מהו היטל השבחה

מהו היטל השבחה ?

מקורו החוקי של החיוב בהיטל השבחה בגין תכנית משביחה מצוי בהוראות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, סעיף 196(א). אופן חישוב ההיטל והדרכים לערער עליו מפורטים בתוספת השלישית לחוק.


הצדקתו של היטל ההשבחה נובעת מהרעיון לפיו ההשבחה, כל כולה, היא תוספת בשווי הקרקע הנובעת מהחלטות גופי התכנון הציבוריים, ועל כן מן הראוי הוא, שמקום בו התעשרו בעלי או חוכרי הקרקע מפעילות נורמטיבית שכזאת, ישתפו הם את קהילתם בעושרם.


השבחתם של מקרקעין מוגדרת בסעיף 1 לתוספת לחוק כ: "עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג". מכאן, שליצירת אירוע מס נדרשים שני אירועים ותנאי אחד: האירוע הראשון הינו עליית שווים של המקרקעין והאירוע השני הינו אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. התנאי הוא כי האירוע הראשון הינו תוצאה של האירוע השני.


על מנת לקבוע אם נוצר חיוב בהיטל השבחה, יש לבחון ראשית, אם על המקרקעין הנדונים הוחלה תכנית כהגדרתה בחוק. בתוספת השלישית לחוק מוגדרת תכנית לצורך סעיף 1 באופן דווקני כ- "תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת".

בית המשפט ציין כי ככל שלשון החוק מפורטת באשר לאותם גורמים שיש בהם כדי להביא לעליית ערך המקרקעין, כך היא מקמצת בהתייחסותה לאותו "מצב קודם", ועל כן עלינו לפנות למקורות חיצוניים לחקיקה, שיש בהם כדי לשפוך אור על כוונתו של המחוקק.


התוספת השלישית לחוק, הגדרתה של "תכנית" לצורך חיוב בהיטל השבחה אינה כוללת תכנית מתאר ארצית.


בחינתה של עליית ערך המקרקעין נמדדת בהשוואה לשווי המקרקעין ערב קבלת התכנית המשביחה. הערכת שוויים של המקרקעין בהקשר זה נעשית על פי מצבו הריאלי של השוק באותה נקודת זמן.


את "שווי השוק" של מקרקעין יש לבחון מבעד למשקפיו של אותו "קונה מרצון" אלמוני, כאשר הדגש הוא על המידע שהיה בידיו ומערכת צפיותיו מהמקרקעין שהוצעו לו ערב אישורה של התכנית המשביחה.


הערכת שווי המקרקעין, לפי דברים אלו, נעשית באמצעותה של מלאכת שמאות המתייחסת לקיומם של פרמטרים שונים בתחום הבניה והפיתוח שיש בהם כדי להשפיע על השווי. בין היתר יש מקום להתחשב אפילו בציפיותיהם הלגיטימיות של בעלי המקרקעין באשר להתפתחויות התכנוניות הנוגעות למקרקעיהם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו היטל השבחה ?

 2. מטרת היטל השבחה

 3. חישוב היטל השבחה

 4. חוק מס השבחה

 5. חוק היטל השבחה

 6. היטל השבחה - עו"ד

 7. מה זה היטל השבחה ?

 8. היטל השבחה על מגרש

 9. היטל השבחה בתל מונד

 10. מצב קודם היטל השבחה

 11. תקנות היטל השבחה

 12. היטל השבחה תוכנית עתידית

 13. שיערוך היטל השבחה

 14. קומת עמודים מפולשת

 15. היטל השבחה בגין הקלה

 16. שמאי מכריע היטל השבחה

 17. הקדמת זמינות בניה – השבחה

 18. הסכם / חוזה על היטל השבחה ?

 19. חוב היטל השבחה בפירוק

 20. מועד תשלום היטל השבחה

 21. האם היטל השבחה כולל מע''מ

 22. עיקול כספי היטל השבחה

 23. תחנות דלק - היטל השבחה

 24. היטל השבחה תשריט חלוקה

 25. מימוש זכויות בנכס - היטל השבחה

 26. ביטול שומת היטל השבחה על נכס

 27. היטל השבחה - חוק התכנון והבניה

 28. פטור 140 מ"ר בהיטל השבחה

 29. פטור מהיטל השבחה 120 מ''ר

 30. היטל השבחה העברת זכויות בר רשות

 31. היטל השבחה על קרקע - נושה מובטח

 32. פטור מהיטל השבחה על 120 מטר

 33. הכרעת שמאי מכריע - היטל השבחה

 34. פטור מהיטל השבחה שיקום שכונות

 35. היטל השבחה במקרקעין - שיפורים בתוכנית

 36. תביעה להשבת חלק מהיטל ההשבחה ששולם

 37. השבת הפרשי הצמדה וריבית על היטל השבחה

 38. היטל השבחה בגין אישור בקשה להיתר והקלות

 39. חלות הפטור מהיטל השבחה בעניין סעיף 19(ב)1

 40. השבחה נטענת מהשינוי הניכר בקו הבנין המזרחי

 41. השבחה על המקרקעין עליהם חלו תכניות ירדניות

 42. פטור מותנה מכוח סעיף 19(ג)(1) - היטל השבחה

 43. היטל השבחה מוטלת על המוכרים עד מועד חתימת החוזה

 44. חכירה ממנהל מקרקעי ישראל - היטל השבחה בעת מכירה

 45. האם ניתן לגבות היטל השבחה מכוח תכנית מתאר ארצית ?

 46. היטל השבחה בעקבות אישור היתר בניה ל-78 יחידות דיור

 47. העורר טען כי ניתן לגבות היטל השבחה בגין תכנית בלבד

 48. האם בבנייה רוויה, אין להביא בחשבון מע"מ בתחשיב היטל ההשבחה ?

 49. מקרה בו לתא המשפחתי דירות או זכויות במקרקעין אשר אינם המקרקעין

 50. היטל ההשבחה שולם תחת מחאה, בטענה כי לא היה בעלים או חוכר לדורות

 51. היטל השבחה מתכניות המתאר הארציות: תמ"א 18, תמ"א 10 וכן תמ"א 36א'

 52. נטען כי השמאי המכריע לא הפחית מהיטל ההשבחה סכום ששולם בעבר בגין הקלה

 53. דחיית תשלום היטל השבחה עקב אי יכולת לנצל בפועל את הזכויות שמעניקה התכנית

 54. נטען כי לשמאי מכריע אין סמכות לקבוע היטל השבחה הגבוה מדרישת היטל ההשבחה

 55. ערר על שומת הוועדה המקומית לחייב בהיטל השבחה בגין מימוש בדרך של היתר בניה

 56. פטור על פי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה עד ל – 140 מ"ר

 57. פטור מהיטל השבחה עד 140 מ"ר - סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 58. שומת היטל ההשבחה מבוססת על ההנחה כי במצב הקודם לא ניתן היה להקים מערכות פוטו וולטאיות על גג המבנה

 59. האם השמאי המכריע חישב את היטל ההשבחה באופן שחייב את העורר גם בגין שטחים שהותרו לבניה במצב התכנוני ?

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון