טופס דרישה נוספת לתשלום קנס

להלן דוגמא של טופס דרישה נוספת לתשלום קנס


לכבוד:
שם:כתובת:

מספר זהות:דרישה נוספת לתשלום קנס

לפי סעיף 5 לחוק המרכז לגביית קנסות. אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995

בתאריך


סכום הקנס     תוספת פיגורים     הוצאות גביה     סך הכל     
                    

הנך מוזהר בזה כי אם לא תמלא דרישה זו יעוקלו מיטלטליך, וינקטו כנגדך אמצעי גביה נוספים ותחוייב בכל הוצאות הליכי הגבייה.

לא תשלח אזהרה נוספת.

מצורף שובר תשלום מעודכן.

לידיעתך: על-פי החוק האמור
אנו מוסמכים לנקוט בהליכי גביה, ובכלל זה לעקל כספים המגיעים לך, לעקל
ולמכור מיטלטלין ונכסים השייכים לך ולנקוט כל צעד אחר אשר החוק מאפשר.
ההוצאות בגין פעולות הגביה, ובכלל זה העיקול, הוצאת המיטלטלין ההובלה,
האחסנה והביטוח יחולו עליך.תאריךלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס מינהלי

 2. קנס אזרחי

 3. עבירות קנס

 4. חוק גביית קנסות

 5. ביטול קנס מע''מ

 6. צו עבירת קנס

 7. טופס ברירת קנס

 8. הודעת תשלום קנס

 9. קנס מע''מ 1 אחוז

 10. חוק העונשין - קנס

 11. תשלום קנס בית משפט

 12. התיישנות קנסות תעבורה

 13. קנס - אי שמירה על ניקיון

 14. טופס הודעת תשלום קנס

 15. בקשת עו"ד להישפט על קנסות

 16. קנס על אי ניהול ספרים

 17. טופס דרישה לתשלום קנס

 18. בקשה לעיכוב תשלום קנס

 19. התיישנות קנסות תעבורה

 20. תקנות המרכז לגביית קנסות

 21. קנס בגין הכשרה מקצועית

 22. ביטול קנס בשל פגם טכני

 23. מעצר עבירות קנס - פקודת התעבורה

 24. הפחתת קנס על ידי בית משפט

 25. צו מאסר עקב אי תשלום קנס

 26. התעלמות מדרישה לתשלום קנס

 27. בקשה להישפט לאחר תשלום קנס

 28. הדבקת מודעות בתל אביב - קנס

 29. טופס דרישה נוספת לתשלום קנס

 30. רשלנות עורך דין בביטול קנס

 31. צו העונשין שינוי שיעורי קנסות

 32. פנסים מקולקלים ברכב – קנס או מאסר ?

 33. טופס בקשה להטיל מאסר במקום קנס

 34. ההבדל בין קנס אזרחי לבין קנס פלילי

 35. הצעת חוק הפחתת קנס בשל תשלום מיידי

 36. שלטי חוצות גדולים ללא היתר - חוק הדרכים שילוט

 37. צו הביטוח הלאומי שינוי תקופות ושיעורי קנס

 38. הבחירה בין קנס מינהלי לבין הגשת כתב אישום

 39. האם בית המשפט קמא נעדר סמכות להטיל קנס יומי ?

 40. מאסר בגין אי תשלום קנס בית משפט לעניינים מקומיים

 41. קנס בגין חציית כביש שלא בבטחה - תקנה 110(א) לתקנות התעבורה

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון