צו הביטוח הלאומי ביטוח סיעוד


צו הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ועדות מקומיות מקצועיות), התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127צא ו-242 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968, אני מצווה לאמור:

1. הקמת ועדות מקומיות מקצועיות
המוסד בתיאום עם משרד העבודה והרווחה, יקבע את מקום מושבן של הועדות המקומיות המקצועיות (להלן - הועדות) ואת אזורי פעולתן.
2. הרכבת הועדות
(א) הועדה תורכב משלושה חברים כלהלן:
(1) מנהל הלשכה לשירותים חברתיים במקום מושבה של הועדה או עובד סוציאלי בכיר אחד מבין עובדי אותה לשכה, שמינה מנהל הלשכה לאחר התייעצות עם מנהל השירות לזקן במשרד העבודה והרווחה;
(2) אחות של שירותי הבריאות מתוך רשימת אחיות שהסכימו עליה השר ושר הבריאות;
(3) נציג המוסד.
(ב) החברים כאמור בתקנת משנה (א)(2) ו-(3) בועדות שתחום פעולתן בתחומי אחד מסניפי המוסד, ייבחרו על ידי עובד הסניף, שהוסמך לכך על ידי המינהלה.
(ג) חברי הועדה יבחרו מביניהם יושב ראש.
(ד) נציג הלשכה לשירותים חברתיים כאמור בתקנת משנה (א)(1) ירכז את עבודת הועדה בכל הנושאים שבתחום טיפולה ויפקח מטעמה על מתן שירותי הסיעוד.
3. תחילה
תחילתו של צו זה ביום י"ד בניסן התשמ"ח (1 באפריל 1988).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק סיעוד

 2. חוק ביטוח סיעוד

 3. גניבה של מטפל סיעודי

 4. הערכת תלות ביטוח לאומי

 5. גמלת סיעוד ביטוח לאומי

 6. גמלת סיעוד - תעודת עיוור

 7. ביטוח סיעוד קבוצתי

 8. פיטורים עובד סיעוד

 9. מטפלת סיעודית זרה - תביעה

 10. ערעור על מבחן תלות

 11. תביעת מטפלת סיעודית

 12. הוספת נקודות בסיעוד

 13. עורך דין ביטוח סיעוד

 14. שירותי סיעוד – ניגוד עניינים

 15. ביטוח סיעודי - אי גילוי

 16. גמלת סיעוד - עזרת הזולת

 17. ביטוח סיעוד כללית מושלם – תביעה

 18. תאונת עבודה מטפלת סיעודית

 19. אלצהיימר / דמנציה - ביטוח סיעוד ?

 20. פטירת המעסיק עובד זר סיעודי

 21. הערכת תלות גמלת סיעוד ביטוח לאומי

 22. הצעת חוק זכויות עובדי סיעוד

 23. ביטוח לאומי ועדת ערר סיעוד

 24. עובד זר סיעודי - ביטוח לאומי

 25. צו הביטוח הלאומי ביטוח סיעוד

 26. מי זכאי לגמלת סיעוד מביטוח לאומי ?

 27. מטפל סיעודי זר - עבודה 7 ימים בשבוע

 28. זכויות מטפלת סיעודית מאוקראינה

 29. הצעת חוק גמלת סיעוד מוסד סיעודי

 30. קשר בין גמלת סיעוד לתאונת דרכים

 31. סעיף 224(א) חוק ביטוח לאומי - גמלת סיעוד

 32. תקנות בריאות העם צוות סיעודי במרפאות

 33. ביטוח סיעוד מתום תקופת ההמתנה עד הגשת תביעה

 34. דחיית חברת ביטוח תשלום גמלת סיעוד - משלים לגימלאי

 35. סעיף 223 חוק הביטוח הלאומי - שירותי סיעוד / השגחה

 36. תביעה לקבל תשלום בגין חודשים בהם העסיק מטפל באופן פרטי

 37. האם זכאית התובעת לפיצויי פיטורים לאחר שהמטופלת הסיעודית בה טיפלה נפטרה ?

 38. זכאות לגמלת סיעוד כמי שתלויה לחלוטין בביצוע כל פעולות היום יום בכל שעות היממה

 39. זכאות לגמלת סיעוד בשיעור המקסימלי כמי שתלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע כל פעולות היומיום

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון