עיכוב הליכי מכרז

החלטה

 1.      בקשת רשות הערעור שלפני עניינה בהחלטת בית הדין האזורי בתל-אביב מיום 27.7.2006 (השופטת מיכל לויט ונציגי הציבור מר בילוגורסקי ומר כהן; בשא 5969/06 עב 5827/06) בה נדחתה בקשתה של המבקשת למתן סעד זמני לעיכוב הליכי מכרז מספר 136/2006 למשרת מנהל בית ספר תיכון עירוני לב' (אג'יאל).
 2.      הרקע לבקשה: המבקשת, עובדת קבועה במשרד החינוך, משמשת מזה 8 שנים כמנהלת בית הספר אג'יאל בעיר יפו. המבקשת משמשת בתפקיד זה על פי זכייתה במכרז למשרה בסוף שנות ה - 90. מטיעוני הצדדים ומהחלטת בית הדין האזורי עולה כי מדובר בבית ספר "צומח" שפעל בראשית הדרך במתכונת מצומצמת של כיתות גן עד ג'. במהלך השנים, וכפי הנראה בשל פועלה של המבקשת, צמח בית הספר ולומדים בו כיום תלמידי הגן עד כתה י'. במהלך חודש מאי 2006 פירסמה המשיבה 1, עיריית תל-אביב, מכרז לתפקיד מנהל בית הספר תיכון באג'יאל. הרקע לפרסום המכרז, לטענת העירייה, הוא בהחלטה משותפת של משרד החינוך והעירייה להפריד את בית הספא אג'יאל לשתי חטיבות: בית ספר יסודי (עד כיתה ו') ובית ספר על יסודי (ז' עד י"ב). זאת, בשל שיקולים שונים ובכללם מדיניות העירייה שבתי הספר התחומה יהיו במתכונת של שתי חטיבות, הקושי להקיף פעילות 13 שנתית והבעייתיות שבאיכלוס שני בתי ספר במבנה אחד.
 3.      המבקשת פנתה לבית הדין האזורי בבקשה למתן סעד זמני כנגד קיום המכרז, מאחר ולטעמה פיצול בית הספר יהווה קטיעת הרצף החינוכי, הפדגוגי והניהולי ויפגע בחשיבותו של בית הספר במערכת החינוך הערבית ביפו. בית הדין האזורי דחה את הבקשה ועל כך הוגשה בקשת רשות הערעור.
 4.      במסגרת בקשת רשות הערעור חוזרת המבקשת על טיעוניה בפני בית הדין האזורי בדבר פגמים שנפלו בפרסום המכרז ובדבר שיקולים שלא ממין העניין שהביאו לטעמה לפרסומו.
 5.      נתתי דעתי לבקשה ואני מחליט שלא להיעתר לה.

     החלטה אם ליתן סעד זמני נתונה ככלל לשיקול דעתה של הערכאה הדנה בהליך. ערכאת הערעור לא תתערב בשיקול דעתו של בית הדין האזורי בבקשה למתן סעד זמני, אלא אם כן הפעיל בית הדין שיקול דעתו שלא כהלכה (דב"ע שן/41-14 ועד עובדי קבוצת הקשר של תדיראן בע"מ - תדיראן בע"מ, פד"ע כב 92; דב"ע נה/247-3 המרכז הרפואי שערי צדק - ד"ר אורלי פרט, פד"ע כט 244).
     בית הדין האזורי בא לכלל מסקנה כי המבקשת לא הוכיחה לכאורה כי קנויה לה זכות לתקפיד מושא המכרז מאחר והמכרז בו זכתה הינו מכרז לניהול בית ספר צומח, עד כיתה ו'. אשר לטענות המבקשת בעניין פגמים בשימוע שנערך לה קבע בית הדין האזורי כי "קויים למבקשת הליך שימוע שלא נפל בו לכאורה כל פגם, אף אם קויים לאחר שהחל ההליך המשפטי".
     המבקשת מעלה בפנינו טענות המכוונות בחלקן כנגד קביעות עובדתיות לכאוריות של בית הדין האזורי, בהן ערכאת הערעור אינה ממהרת להתערב. לא מצאתי טעמים שיהא בהם די על מנת לקיים דיון בערעור על קביעותיו העובדתיות הלכאוריות של בית הדין האזורי.
     אשר לטיעונים בעניין סבירות ההחלטה על פרסום המכרז ופיצול בית הספר לשתי חטיבות נפסק, כי בית הדין לא ישים שיקול דעתו תחת שיקול דעתה של הרשות המוסמכת (בג"צ 297/82 ברגר ואח' נ' שר הפנים פ"ד לז(3) 29, 37). משעה שבית הדין האזורי מצא כי השיקולים לפרסומו של המכרז "הינם על פניהם ממין העניין", אין מקום לקיים דיון בערעור על החלטתו גם בעניין זה.
6.     זאת ועוד, בית הדין האזורי ערך איזון ראוי בין זכויות הצדדים לבקשה שעה שמחד, איפשר למשיבות לעשות שימוש בפררוגטיבה הניהולית המוקנית להן, ומאידך קבע כי "העירייה תודיע בכתב לכל אחד ממועמדי המכרז, עוד טרם כינוסה של ועדת הבוחנים, על דבר קיומו של ההליך העיקרי ותוצאותיו האפשריות". ככל שעירייה טרם הודיע למועמדים על קיומו של ההליך ועל התניית זכייתם במכרז בתוצאותיו, תעשה כן ללא דיחוי.
7.     בשולי הדברים אוסיף, כי ניכר שבית הדין האזורי שם לנגד עיניו את החשיבות שבניהול ההליך העיקרי ברציפות נוכח הסעדים המתבקשים במסגרתו. דיון מוקדם בהליך העיקרי נקבע ליום 10.9.2006.
גם מטעם זה אני סבור שאין לקיים דיון בערעור על החלטת הביניים של בית הדין האזורי ולעכב בכך את המשך הדיון בהליך העיקרי.
8     הבקשה נדחית ללא צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון