חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

במהלך שנות התשעים ביקשו החוכרים לחתום על חוזה חכירה, ובשנת 2000 נחתם החוזה, בלא שקדם לו מכרז.

נטען כי חוזה החכירה נחתם לאחר כניסתו לתוקף של חוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992 ולפיכך היה על המינהל, בטרם כריתת החוזה, לערוך מכרז.

להלן פסק דין בנושא חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים:

פסק-דין

השופטת א' חיות:

     בפנינו ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה (כבוד השופטת ש' וסרקרוג), בו נדחתה עתירת המערערות נגד המשיבים תוך חיובן בהוצאות.

1.     עיקרי העובדות הצריכות לעניין הן כדלקמן: בשנת 1974 נחתם הסכם בין מועצת פועלי חיפה (להלן: מפ"ח), שהמשיבה 2 (להלן: ההסתדרות) היא חליפתה, למשיב 1 (להלן: המינהל) בנוגע לפיתוח גוש 10909 חלקה 62 בחיפה (להלן: המקרקעין). על פי ההסכם התחייבה מפ"ח כי תבצע עד לשנת 1975 פעולות פיתוח במקרקעין, ביחד עם 'צרכן- אגודה צרכנית שיתופית בחיפה בע"מ'. פעולות הפיתוח שעליהן הוסכם כללו הקמת צרכנייה, מחסנים, מועדון, בית ספר ופנימייה. המינהל, מצדו, התחייב כי לאחר מילוי תנאי ההסכם ייכרת בין הצדדים חוזה לחכירת המקרקעין לטווח ארוך. הסכם הפיתוח הוארך מעת לעת עד לשנת 1987, אך חוזה החכירה לא נחתם. בפועל הוקמו על המקרקעין במהלך השנים אולם ספורט, כיתות לימוד, בסיס משמר אזרחי, צרכניה, מחסנים, מעון נעמ"ת ומגרש חנייה. לאורך כל השנים, ועל אף שלא נחתם חוזה החכירה, שילמה מפ"ח למינהל דמי חכירה עבור המקרקעין.

     במהלך שנות התשעים ביקשו החוכרים לחתום על חוזה חכירה, ובשנת 2000 נחתם החוזה (להלן: חוזה החכירה), בלא שקדם לו מכרז. על פי החוזה, מטרת החכירה הינה צרכניה, מחסנים, מועדון, בית ספר ופנימייה, והוסכם כי במידה שבעתיד ירצו החוכרים לממש זכויות בנייה נוספות יחויבו בתשלום כמקובל. החוזה הינו רטרואקטיבי בחלקו, שכן תקופת החכירה הנקובה בו תחילתה בשנת 1972 וסופה בשנת 2021.

     כנגד חוזה החכירה כוונה העתירה שהגישו המערערות.

2.     המערערת 1 הינה עמותה העוסקת בקידום ענייני איכות חייהם של תושבי הכרמל, ואילו המערערת 2 הינה עמותה הפעילה בנושאי איכות הסביבה ברמה הארצית. בעתירה ביקשו המערערות כי בית המשפט יצהיר על בטלות חוזה החכירה. עיקר טענותיהן של המערערות התייחסו לכך שחוזה החכירה נחתם לאחר כניסתו לתוקף של חוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992 (להלן: חוק חובת המכרזים), ולפיכך היה על המינהל, בטרם כריתת החוזה, לערוך מכרז, או למצער לקבל החלטה בדבר פטור מקיום מכרז, על פי החוק. עוד טענו המערערות כי המינהל כלל לא היה רשאי לחתום על חוזה החכירה עם מפ"ח משום שזו לא מילאה את התחייבויותיה על פי הסכם הפיתוח. התקשרות בחוזה החכירה בנסיבות אלה, כך הוסיפו המערערות וטענו, יש בה משום "מתן פרס" למפ"ח שהפרה את הסכם הפיתוח.

     בית משפט קמא דחה, כאמור, את העתירה, בקובעו כי יש לראות את חוזה החכירה כהמשכו הישיר של הסכם הפיתוח, ולפיכך חוק חובת המכרזים אינו חל על ההתקשרות. בית המשפט הוסיף וציין כי מהוראות שונות בהסכם הפיתוח עולה שהצדדים הביאו בחשבון אפשרות שהתחייבויות מפ"ח לא תקוימנה במלואן, ובכל זאת ייחתם חוזה חכירה. עוד ציין בית המשפט כי חוזה החכירה נחתם לגבי מטרות זהות לאלה שבהסכם הפיתוח, ונקבע בו כי כל שינוי במימוש זכויות יחייב את מפ"ח בתשלום נוסף.     לבסוף קבע בית משפט קמא כי אפילו היה חוק חובת המכרזים חל על ההתקשרות, יש להניח שחוזה החכירה היה מופטר ממכרז, בין היתר בשל זכויות שהיו למפ"ח במקרקעין עוד קודם להתקשרות בהסכם הפיתוח. מכל מקום, כך הוסיף בית משפט קמא והדגיש, אין לשמוע מפי העותרות טענות בעניין פגמים בחוזה החכירה, נוכח השיהוי שבהגשת העתירה, וכן נוכח העובדה כי עיקר עניינן של העותרות הינו תקיפת "תוכנית מתחם אורנים", שהומלצה לגבי המקרקעין על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה וטרם אושרה, ולא תקיפת חוזה החכירה ככזה.

3.     פסק דינו של בית משפט קמא מבוסס ומנומק היטב, ולא ראינו מקום להתערב בו. מתוך מכלול הנימוקים שפורטו בפסק דינו של בית המשפט קמא ראינו להדגיש כי במקרה דנן יש אכן לראות את חוזה החכירה כהמשכו הישיר של הסכם הפיתוח, ובנסיבות אלה חלה הוראת המעבר הקבועה בסעיף 9 לחוק חובת המכרזים, לפיה על "התקשרות כתוצאה... ממתן התחייבות... אם נעשו לפני תחילתו של חוק זה...", לא יחול החוק. חוזה החכירה משקף את המטרות העומדות בבסיסו של הסכם הפיתוח; תקופת החכירה הנקובה בו מביאה בחשבון את כל אותן עשרות שנים מאז תחילת שנות השבעים, במהלכן הוארך מעת לעת תוקפו של הסכם הפיתוח; בין הצדדים התקיימו יחסים חוזיים נמשכים, מכוח הסכם הפיתוח שהוארך וכן מכוח התנהלותו של המינהל ששימר, עד לחתימת חוזה החכירה בשנת 2000, את הקשר החוזי בין הצדדים ואף גבה באופן סדיר דמי חכירה מידי ההסתדרות. בנסיבות אלה, בדין ראה בית משפט קמא את חוזה החכירה שנחתם כהמשכו של הסכם הפיתוח, ובדין קבע כי לא היה על המינהל לערוך מכרז בטרם כריתתו.

     אשר לטענה כי ההחלטה לכרות את חוזה החכירה אינה סבירה משום שמפ"ח וההסתדרות טרם השלימו את מילוי חובותיהן בהסכם הפיתוח. הכלל הוא כי בית המשפט בשבתו כערכאת ביקורת על הרשות אינו שם עצמו בנעליה, וההתערבות בהחלטה מנהלית בעילה של חוסר סבירות תיעשה רק כאשר המדובר בחוסר סבירות מהותי או קיצוני (ראו לדוגמא: בג"צ 389/80 דפי זהב בע"מ נ' רשות השידור ואח' פ"ד לה(1) 421, 442). לא זהו המצב במקרה שלפנינו. המינהל החליט להאריך את הסכם הפיתוח מעת לעת, ולא נטען בפנינו כי החלטה זו אינה סבירה. נוכח תקופת ההחזקה המתמשכת, זכויות מפ"ח וההסתדרות במקרקעין עוד לפני הסכם הפיתוח, וכן נוכח העובדה שהמטרות שבסיס חוזה החכירה דומות לאלה שבבסיס הסכם הפיתוח, ההחלטה לחתום על חוזה החכירה מצויה במתחם הסבירות, ואין מקום כי נתערב בה.

     מכל הטעמים שפורטו לעיל, העתירה נדחית.

     המערערות תשלמנה הוצאות בערעור בסך 10,000 ₪ לכל אחד מן המשיבים, וכל אחת תשא במחצית הסכום הכולל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון