מכרז כיכרות באשדוד

החלטה

1.     עיריית אשדוד (להלן: "העירייה") פרסמה מכרז בנושא ביצוע מעגלי תנועה. דשניר בע"מ (להלן: "דשניר") זכתה במכרז. מרדכי קרויטרו (להלן: "העותר") הגיש עתירה מנהלית כנגד תוצאה זו, בטענה שהעירייה פסלה שלא על פי דין את ההצעה שהגיש למכרז. עם הגשת העתירה הוגשה בקשה למתן צו זמני. כב' הנשיא פלפל נעתר לבקשה במעמד צד אחד. כתוצאה מכך נאסר על העירייה למסור את העבודות נשוא המכרז לביצוע על ידי דשניר. העניין נקבע לדיון במעמד הצדדים.

2.     שיקול מרכזי בהכרעה זו נסוב סביב תנאי סף למכרז לפיו: "רשאי להשתתף במכרז מציע העומד בכל התנאים... בעל תעודת ISO 9002 בתוקף, התואמת את העבודות נשוא המכרז" (ראה סעיף 3א3 למכרז). הצעת העותר נדחתה בשל אי עמידתו בתנאי האמור. עיון בתעודה שהוגשה למכרז תומך במסקנה זו. מצוין בתעודה: "גנים בירוק בע"מ - משתלת הגן הקסום... ISO 9001:2000... גינון ופיתוח" (ראה נספח ג' לבקשה). העותר אינו "גנים בירוק בע"מ" - זוהי אישיות משפטית אחרת. טוען העותר שהוא ו"משתלת הגן הקסום" חד הם. משתלת הגן הקסום אינה אלא כינוי לעסק של העותר. אף אם אקבל טענה זו של העותר, עדיין אין בה להתגבר על יצור הכלאיים "גנים בירוק בע"מ - משתלת הגן הקסום", שחורג מאישיתו המשפטית של העותר. התעודה מתייחסת לחברה בע"מ, וזו איננה המציעה במכרז.

     העותר מנסה להתגבר על הקושי האמור באמצעות תעודה אחרת, וזו לשונה: "משתלת הגן הקסום - קרויטרו מרדכי... ISO 9001:2000 גינון כבישים תשתית ופיתוח" (ראה נספח י"ד לבקשה). העותר טוען שתעודה זו, העונה על דרישת המכרז, היא על שמו. אף אם אקבל טענה זו, השוני בין התעודה הראשונה לשניה מלמד על החסר בתעודה הראשונה. ויודגש, התעודה השניה הוגשה לאחר שוועדת המכרזים הודיעה על תוצאות המכרז, לפיהן זכתה דשניר.

     העותר מתמודד עם מועד הגשת התעודה המשופרת בדרך הבאה. טרם הכרעת העירייה במכרז, התקיימה ישיבת ועדת מכרזים. לטענת העותר, בסיום הישיבה שאל את היועצת המשפטית של העירייה האם המסמכים שהגיש מספקים, ונאמר לו שבשלב זה לא נדרשים ממנו מסמכים כלשהם מעבר למה שהגיש. מכאן, טוען העותר שאמנם נכון שהתעודה השניה לא נערכה אלא לאחר פרסום תוצאות המכרז, ואולם זוהי תעודה רטרואקטיבית, והוא הרי פנה ליועצת המשפטית של העירייה, אשר לא דרשה ממנו להגיש תעודה נוספת מעבר לתעודה הראשונה.

     שתי בעיות בקו האמור בדברי העותר. ראשית, השיחה האמורה בינו לבין היועצת המשפטית של העירייה אינה מופיעה בפרוטוקול. מטרת הפרוטוקול לשקף את הדברים כהוויתם. שנית, וזהו העיקר, אין זה ראוי שהעותר יעביר את החובה המוטלת עליו כמציע - לעמוד בדרישות תנאי הסף, אל כתפי העירייה. עסקינן במחדל, או פגם, שכל מציע במכרז אמור להיות מודע לו. תופעה שכיחה היא שעירייה דורשת ממציע להגיש תעודה המלמדת על כשירותו לבצע עבודה מסוימת. מציע יחיד אינו יכול לצאת ידי חובה על ידי הגשת תעודה של חברה. היחיד והחברה הינם ישויות משפטיות שונות ועצמאיות. חובת הגשת התעודה, על זהות נכונה של המחזיק, נופלת על שכמו של המציע, ואין זה מסוג העניינים שעל העירייה להבהיר. התעודה הראשונה נופלת בגדר דבר המדבר נגד עצמו. צודקת באת-כוח העירייה שיש חשיבות ממשית לכך שהתעודה השניה הוצאה לאחר פרסום הודעת הזוכה. מתן היתר למציע להגיש מסמכים לאחר ההכרזה, במסגרת עתירה מנהלית יהפוך את בית משפט לוועדת מכרזים. תעודתISO , שהינה תנאי סף פורמלי ומהותי, כנדרש מהעותר לא היתה קיימת במועד הרלוונטי. לא מדובר באי-צירוף מסמך קיים אלא באי-קיום של מסמך שחובה לצרפו. התיאוריה הכלכלית תומכת בשיטת עבודה שבה המכרז מסתיים עם מתן ההודעה על שם הזוכה. יתכנו חריגים, אך נדמה שקבלת גישת העותר במקרה זה עלולה להפוך את המועד של פרסום הזוכה לשלב נוסף, מעין החלטת ביניים, עד לפרסום הסופי באמת.

     אינני מתעלם מכך שהכרעה זו ניתנת במסגרת בקשה זמנית, אך שיקול מרכזי בבקשה מעין זו הינו סיכויי ההצלחה של העתירה. הואיל ונראה כבר עתה שהעותר אינו עומד בתנאי הסף, אין הצדקה לתקוע טריז בגלגלי ביצוע המכרז.

3.     טענה נוספת של העותר הינה שאף דשניר לא עמדה בתנאי הסף. המשיבות לבקשה - העירייה ודשניר, מצביעות על כך שהעותר לא טען לביטול המכרז עקב אי עמידה שלו ושל דשניר בתנאים, אלא דרש להיות הזוכה במכרז. במסגרת בקשה זו מעדיף אני שלא לדחות את טענת העותר בשל פגם דיוני, וכפי שנראה, גם אין צורך בכך.

     העותר מפנה לתעודה של דשניר. תעודה זו מתייחסת ל"קבלנות כבישים תשתית ופיתוח". מתרעם העותר על כך שגינון לא מופיע בתחום עיסוקה של דשניר. הרי, כך טען העותר, ביצוע מעגל תנועה כולל צורך בעבודות גינון. העירייה טענה שהמרכיב של הגינון, מבחינת תחשיב כספי, עומד על שמונה אחוזים בלבד, כ- 80,000 ש"ח מתוך כ- 1,000,000 ש"ח (ראה נספח א' לתגובת העירייה). תשובת דשניר מקיפה ומציגה רובד נוסף. לדבריה "קבלנות כבישים תשתית ופיתוח" כוללת גינון בהקשר המבוקש. בא-כוח דשניר הוסיף שהיה ונקבל את טענת הגינון, כי אז יש לדרוש שיהיה כתוב בתעודת ה- ISO תחומי עבודה נוספים, כגון צביעה. הפרשנות לפיה "קבלנות כבישים תשתית ופיתוח" כוללת את כל העבודות הנדרשות לביצוע מעגלי תנועה, סבירה והגיונית. בא כוח דשניר גם הפנה לתוספת לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות שונות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה), התשנ"ג - 1993. שם מופיע ענף משנה (200): "כבישים תשתית ופיתוח". הדרישה במכרז תואמת את הסיווג בחוק. לדעתי החסר של תחום הגינון בהקשר של המכרז הנידון, לאו חסר הוא.

4.     מהמקובץ עולה שעל פני הדברים אין לעותר סיכוי לזכות במכרז, בעיקר משום שלא עמד בתנאי סף. הסברו לדבר וניסיונו לאחוז בתעודה שנערכה לאחר פרסום התוצאות, לוקים בחוסר שכנוע. הואיל וכך, נדמה שהנזק שיגרם לעירייה ולתושביה ולדשניר מטים את הכף כנגד השארת הצו, שניתן במעמד צד אחד, על כנו. בל נשכח כי אין להסתפק בטענת מציע שנגרם לו עוול ושהוא היה אמור לזכות במכרז בכדי לקטוע את הזרם הטבעי של המכרז וביצועו. ביסוד כלל זה עומדים שיקולים מעשיים וכלכליים, ושיקולי צדק. פשיטא שכפי שבית המשפט המנהלי אמור להוציא צו זמני נגד קידום מכרז במקרה המתאים, כך עליו להימנע מהוצאתו כאשר אין לכך הצדקה.

     בקשת העותר למתן צו זמני נדחית. כתוצאה מכך הצו הזמני שניתן במעמד צד אחד בטל.

     העותר ישא בהוצאות העירייה בבקשה זו בסך 8,000 ש"ח ובהוצאות דשניר בסך 7,000 ש"ח. הסכומים הינם להיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון