חובת נאמנות בנק

מערכת היחסים בין בנק לבין לקוח הינה מערכת יחסים מיוחדת, ומבוססת בין השאר על האמון שרוחש הציבור למוסד זה.

בית המשפט ציין כי הבנק על פקידיו, נתפשים בעיני הציבור כסמכות מקצועית, בין היתר בשל כך כי ברשותו מידע אשר אינו נגיש לציבור הרחב. כמוסד כספי הוא גם בעל כישורים מיוחדים ואמצעים טכניים אשר אינם נחלת הפרט.

כל אלה עשויים למנוע נזקים מלקוחותיו, בעוד שלנפגע הפוטנציאלי אין יכולת דומה.

מכוח מערכת יחסים מיוחדת זו מוטלות על הבנק חובות מיוחדות, אשר אינן מוטלות על צדדים לחוזה רגיל. אחת מהחובות הינה חובת הנאמנות של הבנק ללקוח.

במסגרת מאמר זה תיבחן חובת נאמנות בנק בבחינת יחסי בנק-לקוח.

חובת הנאמנות - יחסי הבנקים והלקוח הינם, כאמור, יחסי תלות של הלקוח בבנק. הנאמנות הכפולה העשויה להתעורר באיזון האינטרסים של טובת הלקוח מחד גיסא ושל רווחיות הבנק מאידך גיסא, מצריכה מידה רבה של טוהר מידות, יושר והגינות.

היקף החובה ו"רמת הנאמנות" הנדרשים מהבנק מעל לרמה הבסיסית הכללית, משתנים ממקרה למקרה ומושפעים מטיב היחסים בין הבנק ללקוח, ממידת מעורבותו של הבנק במערכת יחסים זו ומגורמים משתנים נוספים.

לגישת בית המשפט לאור ההתפתחות הכלכלית והתעשייתית והמקום החשוב אותו תופשים הבנקים בפעילות זו, יהיה זה מוטעה לגרוס, כי מערכת היחסים בין בנק ללקוח ואף בין בנק למבקש ללוות כספים, היא מערכת יחסים רגילה של מלווה -לווה.

הבנק משמש כמעט בכל המקרים יועץ פיננסי בענייני השקעות ומייעץ אף בעניין סוג ההלוואות אותן כדאי לקחת, מידת פריסתם של ההחזרים בגין הלוואות אלו וכו'.

פקיד הבנק נתפש בעיני הלקוח כגורם אמין עליו ניתן לסמוך ולהסתמך, ופעמים רבות הלקוח מכלכל את צעדיו על-פי עצתו של האחרון .

על מערכת היחסים בין הבנק ללקוח חלות מספר מערכות דינים, החופפות ומשלימות זו את זו. כך למשל חלים עליהם דיני החוזים הכלליים מרגע שחותם הלקוח על הסכם פתיחת חשבון בבנק, חוקי הבנקאות, דיני הנזיקין לעניין אחריות הבנק על הלקוח וכולי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שכר נאמן

 2. נאמנות משתמעת

 3. תביעה נגד נאמן

 4. שכ''ט נאמן

 5. ניהול חניון בנאמנות

 6. תקנות הנאמנות

 7. שכר טרחת נאמן

 8. החזקת זכויות בנאמנות

 9. שינוי תנאי שטר נאמנות

 10. נאמנות במקרקעין

 11. נימוק החלטת נאמן

 12. חובת נאמנות בנק

 13. סעיף 17(א) חוק הנאמנות

 14. הפרת חובות נאמנות כעובדים

 15. עיקול חשבון נאמנות

 16. דחיית תביעת החוב ע"י נאמן

 17. העסקת עורכי דין ממשרד נאמן

 18. פיצויים בגין הפרת חבות נאמן

 19. כתב אישום ניהול קרנות נאמנות

 20. בקשת נאמן לגילוי מסמכים

 21. ערעור של בנק על החלטה של נאמן

 22. ערעור בנק על החלטת נאמן

 23. עיקול זמני בחשבון נאמנות

 24. כסף בנאמנות אצל עורך דין

 25. תקנות השקעות משותפות בנאמנות

 26. תביעת נאמן נגד המנהל המיוחד

 27. טעות בשער מכירה של קרן נאמנות

 28. עיקול כספי נהנה בחשבון נאמנות

 29. אובדן כסף שהופקד בחשבון נאמנות

 30. ערעור על החלטת נאמן בתביעת חוב

 31. חשבון הנאמנות בפרויקט עיר ימים

 32. פקדון בנאמנות עבור עובדים זרים תאילנד

 33. סעיף 114 חוק השקעות משותפות בנאמנות - קנס אזרחי

 34. תביעה לשחרר כספים שנצברו בקרן על שמו של העובד לחשבון נאמנות

 35. בקשה צו הצהרתי בעלות על מניות מוחזקות בנאמנות - קיפוח סעיף 191 חוק החברות

 36. שיעור החזקה מותר קרן חוץ - תקנה 9(א) תקנות השקעות משותפות בנאמנות – תשלום קנס אזרחי

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון