מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

החלטה

?1. בפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (השופט י' זפט), שניתנה ביום ?15.12.02, ולפיה דחה בית המשפט המחוזי את בקשת המבקשת ליתן צו ביניים המורה למשיבות להימנע מלבצע כל פעולה הקשורה בזכייתה של המשיבה ?2 במכרז ?1035/2002, וזאת עד להחלטה בעתירה העיקרית.

?2. עניינה של הבקשה במכרז מספר ?1035/2002, שעוסק בביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת ממתקני המשיבה ?1 (להלן-"התעשייה האווירית"), וזאת החל מתחילת חודש ינואר ?2003. מדובר במכרז סגור שבין אלה שהוזמנו להשתתף בו נמנו המבקשת ומשיבה ?2 (להלן-"אס.איי.אי"). בתאר11.02 הודיעה ועדת המכרזים של התעשייה האווירית כי אס.איי.אי היא הזוכה במכרז. המבקשת, שלא השלימה עם זכייתה של אס.איי.אי במכרז, שלחה ביום ?6.11.02 מכתב לתעשייה האווירית, ובו מפורטות השגותיה כנגד זכיית אס.איי.אי במכרז. בתאריך ?13.11.02 השיבה התעשייה האוויריתמבקשת על פנייתה, ודחתה את טענותיה באשר לפגמים שנפלו בהליך המכרז. ביום ?26.11.02 הגישה המבקשת עתירה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב כנגד החלטת ועדת המכרזים. בד בבד הגישה המבקשת בקשה למתן צו ביניים המורה למשיבות להימנע מלבצע כל פעולה הקשורה בזכייתה של אס.איי.אי מכרז. יצוין כי בתאריך ?19.11.02 נכרת חוזה לביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת בין התעשייה האווירית לבין אס.איי.אי.
?3. בית המשפט קמא דחה את הבקשה למתן צו הביניים האמור. בהחלטתו קבע כי הגשת העתירה על-ידי המבקשת כשלושה שבועות לאחר קבלת ההחלטה בדבר זכייתה של אס.איי.אי, ו-?13 יום לאחר קבלת מענה לטענותיה, מגיע לכדי שיהוי, ודי בכך בכדי להצדיק את דחיית הבקשה לצו ביניים. עודבע כי בחינת מאזן הנוחות מטה אף היא את הכף נגד מתן צו הביניים, ולמעשה למבקשת לא ייגרם כל נזק מאי מתן הצו, ובמידה וייגרם, ניתן יהיה לפצותה על נזקה. בנוסף קבע בית המשפט קמא כי על פני הדברים סיכויי הצלחת העתירה אינם ברורים כלל ועיקר. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור המונחת בפניי. עם הגשת הבקשה למתן רשות ערעור, הגישה המבקשת בקשה למתן צו ארעי עד להכרעה בבקשה למתן רשות ערעור. בתאריך ?22.12.02 ניתן צו ארעי המורה למשיבות שלא לבצע כל פעולה הקשורה לזכייתה של אס.איי.אי במכרז, וזאת עד למתן החלטה אחרת בבקשה זו המונחת פניי.

?4. בבקשת רשות הערעור טענה המבקשת כי טעה בית המשפט קמא בכך שדחה את בקשתה למתן צו ביניים. בא-כוח המבקשת חזר על הטענות השונות המועלות בעתירה העיקרית. בין יתר טענותיו, טען כי אס.איי.אי לא עמדה בתנאים הנדרשים במכרז, וביניהם, הצגת רישיון מוביל, החזקת ציוד הכרח למכרז ועוד. לעניין הבקשה למתן צו ביניים, טען בא-כוח המבקשת כי בנסיבות העניין הבקשה אינה לוקה בשיהוי הן מן ההיבט הסובייקטיבי והן מן ההיבט האובייקטיבי. מן ההיבט הסובייקטיבי, התגובה לטענות המבקשת התקבלה רק בתאריך ?13.11.02, ובמכתב המבקשת מיום ?19.11.02 הודלמשיבות כי המבקשת מתעתדת לפנות לבית המשפט, ואכן העתירה הוגשה כשבוע לאחר מכן ביום ?26.11.02, זמן מינימלי הנדרש להכנת העתירה. מן ההיבט האובייקטיבי, המשיבות קיבלו התראה על הגשת העתירה מבעוד מועד, ולא נגרם להם כל נזק כתוצאה מהעיכוב ההכרחי בהגשת העתירה. עוד טע כי סיכויי העתירה להתקבל טובים, וכן טען כי מאזן הנוחות מטה את הכף לטובת מתן צו הביניים, מכיוון שהנזק שייגרם למבקשת במידה ולא יינתן הצו גדול מהנזק שייגרם למשיבות במידה ויינתן צו כמבוקש.

מנגד טענה אס.איי.אי כי צדק בית המשפט קמא בשעה שדחה את הבקשה למתן צו ביניים. באי-כוחה של אס.איי.אי הגיבו בפירוט ניכר לטענות השונות שהועלו על-ידי המבקשת בנוגע לעתירה לגופה. בין יתר טענותיהם הדגישו את עובדת קיומה של מערכת איומים ולחצים, שהופנתה כנגד בעלי אס.איי.אי וכנגד עובדי החברה עקב השתתפותה במכרז האמור. אס.איי.אי אף טענה כי פנייתה של המבקשת לוקה בשיהוי ניכר, וזאת מכיוון שהיה על המבקשת לפרוש את טענותיה מרגע שנודע לה על השתתפות אס.איי.אי במכרז הסגור, ולא רק מרגע ההודעה על הזכייה במכרז. כמו כן טענה לעניין השיהוי כי נגרמו לה נזקים משמעותיים, עקב השיהוי, וביניהם כריתת חוזים לצורך ביצוע ההתחייבויות ועוד. עוד טענה אס.איי.אי כי בהינתן כל האמור בדבר הטענות לגוף העתירה, נראה כי סיכויי העתירה להתקבל קלושים, ומשכך, יש לדחות את הבקשה למתן צו ביניים. בנוסף טענה כי מאזן הנוחות מטה אף הוא את הכף נגד מתן צו הביניים, מכיוון שלמבקשת לא ייגרמו נזקים משמעותיים במידה וצו הביניים לא יינתן.

בתגובתה לבקשת רשות הערעור הודיעה התעשייה האווירית כי עומדת היא על טענותיה השונות אשר הועלו בפני בית המשפט קמא, והכחישה את טענות המבקשת ככל שאלה נוגעות לתעשייה האווירית. עם זאת, השאירה התעשייה האווירית את ההחלטה בדבר צו הביניים לשיקול דעתו של בית המשפט. עוד ביקשה התעשייה האווירית לחייב את המבקשת בהפקדת ערבות בנקאית לכיסוי הנזקים הצפויים לה בתקופת הביניים למקרה שעתירת המבקשת בתיק העיקרי תידחה.

?5. בהסכמת הצדדים, החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות ערעור וכאילו הוגש ערעור על-פי הרשות שניתנה. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להתקבל.
?6. כאמור, בית המשפט קמא קיבל את טענת המשיבות, וקבע כי הגשת הבקשה שלושה שבועות לאחר עיון במסמכי המכרז ו- ?13 ימים לאחר קבלת מענה בכתב לטענות, עולה כדי שיהוי המצדיק כשלעצמו את דחיית הבקשה לצו הביניים. איני מקבלת קביעה זו של בית המשפט קמא. במכתב מתאריך ?11.02 נדחו טענותיה של המבקשת על-ידי התעשייה האווירית, וביום ?26.11.02 הוגשה העתירה לבית המשפט. יש לאפשר לצד הטוען כנגד כשירותו של מכרז לערוך את בירוריו, וזמן קצר אך סביר להכין את עתירתו. בכל מקרה בו עולה טענת שיהוי על בית המשפט לבחון מהו הזמן הנדרש למבקש בסיבות העניין כדי לברר ולערוך את טענותיו, והזמן הדרוש ייבחן בכל מקרה על פי נסיבותיו. בעניין שלפניי איני רואה כי קיימת חריגה מהזמן הראוי להגשת הבקשות, מה עוד שלאחר קבלת הנתונים, בתאריך ?19.11.02, נשלחה לתעשייה האווירית הודעה מטעם המבקשת, ובה נמסר כי בכוונת מבקשת לפנות לערכאות בעניין המכרז. מן ההיבט האובייקטיבי נראה כי הנזקים שנגרמו בגלל השיהוי הקונקרטי אינם משמעותיים, וגם לשם הכרעה בעניין זה, יש לתת את הדעת למכתב האמור מיום ?19.11.02. בהינתן כל האמור אין לקבל את טענת השיהוי.
?7. בבוא בית המשפט להכריע בבקשה למתן צו ביניים עליו לתת את דעתו לשני עניינים, האחד, סיכויי העתירה להתקבל, והאחר, "מאזן הנוחות", שעניינו ביחס בין הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן צו ביניים אל מול הנזק שייגרם למשיב במידה ויינתן צו ביניים כמבוקש. בין יתר שיקולי במסגרת בחינת מאזן הנוחות, יעדיף בית המשפט לשמר מצב קיים, ויבחן אם אי מתן הצו יסכל את בירור ההליך העיקרי. אבן הבוחן העיקרית בבחינת בקשה למתן צו ביניים הינה בחינת "מאזן הנוחות", ואילו בחינת סיכויי העתירה לגופה מהווה יסוד משני בלבד (ראו בשג"צ ?2598/95 אדם טע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' המועצה הארצית לתכנון ובניה (לא פורסם); וכן ראו גם בר"מ ?1557/02 מגמארט ציוד ספורט בע"מ נ' מדינת ישראל משרד הבטחון (לא פורסם)).
?8. בענייננו אין צורך לנקוט עמדה בדבר סיכויי העתירה להתקבל. טענותיה של המבקשת הן מסוג הטענות שניתן לבררן רק במהלך בירור העתירה. עם זאת, מאזן הנוחות במקרה זה נוטה לטובת המבקשת. המבקשת היא זו שסיפקה את השירות עד לתאריך ?1.1.03, ולמעשה בעקבות מתן הצו הארעי שיכה לספק את השירות עד היום. דחיית הבקשה למתן צו ביניים תיצור למעשה מצב חדש, ותשנה את הסטטוס קוו הקיים בעניין זה. כמו כן נראה כי הנזקים שייגרמו למבקשת, אם לא יינתן צו הביניים ואם תזכה בעתירתה, יהיו גדולים מהנזקים הצפויים למשיבה. לעניין זה יפים דברי השופט חשין במקרה הדומה בנסיבותיו למקרה שלפנינו, שנאמרו בעע"ם ?2311/02 י.ר.א.ב שירותי נוי (?1985) בע"מ נ' דסאל מרחבים חברה לעבודות עפר בע"מ (לא פורסם)
"אינני יכול לומר כי סיכויי המערערים לזכות גדולים מסיכוייהם שלא לזכות וכדברים האלה ניתן לומר על הגנתה של החברה המשיבה. השיקול המכריע לדעתי חייב שיהיה שיקול מאזן הנוחות, ושיקול זה נוטה בבירור לטובתם של המערערים; בעיקר לטובתה של החברה המערערת. חברה זו עסקה בפינוי האשפה בשנים האחרונות, ושילוחה לביתה יחייב פירוק כל המנגנון שבנתה לביצוע שינועה של האשפה. פירוק מנגנון זה - פירוק והרכבה מחדש אם תזכה החברה בערעורה - נזקם לדעתי מרובה באורח ניכר מן הנזק שיבוא על המשיבה בהיכזב ציפיותיה לזכות במיכרז לאלתר".

אשר על כן דין הערעור להתקבל, וניתן בזה צו ביניים המופנה אל המשיבות ומורה להן שלא לבצע כל פעולה הקשורה לזכייתה של אס.איי.אי במכרז ?1035/2002, וזאת עד למתן פסק דין בעת"מ ?1526/02. המבקשת תפקיד ערבות בנקאית על-סך ?120,000 ? לכיסוי נזקי התעשייה האווירית, ולוי נזקי אס.איי.אי. אם לא תופקד הערבות האמורה עד ליום ?10.2.03, תוקפו של צו הביניים ייפקע בו ביום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון