צו הבנקאות אגרות


צו הבנקאות (אגרות), התשמ"ג-1983

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לפקודת הבנקאות, 1941, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. הגדרות (תיקון: תשמ"ה)
בצו זה -
"איזור פיתוח א'" ו"אזור פיתוח ב'" - כפי שנקבעו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"הון" -
(1) ההון העצמי מותאם להשפעת האינפלציה כפי שהוא מוצג בדין וחשבון הכספי האחרון של התאגיד הבנקאי;
(2) לגבי תאגיד בנקאי שלא פרסם דין וחשבון כספי מותאם להשפעת האינפלציה כמשמעותו בסעיף 1(ו) לצו הבנקאות (ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות), התשל"ה-1975, ללא ניכוי ההשקעות על פי פסקה (2) לסעיף האמור;
(3) לגבי תאגיד בנקאי חדש שטרם פרסם דו"ח כספי - הונו ביום תחילת עסקיו;
"סניף" - סניף בישראל לרבות באיזור יהודה ושומרון ובחבל עזה.
2. אגרת רשיון
שיעורי אגרת הרשיון שישלם תאגיד בנקאי, למעט בנק חוץ, יהיו כמפורט בתוספת הראשונה.
3. אגרה נוספת (תיקון: תש"ן)
(א) שיעורי האגרה הנוספת שישלם תאגיד בנקאי בעד סניף יהיו כמפורט בתוספת השניה.
(ב) מכונה אוטומטית הנותנת שירות בנקאי בתקשורת במשרדו או בביתו של לקוח פטורה מאגרה נוספת.
4. אגרת רשיון לבנק חוץ
תאגיד בנקאי שהוא בנק חוץ ישלם אגרת רשיון בסכום 20,000 שקלים.
5. אגרת מזערית
על אף האמור בסעיפים 2 ו-3, הסכום הכולל של אגרת הרשיון והאגרה הנוספת שישלם תאגיד בנקאי לא יפחת מהסכומים הנקובים בתוספת השלישית.
6. הצמדה למדד (תיקון: תשמ"ה)
(א) סכומי האגרות שבצו זה, למעט הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה, יהיו צמודים למדד; אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום (להלן - המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם לחודש מרס 1983 (להלן - המדד היסודי), יוגדלו הסכומים באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) סכום האגרה אשר חושב על פי התוספת הראשונה על בסיס דין וחשבון כספי המתייחס למועד השונה מסוף דצמבר, יוצמד למדד ויוגדל לפי שיעור העליה של המדד שפורסם לאחרונה לפני 31 בדצמבר לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך הדו"ח.
7. תשלום
(א) האגרות הנקובות בצו זה הן בעד שנת כספים, וישולמו ב-10 במאי בכל שנה.
(ב) תאגיד בנקאי שיקבל רשיון במשך שנת כספים, ישלם תוך 30 ימים מיום שקיבל את הרשיון אגרות בשיעור יחסי לתקופה שנותרה עד תום שנת הכספים.
(ג) המפקח על הבנקים יחייב את חשבונו של כל תאגיד בנקאי בבנק ישראל בסכום האגרות, ויעבירן לאוצר המדינה.
(ד) תאגיד בנקאי שאין לו חשבון בבנק ישראל יודיע למפקח על הבנקים תוך 7 ימים מיום פרסום צו זה את שמו של התאגיד הבנקאי שאת חשבונו ניתן לחייב בבנק ישראל, בצירוף הסכמתו של התאגיד האמור.
8. הוראת מעבר
האגרות לשנת הכספים שתחילתה ביום י"ח בניסן התשמ"ג (1 באפריל 1983) ישולמו תוך 15 ימים מיום פרסומו של צו זה ולא תחול עליהן ההצמדה הקבועה בסעיף 6.
9. ביטולים
בטלים -
(1) צו הבנקאות (אגרות), התשמ"א-1981;
(2) תקנות הבנקאות (דינים וחשבונות וסדרי תשלום האגרות), התשמ"א-1981.
תוספת ראשונה
(תיקון: תשמ"ה)
(סעיף 2)

(א) שיעור אגרת הרשיון בשקלים של תאגיד בנקאי ייקבע לפי הונו כדלקמן:

התאגיד הבנקאי     שיעור האגרה בשקלים

(1) תאגיד בנקאי שהוא      על כל 1,000,000
אגודה שיתופית, מוסד כספי     שקלים של ההון או
או חברת שירותים משותפת     חלק מהם - 160
(2) בנק למשכנתאות,      על כל 1,000,000
בנק למימון השקעות, בנק     שקלים של ההון או
לקידום עסקים, או תאגיד     חלק מהם - 240
בנקאי שהוא חברה ורשיונו
הוגבל לסוגי עסקים או לקוחות
(3) תאגיד בנקאי מסוג      על כל 1,000,000
שאינו מנוי בפסקאות (1) או (2)     שקלים של ההון או
     חלק מהם - 320

(ב) תאגיד בנקאי אשר פרסם דין וחשבון כספי שאינו מותאם להשפעת האינפלציה - יהיה שיעור אגרת הרשיון כפל שיעורי האגרה שנקבעו בסעיף קטן (א).
תוספת שניה
(תיקון: תשמ"ה)
(סעיף 3)

שיעור האגרה הנוספת בשקלים בעד כל סניף שהיה לתאגיד הבנקאי ביום 31 בדצמבר שקדם לשנת הכספים יהיה כמפורט להלן; לענין זה יסווגו המקומות שבהם נמצאים הסניפים כך:
א - אזור פיתוח א', איזור יהודה ושומרון וחבל עזה;
ב - אזור פיתוח ב; ג - מקום אחר.

                              סניף אחר
                         מכונה     שרשיונו
               יועץ נייד          אוטומטית     הוגבל לסוג
     סיווג      סניף     של בנק     סניף     שאינה צמודה     עסקים או
התאגיד הבנקאי     המקום     רגיל     למשכנתאות     נייד     לסניף      לקוחות

(1) בנק שהוא
אגודה שיתופית,     א     5,000     -      -     500     3,750
מוסד כספי, או
חב' שירותים     ב     8,000      -      -     800     6,000
משותפת     ג     10,000      -       -     1,000     7,500

(2) בנק      א     7,500      1,500      -      -     1,500
למשכנתאות, בנק
למימון השקעות,     ב     12,000     1,500      -       -     1,500
בנק לקידום עסקים,
או בנק שהוא חברה     ג     15,000     1,500      -      -     1,500
ורשיונו הוגבל
לסוגי עסקים או
לקוחות

(3) בנק שאינו     א     10,000      -     10,000      -     7,500
מנוי בפסקאות (1)     ב     16,000      -     10,000      -     12,000
ו-(2)     ג     20,000      -     10,000      -     15,000

תוספת שלישית
(סעיף 5)

סכום מזערי כולל לאגרת רשיון ולאגרה נוספת
בתאגיד הבנקאי     (הסכום בשקלים)

(1) בנק שהוא אגודה שיתופית, מוסד
כספי או חברת שירותים משותפת     50,000
(2) בנק למשכנתאות, בנק למימון השקעות,
בנק לקידום עסקים, או בנק שהוא חברה
ורשיונו הוגבל לסוגי עסקים או לקוחות     75,000
(3) בנק שאינו מנוי בפסקאות (1) ו-(2)      100,0001 ק"ת תשמ"ג, 1889; תשמ"ה, 1382; תש"ן, 112.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דירקטור בנק

 2. בקשת פירוק בנק

 3. כונס בנק טפחות

 4. יחסי בנקאי - לקוח

 5. מכתב החרגה של בנק

 6. הפחתת ארנונה לבנק

 7. הברחת נכסים מפני בנק

 8. תקנות בנק ישראל

 9. עורך דין בנקים

 10. חוזה למראית עין - בנק

 11. ערבות הורים בבנק

 12. חוב לבנק הפועלים

 13. חוב לבנק דיסקונט

 14. התיישנות תביעה נגד בנק

 15. מלווה חוץ בנקאי

 16. יעוץ בנקאי רשלני

 17. צו הבנקאות רישוי

 18. צו הבנקאות אגרות

 19. קבלת מסמכים מבנק

 20. חוק הלוואות חוץ בנקאיות

 21. ימי ערך - תביעה נגד בנק

 22. פסול דין – תביעה של בנק

 23. מיסי ארנונה כללית על בנק

 24. פקודת הבנקאות 1941

 25. תביעה נגד בנק משכן

 26. בקשה לסילוק יתרת חוב בנק

 27. התניית שירות בשירות

 28. היקף חובת הסודיות הבנקאית

 29. עורך דין תביעות נגד בנקים

 30. עורך דין נגד בנקים

 31. תביעה של בנק לאומי על חוב

 32. דחיית תביעה נגד בנק

 33. אי החזר הלוואה לבנק

 34. עורך דין דיני בנקאות

 35. התניית שירות בשירות - דוגמא

 36. צו הבנקאות שירות ללקוח

 37. תביעה של בנק נגד לקוח על חוב

 38. חשיפת דוחות ביקורת בנק ישראל

 39. מכתב החרגה מותנה מהבנק

 40. תביעה של בנק בנושא חשבון חח"ד

 41. ביטול הסדר חוב עם הבנק

 42. מסירת רשימות לקוחות הבנק למסחר

 43. הלוואה מהבנק למראית עין

 44. אישור הלוואה מבנק הפועלים

 45. העברה בנקאית לחו''ל - טעות

 46. תביעת בנק נגד ערב על ערבות לחברה

 47. הצעת חוק הגבלת עמלות בנקים

 48. חשש לפגיעה בשווי בטוחות לטובת בנק

 49. תביעה של בנק דיסקונט על מעשי מירמה

 50. תביעה לתשלום יתרת חובות ערבים לבנק

 51. יחס משפיל בסניף בנק – תביעת פיצויים

 52. צו הבנקאות פיקדונות ללא תנועה

 53. התחרטות על לקיחת הלוואה מהבנק

 54. חוב לבנק בגין הלוואת קרן קורת

 55. תביעה נגד בנק בגין שירות לקוי

 56. "האותיות הקטנות" בהסכם עם הבנק

 57. נפילה בסניף בנק - תביעת פיצויים

 58. בנק לא הודיע כי אסור מצב של מכירה בחסר

 59. תביעת בנק מזרחי טפחות נגד ערבים

 60. מימוש תוכנית חיסכון כבטוחה לחובות לבנק

 61. פעולות בנקאיות ללא הרשאה – השבת הפסדים ?

 62. בקשה של עובדי בנק בהליכי פירוק בגלל מעילה

 63. תביעת בנק כנגד הערב לחוב החייבת העקרית

 64. השלכות קריסת בנק עקב מעילת ענק של עובדת

 65. אחריות הבנק על עיכוב בהעברת כספים לחו''ל

 66. בנק קונטיננטל לישראל בע"מ - בקשה לאכיפת אגרת חוב

 67. תביעה של בנק נגד לקוח על יתרות חובה - טענת עושק כפייה

 68. טען כי "נאלץ" ליטול הלוואה בגין טענות של מנהל הבנק

 69. חוק אמנות קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח

 70. האם בנק חייב לשלם לעובדיו תשלומים לביטוח לאומי ולביטוח רפואי ?

 71. האם רשאי בנק להעמיד יתרה בלתי מסולקת של ההלוואות לפרעון מיידי ?

 72. האם משפטית עולה התנהלות הבנק כדי חוסר תום לב הניהול מו"מ ?

 73. המחאה סורבה בהערת הבנק לפיה "נתקבלה הוראת ביטול וההסב אינו בסדר"

 74. נטען כי בניגוד לכללי בנקאות הבנק אפשר לאחות למשוך כספים בחתימתה בלבד

 75. לאחר שהתבררה הטעות, הבנק פנה בדרישה להשבת הסך של 20,000$ שזוכה בטעות בחשבון

 76. חתמה על מסמכים רבים ומשביקשה לקרוא אמרה לה פקידת הבנק כי אין צורך בכך משום שכמות הדפים גדולה מידי

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון