שיפוץ דירה בשכירות מוגנת לאחר שריפה

שיפוץ דירה בשכירות מוגנת לאחר שריפה
בפניי שתי תביעות אשר הגישו התובעים כנגד הנתבע.

תביעה אחת הינה תביעת פינוי בגין אי תשלום דמי שכירות מאז שנת 2000.
בכתב ההגנה אשר הוגש בתביעת הפינוי, טוען הנתבע כי הינו דייר מוגן וזכאי לכל ההגנות המוקנות לדייר מוגן.
באשר לאי תשלום דמי השכירות טוען הנתבע כי שיפץ את הנכס לאחר שריפה, וסיכם עם התובעים כי חלקם של התובעים כבעלים בעלות השיפוץ יקוזז מדמי השכירות.

הנתבע מופנה לכך כי בכתב הגנתו טוען כי יש לקזז מדמי השכירות את חלקם של הבעלים התובעים, ואולם ככל שניתן להבין מכתב ההגנה מבקש הנתבע לקזז את מלוא עלות השיפוץ בניגוד לדין.

בנוסף, טוען הנתבע כי הוצאות השיפוץ עולים על דמי השכירות לכדי 10,000 ₪. אולם אין למצוא בכתב ההגנה כל תחשיב של הנתבע המפרט את דמי השכירות בתקופות השונות, באופן המביא לתוצאה אותה טוען הנתבע.
האמור לעיל בקשר לתביעת הפינוי חל גם לגבי ההגנה בתביעה הכספית שכן הגנתו של הנתבע מתבססת על הטענה לפיה הינו דייר מוגן, וכי סיכם עם התובעים לקזז את חלקם בהוצאות השיפוץ מדמי השכירות.

כתב ההגנה אשר הגיש הנתבע בתביעה הכספית איננו תקין , לאור מה שציינתי לעיל, ומאחר וב"כ התובעים ממילא מתקן את כתב תביעתו הכספית, הרי שזו ההזדמנות הבלתי חוזרת לנתבע לתקן את הגנתו בתביעה הכספית, ולהגיש כתב הגנה מפורט וראוי בהתייחס לתביעה הכספית המתוקנת ובהתייחס לטענות ההגנה.
יצוין כי יש קשר בין טענות ההגנה בשתי התביעות שכן אם יתברר כי לא קיים חוב כספי בתביעה הכספית הרי שלכאורה גם אין עילת פינוי בתביעת הפינוי, במידה וייקבע כי הנתבע הינו דייר מוגן.

אם ייקבע כי אין לנתבע זכויות של דייר מוגן אזי אין לו זכות להמשיך ולהחזיק בנכס, ואין שום קשר בין תביעת הפינוי לבין ההתחשבנות הכספית שבין הצדדים בקשר לדמי השכירות ובהתייחס לטענת הקיזוז האמורה.

בשלב הכתבת ההחלטה מודיעים הצדדים כי הסכימו שלא לקיים דיון מאוחד בשתי התביעות ולדון בכל תביעה בנפרד.
עמדתם של הצדדים מקובלת עלי ואף אני סבור כי ראוי להפריד את הדיון בין התביעות שכן הקביעה שתיעשה בתביעת הפינוי היא ממילא תהווה מעשה בית דין לצורך ההתחשבנות בתביעה הכספית.

באשר לתביעה הכספית יגיש ב"כ התובעים כתב תביעה מתוקן בסדר דין רגיל עד ליום 31.1.10.
כתב התביעה המתוקן יתייחס לתקופה שלא התיישנה ועד למועד הגשת כתב התביעה 30.4.09.

ככל שסכום התביעה המתוקן יעלה על סכום התביעה המקורי ישלמו התובעים את הפרש האגרה.

כתב התביעה המתוקן יומצא במסירה אישית לנתבע לרח' הרב קוק 8 הרצלייה.
וככל שימנה הנתבע לעצמו עו"ד יודיע על כך למזכירות ביהמ"ש ולב"כ התובעים.

הנתבע יגיש כתב הגנה מתוקן לכתב התביעה המתוקן בתביעה הכספית תוך 30 יום ממועד קבלת כתב התביעה המתוקן.

במידה ויסבור הנתבע כי אין לו צורך להגיש כתב הגנה מתוקן, ימסור הודעה על כך לביהמ"ש עם העתק לב"כ התובעים.

ב"כ התובעים רשאי, בהתאם לתקנות, להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה.
לאחר שיוגשו כל כתבי הטענות בתביעה הכספית ישלימו הצדדים את כל ההליכים המקדמיים על פי התקנות וניתן בזאת צו לגילוי מסמכים כללי והדדי ולעיון במסמכים.
כל ההליכים המקדמיים יסתיימו עד ליום 22.4.10.

נקבע בזאת לקדם משפט בתביעה הכספית ליום 2.5.10 בשעה 08:30.

באשר לתביעת הפינוי, אין צורך בהגשת כתב הגנה מתוקן ואולם בהסכמת ב"כ התובעים יהיה הנתבע רשאי במסגרת ראיותיו לפרט ולהציג תחשיב לגבי טענתו כי איננו חייב דמי שכירות המחושבים על פי חוק הגנת הדייר (בשל טענתו להיותו דייר מוגן) לאור קיזוז דמי השכירות כנגד חלקם של התובעים בהוצאות השיפוץ.

כמובן שאין בהסכמת ב"כ התובעים משום הודאה בהיותו של הנתבע דייר מוגן אף לא הסכמה לסכום השיפוצים או להסכמה כי סכום השיפוצים יקוזז מדמי השכירות, ובנוסף נרשמה טענתו של ב"כ התובעים כי גם אם יתברר כי הנתבע הינו דייר מוגן אזי על פי החוק אין הוא זכאי להשתתפות הבעלים בנזקים פנימיים של הנכס המושכר.

כמו כן טוען ב"כ התובעים כי בדיירות מוגנת ממילא אין זכות לדייר לקזז מדמי השכירות הוצאות או תשלומים כלשהם.

עוד מובהר לנתבע כי אם טוען כי התובעים בהיותם הבעלים צריכים להשתתף בהוצאות השיפוץ, אזי עליו יהיה גם לציין מהו חלקם של הבעלים בהוצאות.
לאחר ששמעתי את עמדתם של הצדדים לא מצאתי שיש צורך לקיים קדם משפט נוסף בתביעת הפינוי וניתן להורות על הגשת תצהירי עדות ראשית, כאשר כל צד יהיה רשאי לצרף לתצהירו את המסמכים הרלוונטיים אשר לא צורפו לכתבי הטענות.

לאור הגנתו של הנתבע, נטל הראיה עליו להוכיח את היותו דייר מוגן לכן עליו להתחיל בהבאת הראיות.

הצדדים יגישו את ראיותיהם בתצהירים ובמידה וקיימים עדים המסרבים למסור תצהיר, יש להגיש בעוד מועד בקשה להזמנתם לעדות בעל פה, ולפרט בבקשה את תוכן העדות הצפויה.

הנתבע יגיש את כל ראיותיו בתצהירים לרבות בקשה להזמנת עדים אשר יסרבו למסור לו תצהיר עד ליום 28.2.10.
יצוין כי המועד האמור הינו לבקשתו של הנתבע הטוען כי זקוק לפרק זמן זה כדי למנות לעצמו עו"ד, וכדי להשיג מעו"ד שחר את המסמכים שמסר לה בשעתו ואשר היא מסרבת להחזיר לו.

הנתבע טען בפניי כי נספח ב' המקורי שעניינו זכותו להיות דייר מוגן במקרה של אי החזרת ההלוואה, נמסר על ידו לעו"ד שחר ומצויה בידה, אשר על כן מובהר לנתבע כי עליו לדאוג להצגת המסמך המקורי בשלב ההוכחות ולאפשר לב"כ התובעים לעיין במסמך זה אם יבקש זאת ולאחר שהמסמך יהיה בידיו.

אני מבהיר לנתבע פעם נוספת כי לא אאריך מועדים שנקבעים בהחלטה זו וגם לא אדחה את מועדי הדיון הנקבעים בהחלטה זו וכי עליו לנקוט בכל הצעדים הדרושים ביעילות ובמהירות כדי להגן על זכויותיו.

עוד אציין כי מאז הדיון הקודם חלף כחודש וחצי ולא ראיתי כי הנתבע נקט בצעד כלשהו לצורך הגנתו.

ביהמ"ש לא ינהל את הגנתו של הנתבע במקומו, גם לא תתקבל כל טענה מהנתבע, אם לא ימנה לעצמו עו"ד, כי איננו מכיר את החוק והפרוצדורה והדיונים יתנהלו כפי המקובל וכאילו הנתבע מכיר ויודע את הדין והפרוצדורה.

ב"כ התובעים יגיש את כל ראיותיו בתצהירים לרבות בקשה להזמנת עדים אשר יסרבו למסור תצהיר עד ליום 25.3.10.
העתקי התצהירים יועברו ישירות בין הצדדים.

אני קובע את שמיעת ההוכחות בתיק הפינוי לתאריך 28.4.10 בשעה 10:00.

על הצדדים לדאוג להתייצבותם של כל העדים למועד שנקבע.


ניתנה והודעה היום י"ג טבת תש"ע, 30/12/2009 במעמד הנוכחים.משה סובל, שופט      

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח כפל - שריפה

 2. שריפה עבודות חשמל

 3. ביטוח שריפה אליהו

 4. תביעה על שריפת עסק

 5. שריפה בחולון - ביטוח

 6. שריפת רכב סיאט

 7. ביטוח שריפה בארון חשמל

 8. כוויות קשות עקב שריפה

 9. שריפת מכונית - טוטלוס

 10. שריפה בבית קפה - ביטוח

 11. האם מזגן גרם לשריפה ?

 12. נכות פלסטית בגלל שריפה

 13. שריפה בגלל תיקון

 14. שריפה בגלל מחשב

 15. החלפת אלטרנטור - שריפה

 16. שריפה במלון במהלך חופשה

 17. חוק למניעת שריפות בשדות

 18. שריפה בגלל ריתוך סורגים

 19. מי אחראי לשריפה ? תביעה

 20. שריפה בדירה שכורה

 21. החרגת ביטוח שריפה

 22. שריפת גופות בישראל

 23. צו ייצור אבק שריפה

 24. נזק לרכב חונה בגין שריפה

 25. שריפה דירה לאחר הסכם מכר

 26. ביטוח משכנתא שריפה

 27. שריפה במפעל - ביטוח

 28. שריפה של מכונית – פיצויים

 29. גורמים לשריפה - רכב

 30. על מי אחריות לפרוץ שריפה ?

 31. שריפת מטעים בקיבוץ - ביטוח

 32. שריפה בלוח חשמל בבית

 33. חלוקת אחריות נזקים של שריפה

 34. תביעת שיבוב נגד אחראי לשריפה

 35. שריפה באשמת שוכר – מה הדין ?

 36. שריפה ברכב טויוטה קורולה

 37. כוויות חייל - שריפה בטנק

 38. ביטוח שריפת רכב - חוטי חשמל מנוע

 39. שריפת רכב לאחר תיקון במוסך

 40. פיצוי כספי בגין גרימת שריפה

 41. שריפה בגלל סיבה לא ידועה - ביטוח ?

 42. שריפה של מכוניות – תביעה נזקי שריפה

 43. שריפה של מכונית – חוות דעת חוקר שריפות

 44. תביעת שיבוב - שריפה של רכב בגלל תקלה עצמית

 45. שיפוץ דירה בשכירות מוגנת לאחר שריפה

 46. דליפת דלק - שריפה במהלך תדלוק רכב בתחנת הדלק

 47. שריפת נכס – אי קיום דרישות מכבי אש - ביטוח ?

 48. תביעת שוכר נגד המשכיר בגין רכוש שניזוק בשריפה

 49. שריפה בדירה בשכירות - תביעת בעל הדירה נגד השוכרים

 50. רכבו של התובע נפגע קשות כתוצאה משריפה שפרצה ברכבו של הנתבע

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון