צו הבנקאות פיקדונות ללא תנועה


צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), התש"ס-2000

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13ב לפקודת הבנקאות, 1941, באישור שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:

1. הגדרות
בצו זה -
"דולר" - דולר של ארה"ב של אמריקה;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מילוות צמודי מדד" - מילוות המדינה הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב, הצמודים למדד בשיעור של 100 אחוזים;
"קרן נאמנות" - קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;
"תכנית חיסכון" - תכנית חיסכון שאושרה לפי חוק עידוד החיסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, התשט"ז-1956.
2. השקעה לפי הוראת הלקוח
תאגיד בנקאי ישקיע כספי פיקדון ללא תנועה (להלן - פיקדון), לפי ההוראה האחרונה שקיבל מבעל הפיקדון (להלן - ההוראה), אם נתקיימו תנאים אלה:
(1) ההוראה ניתנה במשך ארבע השנים שקדמו למועד ההשקעה;
(2) ההוראה היתה להשקיע את הכספים באחת הדרכים האלה:
(א) בניירות ערך הנסחרים בבורסה מוסדרת לניירות ערך;
(ב) בקרן נאמנות;
(ג) בתכנית חיסכון;
(ד) בפיקדונות במטבע חוץ או צמודים למטבע חוץ;
(ה) בפיקדונות במטבע ישראלי הצמודים למדד.
3. השקעות אחרות
לא נתן בעל הפיקדון הוראה כאמור בסעיף 2, ישקיע התאגיד הבנקאי את הכספים בהתאם לסוג הפיקדון, כלהלן:

סוג הפיקדון     סוג ההשקעה

(1) פיקדון במטבע ישראלי לזמן      
שאינו קצוב -

(א) עד לסכום של 5,000 שקלים     פיקדון במטבע ישראלי בלתי צמוד,
חדשים      לשישה חודשים;

(ב) מעל לסכום של 5,000 שקלים     מילוות צמודי מדד שנרכשו במקור
חדשים     מסוגים ומסדרות שזמן פרעונן הוא
     הקרוב ביותר, ואם לא ניתן לרכשם
     כאמור סמוך למועד ההשקעה,
     מילוות כאמור שנרכשו בבורסה      מסוגים ומסדרות שזמן פירעונן בין
     שנתיים לחמש שנים ממועד הרכישה;

(2) פיקדון במטבע ישראלי לזמן     פיקדון במטבע ישראלי, לאותה
קצוב     תקופה ובאותו סוג הצמדה;

(3) תכנית חיסכון     על פי הוראות החיקוק המיוחדות
     לענין תכניות חיסכון;

(4) פיקדון במטבע חוץ לזמן     פיקדון באותו מטבע לתקופה של
שאינו קצוב     שישה חודשים;

(5) פיקדון במטבע חוץ לזמן קצוב     פיקדון באותו מטבע ולאותה
     תקופה;

(6) פיקדון ניירות ערך     ניירות הערך יוחזקו בלא שינוי;
     כספים שנתקבלו בשל נייר ערך
     יושקעו באותו נייר ערך; כספים
     שנתקבלו מפדיון סופי של ניירות
     ערך או מפירוק התאגיד שהנפיקם,
     יושקעו כאמור בפסקה (1).

4. השקעה מחדש
נסתיימה תקופת פיקדון שהושקע כאמור בסעיף 3 או הגיע מועד פירעונה של השקעה אחרת כאמור באותו סעיף, יושקעו הכספים מחדש באותה דרך כל עוד לא נוצר קשר עם בעל הפיקדון.
5. השקעה חלופית
אם אין הוראה אחרת בצו זה או אם לא ניתן להשקיע את הכספים כאמור בסעיפים 2 עד 4, ישקיע התאגיד הבנקאי את הכספים כאמור בסעיף 3(1).
6. ביצוע תשלומים ועמלות
על אף האמור בצו זה -
(1) נתן בעל פיקדון הוראה לתאגיד בנקאי לבצע בעבורו תשלומים ולחייב את חשבון עובר ושב שלו, רשאי התאגיד הבנקאי להשאיר בחשבון סכום שיאפשר את ביצוע התשלומים הצפויים במשך שישה חודשים, וכן לממש, לפי הצורך, השקעות שנעשו לפי צו זה;
(2) רשאי התאגיד הבנקאי להשאיר בחשבון עובר ושב סכום לכיסוי העמלות שלו הצפויות במשך שנה, ולגבות מסכום זה את העמלות לא יותר מ-4 פעמים בשנה.
7. סכום מזערי לחובת ההשקעה
חובת ההשקעה לפי צו זה לא תחול על -
(1) פיקדון במטבע ישראלי שאינו עולה על 1,000 שקלים חדשים;
(2) פיקדון במטבע חוץ ששוויו אינו עולה על 500 דולרים;
(3) תשלום בודד שנתקבל בשל נייר ערך מסוים בסכום שאינו עולה במועד קבלתו על 1,000 שקלים חדשים, אם התשלום נתקבל בשקלים, או על 500 דולרים אם התשלום נתקבל במטבע חוץ.
8. הצמדת סכומים
(א) הסכומים בשקלים חדשים הקבועים בסעיפים 3 ו-7 ישתנו ב-1 במרס של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) סכום שהשתנה כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.
(ג) המפקח על הבנקים יפרסם ברשומות את הסכומים כפי שהשתנו עקב האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב).
(ד) בסעיף זה -
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לחודש ינואר 2000.
9. חישוב מטבעות שונים
חישוב סכומים במטבעות שונים יהיה לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל לאותו יום עסקים, ואם לא פורסם באותו יום עסקים שער יציג - לפי השער היציג האחרון הידוע.
10. ביטול
צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), התשמ"ג-1983 (להלן - הצו הקודם) - בטל.
11. תחילה
תחילתו של צו זה ביום כ"ח בסיון התש"ס (1 ביולי 2000).
12. הוראות מעבר
פיקדון שהושקע על פי הוראות הצו הקודם ימשיך להיות מושקע כאמור עד למועד פירעונו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דירקטור בנק

 2. בקשת פירוק בנק

 3. כונס בנק טפחות

 4. יחסי בנקאי - לקוח

 5. מכתב החרגה של בנק

 6. הפחתת ארנונה לבנק

 7. הברחת נכסים מפני בנק

 8. תקנות בנק ישראל

 9. עורך דין בנקים

 10. חוזה למראית עין - בנק

 11. ערבות הורים בבנק

 12. חוב לבנק הפועלים

 13. חוב לבנק דיסקונט

 14. התיישנות תביעה נגד בנק

 15. מלווה חוץ בנקאי

 16. יעוץ בנקאי רשלני

 17. צו הבנקאות רישוי

 18. צו הבנקאות אגרות

 19. קבלת מסמכים מבנק

 20. חוק הלוואות חוץ בנקאיות

 21. ימי ערך - תביעה נגד בנק

 22. פסול דין – תביעה של בנק

 23. מיסי ארנונה כללית על בנק

 24. פקודת הבנקאות 1941

 25. תביעה נגד בנק משכן

 26. בקשה לסילוק יתרת חוב בנק

 27. התניית שירות בשירות

 28. היקף חובת הסודיות הבנקאית

 29. עורך דין תביעות נגד בנקים

 30. עורך דין נגד בנקים

 31. תביעה של בנק לאומי על חוב

 32. דחיית תביעה נגד בנק

 33. אי החזר הלוואה לבנק

 34. עורך דין דיני בנקאות

 35. התניית שירות בשירות - דוגמא

 36. צו הבנקאות שירות ללקוח

 37. תביעה של בנק נגד לקוח על חוב

 38. חשיפת דוחות ביקורת בנק ישראל

 39. מכתב החרגה מותנה מהבנק

 40. תביעה של בנק בנושא חשבון חח"ד

 41. ביטול הסדר חוב עם הבנק

 42. מסירת רשימות לקוחות הבנק למסחר

 43. הלוואה מהבנק למראית עין

 44. אישור הלוואה מבנק הפועלים

 45. העברה בנקאית לחו''ל - טעות

 46. תביעת בנק נגד ערב על ערבות לחברה

 47. הצעת חוק הגבלת עמלות בנקים

 48. חשש לפגיעה בשווי בטוחות לטובת בנק

 49. תביעה של בנק דיסקונט על מעשי מירמה

 50. תביעה לתשלום יתרת חובות ערבים לבנק

 51. יחס משפיל בסניף בנק – תביעת פיצויים

 52. צו הבנקאות פיקדונות ללא תנועה

 53. התחרטות על לקיחת הלוואה מהבנק

 54. חוב לבנק בגין הלוואת קרן קורת

 55. תביעה נגד בנק בגין שירות לקוי

 56. "האותיות הקטנות" בהסכם עם הבנק

 57. נפילה בסניף בנק - תביעת פיצויים

 58. בנק לא הודיע כי אסור מצב של מכירה בחסר

 59. תביעת בנק מזרחי טפחות נגד ערבים

 60. מימוש תוכנית חיסכון כבטוחה לחובות לבנק

 61. פעולות בנקאיות ללא הרשאה – השבת הפסדים ?

 62. בקשה של עובדי בנק בהליכי פירוק בגלל מעילה

 63. תביעת בנק כנגד הערב לחוב החייבת העקרית

 64. השלכות קריסת בנק עקב מעילת ענק של עובדת

 65. אחריות הבנק על עיכוב בהעברת כספים לחו''ל

 66. בנק קונטיננטל לישראל בע"מ - בקשה לאכיפת אגרת חוב

 67. תביעה של בנק נגד לקוח על יתרות חובה - טענת עושק כפייה

 68. טען כי "נאלץ" ליטול הלוואה בגין טענות של מנהל הבנק

 69. חוק אמנות קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח

 70. האם בנק חייב לשלם לעובדיו תשלומים לביטוח לאומי ולביטוח רפואי ?

 71. האם רשאי בנק להעמיד יתרה בלתי מסולקת של ההלוואות לפרעון מיידי ?

 72. האם משפטית עולה התנהלות הבנק כדי חוסר תום לב הניהול מו"מ ?

 73. המחאה סורבה בהערת הבנק לפיה "נתקבלה הוראת ביטול וההסב אינו בסדר"

 74. נטען כי בניגוד לכללי בנקאות הבנק אפשר לאחות למשוך כספים בחתימתה בלבד

 75. לאחר שהתבררה הטעות, הבנק פנה בדרישה להשבת הסך של 20,000$ שזוכה בטעות בחשבון

 76. חתמה על מסמכים רבים ומשביקשה לקרוא אמרה לה פקידת הבנק כי אין צורך בכך משום שכמות הדפים גדולה מידי

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון