מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

החלטה

     בפניי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים (השופט ע' מודריק) מיום 15.8.04 אשר דחה את בקשת המבקשת לצו ביניים האוסר על המשיבה 1 להתקשר עם המשיבה 2 בחוזה על בסיס תוצאות מכרז שמספרו 967805.

     המשיבה 1, חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: חברת החשמל) ערכה מכרז לאספקת כלי רכב וחלפים. למכרז הוגשו שתי הצעות, האחת מטעם המבקשת (להלן: יוניברסל) והשניה מטעם המשיבה 2, חברת דלק מוטורס בע"מ (להלן: דלק). שתי המציעות עברו בהצלחה את השלב הטכני של המכרז והגיעו לשלב המסחרי בו נבחנו הצעותיהן הכספיות. בשלב זה נבדקו, בין השאר, הצעותיהן הכספיות של המציעות לחלקי חילוף לרכבים. המציעות קיבלו טבלה (להלן: טבלת המכרז) שבה היתה רשימה של חלקי חילוף והן נדרשו למלא בטבלה את הצעות המחיר שלהן לחלפים הרשומים. דלק מילאה אחר הוראות המכרז אך יוניברסל החליטה שלא למלא את הצעת המחיר שלה בטבלת המכרז, כנדרש, אלא צרפה להצעתה טבלה משלה. ועדת המכרזים שבחנה את ההצעות מצאה כי הטבלה שצרפה יוניברסל יצרה אי בהירות וקושי להשוות בין ההצעות וכן נמצא כי הטבלה שצרפה יוניברסל אינה כוללת פריטים שתמחורם נדרש בטבלת המכרז. לנוכח ממצאים אלו החליטה ועדת המכרזים לפסול את הצעתה של יוניברסל. כן החליטה ועדת המכרזים לקבל את הצעתה של דלק.

     כנגד החלטות אלו הגישה יוניברסל עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי וכן הגישה בקשה לצו ביניים שיאסור על המשיבות להתקשר בחוזה ביניהן על בסיס המכרז. יוניברסל טענה כי הקשיים שיצרה הטבלה שצרפה להצעתה היו מינימליים ואת החוסרים בטבלה היה ניתן להשלים בקלות. כן טענה יוניברסל כי בהצעתה של דלק נפלו מספר פגמים אשר בגינם היה מוצדק לפוסלה. עיקר טענתה של יוניברסל כנגד הצעת דלק נגעה למחירים שציינה דלק בטבלת המכרז. לטענת יוניברסל כל מציע נדרש לציין בטבלה את המחיר לחלפים באופן שמשקף את מחיר המחירון בהפחתת ההנחה עליה הצהיר בהצעתו. דלק, לטענת יוניברסל, נקבה בטבלת המכרז במחירים הנמוכים בהרבה ממחירי המחירון שלה (לאחר הפחתת ההנחה) והתנהגותה זו היתה תכסיסנות פסולה ואסורה.

     בית המשפט המחוזי נתן צו ארעי כמבוקש והורה על הגשת תגובות מצד המשיבות. לאחר שהתקבלו תגובות המשיבות ולאחר שנשמעו טענות הצדדים החליט בית המשפט לדחות את בקשת יוניברסל לצו ביניים. בית המשפט קבע שהטבלה שצרפה יוניברסל לקתה בחסר של ממש וכי אין להתערב במסקנתה המקצועית של ועדת המכרזים בדבר הקשיים שיצרה הטבלה בהשוואה בין ההצעות. באשר לטענות שהעלתה יוניברסל כנגד הצעת דלק הרי שבית המשפט בחנן אחת לאחת וקבע כי אין להן בסיס. ביחס לטענת התכסיסנות שהעלתה יוניברסל קבע בית המשפט כי דלק היתה רשאית לרשום בטבלת המכרז מחירים נמוכים יותר מאלו שמתקבלים לאחר הפחתת ההנחה מהמחירון וכי אין בכך כל פסול. לנוכח האמור לעיל קבע בית המשפט כי סיכויי העתירה הינם נמוכים. בית המשפט הוסיף ובחן גם את "מאזן הנוחות" וקבע כי הוא נוטה לטובת המשיבות, אשר צפויות לסבול נזק רב עקב דחיית ההתקשרות, אשר תגרום בהכרח לדחיית הספקת הרכבים.

     כנגד החלטתו של בית המשפט המחוזי הוגשה בקשת רשות הערעור שבפניי. בבקשתה חזרה יוניברסל על הטענות שטענה בבית המשפט המחוזי בדבר העדר הפסול בהצעתה שלה וכן חזרה על טענותיה בדבר הפסול שנפל בהתנהגותה של דלק בכך שציינה בטבלת המכרז מחירים הנמוכים בהרבה ממחיר המחירון לאחר הפחתת ההנחה.

     לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות. טענותיה של יוניברסל נבחנו בפירוט על ידי בית המשפט המחוזי ואיני רואה להתערב במסקנותיו. יש לציין כי עצם סטייתה של יוניברסל מהוראות המכרז - בכך שלא הגישה את הצעת המחיר לחלפים על גבי טבלת המכרז - די בה כדי להביא, לכאורה, לפסילת הצעתה. הדרישה להגיש את הצעת המחיר על גבי הטבלה המצורפת היתה ברורה ומפורשת במסמכי המכרז ותכליתה היתה ליצור בסיס שיוויוני ונוח להשוואה בין ההצעות. באי מילוי דרישה זו על ידי יוניברסל נוצרה, לכאורה, אי בהירות ביחס להצעתה שכן בטבלה שהיא צרפה שונו תיאוריהם של פריטים שנרשמו בטבלת המכרז וכן נעדרו ממנה שניים מהפריטים שהיו רשומים בטבלת המכרז. באשר לטענת יוניברסל ביחס למחירים הנמוכים שציינה דלק בטבלת המכרז הרי שנראה כי אכן, כטענת יוניברסל, מלשון המכרז עולה שהמחירים שנרשמו בטבלה היו צריכים להיות מחיר המחירון פחות ההנחה המוצעת ותו לא; אך נראה, על פני הדברים, כי לא נפל פסול בהתנהגותה של דלק שכן המחירון כולו צורף להצעה וכל מחירי החלפים היו ממילא גלויים לחברת החשמל. נראה, איפוא, שצדק בית המשפט המחוזי בקביעתו בדבר סיכוייה הנמוכים של העתירה. מכל מקום, צדק גם בית המשפט קמא בקובעו כי על פי מאזן הנוחות, בנסיבות הענין, אין מקום ליתן את צו הביניים המבוקש.

     אשר על כן, הבקשה נדחית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון