצויים מספר חריגים. אחד מאותם חריגים נקבע בחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ב-1972.


רשות מקומית רשאית, באישור שר הפנים, להתקשר בחוזה להזמנת טובין, להזמנת שירותים, או לביצוע עבודה עם מי שזכה במכרז שפורסם מטעם משרד ממשרדי הממשלה או מטעם ארגון או מוסד ציבורי.


מהו היקף הפריסה של חריג זה? לשונו של סעיף 9 לחוק רחבה. היא עשויה לכאורה לאפשר, לרשות מקומית, באישור שר הפנים, להתקשר עם נותן שירות בלא מכרז ובלבד, שאותו נותן שירות זכה אי פעם במכרז כלשהו שפורסם על ידי גוף ציבורי.


מהי התכלית המונחת ביסוד סעיף 9 לחוק? כידוע, תכליתו של טקסט משפטי הינה איזון בין תכליתו הסובייקטיבית ("כוונת המחוקק") לבין תכליתו האובייקטיבית ("כוונת החוק"). על התכלית הסובייקטיבית המונחת ביסוד סעיף 9 לחוק אין לנו כל מידע. הוראת סעיף 9 לא הופיעה בהצעת חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ב-1972. היא הוספה בוועדת הפנים של הכנסת. מדיוני הוועדה ניתן ללמוד אך זאת כי מטרת הסעיף היתה לתת בסיס חוקי לנוהג קיים של הצטרפות רשויות מקומיות למכרזים שפורסמו על ידי גורמים אחרים.
בקריאה שניה ושלישית לא ניתן כל הסבר לתוספת זו. אנו רשאים כמובן לנחש מהי הכוונה המונחת ביסוד הוראה זו; אך ניחוש אינו תחליף למידע אמין. הניחוש יתבסס בוודאי על הנחה באשר למחשבתם של מחוקקים סבירים, הבאים להגשים בדרכים סבירות מטרות סבירות. אך בשלב זה עזבנו את התכלית הסובייקטיבית ואנו מצויים בגדרי התכלית האובייקטיבית.


מהי התכלית (האובייקטיבית) המונחת ביסוד סעיף 9 לחוק? מטרתו של סעיף 9 לחוק הינה בוודאי להקל עם הרשות המקומית, ולשחרר אותה מחובת המכרז הספציפי. כן ניתן להניח שהמטרה היתה להיטיב עם הגוף הציבורי המפרסם מכרז, שכן המשתתפים במכרז יציעו בוודאי הצעות נוחות למציע בידען כי קיימת אפשרות שגם רשויות מקומיות שונות שאינן צד למכרז, יתקשרו עימן בעתיד.


עם זאת, שחרור זה פועל במסגרת "המטריה הנורמטיבית" לפיה חייבת הרשות המקומית לפעול בהגינות, ביושר ובשוויון. לשם כך עליה להתקשר עם נותני שירותים באמצעות מכרזים.

מכאן, שסעיף 9 לחוק ביקש לשחרר רשות מקומית מחובתו לערוך מכרז ספציפי ובלבד שהיא פועלת במסגרת הסכם ("הסכם מסגרת") שבין גוף ציבורי לבין אותו זוכה שהינו תולדה של מכרז כדת וכדין. תכלית זו שומרת על היתרונות שהחוק ביקש להגשים בלא לפגוע בערכי היסוד ותפיסות היסוד עליהם מונחים דיני המכרזים.


הדבר נוגד כל הגיון, סבירות והגינות לאפשר למי שזכה אי פעם במכרז כלשהו של גוף ציבורי להתקשר עם כל רשות מקומית בלא לקיים את דרישות דיני המכרזים.


מהו המובן המשפטי שיש ליתן ללשונו של סעיף 9 לחוק? מובן זה הינו כי ההסכם הספציפי אינו יכול לחרוג מהסכם המסגרת, לא לעניין זמן ההסכם ולא לעניין מהות השירות וטבעו. על כן, אם ההסכם שנחתם לאחר מכרז בין גוף ציבורי לפלוני מוגבל למספר נתון של חודשים או שנים, רשות מקומית אינה רשאית להתקשר עם הזוכה לתקופה שבינה לבין תקופתו של הסכם המסגרת אין ולא כלום; אם חוזה המסגרת שנערך בעקבות מכרז בין גוף ציבורי לבין פלוני הוא לשירות מסויים, אין רשות מקומית רשאית להתקשר עם אותו פלוני בלא מכרז לקבלתו של שירות אחר. מסקנות אלה ואחרות מתבקשות מפירושו הנכון של סעיף 9 לחוק.


לשונו הרחבה של החוק מקבלת אם כן, מובן משפטי צר יותר, על מנת להגשים את התכלית המונחת ביסוד החוק. אישורו של שר הפנים - הנדרש על פי הוראת סעיף 9 לחוק - חייב לפעול במסגרת נורמטיבית זו, המתבקשת מפירושו של סעיף 9 לחוק. אכן, אין לפרש את סעיף 9 לחוק באופן שמי שזכה אי פעם במכרז כלשהו של גוף ציבורי, רשאי להתקשר בכל עת וכל עניין עם רשות מקומית, בלא שזו תחוייב לפעול במסגרת מכרז. פירוש כזה קרוב לאבסורד. הוא נמנע על ידי פרשנות תכליתית של לשון החוק.


הגשמת התכלית המונחת ביסוד סעיף 9 לחוק אינה יוצרת סד-מכני שאין לנוע בו. נדרשת גמישות מסויימת, הן לעניין הזמן, והן לעניין טיב השירות. שני חוזים לעולם אינם דומים. כך, למשל, לעתים עובר פרק זמן ניכר עד שדבר הסכם המסגרת ניתן להפעלה במסגרתו של הסכם ספציפי. נדרשת גמישות מסויימת בעניין זה; לעתים אותו סוג של שירות מחייב שינויים משניים הבאים להבטיח את האינטרס של הרשות המקומית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון