תשלום קנס בית משפט

להלן דוגמא של טופס תשלום קנס בית משפטשובר תשלום חדש לקנס שהטיל בית משפט, כולל תוספות פיגור מופחתות
(לפי סעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 32), התשס"א-2001)

אל:(שם הנידון ומס' זהות)

המען___

א. לפי המידע שברשותנו בית המשפט הטיל עליך קנס/קנסות*
בתיק/תיקים* כמפורט להלן, אשר לא שולם במועדו/לא שולמו במועדם*.
בהתאם לסעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 32), התשס"א-2001, ניתנת לך בזאת אפשרות לשלם את הקנס/הקנסות* בצירוף תוספות פיגור מופחתות, ובלבד שהחוב ישולם במלואו בהקדם ולא יאוחר מיום___
(היום האחרון הקבוע לפי סעיף 5 לחוק המתקן).
ב. סכום הקנס המקורי היה___שקלים חדשים.
סכום הקנס בצירוף תוספות פיגור מופחתות הוא

חדשים (במקום סכום הקנס בצירוף תוספות הפיגור המקוריות
שהיה ................).
ג. אם לא ישולם החוב עד המועד האמור בפסקה א', לא תינתן לך
אפשרות לשלם את החוב בצירוף תוספות הפיגור המופחתות, אלא
יחולו על הקנס התוספות המקוריות.
ד. מס' טלפון/פקס* לבירורים___
ה. פרטי התיק/התיקים*:
1. ביום___ הטיל עליך בית משפט שלום/מחוזי* ב___
קנס בסך___שקלים חדשים בתיק מס' ___
תאריך ביצוע העבירה ופרטיה___
בעבירת תעבורה - מס' הרכב ___
מס' רישיון הנהיגה של הנהג/בעל הרכב*___
2. ביום___הטיל עליך בית המשפט קנס בסך___
שקלים חדשים בתיק מס' ___
תאריך ביצוע העבירה ופרטיה___
בעבירת תעבורה - מס' הרכב___
מס' רישיון הנהיגה של הנהג/בעל הרכב*___


* מחק את המיותר.
הודעת זיכוי לצורך תשלום החוב
___מס' תיק בימ"ש___
___
שם המוסד השולח

שובר מס'___שם החייב___מס' זהות___
הסכום לתשלום___ש"ח___תאריך אחרון לתשלום___
___חותמת הבנק___
ניתן לשלם בכל אחד מסניפי הבנקים האלה:___שובר תשלום חדש לקנס שהוטל בהודעת תשלום קנס, כולל תוספות פיגור מופחתות
(לפי סעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 32), התשס"א-2001)

אל:

(השם ומס' זהות)
המען___
א. לפי המידע שברשותנו הומצאה/הומצאו* לך הודעות* תשלום קנס
בשל עבירה/עבירות* כמפורט בפסקה ה' להלן, לא ביקשת להישפט
ולא שילמת את הקנס/הקנסות* במועדו/במועדם*.
בהתאם לסעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 32), התשס"א-2001, ניתנת לך בזאת אפשרות לשלם את הקנס/הקנסות* בצירוף תוספות פיגור מופחתות, ובלבד שהחוב ישולם במלואו בהקדם ולא יאוחר מיום___(היום האחרון הקבוע לפי סעיף 5 לחוק המתקן).
ב. סכום הקנס המקורי היה___שקלים חדשים.
סכום הקנס בצירוף תוספות פיגור מופחתות הוא

חדשים (במקום סכום הקנס בצירוף תוספות הפיגור המקוריות
שהיה ____).
ג. אם לא ישולם החוב עד המועד האמור בפסקה א', לא תינתן לך
אפשרות לשלם את החוב בצירוף תוספות הפיגור המופחתות, אלא
יחולו על הקנס התוספות המקוריות.
ד. מס' טלפון/פקס* לבירורים___
ה. פרטי הודעת/הודעות* תשלום הקנס:
1. ביום___ ביצעת עבירה שפרטיה כלהלן:
___
בשל עבירה זו הומצאה לך הודעת תשלום קנס מס' ___ובה הוטל עליך קנס בסך ___ שקלים חדשים.
בעבירת תעבורה - מס' הרכב ___
מס' רישיון הנהיגה של הנהג/בעל הרכב*___
2. ביום___ביצעת עבירה שפרטיה כלהלן:
___
בשל עבירה זו הומצאה לך הודעת תשלום קנס מס' ___ובה הוטל עליך קנס בסך ___ שקלים חדשים.
בעבירת תעבורה - מס' הרכב ___
מס' רישיון הנהיגה של הנהג/בעל הרכב*___


* מחק את המיותר.הודעת זיכוי לצורך תשלום החוב
___מס' הודעת תשלום קנס___
___
שם המוסד השולח

שובר מס'___שם החייב___מס' זהות___
הסכום לתשלום___ש"ח___תאריך אחרון לתשלום___
___חותמת הבנק___
ניתן לשלם בכל אחד מסניפי הבנקים האלה:___לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס מינהלי

 2. קנס אזרחי

 3. עבירות קנס

 4. חוק גביית קנסות

 5. ביטול קנס מע''מ

 6. צו עבירת קנס

 7. טופס ברירת קנס

 8. הודעת תשלום קנס

 9. קנס מע''מ 1 אחוז

 10. חוק העונשין - קנס

 11. תשלום קנס בית משפט

 12. התיישנות קנסות תעבורה

 13. קנס - אי שמירה על ניקיון

 14. טופס הודעת תשלום קנס

 15. בקשת עו"ד להישפט על קנסות

 16. קנס על אי ניהול ספרים

 17. טופס דרישה לתשלום קנס

 18. בקשה לעיכוב תשלום קנס

 19. התיישנות קנסות תעבורה

 20. תקנות המרכז לגביית קנסות

 21. קנס בגין הכשרה מקצועית

 22. ביטול קנס בשל פגם טכני

 23. מעצר עבירות קנס - פקודת התעבורה

 24. הפחתת קנס על ידי בית משפט

 25. צו מאסר עקב אי תשלום קנס

 26. התעלמות מדרישה לתשלום קנס

 27. בקשה להישפט לאחר תשלום קנס

 28. הדבקת מודעות בתל אביב - קנס

 29. טופס דרישה נוספת לתשלום קנס

 30. רשלנות עורך דין בביטול קנס

 31. צו העונשין שינוי שיעורי קנסות

 32. פנסים מקולקלים ברכב – קנס או מאסר ?

 33. טופס בקשה להטיל מאסר במקום קנס

 34. ההבדל בין קנס אזרחי לבין קנס פלילי

 35. הצעת חוק הפחתת קנס בשל תשלום מיידי

 36. שלטי חוצות גדולים ללא היתר - חוק הדרכים שילוט

 37. צו הביטוח הלאומי שינוי תקופות ושיעורי קנס

 38. הבחירה בין קנס מינהלי לבין הגשת כתב אישום

 39. האם בית המשפט קמא נעדר סמכות להטיל קנס יומי ?

 40. מאסר בגין אי תשלום קנס בית משפט לעניינים מקומיים

 41. קנס בגין חציית כביש שלא בבטחה - תקנה 110(א) לתקנות התעבורה

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון