צו הביטוח הלאומי שינוי תקופות ושיעורי קנס


צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179(א) ו-242 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ה-1968 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. הגדרות (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ח)
בצו זה -
"בנק" - בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק הפועלים בע"מ. בנק דיסקונט לישראל בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ובנק המזרחי המאוחד בע"מ;
"אשראי" - כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"ה-1981;
"ממוצע שיעור הריבית החריגה הכוללת" - הצירוף של ממוצע שיעורי הריבית החדשי שגובה בנק מלקוחותיו על אשראי מאושר ועל אשראי חריג כשהוא מחולק לענין קנס יומי - ב-30;
לענין קנס שבועי - ב-4.3 ומוגדל ב-15%;
"מועד עדכון" - ה1- בינואר, ה1- באפריל, ה1- ביולי וה1- באוקטובר של כל שנת מס.
2. קנס יומי2
(א) על אף האמור בסעיף 179(א)(1) לחוק, בתקופה שממועד התשלום ועד ה1- בחודש שלאחר מועד התשלום, ישולם קנס יומי בשיעור שיקבע שר העבודה והרווחה, בהתחשב בממוצע שיעור הריבית החריגה, מדמי הביטוח שבפיגור בעד כל יום שבפיגור.
(ב) קנס יומי שנקבע כאמור בסעיף קטן (א) ישתנה בהתחשב בשינויים שחלו בממוצע שיעור הריבית החריגה הכוללת בכל מועד עדכון, ובתקופה שבין מועד עדכון אחד למשנהו - אם חל שינוי כאמור העולה על 0.2% בין ה1- בכל חודש שבתקופה האמורה לבין ה1- בחודש שקדם לו.
2א. קנס שבועי
(א) על אף האמור בסעיף 179(א)(1) לחוק, בתקופה שמיום ה1- בחודש שלאחר מועד התשלום ועד למועד תשלום דמי הביטוח, ישולם על דמי הביטוח שבפיגור קנס לכל שבוע של פיגור או לחלק ממנו, בשיעור שיקבע שר העבודה והרווחה בהתחשב בממוצע שיעור הריבית החריגה הכוללת (להלן - הקנס השבועי).
(ב) קנס שבועי כאמור ישתנה בכל מועד עדכון בהתחשב בשינויים שחלו בממוצע שיעורי הריבית החריגה הכוללת ובשינויים שחלו במדד, בין מועד עדכון אחד למשנהו, ובלבד שכתוצאה משינוי כאמור לא יפחת שיעור הקנס השבועי מ-0.2% לכל שבוע או חלק ממנו.
3. הודעה על השינוי
חל שינוי בשיעור הקנס היומי, או הקנס השבועי, יפרסם שר העבודה והרווחה הודעה על השינוי שחל בגובה הקנס היומי או הקנס השבועי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס מינהלי

 2. קנס אזרחי

 3. עבירות קנס

 4. חוק גביית קנסות

 5. ביטול קנס מע''מ

 6. צו עבירת קנס

 7. טופס ברירת קנס

 8. הודעת תשלום קנס

 9. קנס מע''מ 1 אחוז

 10. חוק העונשין - קנס

 11. תשלום קנס בית משפט

 12. התיישנות קנסות תעבורה

 13. קנס - אי שמירה על ניקיון

 14. טופס הודעת תשלום קנס

 15. בקשת עו"ד להישפט על קנסות

 16. קנס על אי ניהול ספרים

 17. טופס דרישה לתשלום קנס

 18. בקשה לעיכוב תשלום קנס

 19. התיישנות קנסות תעבורה

 20. תקנות המרכז לגביית קנסות

 21. קנס בגין הכשרה מקצועית

 22. ביטול קנס בשל פגם טכני

 23. מעצר עבירות קנס - פקודת התעבורה

 24. הפחתת קנס על ידי בית משפט

 25. צו מאסר עקב אי תשלום קנס

 26. התעלמות מדרישה לתשלום קנס

 27. בקשה להישפט לאחר תשלום קנס

 28. הדבקת מודעות בתל אביב - קנס

 29. טופס דרישה נוספת לתשלום קנס

 30. רשלנות עורך דין בביטול קנס

 31. צו העונשין שינוי שיעורי קנסות

 32. פנסים מקולקלים ברכב – קנס או מאסר ?

 33. טופס בקשה להטיל מאסר במקום קנס

 34. ההבדל בין קנס אזרחי לבין קנס פלילי

 35. הצעת חוק הפחתת קנס בשל תשלום מיידי

 36. שלטי חוצות גדולים ללא היתר - חוק הדרכים שילוט

 37. צו הביטוח הלאומי שינוי תקופות ושיעורי קנס

 38. הבחירה בין קנס מינהלי לבין הגשת כתב אישום

 39. האם בית המשפט קמא נעדר סמכות להטיל קנס יומי ?

 40. מאסר בגין אי תשלום קנס בית משפט לעניינים מקומיים

 41. קנס בגין חציית כביש שלא בבטחה - תקנה 110(א) לתקנות התעבורה

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון