ביטול מכרז לאחר הצעות

להלן פסק דין בנושא ביטול מכרז לאחר הצעות:

פסק דין

חב' קיסר -הנדסה לפיתוח בע"מ היא אחת מהמשתתפים בשלושה מכרזים שהוצאו ע"י אגף הבינוי של משרד הבטחון, בהם הוזמנו הצעות לביצוע עבודות כיסוי גגות במתקנים צבאיים.
כל אחד מהמכרזים מתייחס למחוז אחד מבין שלושה: דרום, מרכז וירושלים.

כחודשיים לאחר שהוגשו ההצעות, ב - 1 ינואר 2001, נשלחה למציעים, בהם העותרת, הודעה בדבר ביטול המכרזים.

לאחר שנכשלו ניסיונותיה של העותרת למנוע את ביטול המכרזים, היא פנתה לבימ"ש זה בבקשה להורות למשיבה לבטל את הודעות הביטול ולבחור את ההצעות הזוכות, על פי הקריטריונים המקובלים במכרזים.

משנתברר לעותרת כי המשיבה עומדת להוציא מכרזים חדשים לביצוע העבודות נשוא המכרזים שבוטלו כאמור, ביקשה העותרת, וניתן צו ביניים שנועד לשמר מצב קיים עד להכרעה בעתירה.

אין חולקים על כך, שכלל אין להרשות ביטול מכרז.
ביטול מכרז לאחר שהוגשו ההצעות ופורסמו מחדש פוגע במשתתפים.

אחד מהעקרונות היסודיים למכרז הוגן, הוא סודיות הצעותיהם של המתחרים.
אם מפרסמים מכרז חדש לאחר ביטולו של מכרז קודם, יודעים המשתתפים מה הציעו מתחריהם ואילו תנאים הוצגו ע"י המתחרים.
פרסום מכרז חדש כאמור, מאפשר את השתתפותם של מתחרים חדשים, שלא מצאו לנכון להתחרות במכרז שבוטל.

בע.א. 6283/94 "מנורה" איזו אהרון בע"מ נ' מדינת ישראל (פ"ד נא(1) 21, אוזכרו מספר פסקי דין של ביהמ"ש העליון, בהם נקבע שביטול מכרזים נעשה שלא כדין וכך נאמר שם בע"מ 26 (מול האות ז'):

     "אכן המכרז נועד במידה רבה, לאפשר לרשות הציבורית
לבחור את ההצעה הטובה לה ביותר.
עם זאת לעקרון התחרות בתנאים של שוויון מעמד בכורה.
על כן בדרך כלל, בהתנגשות בין שתי מטרות אלה, גובר עקרון
השוויון שיסודו בעקרונות הכללים של המשפט המינהלי.
זאת ועוד,
הקפדה על קיום מכרזים באופן שוויוני והוגן, תורמת לאמון
הציבור בשיטת המכרזים ולנכונות ליטול בהם חלק.
על כן לטוח הרחוק, קיום דווקני של עקרונות השוויון וההגינות
ייטיב גם עם האינטרס של הרשויות לזכות בהצעות הנוחות ביותר
אף אם במקרה פרטיקולרי זה או אחר, תאלץ הרשות לקבל הצעה
שאינה מושלמת".

צריך גם לזכור כי הכנת הצעות למכרזים, כרוכה בהשקעת משאבים לא מבוטלים.
המזמין הצעות, חייב לנהוג בתום לב כמצוות סעיף 12 בחוק החוזים (כללי).
ביטול מכרז לאחר הגשת הצעות גורר הפסדים ממשיים למציעים ומהווה לכאורה התנהגות שלא בתום לב.
לפיכך הנטיה היא לא להרשות ביטול מכרז, זולת אם קיימות נסיבות יוצאות דופן בהן טובת הכלל מחייבת פרסום מכרז חדש.

על הרשות, המעוניינת לבטל מכרז, לשכנע את בית המשפט כי אכן קיימות נסיבות יוצאות דופן להחלטת הביטול.

בענייננו הוכח כי:
במכרזים נשוא ענייננו, הוכתב מחיר ביצוע העבודות ע"י אגף הבינוי של משרד הביטחון, שלא כמרבית המכרזים.
המשתתפים הוזמנו להתחרות ביניהם על שיעור ההנחה שהם מוכנים להציע מהמחיר שנקבע.

יתירה מזו, גם שיעור ההנחה המירבי הוגבל, מחשש שמא יציעו המתחרים הנחה גדולה מדי, שתגרום להם הפסדים ולא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם לביצוע העבודות המוזמנות. נקוב במכרז שההנחה המירבית לא תעלה על 30%.
משנפתחה תיבת ההצעות, בכל אחד משלושה המכרזים נשוא עניינו, הסתבר כי מרבית המתחרים הציעו את ההנחה המירבית בשיעור של 30% מהמחיר שנקבע בפרסום המכרז.

עובדה זו גילתה כי המחיר שנקבע מראש היה גבוה מדי.

הוברר גם כי אלמלא הוגבל שיעור ההנחה ל - 30% מהמחיר, היו המתחרים מוכנים לבצע את העבודה, בפחות מהמחיר שנקבו בהצעותיהם.

זאת ועוד, אגף הבינוי של משרד הבטחון, פרסם מכרז נפרד לביצוע עבודות כיסוי גגות במרחב פיקוד הצפון. מדובר באותו סוג עבודות כבמכרזים נשוא עתירה זו.

באותו מכרז השתתפה גם העותרת והיא הציעה לבצע את העבודה במחיר זול באופן משמעותי מזה שהציעה בשלושה המכרזים נושא עתירה זו, על אף ההנחה המירבית בשיעור 30% שהציעה.

העובדות הנזכרות הבהירו באופן חד משמעי שהמחיר הבסיסי שנקבע בהזמנת המכרזים בענייננו, היה מוטעה וכי בשל טעות זו עליה לבטל את המכרזים ולפרסם חדשים תחתם, או לשלם מחיר מוגזם בהרבה מהמחיר הראוי.

המשיבה טוענת כי תשלום המחיר על פי ההצעות שהוגשו, מהווה פגיעה רצינית בציבור ובמטרת פרסום המכרזים.

לאחר ששקלתי את הנסיבות, נראה לי כי עניינו דומה לזה שנדון בבג"צ 368/76, 376 א. גוזלן, צוות מא"י לבניין נ' המועצה המקומית בית שאן ואח' (פ"ד לא(1) 505, 521 (מול האות ד') שם נאמר:

     "...יתכנו נסיבות יוצאות דופן, בהן טובת הכלל מחייבת
פרסום מחדש, כאמור.

כוונה בתום לב לחסכון מהותי בכספי ציבור היא בגדר
מקרים יוצאי דופן כאמור ועל כן פסקו בתי המשפט -
הצעת מחיר שאינה נראית הוגנת או איננה סבירה לאור
הנתונים, אין חובה לקבלה אף אם היא הזולה ביותר".

התוצאה היא שאני דוחה את העתירה.

בנסיבות כפי שפורטו לעיל - אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון