טופס בקשה להטיל מאסר במקום קנס

להלן דוגמא של טופס בקשה להטיל מאסר במקום קנס

בבית משפט השלום/בית משפט לענינים מקומיים/בית הדין האזורי לעבודה*

בתיק מינהלי

נגד
בקשה להטיל מאסר במקום קנס שלא שולם

1. על המשיב      
     שם משפחה     שם פרטי שם האב     מס' הזיהוי והתעודה
     ממנה נרשם

שמענו:      
     הרחוב     מס' הבית     הישוב      המיקוד

הוטל ביום

שסכומו המעודכן ליום

בשל      
(מהות העבירה)
שהיא עבירה על      
(החיקוק והסעיף)

שנקבעה כעבירה מינהלית בתקנות      
     (התקנות לפיהן נקבעו עבירות על
     החיקוק כעבירות מינהליות)

מצ"ב העתק המסמך שעל פיו
הוטל הקנס המינהלי וכן      
(מסמך אחר הבא לתמוך בבקשה)

2. המשיב לא שילם את הקנס/ות* במועדו/ם* ובמועד שנקבע לכך לא הודיע כי ברצונו להישפט על העבירה/לא השיב כלל על הודעת הקנס*.
3. עברו ששה חדשים מיום הטלת הקנס/ות*.
4. לפיכך מתבקש בית המשפט/בית הדין* לצוות כי יוטל על המשיב, במקום כל קנס שלא שולם, מאסר לפי האמור בסעיף 19 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985.
5. הערות

     
חתימת המבקש

* מחק את המיותר
הערה: מוגשת הבקשה בשל מספר עבירות מינהליות, יפורטו כאן פרטי כל אחת מהן.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס מינהלי

 2. קנס אזרחי

 3. עבירות קנס

 4. חוק גביית קנסות

 5. ביטול קנס מע''מ

 6. צו עבירת קנס

 7. טופס ברירת קנס

 8. הודעת תשלום קנס

 9. קנס מע''מ 1 אחוז

 10. חוק העונשין - קנס

 11. תשלום קנס בית משפט

 12. התיישנות קנסות תעבורה

 13. קנס - אי שמירה על ניקיון

 14. טופס הודעת תשלום קנס

 15. בקשת עו"ד להישפט על קנסות

 16. קנס על אי ניהול ספרים

 17. טופס דרישה לתשלום קנס

 18. בקשה לעיכוב תשלום קנס

 19. התיישנות קנסות תעבורה

 20. תקנות המרכז לגביית קנסות

 21. קנס בגין הכשרה מקצועית

 22. ביטול קנס בשל פגם טכני

 23. מעצר עבירות קנס - פקודת התעבורה

 24. הפחתת קנס על ידי בית משפט

 25. צו מאסר עקב אי תשלום קנס

 26. התעלמות מדרישה לתשלום קנס

 27. בקשה להישפט לאחר תשלום קנס

 28. הדבקת מודעות בתל אביב - קנס

 29. טופס דרישה נוספת לתשלום קנס

 30. רשלנות עורך דין בביטול קנס

 31. צו העונשין שינוי שיעורי קנסות

 32. פנסים מקולקלים ברכב – קנס או מאסר ?

 33. טופס בקשה להטיל מאסר במקום קנס

 34. ההבדל בין קנס אזרחי לבין קנס פלילי

 35. הצעת חוק הפחתת קנס בשל תשלום מיידי

 36. שלטי חוצות גדולים ללא היתר - חוק הדרכים שילוט

 37. צו הביטוח הלאומי שינוי תקופות ושיעורי קנס

 38. הבחירה בין קנס מינהלי לבין הגשת כתב אישום

 39. האם בית המשפט קמא נעדר סמכות להטיל קנס יומי ?

 40. מאסר בגין אי תשלום קנס בית משפט לעניינים מקומיים

 41. קנס בגין חציית כביש שלא בבטחה - תקנה 110(א) לתקנות התעבורה

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון