תקנות בית המשפט ערעורים בענייני מס הכנסה


תקנות בית משפט (ערעורים בעניני מס הכנסה), תשל"ט-1978


בתוקף סמכותי לפי סעיף 158 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) (להלן - הפקודה), וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה:


1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בית המשפט" - כמשמעותו בסעיף 153(א) לפקודה;
"מס" - מס הכנסה או מס חברות, לפי הענין;
"המשיב" - פקיד השומה או נציב מס הכנסה, לפי הענין;
"שומה" - החלטה או צו שניתן לערער עליהם לפי הפקודה;
"תקנות סדר הדין" - תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.


2. הגשת ערעור
ערעור על שומה יוגש בהודעה בארבעה עותקים בכתב תוך שלושים יום מהיום שבו נמסרה השומה למערער.


3. אגרות
על ערעור לפי תקנות אלה ישולמו האגרות הקבועות לכך בתקנות בית משפט (אגרות), התשמ"ח-1987 (להלן - תקנות האגרות).


4. פרטי הערעור וצירופיו
(א) בהודעת ערעור יש לציין -
(1) שם בית המשפט שהערעור מוגש לו;
(2) שם המערער, תאורו ומקום מגוריו וכן מענו להמצאת כתבי בית-דין;
(3) מען משרד השומה ומספר תיקו של המערער בו;
(4) תאריך מסירת השומה למערער;
(5) הסכום שאותו קבע המשיב כהכנסה חייבת וסכום המס על פי השומה;
(6) הסכומים אשר, לפי טענת המערער, צריך לקבעם כהכנסה חייבת וכמס.
(ב) הודעת ערעור תיחתם ביד המערער או בא-כוחו.
(ג) הודעת ערעור יכול שתתייחס ליותר משומה אחת לאותו מערער, אולם - כאמור בתקנות האגרות - יראו כל אחת מהשומות שהערעור מתייחס אליהן כאילו הוגש עליה ערעור נפרד; פרטים לפי תקנת משנה (א) שאינם זהים לכל השומות, יפורטו לגבי כל שומה לחוד.
(ד) להודעת ערעור יש לצרף העתק מהשומה נושא הערעור.


5. נימוקי שומה ונימוקי ערעור
(א) תוך שלושים יום מהיום שבו נמסר לו העתק מהודעת הערעור, יגיש המשיב לבית המשפט הודעה בכתב המפרשת את נימוקי השומה (להלן - נימוקי השומה).
(ב) נימוקי השומה יפרטו את הנימוקים לאי קבלת הדו"ח או ההשגה או לדחיית טענותיו של מערער לפי סעיף 147(ב) לפקודה, את הדרך שלפיה נערכה השומה וכן את הנימוקים המשפטיים לביסוס השומה. כל נימוק יצויין במספר סידורי.
(ג) תוך שלושים יום מהיום שבו נמסר לו העתק מנימוקי השומה, יגיש המערער לבית המשפט הודעה בכתב המפרשת את נימוקי הערעור (להלן - נימוקי הערעור), לרבות הנימוקים המשפטיים לביסוס הערעור. כל נימוק יצויין במספר סידורי.
(ד) הודעות לפי תקנות משנה (א) ו-(ג) יוגשו בארבעה עותקים וייחתמו ביד המשיב או המערער, לפי הענין, או באי כוחם; היו יותר ממערער אחד, יגיש המשיב עותק לכל מערער נוסף.


6. המצאת עותקי הודעות
בית המשפט ימציא למשיב שני עותקים מכל הודעה שהגיש המערער לפי תקנות 4 ו-5 (ג), וכן ימציא למערער עותק מההודעה שהגיש המשיב לפי תקנה 5(א).


7. אי הגשת הודעות
לא הגישו המשיב או המערער הודעה כאמור בתקנה 5 תוך המועד שנקבע או תוך המועד שהאריך בית המשפט או הרשם, יקבל בית המשפט את הערעור או ידחה אותו ויאשר את השומה, לפי הענין.


8. קביעת מועד לבירור הערעור
משהוגשו נימוקי הערעור, ואם לא ניתנה הוראה על קיום קדם משפט, יקבע בית המשפט או הרשם תאריך לבירור הערעור ויתן על כך הודעה של לא פחות משלושים יום מראש לשני הצדדים.


9. סדר הדין
(א) על ערעור יחולו - בשינויים המחוייבים ובכפוף להוראות הפקודה ולתקנות אלה - תקנות סדר הדין למעט תקנות 3 עד 9, 19, 49 עד 51, 61, 83 עד 86, 88, 90, 97 עד 99, 105 עד 122, 125 עד 137, 197, 202 עד 239, 248 עד 396, 500 עד 510.
(ב) לענין תקנה זו, כל מקום שנאמר בתקנות סדר הדין "תובע" - מערער; "נתבע" - משיב; "כתב טענות" - לרבות הודעת ערעור, נימוקי שומה ונימוקי ערעור.
(ג) הוגשה הודעת ערעור על יותר משומה אחת ונראה לבית המשפט שאין זה נוח לדון בערעור על כל השומות ביחד, רשאי הוא להחליט, בכל שלב, על דיון נפרד בכל שומה או באחדות מהן.


10. ראיות
(א) מקום שהמשיב חייב, על פי הפקודה, להצדיק את השומה, חייב הוא להתחיל בהבאת ראיותיו; בכל מקרה אחר חייב המערער להתחיל בהבאת ראיותיו.
(ב) בית המשפט יתיר הבאת ראיה עליה ביסס המשיב את שומתו או המערער את הדו"ח שהוגש על ידיו או את הטענות שהשמיע על פי סעיף 147(ג) לפקודה, גם אם ראיה כזו לא היתה קבילה בבית משפט בדיון בהליך אזרחי.


11. פסק הדין
בפסק הדין שיינתן בגמר הדיון בערעור, יכול בית המשפט לקבוע את סכום ההכנסה החייבת במס לכל שנה מהשנים שבערעור או שיעור המס, אם חלים על המערער שיעורי מס מיוחדים, ויכול בית המשפט להורות למשיב כיצד לקבוע את ההכנסה או את המס כאמור או להחזיר את הדין למשיב לשם קביעת שומה חדשה.


12. סדר הדין בבית המשפט העליון
בערעור על פסק דין של בית המשפט לבית המשפט העליון, יחולו הוראות חלק ד' של תקנות סדר הדין, בשינויים המחוייבים.


13. ביטול
תקנות בית הדין (ערעורים בעניני מס הכנסה), -1941בטלות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מס הכנסה

 2. ערעור מס הכנסה

 3. מס הכנסה שלילי

 4. הסכם מס הכנסה

 5. מס הכנסות מבנין

 6. סיווג מחדש

 7. סיווג עסקה

 8. מאפיה - מס הכנסה

 9. מיסים עקיפים

 10. סעיף 2 פקודת מס הכנסה

 11. דוגמא לערעור מס הכנסה

 12. מס הכנסה - חופש המידע

 13. סודיות מס הכנסה

 14. קרקע תפוסה - צו מיסים

 15. קוד ISHR - מס הכנסה

 16. מס הכנסה - קיוסק

 17. תקנות מס הכנסה רכב

 18. תקנות מס הכנסה פחת

 19. ביקורת מס הכנסה – דוגמא

 20. אישור לגבות מיסים

 21. תקנות רכב מס הכנסה

 22. ערעור הפחתת הוצאות מחיה

 23. סיווג מוצרים - מס הכנסה

 24. ניכוי תשלום חוב מס הכנסה

 25. סעיף 152 לפקודת מס הכנסה

 26. מחילת חוב מס הכנסה

 27. דיני מס הכנסה - בג''צ

 28. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

 29. סעיף 147 א לפקודת מס הכנסה

 30. מס הכנסה - מאגר מידע

 31. סעיף 130(ג) פקודת מס הכנסה

 32. ערעורי מס הכנסה מאוחדים

 33. קילומטראז - מס הכנסה

 34. תיקון ערעור מס הכנסה

 35. ביקורת מס הכנסה עוסק מורשה

 36. אי הגשת דוחות מס הכנסה בזמן

 37. דרישת הכתב דיני מיסים

 38. עבירות על פקודת מס הכנסה

 39. הכנסה עסקת אקראי - מס הכנסה

 40. החזרת מס יתר ששולם למס הכנסה

 41. תשלום מעביד הפרשים למס הכנסה

 42. מס הכנסה - חברת השקעות

 43. תקנות מס הכנסה פחת מואץ

 44. נקודות זיכוי תושב - מס הכנסה

 45. סעיף 66(ד)(2) פקודת מס הכנסה

 46. סעיף 92(א)(1) פקודת מס הכנסה

 47. סוכן שחקנים - מס הכנסה

 48. תקנות מס הכנסה שכר דירה

 49. ביקורת מס הכנסה - מספרה

 50. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 51. בניין משובח - צו מיסים עירייה

 52. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 53. צו שעת חירום גביית מסים

 54. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 55. סעיף 135 לפקודת מס הכנסה

 56. סעיף 194 לפקודת מס הכנסה

 57. סעיף 160 לפקודת מס הכנסה

 58. סעיף 153 לפקודת מס הכנסה

 59. תקנות מס הכנסה שיעורי פחת

 60. סעיף 159 לפקודת מס הכנסה

 61. חוק מס הכנסה עידוד להשכרת דירות

 62. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים

 63. אי תשלום מס הכנסה - זיכוי

 64. תקנות מס הכנסה מחירי העברה

 65. ביקורת מס הכנסה - בית קפה

 66. תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

 67. סיווג עסקה - הונית או פירותית ?

 68. אופציות לעובדים - מס הכנסה

 69. ביקורות פתע - מפקחים של מס הכנסה

 70. סעיף 119א לפקודת מס הכנסה

 71. איחור בהגשת ערעור מס הכנסה

 72. מירוץ ההתיישנות - מס הכנסה

 73. תקנות מס הכנסה נסיעות לחו''ל

 74. ערעור מס הכנסה - עוסק מורשה

 75. סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה

 76. בקשה למסור מידע על הכנסות מס הכנסה

 77. הנחה במס הכנסה בישובי גבול הצפון

 78. דיווח על בן משפחה כעובד – מס הכנסה

 79. תקנות מס הכנסה קביעת תנאי שוק

 80. חזקת תלות מקורות ההכנסה בין בני זוג

 81. דיון בדלתיים סגורות - מס הכנסה

 82. הודעת השגה - סעיף 150 פקודת מס הכנסה

 83. מס הכנסה על פיצויים בית דין לעבודה

 84. מס הכנסה - דיווח נפרד על ידי בני זוג

 85. הארכת תקופת ההתיישנות מס הכנסה

 86. הכנסות מלקוחות חו''ל - מס הכנסה

 87. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד – כתב אישום

 88. תקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסוימות

 89. האם צריך לשלם מס הכנסה על הכנסות בחו"ל ?

 90. תקנות מס הכנסה תכנון מס החייב בדיווח

 91. חוק מס הכנסה ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה

 92. תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון

 93. מכירת שווארמה, פלאפל, שתייה קלה – מס הכנסה

 94. חישוב מאוחד - הכנסות שני בני זוג מס הכנסה

 95. התחמקות שיטתית מהגשת דוחות למס הכנסה

 96. פחת בשל ציוד - סעיף 2(ג)(1) לתקנות מס הכנסה

 97. הסברים על הכנסות מעסק במסגרת ערעור מס הכנסה

 98. ניכוי הוצאות פרויקט כנגד הכנסות פרויקט אחר ?

 99. תקנות בית המשפט ערעורים בענייני מס הכנסה

 100. אי רישום תקבולים - סעיף 216(7) פקודת מס הכנסה

 101. זיכוי מס - מוסד לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 102. סעיף 145ב (א)(1) פקודת מס הכנסה - אי רישום תקבול

 103. תקנות מס הכנסה שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים

 104. תקנות מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה שיעורי פחת

 105. בני זוג עובדים באותו מקום - דיווח מס הכנסה מאוחד ?

 106. תקנות מס הכנסה ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים

 107. מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה

 108. מטרת סעיף 145 לפקודת מס הכנסה - מסגרת אירגונית לביצוע רישומי התקבולים

 109. מתי יש לדווח למס הכנסה על הפסד מכירת מגרש ? - סעיף 8א'(ג) לפקודת מס הכנסה

 110. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון