מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

החלטה

     בפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים (השופט י' זפט) מיום 19.5.04, אשר דחה את הבקשה לצו ביניים אשר יורה למשיבה 1 להימנע מלהמשיך בהליכי המכרז שערכה בקשר להספקת עובדי סמך מקצועיים.

     המשיבה 1, עיריית תל-אביב-יפו (להלן - "העירייה") קיימה מכרז להספקת עובדי סמך מקצועיים לעזרה ביתית וטיפול בקשישים ובאוכלוסיה חריגה. המבקשת, אשר מעסיקה עובדי סמך כאמור במכרז, ביקשה להשתתף במכרז. אחד מתנאי המכרז היה צירוף כתב ערבות אשר יעמוד בתוקפו למשך ארבעה חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ואשר תהא בו אופציה להארכה לארבעה חודשים נוספים לפי דרישת העירייה. בתחילה, נקבע המועד האחרון להגשת הצעות למכרז ליום 5.11.03 אך, בעקבות בקשות מטעם החברות שרכשו את מסמכי המכרז, נדחה המועד להגשת ההצעות ליום 26.11.03. לאחר שנדחה מועד הגשת ההצעות הודיעה העירייה לחברות המשתתפות כי יש להתאים את תוקף הערבויות למועד החדש כך שהן יעמדו בתוקפן ארבעה חודשים לאחר המועד החדש, דהיינו עד ליום 26.3.04. לאחר מכן, בעקבות בקשה נוספת מטעם החברות המשתתפות, הוארך המועד האחרון להגשת הצעות פעם נוספת ליום 3.12.03. גם לאחר ההחלטה בדבר הארכה זו נשלחה לחברות הודעה בדבר הארכת תוקף הערבות הבנקאית לארבעה חודשים לאחר המועד החדש, דהיינו עד ליום 3.4.04.

     ביום 21.4.04 התכנסה ועדת המכרזים ודנה בהצעות שנתקבלו. בעת הדיון בהצעת המבקשת התברר כי תוקף הערבות שצורפה אליה הינו עד ליום 26.3.04 ולא עד ליום 3.4.04, כנדרש. בשל כך, החליטה ועדת המכרזים לפסול את הצעתה של המבקשת. יצוין כי פגם דומה לפגם שנפל בערבות המבקשת, נפל גם בערבות שצורפה להצעתה של חברה אחרת וגם הצעתה של החברה האחרת נפסלה מטעם זה. כן יצוין כי בשלוש ערבויות נוספות נתגלו פגמים אשר בעטין נפסלו ההצעות שנסמכו עליהן. ביום 3.5.04 הודיעה העירייה למבקשת כי הצעתה נפסלה עקב פגם בערבות. לאחר שפנייתה של המבקשת לעירייה לא נענתה לשביעות רצונה של המבקשת, היא הגישה עתירה לבית המשפט המחוזי אשר במסגרתה התבקש צו ביניים כנגד מימוש תוצאות המכרז.

     בית המשפט המחוזי דחה את בקשתה של המבקשת לצו ביניים. לענין סיכויי העתירה קבע בית המשפט המחוזי כי, אין חולק שנפל פגם בערבות הבנקאית שצורפה להצעתה של המבקשת - דבר שאף המבקשת עצמה מודה בו - ועל כן, אין עילה להתערב בהחלטתה של ועדת המכרזים. באשר למאזן הנוחות קבע בית המשפט המחוזי כי, מכיוון שהשירות שבעניינו נערך המכרז הוא "שירות מתמשך" ניתן יהיה, אם תזכה המבקשת בעתירתה, להוסיף אותה לרשימת ספקי השירות של העירייה.

     כנגד החלטה זו של בית המשפט המחוזי הוגשה בקשת רשות הערעור שבפניי, בה טענה המבקשת למספר רב של פגמים שנפלו בהליך המכרז שניהלה העירייה. מהאופן בו תוארו הליכי המכרז בבקשת רשות הערעור נראה היה, לכאורה, כי קיים חשש שאכן, נפלו פגמים בהליכי המכרז שניהלה העירייה. המבקשת טענה, למשל, כי לאחר המועד האחרון להגשת הצעות (3.12.03) החליטה ועדת המכרזים להאריך את המועד להגשת הצעות (עד ליום 25.12.03 או אף עד ליום 27.1.04) ולקבל שלוש הצעות חדשות שהתקבלו בתקופת הביניים. טענה זו אף נתמכה, לכאורה, בפרוטוקול ישיבת ועדת המכרזים. עוד טענה המבקשת כי הארכת המועד הנ"ל היתה אמורה להביא לפסילת הצעותיהן של כל המשתתפות במכרז שכן הערבות שצורפה להצעותיהן היתה בתוקף לארבעה חודשים לאחר ה- 3.12.03 ולא היתה מותאמת למועדים החדשים הנ"ל. המבקשת הוסיפה וטענה כי הפגם שנפל בערבות שצורפה להצעתה היה פגם פעוט, אשר ניתן היה לתיקון בקלות, ולא היה זה מוצדק לפסול בגינו את הצעתה.

     בתגובתה לבקשה טענה העירייה כי אין בסיס לטענותיה של המבקשת. העירייה טענה, וצירפה מסמכים לתמיכה בטענתה, כי המועד האחרון להגשת הצעות לא הוארך וכי הטענות העובדתיות המפורטות בבקשה אינן תואמות את שהתרחש במציאות. העירייה פרטה בתגובתה עובדות אשר, ככל הנראה, לא היו בידיעת המבקשת בעת שהגישה את עתירתה והן קשורות לטענות בדבר המועדים שהוארכו כביכול להגשת ההצעות. באשר לפגם שנפל בערבות שצרפה המבקשת טענה העירייה כי על המבקשת היה לדעת שיש להאריך את תוקף הערבות עד ליום 3.4.04 וכי על פי ההלכה הנוהגת, פגם מעין זה, דהיינו, ערבות אשר תוקפה קצר מהנדרש, הינו פגם מהותי היורד לשורש ההצעה ומביא לפסילתה.

     לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה מטעם העירייה הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. בתגובה מטעם העירייה מוצגת מסכת עובדתית שונה מזו שתיארה המבקשת ולכאורה, על יסוד כתבי הטענות, נראה כי טענותיה של המבקשת אין להן על מה לסמוך. עם זאת, הבירור ייערך, כמובן, בעת שתתברר העתירה לגופה. יצוין כי היה מתבקש לכאורה שהערכאה הדיונית תבחן את הטענות העובדתיות שנטענו בעתירתה של המבקשת באופן יותר מעמיק כבר בשלב הבקשה לצו ביניים, שכן אם יש בהן ממש, הרי על פני הדברים נראה היה שיש בהן כדי להביא לביטולו של המכרז כולו. מכל מקום, עתה, לנוכח תגובת העירייה, נראה כי אכן על פני הדברים סיכוייה של העתירה אינם מן הגבוהים וזאת, גם בהתחשב בפגם שנפל בהצעתה של המבקשת - פגם בערבות - אשר נחשב, בדרך כלל, לפגם המביא לפסילת ההצעה כולה. באשר למאזן הנוחות, הרי שלא שוכנעתי כי הנזק שייגרם למבקשת, אם ימומשו תוצאות המכרז, הינו בלתי הפיך ונראה כי אם תזכה המבקשת בעתירתה ניתן יהיה לשלבה במערך הספקים של העירייה.

     אשר על כן, הבקשה נדחית.

     בנסיבות הענין, אין צו להוצאות.

     לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון