מכרז שירותי ניקיון בעירייה

פסק דין

1.     העותר זכה במכרז למתן שירותי ניקיון למוסדות העיריה בעיר בקה אלגרביה שמספרו 5/2002 (להלן: "המכרז").
המכרז הנ"ל, חולק לקבוצות, כאשר כל מציע יכול היה להגיש הצעה לכל הקבוצות או לחלק מהן.
העותר הגיש הצעה לקבוצות א' ו-ב', הכוללות 10 בתי ספר.

2.     לאחר שקיבל הודעה על זכייתו, נקרא העותר אל העיריה, לבוא ולחתום על החוזה.
בחוזה זה, נכלל תנאי, שעליו להעסיק 20 עובדים לכל הפחות. כמו כן, נכלל תנאי, כי העבודות יבוצעו משעות הבוקר עד שעות אחה"צ.

3.     העותר לא הסכים לחתום על החוזה, בטענה שחוזה זה סוטה מהאמור בתנאי המכרז.
בעקבות זאת, התקשרה העיריה עם המשיבה 3, בחוזה למתן שירותי ניקיון נשוא המכרז.

4.     יאמר מיד, כי ההתקשרות עם משיבה 3, היא חסרת כל תוקף, שכן המשיבה 3 לא הגישה כל הצעה במכרז לקבוצות א', ו-ב'.
גם אם היינו מניחים שהעותר חזר בו מהצעתו, עדיין לא היו רשאיות המשיבות 1, 2 להתקשר עם משיבה 3 בחוזה למשך תקופה העולה על שנה ללא מכרז, אלא היה על העיריה לבטל את המכרז ככל שהוא נוגע לקבוצות א' ו-ב' ולפרסם מכרז חדש לקבוצות אלה.
לפיכך, אני קובע, שההתקשרות בין משיבות 1, 2 למשיבה 3, היא חסרת תוקף.
עם זאת, כדי לא להשאיר את העיריה ללא שירותי ניקיון בבתי הספר, ניתן, באופן זמני בלבד, לקבל שירותי ניקיון ממשיבה 3 עד להתקשרות כדין עם מי שניתן להתקשר עמו כאמור להלן.

5.     אין ספק, שצד שהגיש הצעה במכרז והצעתו קובלה, מחויב לחתום על הסכם בהתאם לתנאי המכרז, אך מן הצד השני, אין המזמין רשאי לדרוש ממנו לחתום על הסכם שתנאיו שונים מתנאי המכרז שעל בסיסם הוגשה ההצעה.

6.     במקרה הנדון, נכתב בסעיף 9 לתנאי המכרז, כי
"שירותי הניקיון כוללים אספקת כל חומרי הניקיון וכל הציוד הדרוש לכך על-ידי הקבלן ועל חשבונו. כל החומרים והציוד שהקבלן ישתמש בהם יהיו בעלי תו תקן ומאושרים על-ידי משרד הבריאות ומשרד איכות סביבה, ובאיכות מעולה".

בהסכם שהוגש לחתימתו של המבקש, נכתב שעליו לדאוג שיהיו לו 20 עובדים לפחות.

לדעתי, לא היתה העיריה רשאית לקבוע בהסכם מספר מינימלי של עובדים. המכרז מתיחס לאספקת שירותי ניקיון על בסיס קבלני, ופרט להתחיבות כללית לדאוג שיהיו ברשות המציע עובדים במספר מספיק כדי לעמוד בהתחיבותו, לא היה מקום לנקוב מראש במספר ספציפי של עובדים.
עם זאת, יאמר, שסעיף 9 לתנאי המכרז מאפשר למשיבים 1, 2 לפנות אל העותר בתקופת החוזה, להצביע על כך שבכח האדם הקיים ברשותו אין הוא מבצע את העבודה לא בקצב הדרוש ולא ברמה הנדרשת ולדרוש הוספת עובדים, אך כאמור אין אפשרות לנקוב מראש במספר עובדים מסוים.
לפיכך, זכאי היה העותר שלא לחתום על ההסכם בנוסח שהוצע לו.

7.     תנאי נוסף שהופיע בסעיף 7 לתנאי המכרז קבע כדלקמן:
"פעולות הניקוי יבוצעו בשעות אחה"צ ותוך גרימת מינימום הפרעה לפעילות מוסדות העירייה ו/או בתי הספר. העיריה רשאית לשנות את סדרי הניקיון מעת לעת ולהתאימם לפי שיקול דעתה לצרכי מוסדות העיריה".

בהסכם שהוגש לעותר לחתימה, נאמר כי העבודות יבוצעו משעות הבוקר עד שעות אחה"צ.

לדעתי, יש לפרש את סעיף 7 לתנאי המכרז בצורה הבאה:
ראשית, הוא בא להתריע על כך כי בשים לב לכך שמדובר במוסדות חינוך (וכאמור קבוצות א' ו-ב' הם רק מוסדות חינוך שעיקר פעילותם בבוקר), צריך המציע להערך כך שיוכל לתת שירותי ניקיון גם אחה"צ, בניגוד למצב הדברים הרגיל שבו אנשים עובדים בד"כ בשעות הבוקר, אך הודגש באותו סעיף, שהעיריה רשאית לשנות את סדרי הניקיון מעת לעת ולהתאימם לצרכי מוסדות העיריה. ללמדך, שהעבודה בשעות אחה"צ היא אולי עיקר העבודה, אך אין מניעה לדרוש גם עבודה בשעות אחרות.
עם זאת, ראוי להדגיש, שאין ללמוד מסעיף 7 כאילו ניתן לדרוש מהמציע עבודת ניקיון "סביב השעון", והכוונה היא בעליל לניקוי יום יומי חד פעמי.

8.     לפיכך, זכאית העיריה לקבוע בהסכם שבמוסדות חינוך מסוימים הנכללים בקבוצות א' ו-ב', יבוצע הניקוי בשעות הבוקר דוקא, אך אין העיריה רשאית לדרוש שכל מוסד ינוקה מספר פעמים ביום.

9.     בשים לב לאמור, אני קובע כדלקמן:
החוזה בין משיבות 1, 2 ומשיבה 3, מתבטל.
המשיבה 3 תוכל להמשיך לבצע את העבודות עד לחתימת הסכם עם העותר, או עם צד ג'.
העותר מוכרז כזוכה במכרז ויחתום על הסכם עם העיריה תוך 48 שעות.
ההסכם לא יכלול תנאי בדבר מספר ספציפי של עובדים, אך יוכל לכלול את כל האמור בסעיף 9 לתנאי המכרז.
ההסכם יוכל לכלול סעיף הנוגע לשעות העבודה בהתאם לאמור לעיל בסעיף 8 להחלטה זו.

אם לא יחתום העותר על הסכם כאמור תוך 48 שעות, תפרסם העיריה תוך 7 ימים מהיום, מכרז חדש לגבי קבוצות א' ו-ב'. המועד להגשת הצעת במכרז יהיה תוך 10 ימים, והחלטת המשיבות 1, 2 תינתן תוך 3 ימים לאחר מכן.
עד להתקשרות עם העותר או עם זוכה אחר כאמור לעיל, ניתן להמשיך לקבל שירותי ניקיון מהמשיבה 3.

המשיבות 1, 2 תשלמנה לעותר הוצאות עתירה זו בסך 5,000 ש"ח + מע"מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון