פקודת תעריף המכס והפיטורין

פקודת תעריף המכס והפיטורין, 1937


1. השם הקצר
פקודה זו תיקרא "פקודת תעריף המכס והפיטורין, 1937"
2. פירוש
בפקודה זו יהא למונח הבא הפירוש דלקמן, מלבד אם נוסח הכתוב יחייב פירוש אחר - "מנהל" - פירושו מנהל המכס והבלו.
3. הטלת מכס (תיקון: תשכ"ה)
(א) מכס יוטל על טובין שיובאו, בשיעורים שנקבעו בתוספת.
(ב) שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בדבר סיווג הטובין שנקבעו בתוספת, ובמידה שהוראות אלה באות לשם ביצוע אמנה בין-לאומית שישראל הצטרפה אליה, הן יהיו בנות תוקף, אף אם יש בהן סטיה מהוראות סעיף 38 לפקודת הפרשנות.
4. סחורות המפורטות בתוספת כסחורות פטורות ממס לא יוטל עליהן מס אימפורט
הסחורות המתוארות בתוספת לפקודה כסחורות פטורות מתשלום מסי המכס, תהיינה פטורות ממסי האימפורט.
5. סמכות שר האוצר לשנות את התוספת (תיקון: 1938)
רשאי שר האוצר בצו להוסיף על התוספת לפקודה זו לתקנה.
6. תחולת הוראות מחוק מע"מ (תיקון: תשמ"ו)
הוראות סעיף 1א(א) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, לענין מכס על פי פקודה זו.
8-7. (בוטלו) (תיקון: 1939)
9. מוסדות דת או צדקה יוצאים מכלל הפקודה
שום דבר האמור בפקודה זו לא יפגע בפיטורין ממסי מכס שנהנים מהם מוסדות דת או מוסדות צדקה.
10. ביטול
פקודת מסי המכס וכל התיקונים שתוקנו בה וכן פקודת הפיטורין ממסי המכס (סוכנים מסחריים), 1935, מבוטלות בזה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר מכס

 2. עבירות מכס

 3. פקודת המכס

 4. סיווג במכס

 5. מכס - הישבון

 6. מס קניה במכס

 7. חוק סוכני המכס

 8. אמנת בריסל - מכס

 9. סיווג מוצרים מכס

 10. עכבון על דוקומנטים

 11. החזר מס במכס

 12. סעיף 156 פקודת המכס

 13. עורך דין מכס

 14. מכס על איביי

 15. תשלום חסר במכס

 16. סעיף 188 לפקודת המכס

 17. פקודת גבול המכס

 18. תקנות סוכני המכס

 19. חילוט פיקדון מכס

 20. עיכוב חבילה במכס

 21. אריזה לא נכונה של מטען

 22. תביעה להחזר מכס

 23. חוק המכס הבלו ומס הקניה

 24. שחרור טובין מהמכס

 25. השתמטות מתשלום מכס

 26. בקשה לפטור ממס קניה - מכס

 27. עיבוד או ייצור - מכס

 28. מסלול ירוק מכס - כתב אישום

 29. ערעור מס קניה - תעריף מכס

 30. מכירה לאחר החרמה על ידי המכס

 31. הישבון מכס – מהו הישבון מכס ?

 32. חוק מסי מכס ובלו שינוי תעריף‏

 33. סעיף 1 פקודת המכס - המושג בעל

 34. בקשה להשבת טובין תפוסים

 35. עיכוב במכס - קניין רוחני

 36. החזרת מוצרים שנתפסו במכס

 37. פקודת תעריף המכס והפיטורין

 38. תעריף מכס מכונות מכשירים חשמליים

 39. בקשה לשינוי סכום ששולם למכס

 40. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין

 41. תביעת נזיקין נגד מדינת ישראל – ירי עובדי מכס

 42. תקנה 2 (א) לתקנות מכס - תוספת על הובלה אווירית

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון