הגשת חוות דעת מומחה מטעם צד אחד בלבד

בית המשפט דן בשאלה האם התרת הגשת חוות הדעת מטעם הנתבעים בהעדר חוות דעת מטעם התובעים עלולה לגרום לעיוות דין?

להלן החלטה בסוגיית הגשת חוות דעת מומחה מטעם צד אחד בלבד:החלטה


א. 1. בפני בקשה מטעם הנתבעים - המבקשים להתיר הגשת חוות דעת רפואית
מטעמם אשר תומצא לעיון פרופ' יגל המומחה שמונה מטעם בית המשפט, במקביל מבוקשת הארכת המועד להמצאת חוות דעת זו.2. בהחלטתי מיום 18.5.05 נעתרתי לבקשת התובעים - משיבים לפטור מהגשת חוות דעת מומחה, מונה מומחה רפואי בשלב קדם המשפט מטעם בית המשפט וזאת, כאשר בתיק בית המשפט לא מצויה חוות דעת של מומחה מטעם התובעים - משיבים והכל כמפורט בהחלטה שם.3. המבקשים טוענים כי מניעת חוות הדעת מטעמם תפגע בזכותם הבסיסית להביא ראיותיהם, טענה נוספת בפיהם של המבקשים לאמור, תקנה 132 לתקנות סדר הדין האזרחי, ה'תשמ"ד - 1984 קובעת חובתו של מומחה שמונה על ידי בית משפט לשמוע חוות דעת מומחה רפואי שנתן חוות דעתו מטעם בעל דין.4. ב"כ התובעים - משיבים מתנגדת לבקשה, לטענתה הגשת חוות דעת נוספת מטעם הצדדים, שעה שמונה מומחה מטעם בית המשפט תגרום לסיבוך וסרבול ההליכים.מוסיפה וטוענת, יגרם חוסר איזון בין הצדדים באם תתקבל בקשת הנתבעים - מבקשים,וזאת מחמת העובדה כי לא הוגשה חוות דעת מטעמם כתובעים והחלטת בית המשפט בעניין מינוי המומחה תתרוקן מתוכן.


ב. דיון :1. השאלה העומדת בבסיס החלטה זו הינה, האם יש להתיר חוות דעת מומחה מטעם מי מהצדדים, לאחר מינוי מומחה מטעם ביהמ"ש ובמקרה שבפנינו, כאשר המומחה מונה חרף התנגדות אחד מבעלי הדין?כאשר מתמנה מומחה רפואי שלא בהסכמת כל הצדדים עומדת לצדדים הזכות להביא ראיות של מומחים מטעמם (ראה רע"א 3112/93 עזבון המנוחים וולף הוגו (חיים) ווולף אירמה (חנה) נ' מושב גן שומרון ואחרים, פ"ד מח (5) 397).2. אין חולקין שהזכות להביא ראיות היא זכות יסוד שאין לשלול בנקל.זכות זו אינה זכות אבסולטית אלא נתונה היא לשיקול דעתו של בית המשפט.המחוקק העניק לבית המשפט שיקול דעת בבואו לקבל כראיה חוות דעת מומחה, אין מדובר בזכות המוקנית לבעל הדין ללא הגבלה.

ראה סעיף 20 לפקודת הראיות [נוסח חדש] תשל"א 1971:"בית משפט רשאי, אם אין הוא רואה חשש לעיוות דין, לקבל כראיה בכתב חוות דעתו של מומחה בשאלה שבמדע, שבמחקר, שבאמנות או שבידיעה מקצועית......".

(ההדגשות שלי. י.כ.).3. השאלה העולה כאן, האם התרת הגשת חוות הדעת מטעם הנתבעים בהעדר חוות דעת מטעם התובעים עלולה לגרום לעיוות דין?כאן, מונה ע"י ביהמ"ש מומחה ניטרלי בלתי תלוי , נטול עניין בתוצאות המשפט בעל מומחיות מתאימה בתחום שממצאיו ומסקנותיו יהיו נתונים למבחן וחקירת הצדדים במידת הצורך, ובכל מקרה חוות הדעת נתונה לביקורת בית המשפט.ביהמ"ש הוא הפוסק בעניין חוות דעת מומחה באשר הוא.מומחה משמש ידו הארוכה של ביהמ"ש כאשר הפוסק האחרון הנו תמיד ביהמ"ש.כאן, אין חשש שיגרם עיוות דין באם ימציאו הנתבעים חוות דעת רפואית מטעמם.שעה שכאן, מונה מומחה רפואי שלא בהסכמת הצדדים, עומדת לנתבעים - מבקשים הזכות להמצאת ראיות מטעמם וקרא, גם חוות דעת לטעמם.(ראה, ע"א 332/80 דוד חיטרמן נ' מוצרים כימים בע"מ פד"י ל"ז (1) 401, שם, עמ' 404-405).וכן, כעולה מרע"א 3112/93 הנ"ל שם, סימן 9 לפסק הדין.4. ער אני לעובדה כי מטעם התובעים - משיבים לא הוגשה חוות דעת רפואית, החשש לחוסר איזון בין בעלי הדין נמוג בשל העובדה לפיה חוות הדעת עליה מסתמך בית המשפט הינה חוות דעת המומחה שמונה מטעם בית המשפט, וראה דברי לעיל.כמו כן ראה דברי כב' השופטת שטרסברג כהן ברע"א 7431/96 יפת השמש חברה לבניין והשקעות בע"מ נ' רחמים אלוני ו 54 אח', פ"ד נא (2) , 574:"ראוי שהמומחה לא ימסור את חוות דעתו בטרם תומצאנה לו חוות דעת מטעם מי מהצדדים שיבקש להמציא זו". (פיסקה 6 לפסק הדין עמ' 576).דברים אלו נאמרו באגב אורחא אך ניכר כי יש לראות בכך משום הנחיה.5. לא למותר להזכיר, החובה הראשונית היתה על התובעים - משיבים דווקא להמציא חוות דעת מטעמים כמצורפת לכתב התביעה, דבר שלא נעשה ועד להחלטתי מיום 18/5/05.כאן, מהנימוקים שפרשתי בהחלטתי מיום 18/5/05 התרתי וקבעתי קבלת חוות דעת מומחה מטעם ביהמ"ש אך אין להוסיף על כך מניעת הנתבעים - מבקשים להמצאת חוות דעת מטעמם.ג. אשר על כן, ושעה שלקביעתי אין חשש לעוות דין, הנני מתיר המצאת חוות דעת רפואית מטעם הנתבעים, חוות הדעת תומצא למומחה פרופ' יגל תוך 30 יום מהיום.ד. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מומחה מטעם בית המשפט - משוא פנים

 2. פטירת מומחה מטעם בעל דין

 3. חוות דעת מומחה מטעם בית משפט

 4. בקשה חוזרת למינוי מומחה מטעם בית המשפט

 5. הגשת חוות דעת מומחה לבית משפט בלי בקשה

 6. תאונת דרכים – מינוי מומחה מטעם בית משפט

 7. ליקויי בניה- מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 8. העברת ספרות רפואית למומחה מטעם בית המשפט

 9. פסילת מומחה מטעם בית המשפט - פסיקה

 10. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום גריאטריה

 11. העברת חוות דעת קודמת למומחה מטעם בית משפט

 12. העברת רשומה רפואית ממוחשבת למומחה בית משפט

 13. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הכירורגיה

 14. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי

 15. הגשת חוות דעת מומחה מטעם צד אחד בלבד

 16. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי

 17. בקשה להחלפת מומחה בית משפט - תשלום שכר טרחה

 18. תחום האורטופדיה – מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 19. בקשה להורות למומחה בית משפט להתעלם מחוות דעת

 20. בקשה למנות מספר מומחים מטעם בית משפט - דוגמא

 21. פרופ' אלון מוזס – מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 22. רצף טיפולי – בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט

 23. המלצת מומחה בית משפט על מינוי מומחה בתחום אחר

 24. פסילת מומחה בית משפט בגלל עמדה סותרת בתיק אחר

 25. מינוי מומחה מטעם בית משפט - פער בין חוות הדעת

 26. בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הסיעוד

 27. מינוי מומחה מטעם בית משפט בתחום מחלות זיהומיות

 28. מה גובר ? ועדה רפואית או מומחה בית משפט

 29. אילו מסמכים מותר להעביר למומחה מטעם בית משפט ?

 30. בקשה להורות למומחה מטעם בית המשפט להתעלם ממסמכים

 31. בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום רפואת כאב

 32. בקשה לפסילת חוות דעת מומחה בית המשפט לרפואת עיניים

 33. בקשת פטור הגשת חוות דעת – מינוי מומחה מטעם בית משפט

 34. פניה חד צדדית למומחה מטעם בית המשפט – פסילת מומחה ?

 35. התנגדות להעברת מסמכים רפואיים למומחה מטעם בית המשפט

 36. פסילת מומחה מטעם הנתבעים בגלל שטיפל בתובע בעבר

 37. בקשה לפסילת חוות דעת מומחה בית משפט - תחום אורטופדיה

 38. בקשת רשות ערעור אי מינוי מומחה מטעם בית משפט – פלת"ד

 39. בקשה למחיקת חלקים מחוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 40. האם ניתן להעביר מכתב עובד סוציאלי למומחה מטעם בית משפט ?

 41. מומחה מטעם בית המשפט נפטר לפני שהספיק להיחקר על חוות הדעת

 42. האם מותר להעביר מסמך רפואי של רופא פרטי למומחה בית משפט ?

 43. פסילת מומחה בית משפט - ישב בועדות רפואיות של ביטוח לאומי ?

 44. בקשה להגיש חוות דעת נוספת לאחר חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 45. בדיקת קטין על ידי מומחה מטעם בית משפט ללא נוכחות ההורים

 46. פסילת מומחה מטעם בית משפט - הועברו מסמכים רפואיים שהם חוות דעת

 47. פסילת מומחה בשל התמחות בכירורגיה אורטופדית ולא בכירורגית בית החזה

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון