סעיף 194 לפקודת מס הכנסה

החלטה

1.     המבקש, פקיד שומה ת"א 3, ביקש להטיל עיקול על נכסי המשיב לפי סעיף 194 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א1961- (להלן: הפקודה או פקודת מס הכנסה). על ארבעה נכסים התבקש העיקול: א. דירה, הרשומה על שם אישתו של המשיב (להלן: הדירה). ב. מכונית, הרשומה על שם בנו של המשיב (להלן: המכונית). ג. כספי המשיב, המוחזקים בידי המבקש. ד. כספים, המוחזקים בידי מר אלשייך, חברו של המשיב.

     בית המשפט קמא מצא, כי קמו התנאים הנדרשים לשם הטלת עיקול לפי סעיף 194(ג) לפקודה. לאחר מכן, בחן את הנכסים עליהם התבקש העיקול, והטיל את העיקול המבוקש על הכספים המוחזקים בידי המבקש ועל הכספים המוחזקים בידי אלשייך. בית המשפט סרב להטיל עיקול על הנכסים האחרים: הדירה הרשומה על שם אשת המשיב והמכונית הרשומה בשמו של בנו.

     בקשת הרשות לערער מופנית כנגד החלטת בית משפט קמא, הדוחה את מקצת בקשת העיקול - כאמור.

     דין הבקשה להידחות.

2.     סעיף 194 לפקודה מתיר למבקש להטיל עיקול על רכושו של הנישום, ובוודאי לא על רכושם של אחרים. המכונית והדירה רשומים בשמותיהם של אחרים, ולכן נדרש המבקש להוכיח כי על-אף החזקה אותה מקים הרישום, שייכים נכסים אלו למשיב. בית המשפט סיכם את ניסיונותיו של המבקש להוכיח את בעלותו של המשיב בנכסים, כך:

בענייננו, חוששתני, אין בידי המבקש כל ראיה של ממש, לא בעניין הדירה ולא בעניין המכונית. כל שיכול המבקש להעמיד בעניין זה, לא היה אלא טיעון לוגי בלא כל גיבוי מן השטח לתמוך בו. ואין תימה, שהרי רעייתו של המשיב, שהדירה נשואת בקשת העיקול רשומה על שמה, לא זומנה לצורך אישוש הנטען, לא על ידי המבקש, ולא על ידי המשיב, כך שאותה פיקציה לה טוען ב"כ המבקש בעניין זה, לא הוכחה כלל.
...
דומה כי אילו זומן הבן לעדות על ידי המבקש, אשר טען לאותה פיקציה רישומית של המכונית, ניתן היה אולי לחוקרו על יכולתו האישית ועל מקורותיו הכספיים בעת הרכישה, וניתן היה אולי להסיק דבר, גם בעניין הבעלות האמיתית במכונית זו הרשומה על שמו.
הנטל לביצוע זימון כזה, היה גם הוא מוטל על המבקש, שכמו בנושא הדירה נשא הוא בחובת הפרכת הרישום, שכנגדו יצא.

     במסקנה זו אין עילה להתערב. וממילא אין לקבוע כי היה מקום להטיל עיקול בנכסים אלה, בהתבסס על טענות הבעלות.

3.     לחילופין, כך טוען המבקש, היה על בית המשפט לצוות על עיקול הדירה בשל חזקת השיתוף המתקיימת בין המשיב לאישתו, אשר על שמה רשומה הדירה. המבקש סבור, כי יש לצוות על עיקול הדירה בשל שתי מסקנות אותן הוא גוזר מחזקת השיתוף: שותפותו של המשיב בבעלות על הדירה, ושותפותה של אשת המשיב בחובותיו.

     בית המשפט קמא דחה את הטענה החלופית. הדירה אמנם הייתה רשומה על שם המשיב ורעייתו בצוותא, כך קבע, אך סמוך למועד פתיחת החקירה כנגד המשיב הועברה הדירה במתנה לאישה. בנסיבות אלו, ובהעדר הוכחה מספקת מצד המבקש, לטענה כי אין להתחשב בבעלות הרשומה, סבר בית המשפט כי פג כוחה של חזקת השיתוף בדירה. אמנם, העברת הדירה במועד הסמוך לפתיחה בחקירה מעוררת חשדות כבדים, כך מצא, אך המבקש לא הוכיח דבר מעבר לחשדות אלו. בשולי הדברים, עמד בית המשפט על קושי נוסף בדברי המבקש; רעיית המשיב זכאית ליומה בבית המשפט, בטרם יעוקל רכוש הרשום על שמה. מכיוון שהאישה לא צורפה כמשיבה, ואף לא העידה בפני בית המשפט, לא היה בית המשפט נכון להורות על עיקול רכושה. גם בתוצאה זו לא מצאתי עילה להתערב.

4.     ובאשר לטענה בדבר השיתוף בחובות, הרי כל עוד ההנחה היא כי הדירה שייכת, במלואה, לאשת המשיב, אין בטענה זו כדי לסייע למבקש בעתירתו. אפילו היה בית המשפט קמא מכריע כי אשת המשיב שותפה לחובותיו לפקיד השומה, אין די בכך כדי להטיל עיקול על רכושה לפי סעיף 194 לפקודת מס הכנסה. חרף כוחה "הדרסטי" של הוראת סעיף זה (כלשון ע"א 416/87 חכמי נ' פקיד השומה למפעלים גדולים, תקדין-עליון 87(3) 355), אין בה כדי להקנות למבקש סמכות לעיקול רכושם של אחרים.

5.     טענותיו של המבקש לעניין חזקת השיתוף מעוררות שאלות קשות, הנוגעות למידת יכולתו של זר, לעשות שימוש בחזקת השיתוף החלה בין בני זוג. קל וחומר במקום בו מבקש צד שלישי להסתייע בחזקת השיתוף, מבלי שצרף לדיון את בן הזוג האחר כמשיב. משדחינו את טענותיו של המבקש לגופן, נעיר אך הערות מספר בעניין זה.

     אכן, בע"א 3002/93 בן-צבי נ' סיטין, פ"ד מט(3) 5, עמ' 20 (להלן: עניין בן-צבי) ציין בית המשפט, כי יכול הנושה לטעון כנגד הלכת השיתוף, מקום בו בני הזוג או אחד מהם טוען לה - וזאת אף מקום בו רק אחד מבני הזוג הוא צד להליך. אין להבין דברים אלו בהכרח כגורעים מזכויותיו הדיוניות של בן הזוג האחר, שאיננו צד להליך מקום בו מבקשים להכריז כי הלכת השותף חלה על נכס הרשום כולו בשמו. ומכל מקום, אין לומר שפסק הדין שיינתן, יהווה מעשה בית דין כלפי בן הזוג האחר, אשר לא צורף להליך. בנסיבות אלה אין להתערב בבחירתו של בית המשפט, שלא להטיל עיקול, בשלב זה של ההליך, ובטרם ליבון השאלות העובדתיות האמורות.

6.     המבקש מבקש היום לצרף את אשת המשיב כמשיבה בערעור, בהתאם להוראת תקנה 425 לתקנות סדר הדין האזרחי. ספק אם יהא בכך לבד כדי לרפא את ההליך בו נקט, אולם, מכל מקום, משלא ניתנה רשות ערעור, אין מקום וצורך להיענות לבקשה זו.

     אשר על כן דין הבקשה להידחות. אין בכך כדי להביע דעה לעניין האפשרות העומדת בפני המבקש לפנות בעתיד בבקשה דומה באופן הראוי. המבקש ישא בשכר טרחת עורך הדין של המשיבים בסך 5,000 ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מס הכנסה

 2. ערעור מס הכנסה

 3. מס הכנסה שלילי

 4. הסכם מס הכנסה

 5. מס הכנסות מבנין

 6. סיווג מחדש

 7. סיווג עסקה

 8. מאפיה - מס הכנסה

 9. מיסים עקיפים

 10. סעיף 2 פקודת מס הכנסה

 11. דוגמא לערעור מס הכנסה

 12. מס הכנסה - חופש המידע

 13. סודיות מס הכנסה

 14. קרקע תפוסה - צו מיסים

 15. קוד ISHR - מס הכנסה

 16. מס הכנסה - קיוסק

 17. תקנות מס הכנסה רכב

 18. תקנות מס הכנסה פחת

 19. ביקורת מס הכנסה – דוגמא

 20. אישור לגבות מיסים

 21. תקנות רכב מס הכנסה

 22. ערעור הפחתת הוצאות מחיה

 23. סיווג מוצרים - מס הכנסה

 24. ניכוי תשלום חוב מס הכנסה

 25. סעיף 152 לפקודת מס הכנסה

 26. מחילת חוב מס הכנסה

 27. דיני מס הכנסה - בג''צ

 28. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

 29. סעיף 147 א לפקודת מס הכנסה

 30. מס הכנסה - מאגר מידע

 31. סעיף 130(ג) פקודת מס הכנסה

 32. ערעורי מס הכנסה מאוחדים

 33. קילומטראז - מס הכנסה

 34. תיקון ערעור מס הכנסה

 35. ביקורת מס הכנסה עוסק מורשה

 36. אי הגשת דוחות מס הכנסה בזמן

 37. דרישת הכתב דיני מיסים

 38. עבירות על פקודת מס הכנסה

 39. הכנסה עסקת אקראי - מס הכנסה

 40. החזרת מס יתר ששולם למס הכנסה

 41. תשלום מעביד הפרשים למס הכנסה

 42. מס הכנסה - חברת השקעות

 43. תקנות מס הכנסה פחת מואץ

 44. נקודות זיכוי תושב - מס הכנסה

 45. סעיף 66(ד)(2) פקודת מס הכנסה

 46. סעיף 92(א)(1) פקודת מס הכנסה

 47. סוכן שחקנים - מס הכנסה

 48. תקנות מס הכנסה שכר דירה

 49. ביקורת מס הכנסה - מספרה

 50. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 51. בניין משובח - צו מיסים עירייה

 52. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 53. צו שעת חירום גביית מסים

 54. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 55. סעיף 135 לפקודת מס הכנסה

 56. סעיף 194 לפקודת מס הכנסה

 57. סעיף 160 לפקודת מס הכנסה

 58. סעיף 153 לפקודת מס הכנסה

 59. תקנות מס הכנסה שיעורי פחת

 60. סעיף 159 לפקודת מס הכנסה

 61. חוק מס הכנסה עידוד להשכרת דירות

 62. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים

 63. אי תשלום מס הכנסה - זיכוי

 64. תקנות מס הכנסה מחירי העברה

 65. ביקורת מס הכנסה - בית קפה

 66. תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

 67. סיווג עסקה - הונית או פירותית ?

 68. אופציות לעובדים - מס הכנסה

 69. ביקורות פתע - מפקחים של מס הכנסה

 70. סעיף 119א לפקודת מס הכנסה

 71. איחור בהגשת ערעור מס הכנסה

 72. מירוץ ההתיישנות - מס הכנסה

 73. תקנות מס הכנסה נסיעות לחו''ל

 74. ערעור מס הכנסה - עוסק מורשה

 75. סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה

 76. בקשה למסור מידע על הכנסות מס הכנסה

 77. הנחה במס הכנסה בישובי גבול הצפון

 78. דיווח על בן משפחה כעובד – מס הכנסה

 79. תקנות מס הכנסה קביעת תנאי שוק

 80. חזקת תלות מקורות ההכנסה בין בני זוג

 81. דיון בדלתיים סגורות - מס הכנסה

 82. הודעת השגה - סעיף 150 פקודת מס הכנסה

 83. מס הכנסה על פיצויים בית דין לעבודה

 84. מס הכנסה - דיווח נפרד על ידי בני זוג

 85. הארכת תקופת ההתיישנות מס הכנסה

 86. הכנסות מלקוחות חו''ל - מס הכנסה

 87. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד – כתב אישום

 88. תקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסוימות

 89. האם צריך לשלם מס הכנסה על הכנסות בחו"ל ?

 90. תקנות מס הכנסה תכנון מס החייב בדיווח

 91. חוק מס הכנסה ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה

 92. תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון

 93. מכירת שווארמה, פלאפל, שתייה קלה – מס הכנסה

 94. חישוב מאוחד - הכנסות שני בני זוג מס הכנסה

 95. התחמקות שיטתית מהגשת דוחות למס הכנסה

 96. פחת בשל ציוד - סעיף 2(ג)(1) לתקנות מס הכנסה

 97. הסברים על הכנסות מעסק במסגרת ערעור מס הכנסה

 98. ניכוי הוצאות פרויקט כנגד הכנסות פרויקט אחר ?

 99. תקנות בית המשפט ערעורים בענייני מס הכנסה

 100. אי רישום תקבולים - סעיף 216(7) פקודת מס הכנסה

 101. זיכוי מס - מוסד לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 102. סעיף 145ב (א)(1) פקודת מס הכנסה - אי רישום תקבול

 103. תקנות מס הכנסה שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים

 104. תקנות מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה שיעורי פחת

 105. בני זוג עובדים באותו מקום - דיווח מס הכנסה מאוחד ?

 106. תקנות מס הכנסה ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים

 107. מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה

 108. מטרת סעיף 145 לפקודת מס הכנסה - מסגרת אירגונית לביצוע רישומי התקבולים

 109. מתי יש לדווח למס הכנסה על הפסד מכירת מגרש ? - סעיף 8א'(ג) לפקודת מס הכנסה

 110. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון