התנגדות מבוטח לפשרה

מה המשמעות של התנגדות מבוטח לפשרה בתביעה בחברת ביטוח מנהלת בשמו ?
האם המבוטח חייב לשלם דמי השתתפות עצמית בתביעה שנסגרה בפשרה מבלי לבקש את הסכמתו לפשרה ?


סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח קובע כדלקמן כי בביטוח אחריות רשאי המבטח - ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא - לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח, ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח 30 ימים מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו.


בית המשפט ציין בפסיקתו כי את הפטור מהשתתפות עצמית ניתן לדמות לפיצויים מוסכמים בגין הפרת חובת ההודעה הקבועה בסעיף 68.


חשוב לזכור שבמקרה השכיח יתקשה המבוטח להוכיח מהו הנזק שנגרם לו עקב הפרת חובת ההודעה, ושראוי להמריץ מבטחות לקיים את החובה: כך יתאפשר ליבון כדבעי של השאלה אם הסדר הפשרה משרת כהלכה את האינטרסים של שני הצדדים, ותיפתח בפני המבוטח דרך להפעיל את זכות ההתנגדות לפשרה שהחוק מקנה לו.


זכות ההתנגדות לפשרה היא זכות מהותית ולא טכנית בלבד. אמנם למבוטחת אין זכות וטו על התשלום לנפגע והמבטחת אינה חייבת לקבל את ההתנגדות בכל מקרה, אך על מנת שהזכות תהיה ממשית ואפקטיבית, על המבטחת ובא כוחה להציג בפניה את כל הנתונים הרלוונטיים להחלטה.


יש לבדוק האם חברת הביטוח במישרין או באמצעות שלוחה, קיימו את החוזה בדרך מקובלת ובתום לב, ובין היתר, האם נהגו כך בזכות הנוסעת מהחוזה - מהפוליסה, דהיינו, האם הפשרה שנעשתה, נעשתה באופן סביר בהתייחס לנסיבות המקרה.


אין מקום לחייב את המבוטח בתשלום הוצאות דין וטורח, כאשר לא היה מעורב בהליכים המשפטיים ולא ניתנה לו האפשרות להביע את עמדתו בנוגע לפשרה.


העובדה שהתובעת ויתרה על החזר הוצאות מהצד שתביעתו נדחתה, בלא לפנות לנתבע קודם לכן, מלמדת כי ראתה בכך ענין שלה ולא ענינו של הנתבע.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור פסק דין בפשרה

 2. אי הסכמה - סעיף 79א

 3. שערוך סכום פשרה

 4. סעיף 79 א ערעור

 5. הליך 79א' - פשרה

 6. פשרה עם רשויות המס

 7. סעיף 4(ג) – פלת"ד - דוגמא

 8. התנגדות מבוטח לפשרה

 9. מהו פסק דין על דרך הפשרה ?

 10. טופס תעודת אישור פשרה

 11. סעיף 4 ג - פסק דין מנומק

 12. ערעור על פסק דין בפשרה

 13. סעיף 79א' לחוק בתי המשפט

 14. טופס הזמנה לדין פשרה הסדר

 15. פסק דין על דרך הפשרה - דוגמא

 16. הצעת בית משפט לסיום תיק בהסדר פשרה

 17. ערעור על פסק דין על דרך הפשרה

 18. פסק דין על דרך פשרה - פינוי מקרקעין

 19. הסכמת בעלי דין - עשיית דין עצמית

 20. תקנות החברות בקשה לפשרה או הסדר

 21. פסק דין על דרך הפשרה - פטור מאגרה

 22. אי הסכמה להצעת פשרה של בית המשפט

 23. אישור פשרה בבית המשפט ללא הגשת תביעה

 24. פסק דין פשרה בבית דין לעבודה - דוגמא

 25. סעיף 79א - הגבלת בית המשפט סכום מינימום ומקסימום

 26. האם אפשר לערער על פסק דין שניתן על דרך הפשרה על פי סעיף 79א' ?

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון