צו הבנקאות רישוי


צו הבנקאות (רישוי) (בנק לקידום עסקים), התשנ"ז-1997

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(ה) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 (להלן - חוק הבנקאות (רישוי)), באישורם של שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, אני מצוה לאמור:

1. הגדרות
"הון" - הון התאגיד הבנקאי כמשמעותו בכללי הבנקאות (רישוי) (הגדרת הון תאגיד בנקאי לענין סעיף 23א לחוק), התש"ן-1990;
"השקעה" - החזקת אמצעי שליטה ושטרי הון בשווי לפי ערכם בדוחות הכספיים של התאגיד המשקיע;
"נכסים" - בשווי לפי ערכם בדוחות הכספיים של התאגיד האחר;
"שטרי הון" - כל אחד מאלה:
(1) כתבי התחייבות נדחים הניתנים להמרה במניות, אם בנסיבות הענין סביר שיומרו;
(2) כתבי התחייבות נדחים אחרים שהתקופה הממוצעת לפרעונם היא 5 שנים לפחות מיום הוצאתם, בסכום העומד לפרעון שנתיים לפחות מיום החישוב;
"תאגיד אחר" - תאגיד שבנק לקידום עסקים שולט או בעל ענין בו כאמור בסעיף 19(ג) לחוק הבנקאות (רישוי).
2. שיעור מרבי להשקעות בנק לקידום עסקים
השיעור המרבי להשקעות של בנק לקידום עסקים בתאגידים אחרים לא יעלה על שני אלה:
(1) בתאגיד אחר אחד - 15 אחוזים מהונו של הבנק לקידום עסקים;
(2) בכלל התאגידים האחרים - 100 אחוזים מהונו של הבנק לקידום עסקים.
3. שיעור מרבי לנכסיו של תאגיד
(א) השיעור המרבי לנכסיו של תאגיד אחר לא יעלה על 100 אחוזים מהונו של הבנק לקידום עסקים.
(ב) השיעור המרבי לנכסיהם של כלל התאגידים האחרים לא יעלה על 500 אחוזים מהונו של הבנק לקידום עסקים.
(ג) במקרה של דו"ח כספי מאוחד למספר תאגידים אחרים, יחולו התנאים האמורים בסעיף זה ביחס לנכסים כפי שהם בדוח הכספי המאוחד.
4. שיעור מרבי להשקעות בבנק לקידום עסקים
השיעור המרבי מההון להשקעותיו של תאגיד בנקאי או של תאגיד החזקה בנקאית בבנק לקידום עסקים בשליטתו, יהיה כלהלן:
(1) 8% מההון שעד 1000 מיליון שקלים חדשים;
(2) 4% מההון שעד 2,000 מיליון שקלים חדשים נוספים;
(3) 2% מכל שקל חדש אחד נוסף מההון.
5. סייג
הנגיד רשאי להתיר שיעורים גבוהים יותר מן השיעורים הנזכרים בסעיפים 2 עד 4, אם נתקיים אחד מאלה:
(1) ההשקעה של בנק לקידום עסקים כאמור בסעיף 2 גדלה בשל רווחים של התאגיד האחר או בשל הפסדיו של הבנק לקידום עסקים;
(2) השיעור המרבי כאמור בסעיף 3 גדל בשל הפסדיו של הבנק לקידום עסקים;
(3) ההשקעה של תאגיד בנקאי או של תאגיד החזקה בנקאית גדלה בשל הפסדיו של התאגיד הבנקאי או של תאגיד ההחזקה הבנקאית או בשל רווחיו של הבנק לקידום עסקים.
6. הצמדת סכומים
הסכומים האמורים בצו זה יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה על פי שיעור עליית מד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - מדד) מן המדד שפורסם לחודש ינואר 1996 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד העדכון.
7. תחילה
תחילתו של צו זה בתום 30 ימים ממועד פרסומו ברשומות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דירקטור בנק

 2. בקשת פירוק בנק

 3. כונס בנק טפחות

 4. יחסי בנקאי - לקוח

 5. מכתב החרגה של בנק

 6. הפחתת ארנונה לבנק

 7. הברחת נכסים מפני בנק

 8. תקנות בנק ישראל

 9. עורך דין בנקים

 10. חוזה למראית עין - בנק

 11. ערבות הורים בבנק

 12. חוב לבנק הפועלים

 13. חוב לבנק דיסקונט

 14. התיישנות תביעה נגד בנק

 15. מלווה חוץ בנקאי

 16. יעוץ בנקאי רשלני

 17. צו הבנקאות רישוי

 18. צו הבנקאות אגרות

 19. קבלת מסמכים מבנק

 20. חוק הלוואות חוץ בנקאיות

 21. ימי ערך - תביעה נגד בנק

 22. פסול דין – תביעה של בנק

 23. מיסי ארנונה כללית על בנק

 24. פקודת הבנקאות 1941

 25. תביעה נגד בנק משכן

 26. בקשה לסילוק יתרת חוב בנק

 27. התניית שירות בשירות

 28. היקף חובת הסודיות הבנקאית

 29. עורך דין תביעות נגד בנקים

 30. עורך דין נגד בנקים

 31. תביעה של בנק לאומי על חוב

 32. דחיית תביעה נגד בנק

 33. אי החזר הלוואה לבנק

 34. עורך דין דיני בנקאות

 35. התניית שירות בשירות - דוגמא

 36. צו הבנקאות שירות ללקוח

 37. תביעה של בנק נגד לקוח על חוב

 38. חשיפת דוחות ביקורת בנק ישראל

 39. מכתב החרגה מותנה מהבנק

 40. תביעה של בנק בנושא חשבון חח"ד

 41. ביטול הסדר חוב עם הבנק

 42. מסירת רשימות לקוחות הבנק למסחר

 43. הלוואה מהבנק למראית עין

 44. אישור הלוואה מבנק הפועלים

 45. העברה בנקאית לחו''ל - טעות

 46. תביעת בנק נגד ערב על ערבות לחברה

 47. הצעת חוק הגבלת עמלות בנקים

 48. חשש לפגיעה בשווי בטוחות לטובת בנק

 49. תביעה של בנק דיסקונט על מעשי מירמה

 50. תביעה לתשלום יתרת חובות ערבים לבנק

 51. יחס משפיל בסניף בנק – תביעת פיצויים

 52. צו הבנקאות פיקדונות ללא תנועה

 53. התחרטות על לקיחת הלוואה מהבנק

 54. חוב לבנק בגין הלוואת קרן קורת

 55. תביעה נגד בנק בגין שירות לקוי

 56. "האותיות הקטנות" בהסכם עם הבנק

 57. נפילה בסניף בנק - תביעת פיצויים

 58. בנק לא הודיע כי אסור מצב של מכירה בחסר

 59. תביעת בנק מזרחי טפחות נגד ערבים

 60. מימוש תוכנית חיסכון כבטוחה לחובות לבנק

 61. פעולות בנקאיות ללא הרשאה – השבת הפסדים ?

 62. בקשה של עובדי בנק בהליכי פירוק בגלל מעילה

 63. תביעת בנק כנגד הערב לחוב החייבת העקרית

 64. השלכות קריסת בנק עקב מעילת ענק של עובדת

 65. אחריות הבנק על עיכוב בהעברת כספים לחו''ל

 66. בנק קונטיננטל לישראל בע"מ - בקשה לאכיפת אגרת חוב

 67. תביעה של בנק נגד לקוח על יתרות חובה - טענת עושק כפייה

 68. טען כי "נאלץ" ליטול הלוואה בגין טענות של מנהל הבנק

 69. חוק אמנות קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח

 70. האם בנק חייב לשלם לעובדיו תשלומים לביטוח לאומי ולביטוח רפואי ?

 71. האם רשאי בנק להעמיד יתרה בלתי מסולקת של ההלוואות לפרעון מיידי ?

 72. האם משפטית עולה התנהלות הבנק כדי חוסר תום לב הניהול מו"מ ?

 73. המחאה סורבה בהערת הבנק לפיה "נתקבלה הוראת ביטול וההסב אינו בסדר"

 74. נטען כי בניגוד לכללי בנקאות הבנק אפשר לאחות למשוך כספים בחתימתה בלבד

 75. לאחר שהתבררה הטעות, הבנק פנה בדרישה להשבת הסך של 20,000$ שזוכה בטעות בחשבון

 76. חתמה על מסמכים רבים ומשביקשה לקרוא אמרה לה פקידת הבנק כי אין צורך בכך משום שכמות הדפים גדולה מידי

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון