צו לעידוד השקעות הון


צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007

1. הגדרות
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40ד' לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, (להלן - החוק), בהסכמת שר התיירות, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מצווים לאמור:
1. בצו זה -
"אזור בעל פוטנציאל תיירותי" - אזור גאוגרפי שיש בו גורמי משיכה לתיירות הניתנים למימוש, שיש להם ביקוש או שניתן ליצור להם ביקוש, בשל גורמי עניין תיירותיים לרבות גורמי דת, תרבות, היסטוריה, נוף, מרפא ונופש, וגורמים אתניים וגאוגרפיים אחרים;
"אטרקציה" - מפעל תיירותי שאינו מלון או מלונית, המהווה מוקד משיכה תיירותי;
"החוברת" - החוברת "תקנים פיזיים לתכנון בתי מלון" של משרד התיירות, לפי המהדורה שבתוקף במועד הגשת הבקשה לקבלת מעמד של מפעל מאושר, המופקדת לעיון הציבור בלשכה הראשית של משרד התיירות בירושלים ובלשכות המחוזיות של המשרד האמור;
"מחוז" - כמשמעותו בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם, התשי"ז-1957;
"מלון" - מקום אכסון המספק בתמורה שירותי לינה ושירותים נלווים לאורחים עוברים ושבים לפרקי זמן קצובים, הכולל 11 יחידות אירוח או יותר, ולא פחות מ-25 חדרים, וכן שטחים ציבוריים ושטחי שירות לאורחיו ומבקריו, ושמתקיימים בו עקרונות הסיווג והתקנים הפיזיים לתכנון שבחוברת;
"מלונית" - מקום אכסון קטן הכולל 11 חדרים לפחות ולא יותר מ-24 חדרים, וכן שטחים ציבוריים ושטחי שירות והעומד בעקרונות הסיווג ובתקנים הפיזיים לתכנון שבחוברת;
"מרחב חיפוש" - מרחב גאוגרפי שבמסגרתו ניתן לאתר אזורים בעלי פוטנציאל תיירותי המצדיקים פיתוח מלונות, מלוניות או אטרקציות, לפי הענין;
"עצימות תיירותית" - אפיון הביקוש התיירותי על פי היקף התיירות בזמן נתון, תנועת התיירות בקבוצות, משפחות או יחידים וכיוצא באלה;
"תמ"א 12" - תכנית מיתאר ארצית למפעלי תיירות ושטחי נופש, לרבות תיקוניה ובלבד שאימצה אותם המועצה הארצית לתכנון ולבניה.
2. תחומי אזורי פיתוח א'
(א) אזורי פיתוח א' לגבי מלונות יהיו מרחבי החיפוש כמפורט בתוספת הראשונה, פיתוח א' שנקבעו בהתחשב בשיקולים ועקרונות אלה:
(1) תחומי התיירות הקבועים על פי תמ"א 12, לסוגי תיירות שונים, שקיימת בהם עצימות תיירותית גבוהה, למעט אזור שקיימת בו אפשרות להשקעת יזם עצמאית מלאה בלא סיוע ממשלתי;
(2) ערים וסביבתן הקרובה שקיימת בהן עצימות תיירותית גבוהה, למעט עיר שקיימת בה אפשרות להשקעת יזם עצמאית מלאה בלא סיוע ממשלתי;
(3) אזור בעל פוטנציאל תיירותי ייחודי בלתי ממומש המרוחק ממרכז הארץ, ואשר אין בו אפשרות להשקעת יזם מלאה בלא סיוע ממשלתי, ומצוי בעדיפות לאומית כוללת, לרבות מכוח חוק;
(4) בשל הצורך בחיזוק חיפה והצפון ייכלל המרחב המוניציפלי של העיר היפה באזורי פיתוח א' למלונות.
(ב) אזורי פיתוה א' לגבי מלוניות יהיו מרחבי החיפוש כמפורט בתוספת השניה, שנקבעו בהתחשב בשיקולים ועקרונות אלה:
(1) תחומי התיירות הקבועים לעניין מלונות, למעט העיר נתניה שהפונטציאל התיירותי הבלתי ממומש בה הוא לתיירות בעלת עצימות גבוהה;
(2) תחומי התיירות הקבועים על פי תמ"א 12, שהעצימות התיירותית בהם אינה מהסוג הגבוה, ואשר לא קיימת בהם אפשרות להשקעת יזם עצמאית מלאה בלא סיוע ממשלתי;
(3) תחומי תיירות בסביבת עורף עיר תיירותית, או אזורים כפריים עם מרחב נוף ייחודי המחייב פיתוח רגיש לסביבה, בכמות מוגבלת של יחידות אירוח, שהעצימות התיירותית בהם אינה מהסוג הגבוה ואשר לא קיימת בהם אפשרות להשקעת יזם עצמאית מלאה בלא סיוע ממשלתי.
(ג) אזורי פיתוח א' לגבי אטרקציות יהיו מרחבי היפוש כמפורט בתוספת השלישית שהם אזורי פיתוח א' למלוניות, בשינויים אלה:
(1) ייווספו העיר אילת וסביבתה, בשל הצורך לגוון ולהעשיר את היצע הפעילויות של התייר באזור העיר אילת, ולהבטיח את הפוטנציאל התיירותי שלה כמוקד משיכה לתיירים, בר-תחרות למוקדים סמוכים במדינות השכנות;
(2) רצועת שטח הסמוכה לחוף הים התיכון, הכלולה באזור פיתוה א' למלוניות, שרוחבה ו ק"מ מחוף הים התיכון לא תיכלל באזור פיתוח לאטרקציות, למעט לעניין אטרקציה ימית.
3. תחילה ותוקף
תחילתו של צו זה ביום כ"ג בתשרי התשס"ו (15 באוקטובר 2006) ותוקפו עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011).


צו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח), התשס"ג-2002
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מצווים לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"אזור תעשיה" - שטח המיועד לתעשיה לפי תכנית מפורטת כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;
"אשכול" - דירוג הרמה החברתית-כלכלית לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מפעל עתיר טכנולוגיה" - מפעל אשר 13 אחוזים לפחות מעובדיו הם מהנדסים או בעלי תואר אקדמי במדעי הטבע, החברה או הרוח;
"שיעור אבטלה" - השיעור הממוצע העדכני, לפי פרסומי שירות תעסוקה.
2. תחומי אזור פיתוח א' (תיקון: תשס"ו, תשס"ז2, תשס"ח)
תחומי אזור פיתוח א' יהיו כמפורט להלן:
(1) תחומי רשויות מקומיות במחוזות ירושלים, הדרום, הצפון ובנפת חיפה שמתקיימים בהם שני אלה:
(א) רמה חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 1 עד 3;
(ב) שיעור אבטלה שנתי ממוצע של 10% ומעלה; תנאי זה לא יחול על רשות מקומית שהיא מועצה אזורית.
(2) העיר ירושלים לגבי מפעלים עתירי טכנולוגיה;
(3) אזורי תעשיה מרחביים בתחומי מחוז הצפון, מחוז הדרום והעיר ירושלים; ואולם בנפת אשקלון רק אזורי תעשיה מרחביים בתחומי הרשויות המקומיות שבהן רמה חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 1
עד 4; בפסקה זו, "אזור תעשיה מרחבי" - אזור תעשיה ששטחו, בהתאם לתכנית בנין עיר מאושרת המיועדת לתעשיה, 100 דונם לכל הפחות.
(4) אזורי תעשיה ביישובי מיעוטים; בפסקה זו, "יישוב מיעוטים" - יישוב ש80%- מתושביו אינם יהודים, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
(5) שדרות ויישובי עוטף עזה; בפסקה זו, "יישובי עוטף עזה" - היישובים במועצות האזוריות שער הנגב, חוף אשקלון, שדות נגב ואשכול, אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה וכן אזור תעשיה מרחבי כהגדרתו בפסקה (3), שמבניו, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 ק"מ מהגדר האמורה.
3. תחומי אזור פיתוח ב' (תיקון: תשס"ז2, תשס"ח)
תחומי אזור פיתוח ב' יהיו:
(1) תחומי הרשויות המקומיות במחוזות ירושלים, הדרום הצפון ובנפת חיפה שמתקיימים בהם שני אלה:
(א) רמה חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 4;
(ב) שיעור אבטלה שנתי ממוצע של 8% ומעלה; תנאי זה לא יחול על רשות מקומית שהיא מועצה אזורית.
(2) (בוטלה) (תיקון: תשס"ח)
4. ביטול
צו לעידוד השקעות הון (קביעת אזורים לענין התוספת לחוק), התשנ"ח-1998 (להלן - הצו הקודם) - בטל.
5. תוקף (תיקון: תשס"ו, תשס"ז2, תשס"ח, תש"ע3)
תוקפו של צו זה עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010).
6. הוראות מעבר
מי שנכלל באזור עדיפות לאומית א' או ב', לפי הענין, כמשמעותם בצו הקודם, והורע מעמדו לפי הוראות צו זה, יחולו עליו הוראות צו הקודם, בנוסח שהיה בתוקף למן יום י"ח בניסן התשס"ב (31 במרס 2002) לענין -
(1) אישור תכנית השקעה להקמת מפעל באזור כאמור - למשך 3 שנים מיום תחילתו של צו זה;
(2) תכנית השקעה בהרחבת מפעל קיים באזור כאמור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרשי הון

 2. גידול לכאורי בהון

 3. הצהרות הון הפרשים

 4. הצהרת הון - מרצדס

 5. השוואת הון - דוגמא

 6. הצהרת הון לא סבירה

 7. השתתפות החברים בהון

 8. תקנות הון עצמי

 9. הצהרת הון ראשונה

 10. אישור חלוקת הון

 11. הצהרת הון - ייעוץ משפטי

 12. השוואת הצהרות הון

 13. השוואה בין שתי הצהרות הון

 14. צו לעידוד השקעות הון

 15. הצהרת הון גבוהה בגלל הלוואה

 16. הפרש בין הצהרות הון בגלל מלאי

 17. חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות

 18. ניכוי הוצאות ריבית על הון זר

 19. קיזוז הפסדי הון מול רווחי הון ?

 20. בעל דוכן בשוק הכרמל - הצהרת הון

 21. צו לעידוד השקעות הון בחקלאות

 22. חוק לעידוד השקעות חברות עתירות הון

 23. קבלת כסף מההורים - הצהרת הון

 24. סעיף 45 לחוק עידוד השקעות הון

 25. הפסד הון ממחיקת חוב - תיאום הון

 26. זכות לקזז הפסדי הון כנגד רווחי הון ?

 27. גידול הון בלתי מוסבר - שתי הצהרות הון

 28. רווח הון אינפלציוני במכירת מניות

 29. הצהרת הון - אי הצהרה על גידול תכולת בית

 30. צו הפיטורין בענין הוצאות הון מניות

 31. צו עידוד השקעות הון מפעל להשכרת ציוד

 32. תקנות מס הכנסה חישוב רווח הון בעסקה עתידית

 33. תקנות השקעות משותפות בנאמנות הון עצמי וביטוח

 34. מסלול מענקים - סעיף 47 לחוק עידוד השקעות הון

 35. צו עידוד השקעות הון מענק על מכונות וציוד מתוצרת הארץ

 36. סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה - הפרשי הון בלתי מוסברים בין שתי הצהרות הון

 37. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון