תקנות הבוררות


תקנות סדרי-הדין בעניני-בוררות, תשכ"ט-1968 (להלן:"תקנות הבוררות")

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק בתי-המשפט, תשי"ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות הבוררות אלה:

1. פרשנות
בתקנות הבוררות אלה -
"החוק" - חוק הבוררות, תשכ"ח-1968;
"תקנות סדר הדין האזרחי" - תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963;
שאר המונחים שבתקנות אלה משמעותם כמשמעות הנודעת להם בחוק ובתקנות סדר הדין האזרחי, אם אין כוונה אחרת משתמעת.


2. תחולת סדר הדין האזרחי
תקנות סדר הדין האזרחי יחולו על סדרי הדין בבית-המשפט בעניני-בוררות, במידה שאין בתקנות אלה הוראות אחרות.


3. מקום השיפוט
(א) בקשה לפי החוק, למעט בקשה לעיכוב הליכים, תוגש לבית-המשפט של אחד המקומות האלה:
(1) מקום-מגוריו או מקום-עסקו של המשיב או של אחד המשיבים;
(2) המקום שבו התנהלה הבוררות או נועדה להתנהל בו;
(3) המקום שבו אירע המעשה שעליו מוסבה הבוררות;
(4) בית-המשפט שעליו הסכימו בעלי-הדין בבוררות.
(ב) בקשה כאמור בסעיף קטן (א) שבסמכות השיפוט של בית משפט בישראל, ואין מקום שיפוט המתאים לה לפי תקנות אלה או לפי כל דין אחר, יכול שתוגש לבית משפט בירושלים שבסמכותו הענינית לדון בה, אולם רשאי בית המשפט בירושלים להורות הוראה אחרת, אם ראה שלפי נסיבות הענין יהיה הדיון בבית משפט אחר נוח יותר לבעלי הדין.


4. סדר הדין לבקשות
בקשה לפי החוק, שלא נקבע לה בתקנות אלה סדר-דין אחר, תוגש בדרך המרצה.


5. בקשה לעיכוב הליכים
בקשה לעיכוב הליכים לפי סעיפים 5(ב) או 6 לחוק תוגש לבית-המשפט שבו הוגשה התובענה; לא נכללה הבקשה בכתב ההגנה, תוגש בדרך המרצה ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת.


6. הזמנת עדים
בקשה להזמנת עד על ידי בית-המשפט תהא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת, ויכול שהיא תידון על פי צד אחד.


7. אבעיה
אבעיה תהא ערוכה כאמור בתקנה 321 לתקנות סדר הדין האזרחי; הבורר יחתום עליה והיא תוגש לבית-המשפט בצירוף מספר עותקים כמספר המשיבים.


8. בקשה לאישור פסק הבוררות
בעל-דין הרוצה באישור פסק-בוררות על ידי בית-המשפט, יגיש בקשה על כך בצורת הודעה, ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת, ויצרף עותק של פסק-הבוררות חתום על ידי הבורר ומספר העתקים נוספים כמספר המשיבים לשם המצאה לכל משיב.


9. בקשה לביטול הפסק
בקשה לבטל פסק-בוררות, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר תוגש בדרך המרצה; הבקשה תפרט את העילה מבין העילות המנויות בסעיף 24 לחוק שעליה מסתמכת הבקשה והיא תהא מלווה בתצהיר לאימות העובדות הכלולות בה.


10. אישור הפסק
המשיב רשאי להתנגד לאישור פסק-בוררות בדרך בקשה לביטולו, תוך חמישה עשר ימים מיום שהומצאה לו ההודעה האמורה בתקנה 8, ובלבד שלא יאחר מן המועד הקבוע בסעיף 27 לחוק; לא התנגד כאמור, יאשר בית-המשפט או הרשם את הפסק ואין צורך לשמוע את בעלי-הדין.


11. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ביום תחילתו של החוק; תקנות אלה לא יחולו על בוררות כאמור בסיפא לסעיף 41 לחוק.


12. ביטולים
בתקנות סדר הדין האזרחי, תקנות 326 עד 329 וטופס 31 שבתוספת הראשונה - בטלים.ת ו ס פ ת

הודעה על בקשה בדרך המרצה - עיכוב הליכים


טופס 1
(תקנה 5)

בבית המשפט     
ב-     
     נגד     
אל:     
דע כי ביום       בשעה      או בסמוך לאחריה יתבקש בית-המשפט לצוות על עיכוב הליכים בתביעה שבינך לבין     בתיק     ,
הואיל וענין התביעה נמסר להכרעת בורר, וכי הוצאות בקשה זו יהיו     

תאריך                    
                    חתימה
בקשה להזמנת עד לבוררות


טופס 2
(תקנה 6)

בבית-המשפט המחוזי     
בענין הבוררות שבין     
בית-המשפט מתבקש לצוות על הזמנת העדים המנויים להלן לפני הבורר
     ליום      בשעה      במקום      ולכל ישיבה נדחית.
ואלה העדים:
1.          2.      נימוקי הבקשה כמפורט בתצהיר הר"ב.

תאריך                    
                    חתימה
הודעה על בקשה לאישור פסק-בוררותטופס 3
(תקנה 8)

בית-המשפט המחוזי     

הודעה בדבר אישור פסק-בוררות

המבקש      נגד       המשיב
אל      המשיב.
דע כי המבקש הגיש לבית-משפט זה עותק של פסק-בוררות, שהעתק ממנו מצורף כאן, על מנת שבית-המשפט יאשר את הפסק בהתאם לסעיף 23 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968.
אם לא הגשת בקשה לביטול הפסק על סמך אחת העילות האמורות בסעיף 24 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968, וזאת תוך חמישה עשר ימים מיום המצאת הודעה זו לידיך או תוך המועד האמור בסעיף 27 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968, הכל לפי התאריך המוקדם יותר, יהא בית-המשפט רשאי לאשר את הפסק בלי לשמוע אותך.

תאריך                    
                    חתימה

תשומת-לבך מופנית להוראות הבאות:

חוק הבוררות, תשכ"ח-1968

23. אישור פסק בוררות
(א) בית-המשפט רשאי, על פי בקשת בעל-דין, לאשר פסק-בוררות; אושר הפסק-דינו לכל דבר, פרט לערעור, כדין פסק-דין של בית-המשפט.
(ב) לא ייזקק בית-המשפט להתנגדות לאישור פסק-בוררות אלא בדרך בקשה לביטולו.


27. המועד לבקשת ביטול
(א) לא ייזקק בית-המשפט לבקשת ביטול שהוגשה כעבור ארבעים וחמישה יום מיום מתן הפסק, אם ניתן בפני המבקש, או מהיום שנמסר למבקש, על ידי הבורר או על ידי בעל-דין, העתק הפסק, אם ניתן שלא בפניו; בית-המשפט רשאי להאריך את התקופה האמורה, אף אם כבר עברה, מטעמים מיוחדים שיירשמו ובכל מקרה שהוגשה בקשה לאישור של פסק בוררות-חוץ.
(ב) היתה פנייה לבורר לפי סעיף 22, תתחיל התקופה של ארבעים וחמישה יום מהיום שהבורר החליט או צריך היה להחליט בפנייה; ובבקשת ביטול על פי העילה האמורה בסעיף 24(10) - מהיום שנתגלו העובדות המשמשות יסוד לבקשה.
(ג) לא ייזקק בית-המשפט לבקשת ביטול שהוגשה אחרי שפסק-הבוררות אושר.
(ד) המועדים האמורים בסעיף-קטן (א) לא יחולו על בקשת ביטול על פי העילה האמורה בסעיף 24(1) והוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על בקשת ביטול על-פי העילה האמורה בסעיף 24(10).
תקנות סדרי הדין בעניני בוררות, תשכ"ט-1968:


10. אישור הפסק
המשיב רשאי להתנגד לאישור פסק-בוררות בדרך בקשה לביטולו, תוך חמישה עשר ימים מיום שהומצאה לו ההודעה האמורה בתקנה 8, ובלבד שלא יאחר מן המועד הקבוע בסעיף 27 לחוק; לא התנגד כאמור, יאשר בית-המשפט או הרשם את הפסק ואין צורך לשמוע את בעלי-הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק בוררות

 2. תקנות הבוררות

 3. ערעור בוררות

 4. תניית בוררות

 5. מוסד הבוררות

 6. הסכם בוררות

 7. הארכת בוררות

 8. הליך בוררות

 9. ביטול הליכי בוררות

 10. עורך דין בוררות

 11. הסכם - בוררות

 12. מה זה אבעיה ?

 13. בוררות - חובת הנמקה ?

 14. אישור פסק בוררות

 15. תיקון פסק בוררות

 16. פרשנות פסק בוררות

 17. בוררות בין שכנים

 18. סיכול פניה לבוררות

 19. בוררות בנושא ליקויי בניה

 20. עיקול זמני בוררות

 21. סעיף 23 לחוק הבוררות

 22. נטישת הליכי בוררות

 23. ערעור בעניין בוררות

 24. סעיף בוררות חוקת ההסתדרות

 25. איגוד ערים - בוררות

 26. סעיף 29 חוק הבוררות

 27. סעיף 5 לחוק הבוררות

 28. סעיף 29 לחוק הבוררות

 29. בוררות בין עורכי דין

 30. סעיף 24 לחוק הבוררות

 31. פרוייקט בניה - בוררות

 32. טעות גלויה בפסק בוררות

 33. חובת בוררות - צו מניעה

 34. הסכם בוררות לאחר סכסוך

 35. אישור פסק בוררות רבנים

 36. תיקון טעות בפסק בוררות

 37. בקשה לאישור פסק בוררות

 38. בקשה למתן הנחיות בהליך בוררות

 39. סעיף 24(4) לחוק הבוררות

 40. הפרת זכות סירוב ראשונה

 41. שימוש במקרקעין - בוררות

 42. עיקולים לפי חוק הבוררות

 43. ביקורת שיפוטית - בוררות

 44. ערובה לביצוע פסק בוררות

 45. הסכם בוררות בית דין רבני

 46. סעיף 24 (10) לחוק הבוררות

 47. הפרה מתמשכת של התחייבות

 48. בקשה לאשר פסק בוררות חלקי מוטעה

 49. סעיף בוררות בהסכם מייסדים

 50. חקירה נגדית בהליך בוררות

 51. פיצויי פיטורים מוגדלים - בוררות

 52. תניית בוררות בית דין רבני

 53. חלוקת רכוש משפחתי - בוררות

 54. קניית דירה בשוויץ - בוררות

 55. פרשנות תניית בוררות בהסכם

 56. התנגדות הסתדרות פיטורים - בוררות

 57. טופס בקשה להזמנת עד לבוררות

 58. פסק דין הצהרתי – ביטול הסכם בוררות

 59. העברת תיק בוררות בחזרה אל בית משפט

 60. פסק בוררות מנוגד לתקנת הציבור

 61. תנאי הסכם על בוררות בעניין שכר טרחה

 62. טענות בנוגע לאופן ניהול בוררות

 63. ההבדל בין פסק ביניים לבין החלטה

 64. בית דין רבני בוררות - דיני עבודה

 65. סעיף 24(3) לחוק הבוררות - חריגה מסמכות

 66. בקשה לאישור פסק בוררות ובקשה לביטול הפסק

 67. החלטת ביניים - סעיף 23 לחוק הבוררות

 68. טופס הודעה על בקשה לאישור פסק בוררות

 69. תיקון פסק בוררות לאחר אישור ע"י בית משפט

 70. בקשה לאשר עיקול זמני במסגרת בקשה לאישור פסק בוררות

 71. עיכוב הליכי בוררות למרות פגמים בהתנהלות המבקש

 72. בקשה לאישור הסדר בוררות - סעיף 350 ו 351 חוק החברות

 73. תביעת השבה של סכום ששולם ביתר במסגרת הליכי בוררות

 74. חלפו מעל 45 יום בין מתן פסק הבוררות לבין הגשת הבקשה לביטולו

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון