נמל חיפה - מכרז בניה

פסק דין

א.     הצעת משיבה 2 (להלן: "הזוכה") נקבעה כזוכה במכרז מס' 19/0514/012/02 למתן שירותי תיאום תכנון, ניהול הבניה והפיקוח באתר על פרוייקט "נמל הכרמל" בחיפה.
העותרת, שאף היא השתתפה במכרז, עותרת לבטל את זכיית משיבה 2, ולהכריז על הצעתה שלה כהצעה הזוכה.

ב.     העותרת מייחסת להצעת הזוכה פגמים רבים, חלקם טכניים, חלקם מהותיים:
     הפגמים הטכניים:
     1.     התצהיר שהוגש כמענה לדרישת סעיף 9.4 והודעה מס' 3 מ-26.5.03 מתייחס
למציע בלבד, אף שנדרשה התייחסות גם לבעלי השליטה.
     2.     תעודת הרישום מאושרת על ידי עורך דין, ולא כנדרש על ידי רשם החברות.
     3.     בסעיף 6.14 להודעה 1 נדרש צירוף אישור עו"ד/רו"ח של המציע בטופס שצורף
להודעה, והטופס לא צורף.

פגמים אלו הינם פגמים טכניים, שאין בהם כדי להצדיק פסילת ההצעה, וניתן לאפשר לזוכה לתקנם.

ג.     הפגמים האחרים משמעותיים יותר, וראויים לדיון פרטני.

     1.     בתנאי המכרז נדרש כי הערבות הבנקאית שצירופה נדרש תוצא לבקשת המציע
עצמו. בערבות הבנקאית שצורפה להצעת הזוכה לא צויין לבקשת מי הוצאה.
מקובלת עלי טענת המשיבים כי משלא נדרש שבערבות גופה יצויין לבקשת מי הוצאה, אין לראות פגם באי ציון שמו של מי שלבקשתו הוצאה הערבות.
          היה על ועדת המכרזים לברר האם הערבות הוצאה לבקשת הזוכה.
עמידת הצעת הזוכה בתנאי האמור אומתה בתצהיר התומך בתשובתה לבקשה, והעותרת לא חלקה על כך.
          בנסיבות אלו המסקנה המתבקשת היא שהצעת הזוכה עמדה בתנאי הנדון.

     2.     בהודעה מס' 1 של הרשות מ-20.5.03 נקבע:
"מודגש כי השפה הרשמית הקובעת בחוזה עם קבלן הביצוע לעבודות פרוייקט הכרמל בנמל חיפה תהיה באנגלית, לפיכך הצוות המוצע - הכולל מנהל הפרוייקט... חייבים בנוסף לשליטה מלאה בעברית גם שליטה טובה של השפה האנגלית".

על פי נספח ה/1 להצעת הזוכה, שליטתו של מנהל הפרוייקט מטעם הזוכה בשפה האנגלית - בינונית.
בניקוד ההצעה הזוכה ניתן להצעה הזוכה ניקוד מופחת בפרט זה, והעותרת טוענת כי הניקוד הראוי בפריט זה הוא אפס שכן "מה יואיל (כך בטיעוני העותרת, "יואיל" ב-א') לו הנסיון הקודם אם שפתו האנגלית הינה שבורה ולא יוכל לנהל את הפרוייקט בשפת הפרוייקט הנדרשת".

הודעה מס' 1 דורשת "שליטה מלאה" בשפה העברית, ואילו לגבי השפה האנגלית נדרשת "שליטה טובה". הדעת נותנת שהדרישה "לשליטה טובה" הינה מופחת לעומת הדרישה ל"שליטה מלאה". הדרישה לגבי השפה האנגלית אינה לשליטה מלאה. ההודעה אינה מבהירה מה ייחשב ל"שליטה טובה". שליטה שבעיני פלוני תיחשב לשליטה בינונית אפשר שתיחשב בעיני אלמוני לשליטה טובה, וההיפך.

לפיכך העובדה שהמציע הגדיר את ידיעת השפה האנגלית של המנהל המוצע כבינונית, אינה שוללת את האפשרות שבעיני ועדת המכרזים השליטה מספקת כדי להכנס לתחום "שליטה טובה" המאפשרת את ניהול הפרוייקט בשפה האנגלית.

אשר על כן איני רואה דופי בכך שהוועדה העניקה להצעה הזוכה את הניקוד הראוי לדעתה בפרט הנדון, זאת לאחר שביררה כראוי את מידת שליטתו של מר בני גמר בשפה האנגלית.

3.     בסעיף 6 לחובות המכרז נדרש כי "צוות הפרוייקט יועסק אך ורק בפרוייקט, ולא
תותר עבודה של כל עובדי החברה במסגרת פרוייקטים אחרים".
בני גמר, המנהל מטעם הזוכה את פרוייקט תחנת סוקולוב, שהקמתו מתנהלת בימים אלה, מוצג בהצעת הזוכה כמי שינהל את הפרוייקט נושא המכרז. כך גם עובדים נוספים.

אינני סבור שעובדה זו רלבנטית לזכיית ההצעה הזוכה. בעקבות זכייתה יהיה על המשיבה לערוך את הסידורים הדרושים כדי לפנות את עובדיה המועסקים בפרוייקטים אחרים מעיסוקים אלה כדי שתוכל לעמוד בהתחייבותה על פי סעיף 6 לחוברת המכרז, ולהחליפם באחרים להנחת דעת הרשות.

מהאמור לעיל עולה כי אין עילה להתערב בהחלטת ועדת המכרזים, ועל כן העתירה נדחית.

העותרת תשלם לכל אחת מהמשיבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך -.20,000 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון