צו עבירת קנס


צו עבירת קנס (זהום אוויר), תשל"ז-1977


בתוקף סמכותי לפי סעיף 201א סדר הדין הפלילי, התשכ"ה-1965, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. קביעת עבירת קנס
עבירה על הוראות תקנה 5 לתקנות מניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים), תשכ"ב-1962, נקבעת בזה כעבירת קנס.
2. שיעור הקנס
שיעור הקנס לעבירה כאמור בסעיף 1 הוא סכום הקנס בשקלים חדשים הקבוע לגבי עבירה ראשונה בסעיף 221(ב) לחוק, בשיעורו המעודכן מעת לעת.
3. תחילה
תחילתו של צו זה היא ביום השלושים לאחר פרסומו.


צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

בתוקף סמכותי לפי סעיף 201א לחוק סדר הדין הפלילי, התשכ"ה-1965, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. קביעת עבירת קנס
עבירה על הוראות סעיף 2א לחוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, התשי"ט-1959, נקבעת בזה כעבירת קנס.
2. שיעור הקנס (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ה)
שיעור הקנס לעבירה כאמור בסעיף 1 הוא -
(1) לעבירה ראשונה - סכום הקנס בשקלים הקבוע לגבי עבירה ראשונה בסעיף 221(ב) לחוק, בשיעורו המעודכן מעת לעת;
(2) לעבירה חוזרת או נוספת - כפל שיעור הקנס האמור בפיסקה (1);לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס מינהלי

 2. קנס אזרחי

 3. עבירות קנס

 4. חוק גביית קנסות

 5. ביטול קנס מע''מ

 6. צו עבירת קנס

 7. טופס ברירת קנס

 8. הודעת תשלום קנס

 9. קנס מע''מ 1 אחוז

 10. חוק העונשין - קנס

 11. תשלום קנס בית משפט

 12. התיישנות קנסות תעבורה

 13. קנס - אי שמירה על ניקיון

 14. טופס הודעת תשלום קנס

 15. בקשת עו"ד להישפט על קנסות

 16. קנס על אי ניהול ספרים

 17. טופס דרישה לתשלום קנס

 18. בקשה לעיכוב תשלום קנס

 19. התיישנות קנסות תעבורה

 20. תקנות המרכז לגביית קנסות

 21. קנס בגין הכשרה מקצועית

 22. ביטול קנס בשל פגם טכני

 23. מעצר עבירות קנס - פקודת התעבורה

 24. הפחתת קנס על ידי בית משפט

 25. צו מאסר עקב אי תשלום קנס

 26. התעלמות מדרישה לתשלום קנס

 27. בקשה להישפט לאחר תשלום קנס

 28. הדבקת מודעות בתל אביב - קנס

 29. טופס דרישה נוספת לתשלום קנס

 30. רשלנות עורך דין בביטול קנס

 31. צו העונשין שינוי שיעורי קנסות

 32. פנסים מקולקלים ברכב – קנס או מאסר ?

 33. טופס בקשה להטיל מאסר במקום קנס

 34. ההבדל בין קנס אזרחי לבין קנס פלילי

 35. הצעת חוק הפחתת קנס בשל תשלום מיידי

 36. שלטי חוצות גדולים ללא היתר - חוק הדרכים שילוט

 37. צו הביטוח הלאומי שינוי תקופות ושיעורי קנס

 38. הבחירה בין קנס מינהלי לבין הגשת כתב אישום

 39. האם בית המשפט קמא נעדר סמכות להטיל קנס יומי ?

 40. מאסר בגין אי תשלום קנס בית משפט לעניינים מקומיים

 41. קנס בגין חציית כביש שלא בבטחה - תקנה 110(א) לתקנות התעבורה

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון