מכרז מערכות השקייה

להלן פסק דין העוסק בנושא מכרז מערכות השקייה:

פסק-דין

הנשיא א' ברק:

העובדות

?1. המשיבה היא אגודה חקלאית שיתופית. היא משמשת ספק מים לתושבי כפר-סבא. היא פירסמה (ביולי ?2001) מכרז לאספקה ולהתקנה של ראשי מערכות השקייה. המערערת והמשיב השתתפו במכרז. המשיבה בחרה בהצעת המשיב שהיתה זולה מהצעת המערערת. כנגד החלטה זו פנתה המערערת לבית המשפט לענינים מינהליים. לטענתה לא מקיים המשיב את תנאי הסף הקבועים במכרז. כן נטען כי על בסיס ההמלצות שהיו לנגד עיני המשיבה לא ניתן היה לקבוע כי המשיב הוא הזוכה, ולא ניתן היה לפנות - כפי שעשתה המשיבה - בבקשה לקבלת פרטים נוספים. טענותיה של המערערת נידחו על ידי בית המשפט לעניינים מינהליים (השופטת ד' פלפל) ומכאן הערעור שלפנינו.

תנאי הסף

?2. טענותיה העיקריות של המערערת נוגעות לשני תנאי הסף שנקבעו במכרז. וזו לשונם:
"?2. הצעת המציע:
...

ב. רשאים להשתתף במכרז אך ורק:

?1. חברות השקייה או חברות העוסקות בתחום ההשקייה אשר יוכיחו כי יש להם נסיון בעבודה נשוא המכרז כמפורט בסעיף ?3 לחוזה, ואשר עבדו מול רשות מקומית ואשר יוכיחו אפשרות לביצוע ההתקנות והעבודות הנלוות בשטח, בלוח הזמנים הנדרש.
?2. המלצות וחוות דעת חיוביות ממזמיני העבודה במקומות אחרים, לגבי עבודות דומות בהיקף דומה."

נפנה לבחינתם של תנאי סף אלה, בכל הנוגע לערעור שלפנינו. אין מחלוקת לפנינו כי בחינה זו נערכת על פי דיני המכרזים החלים במשפט הציבורי. הטעם לכך הוא, שהמשיבה מבצעת תפקיד המוטל על רשות שלטונית (ראו י' זמיר, הסמכות המינהלית, ?452, 542 (תשנ"ו)). לעניין זה אין נפק מינה אם עריכת המכרז היא רשות או חובה. בשני המצבים, משנערך המכרז, חלים עליו דיני המכרזים ככתבם וכלשונם.

?3. תנאי הסף הראשון קובע כי רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים "אשר עבדו מול רשות מקומית". אין מחלוקת בין הצדדים כי המשיב לא התקשר (כקבלן ראשי) במישרין עם רשות מקומית, אלא עבד בפועל (כקבלן משנה) עם הרשות המקומית, וזאת במסגרת חוזה שבין קבלן ראשי לרשות מקומית גדר הספיקות הינו, אם הדיבור "עבדו מול רשות מקומית", מחייב קשר נורמטיבי בין המשתתף במכרז לרשות מקומית, או די בכך שלמשתתף במכרז היה קשר פיזי עם רשות מקומית, לביצוע עבודות שהרשות התקשרה בהן (נורמטיבית) עם הקבלן הראשי. בית המשפט לעניינים מינהליים קבע כי די בקשר פיסי. דעתנו כדעתו. לשון המכרז ("עבדו מול רשות מקומית") סובלת הן את הפירוש ה"נורמטיבי" והן את הפירוש ה"פיסי". התכלית המונחת ביסוד ההוראה מבוססת על הצורך בנסיון בעבודה עם רשות מקומית, בין אם נסיון זה נרכש כתוצאה מכריתת חוזה עימה ובין אם נסיון זה נרכש מפעולה כלפיה, בעקבות חוזה שהרשות כרתה עם קבלן ראשי, אשר בשירותו מועסק המשתתף במכרז.

?4. תנאי הסף השני קובע כי נדרשות המלצות וחוות דעת חיוביות "ממזמיני העבודה במקומות אחרים". המשיב הציג המלצות של קבלנים ראשיים אשר עמדו בקשר ישיר עם הרשות המקומית בעלת המכרז. לא היו בידיו המלצות של בעלי המכרז עצמם. גדר הספיקות הינו אם הדיבור "מזמיני העבודה"מתייחס אך לבעל המכרז (הכולל), או שהוא משתרע גם על קבלנים ראשיים אשר התקשרו עם בעל המכרז. בית המשפט לעניינים מינהליים קבע כי די בהמלצה של הקבלן, ואין צורך בהמלצה של בעל המכרז. גישה זו נראית לי. אף כאן, כמו לעניין תנאי הסף הראשון, סובלת לשון המכרז ("מזמיני העבודה") את שני הפירושים. תכלית התנאי הינה לקבל מידע אמין על יכולתו של המשתתף במכרז. מידע זה יכול שיבוא מהקבלן הראשי אשר עימו התקשר המציע בחוזה, ומידע זה יכול שיבוא מבעלת המכרז אשר "מולה עבד המציע" (אם מכוח הסכם ישיר עימה ואם מכוח הסכם שבינה לבין הקבלן הראשי).

טענות כנגד ההמלצות

?5. טענתה האחרונה של המערערת קשורה בטיבן של ההמלצות שהגיש המשיב. לטענתה, אין ללמוד מהמלצות אלה כי למשיב נסיון בתחום עבודת המכרז. אף טענה זו נדחתה על ידי בית המשפט לעניינים מינהליים, ולדעתי בדין נדחתה. מההמלצות אשר צירף המשיב ניתן ללמוד על נסיונו של המשיב "עבודות דומות בהיקף דומה". המשיבה היתה רשאית איפוא להסתפק בהמלצות אלה. היא לא נקטה בדרך זו אלא ביקשה לקבל פרטים נוספים מכותבי ההמלצות. הבירור הבהיר וחידד את שהיה טמון בהמלצות עצמן. בנסיבות אלה איני סבור כי יש בקבלת מידע זה - אשר ניתן היה לוותר עליו - כדי לפסול את זכייתו של המשיב. אפילו נפל פגם בבקשת ההבהרה, זהו בנסיבות העניין שלפנינו, פגם טכני שאין בו לפסול הצעת המשיב.

התוצאה היא כי אנו דוחים הערעור. המערערת תישא בהוצאות המשיבה מס' ?1 בסכום כולל של ?15,000 ?, ובהוצאות המשיבים ?2 ו-?3 בסכום כולל של ?15,000
ה נ ש י א
השופטת ד' ביניש:

אני מסכימה.
ש ו פ ט ת
השופט א' גרוניס:

אני מסכים.
ש ו פ ט

הוחלט כאמור בפסק דינו של הנשיא א' ברק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון