הצעת חוק הגדלת קצבת זקנה

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק.

להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק הגדלת קצבת זקנה

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הגדלת קצבת זקנה ושאירים), התשס"ח-2008

דברי הסבר

סעיף 1 להצעת החוק עוסק בסעיף 244 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995 (להלן - חוק הביטוח הלאומי), קובע כי מבוטח שהגיע לגיל קצבת זקנה זכאי לקבל קצבה חודשית בשיעור של 16.5% מהסכום הבסיסי, שהוא השכר הממוצע במשק כפי שהיה ב-1 לינואר 2006 כשהוא מוצמד למדד המחירים לצרכן.
הצעת החוק באה לשנות מצב זה, ולהעלות את קצבת הזקנה מהשיעור האמור לרמה של 20% מהסכום הבסיסי. העלאה זו באה לתת מענה נוכח ההבנה כי הקצבאות המחולקות כיום אינן עונות על מילוי צרכיהם הבסיסים והיומיומיים של קשישים בישראל.
כמו כן, נוסח החוק הקיים כיום מעניק למבוטח אשר ישנם אנשים נוספים התלויים בו, תוספת תשלום. בשל האמור לעיל מוצע להעלות גם תוספת תלויים זו, בעד בן זוג וכל אחד משני ילדיו הראשונים התלויים בו, לשיעורים האמורים בסעיף 1(2) בהצעת החוק.

סעיף 2 להצעת החוק עוסק בסעיף 252 לחוק ביטוח הלאומי קובע, כי לשאיריו של מבוטח ישולמו קצבת שאירים חודשית בשיעורים הקבועים בסעיף זה, או מענק שאירים לפי שיעורים הקבועים בסעיף 255 לחוק. הצעת החוק מציעה להעלות גם קצבה זו בהתאם לשיעורים המפורטים בסעיף זה להצעת החוק.

סעיף 3 להצעת החוק עוסק במקביל לתיקונים דלעיל, בסעיפים 252 ו-244 לחוק הביטוח הלאומי, מוצע לתקן את חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א - 1980, כך שהגמלה המשתלמת בעקבות אותו חוק לזכאי קצבה מכוח הסעיפים האמורים, לא תפחת בעקבות הגדלת קצבת הזקנה או קצבת השאירים, כמוצע בהצעת חוק זו.
תיקון זה נועד למנוע פגיעה בזכאי הקצבאות אשר יקבלו תוספת מקצבאות הזקנה והשאירים, אך יפסידו במקביל את הכנסתם מתשלומי הבטחת הכנסה.

סעיפים 4-7 בהצעת החוק מוצע בכדי לאפשר דירוג ויכולת עמידה של המשק בהעלאת הקצבאות לפרוס את העלאת הקצבאות על פני שלוש שנים. פריסה זו תיערך ע"י קביעתם בחוק של שלוש הוראות שעה זמניות אשר ידרגו את עליית הקצבאות בשיעור של כ- 1% כל שנה, עד להגעה ליעד של 20% בשנת 2011.

עלות תקציבית - עלות החוק מוערכת כיום על ידי המוסד לביטוח לאומי בכ- 3 מיליארד שקלים חדשים. עלות זו הינה העלות הכוללת לאחר השינוי המלא לרמה של 20%. החלוקה לשנים הקרובות מתפצלת באופן יחסי לפי השינוי האחוזי הכתוב הנוסח הצעת החוק, בסך של כמיליארד שקלים חדשים בכל שנה בקירוב.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק קצבת זקנה

 2. הפחתת קצבת זקנה

 3. קיצוץ קצבת זקנה

 4. קצבת זיקנה ערעור

 5. זכאות לקצבת זקנה

 6. הכנסה - קצבת זקנה

 7. קצבת זקנה עולה חדש

 8. קצבת זקנה רטרואקטיבית

 9. תושבי השטחים - קצבת זקנה

 10. קיצבת זיקנה - תקופת אכשרה

 11. התיישנות קצבת זקנה

 12. חישוב קצבת זקנה לנכה

 13. תוספת ותק לקצבת זקנה

 14. תשלום קצבת זקנה למפרע

 15. תשלום קיצבת זקנה מתאריך פרישה

 16. קצבת זקנה לנשים בגיל 62

 17. הצעת חוק הגדלת קצבת זקנה

 18. קצבת זקנה תושב ישראל / תושב חוץ

 19. זכאות לקצבת זקנה אם עוברים לחו"ל

 20. קצבת זקנה - האם צריך להגיש תביעה

 21. תשלום תוספת ותק לקצבת זקנה

 22. תשלום רטרואקטיבי קצבת זקנה

 23. תוספת לקצבת זקנה עבור בן זוג

 24. זכאות לקצבת זקנה וביטוח רפואי

 25. תושב לאחר גיל 60 - קצבת זקנה ?

 26. האם תושב חוזר זכאי לקצבת זקנה ?

 27. האם חוקי להפחית קצבת זקנה ביטוח לאומי ?

 28. תביעה כנגד החלטה להפסיק תשלום קצבת הזיקנה

 29. זכאות לקצבת זיקנה - האם צריך להיות תושב ?

 30. מגורים מחוץ לשטחי מדינת ישראל - קצבת זקנה

 31. קצבת זקנה ביטוח לאומי - מתי מגישים בקשה ?

 32. התיישנות קצבת זקנה - איחור בקשה ביטוח לאומי

 33. קצבת זקנה עולה על ההכנסה המזכה בהשלמת הכנסה ?

 34. תביעה לתשלום קצבת זקנה באופן רטרואקטיבי

 35. שלילת זכאות לקצבת זקנה עקב אי צבירת תקופת אכשרה

 36. נדחתה תביעה לקצבת זקנה בגלל אי צבירת תקופת אכשרה

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון