ניהול משא ומתן בדרך מקובלת

ניהול משא ומתן שלא בדרך מקובלת ובתום לב

סעיף 12(א) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 קובע כי במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.

בית המשפט פסק כי חובת הגילוי היא אחת החובות העיקריות המוטלות של צדדים המנהלים משא ומתן, וכי חובה זו משתרעת על כל פרט מידע אשר עשוי להיות חשוב לצד האחר בשיקוליו אם להתקשר בחוזה ובאילו תנאים.

חובה זו חלה מקל וחומר על פרטים שהצד האחר לא יכול היה להשיגם, אם כי גם על פרטים שיכול היה להשיגם. אחת החובות המוטלות, בדרך כלל, היא החובה לגלות מידע באותם עניינים, אשר קבלת מידע לגביהם עשויה להיות חשובה בקבלת החלטה, אם להיכנס לקשר חוזי אם לאו.

הפרת החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום-לב יכולה ללבוש צורתו של מחדל או של אי-גילוי עובדות, כאשר על-פי הנסיבות היה מקום לצפות לכך שהאדם, המנהל משא ומתן, יגלה אותן לצד השני. יש נסיבות בהן מתחייבת מסירת פרטים יזומה של מידע, שהוא חיוני למי שנמצא במשא ומתן לקראת כריתת חוזה.

בנסיבות בהן יש בעובדות כדי להשפיע על אופיים של ההסדרים הנערכים כתוצאה מן המשא ומתן בין הצדדים, חלה חובת גילוי כביטוי לחובת תום הלב. משמעות הדבר הינה כי המנהלים משא ומתן לקראת כריתתו של חוזה והצדדים ליחס החוזי לאחר שהחוזה נכרת יפעלו באופן הוגן ותוך התחשבות בציפיות הסבירות של הצד האחר. תום לב אינו מבוסס על הדרישה כי כל צד חייב לדאוג לאינטרסים של זולתו על חשבון הבטחת האינטרס העצמי. תום-לב מבוסס על ההנחה כי כל צד דואג לאינטרס שלו עצמו, אך הוא עושה כן באופן הוגן תוך הבטחת המשימה המשותפת של הצדדים".

השופט ברק הדגיש בסיכום ההלכה כי: "לפנינו אפוא מבחן אובייקטיבי הקובע רמת התנהגות ראויה בחברה הישראלית". ההלכה לפיה תום-הלב נקבע לפי מבחן אובייקטיבי נפסקה בבג"צ 59/80 שירותי תחבורה ציבוריים באר-שבע בע"מ נ. בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד לה(1) 828, בעמ' 835, ואושרה בד"נ 7/81 הנ"ל בענין פנידר נ. קסטרו, בעמ' 689; השופט שמגר הבהיר כי בית המשפט יסיק על-פי אמות מידה כלליות מהו הראוי והמצופה בנסיבות נתונות מצד המנהל משא ומתן.

וכך סיכם כבוד השופט א. מצא את ההלכה בענין חובת הגילוי הנובעת מחובת תום הלב בע"א 8144/00 עלריג נכסים (1987) בע"מ נ. ברנדר, פ"ד נז(1) 148, בעמ' 170:
"על צד למשא ומתן לכלכל את מהלכיו בתום-לב, משמע בהגינות, תוך התחשבות בציפיות ובאינטרסים של הצד האחר ותוך נאמנות לרוח העיסקה ולמטרתה".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה בכפיה

 2. חוזה בכירים

 3. חוזה פרוגרמה

 4. חוזה ירוק

 5. עכבון חוזי

 6. האם נכרת חוזה ?

 7. חוזה רכישת מלאי

 8. תנאי בחוזה

 9. חוזה עם בית אבות

 10. חשיפת חוזה מכירה

 11. השלמת פרטים בחוזה

 12. הפרה יעילה של חוזה

 13. חוזה עם חברה משכנת

 14. זכאות לחוזה בכירים

 15. הגורם היעיל - חוזה

 16. חוזה מלאכותי

 17. סעיף 12 לחוק החוזים

 18. הסכם / חוזה - סוסים

 19. חוזה תיאטרון

 20. חוזה למראית עין

 21. חוזה למראית עין

 22. חוזה פיתוח תוכנה

 23. התחייבות לשלם כסף בחוזה

 24. סעיף 39 לחוק החוזים

 25. זכויות חוזיות בלבד

 26. סכום פיקטיבי בחוזה

 27. ביטול חלקי של חוזה

 28. שינוי חוזה בהתנהגות

 29. חוזים מיוחדים לתקופה קצובה

 30. תביעת חוב על פי חוזה

 31. כריתת חוזה - מצב מנטלי ירוד

 32. חוזה לכתיבת ספר תורה

 33. זכות קניינית מול זכות חוזית

 34. טיוטה של חוזה – האם מחייב ?

 35. חוזה לתשלום דמי הרשאה שנתיים

 36. סעיף 14 א לחוק החוזים

 37. חובת תום הלב בשלב ביצוע חוזה

 38. תום לב בניהול משא ומתן

 39. חוזה בכירים בשירות המדינה

 40. ניהול משא ומתן בדרך מקובלת

 41. האם מו''מ הופך לחוזה מחייב

 42. חוזה בכירים בשירות המדינה - זכאות

 43. השלמת חסר בהסכם / השלמת חסר בחוזה

 44. תביעה על סכום קצוב מכוח חוזה

 45. הפרה יסודית המקנה זכות ביטול

 46. חוזה אישי של סוכן מכירות שטח

 47. סעיף 13 חוק החוזים - חוזה למראית עין

 48. הפסקת חוזה למתן שירותים משפטיים

 49. הגבלת חופש העיסוק של עובד מכוח חוזה

 50. הפרת חובה של רשות ציבורית כצד לחוזה

 51. חוזים יש לקיים ""Pacta sunt servanda

 52. שווי זכויות חוזיות - אי הוכחת זכויות חוזיות

 53. חוזה שירותי ייעוץ לחיסכון על בסיס הצלחה

 54. האם אפשר להטיל חבות בפיצויים לפי סעיף 12(ב) על מי שאינו צד לחוזה ?

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון