הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה


1. זוהי תביעה להכיר בתובע כנכה נזקק ביחס לתקופה שמיום 01.05.09 ועד ליום 31.08.09.
להלן עובדות המקרה:
2. התובע, יליד1961, נפגע ביום 18.04.08 בתאונה, אשר הוכרה על ידי הנתבע כתאונת עבודה.

3. ועדות רפואיות שהתכנסו בעניינו של התובע מעת לעת קבעו לו נכויות זמניות בשיעורים משתנים לתקופות שונות.

4. התובע הגיש לנתבע בקשה להכיר בו כנכה נזקק בתקופה מיום 18.07.08 ועד ליום 05.08.09. ועדת הרשות שהתכנסה ביום 21.08.09 החליטה לאשר את תביעתו בחלק מהתקופה – מיום 18.07.08 ועד ליום 30.04.09 ולדחותה ביחס לתקופה שמיום 01.05.09 ועד ליום 31.08.09. להלן החלטת הועדה -
"בתקופה הראשונה הסמוכה לאירוע, וע"פ תיאור הועדה וחומר רפואי של אף אוזן גרון ופסכיאטר ונוירולוג היה זקוק למעקב רצוף ולא היה לו סיכוי סביר לעבודה כלשהי בתקופה מ 01.05.09 ולפי דוחות הועדה מצבו השתפר ומאפשר עבודה כלשהי בעבודות אריזה ,שוער, שומר... פקוח וכו'".

5. מכאן פניית התובע לבית הדין.

6. להלן תמצית טענותיה העיקריות של ב"כ התובע -


הועדה לא בדקה כלל אם קיים שיפור במצבו של התובע מבחינת יכולתו לעבוד לאור העובדה כי המשיך להיות במעקבים רפואיים ועבר בדיקות וטיפולים שונים.
הועדה לא התייחסה באופן מעמיק למקצועו של התובע, לאופי עבודתו, לגילו ולסיכוייו לחזור לעבודתו מבחינת מצב המקום.
הועדה, בטם החלטתה, לא אפשרה לתובע לטעון בפניה, ובכך פגעה בזכותו הטבעית.


7. ב"כ הנתבע מנגד, ביקשה לדחות את התביעה באשר לדעתה לא נפל כל פגם משפטי בהחלטת הוועדה, כאשר הסתמכה על ממצאיה הרפואיים של הוועדה הרפואית לרבות חוות הדעת מתחום הנוירולוגיה והפסיכיאטריה.

8. תקנה 18א' לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז-1956 (להלן: "התקנות"), שכותרתה "דרגת נכות לנכה נזקק" קובעת כהאי לישנא -
"(א) בתקנה זו -
"הרשות" - ועדה המורכבת מפקיד השיקום כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט"ז- 1956, מרופא מוסמך ומעובד המוסד שנקבע לכך על ידי מנהל ביטוח נפגעי עבודה;
"נכה נזקק" - מי שנקבעה לו נכות לזמן מוגבל, או נכות שדרגתה זמנית והרשות קבעה לבקשת המוסד, או על פי בקשתו, או מיזמתה היא כי אין לנכה סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה, ואין לו הכנסה מהתעסקות.
(ב) הרשות רשאית לקבוע לנכה נזקק נכות לזמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית בשיעור של 100%, לתקופה שלא תעלה על 4 חדשים.
(ג) הרשות רשאית לדרוש מהנפגע או מהמוסד להמציא לה מידע נוסף הדרוש לה לצורך מתן החלטתה; כן רשאית היא לדרוש מן המוסד לבצע חקירה לאימות נתונים ולקביעת עובדות כדרוש לצורך מתן החלטתה, לפי תקנה זו, תקנה 16א או תקנה 17; דרישת הרשות תפורט ותנומק בפרוטוקול.
(ד) חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לרשות ולועדה, יועבר אף לנפגע".

9. מטרתה של התקנה היא להעניק סיוע, לתקופה מוגבלת, לנפגעי עבודה (אשר מצבם הרפואי באותה תקופה, אינו מצדיק קביעת נכות יציבה) ואשר עקב הפגיעה בעבודה אין להם סיכוי סביר לעבודה כלשהי ואף אין להם בפועל הכנסה מהתעסקות.
הסמכות לקבוע אם מי שנקבעה לו דרגת נכות זמנית כתוצאה מהפגיעה בעבודה הוא "נכה נזקק" נתונה ל"רשות" ולא לבית הדין.

10. על פי ההלכה הפסוקה, החלטת הוועדה, ככל החלטה מנהלית המהווה החלטה של גוף מעין שיפוטי, נתונה לביקורת שיפוטית, שבמסגרתה בוחן בית הדין את סבירות ההחלטה, את תקינותה בהיבט המנהלי ואת קיומם של עקרונות הצדק הטבעי, הן בדרך פעולת הוועדה והן בהחלטתה.

11. בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, חובות הועדה כוללות: "...ניהול פרוטוקול; קיום זכות הטיעון כהלכתה; הנמקת החלטותיהן; גילוי מידע בעניינו של המבוטח וכל כיוצ"ב. על הועדות הללו לפעול על פי כללי המשפט המנהלי ולהקפיד על קיומם של כללים אלה, בד בבד עם מיצוי מומחיותן הרפואית...". (עב"ל 464/99, המוסד לביטוח לאומי נגד פנחס ארבל, פד"ע לז 249).
באשר לשיקולי הוועדה, העובדה שהרכב וועדת הרשות חייב לכלול פקיד שיקום מלמדת על כך כי השיקולים שעליה להביא בחשבון הם תעסוקתיים ולא רק רפואיים.

12. בפעולותיה של ועדת הרשות נפלו פגמים אחדים ואלה עיקריהם -

א. החלטת הועדה נומקה בצורה תמציתית ולא ניתן ללמוד ממנה מהם השיקולים התעסוקתיים שעמדו בבסיס אותה החלטה, כשמחובת הועדה להתייחס אליהם. ניכר מתוך הנמקת הועדה, כי היא הסתמכה אך ורק על ממצאי הועדה הרפואית ביחס לתובע, דהיינו על מצבו הרפואי מבלי להתייחס להיבטים התעסוקתיים, הכוללים בין היתר גילו של התובע, השכלתו, ניסיונו התעסוקתי שאין חולק שהינם שיקולים רלבנטיים.

לעניין ההנמקה הנדרשת ניתן להקיש מפסיקת בית הדין הארצי לעבודה בעניין ההנמקה הנדרשת מוועדה הרפואית לעררים הקובעת דרגת אי כושר, והדברים שנאמרו שם יפים לעניינינו –

"בבואה לקבוע את דרגת אי הכושר על יסוד האמור, אין די בכך שהוועדה תנמק החלטתה בכך, שהיא "בדעה שהתובע מסוגל לעבודה ביום עבודה מלא, שאינה מצדיקה מאמץ פיסי ניכר ולא התכופפויות מרובות, בעבודות כגון: אריזה ומיון וכו'" (פרוטוקול הדיון בוועדה). האמור הינו מסקנה ולא הנמקה מספקת לקביעת דרגת אי הכושר". (ראה בנדון: עבל 327/03, עזאת מוהרה נגד המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 15.4.04).

ב. הוועדה במסגרת דיונה לא פירטה אילו מסמכים רפואיים עמדו לנגד עיניה, ובכלל זה לא התייחסה למסמכים הרפואיים מטעם התובע מיום 31.07.09 מאת ד"ר עונאללה ג'מאל מתחום האורטופדיה ומיום 10.08.09 מאת ד"ר בוניאק שרגא מתחום הפסיכאיטריה, שעיון בהם מעלה אבחנות ביחס למגבלויות בתפקוד התובע בתחומים הרלבנטיים.

ג. הוועדה לא שמעה את התובע, ולא נתנה לו זכות הטיעון וההזדמנות להסביר את מצבו.
על ועדת הרשות לשקול ולהתחשב לא רק בנכותו הרפואית ובמגבלותיו של התובע כאמור בדו"ח הפוסק הרפואי, אלא גם בנסיבות העובדתיות המסוימות של המקרה, ולשם כך צריכה הייתה לזמן את התובע ולאפשר לו להציג בפניה את הטענות שעשויות היו להכריע את הכף ולהוות בסיס לנימוקי החלטתה.
משלא עשתה כן, הוועדה הפרה את כללי הצדק הטבעי ובכך נפלה שגגה בעבודתה.

13. אשר על כן, אני מקבלת את התביעה, ומורה על השבת עניינו של התובע לוועדת הרשות על מנת שתפעל כדלקמן -

א. תזמן את התובע להופיע בפניה ולטעון את כל טענותיו בכל הנוגע לכושר ההשתכרות שלו בתקופה מיום 01.05.09 ועד ליום 31.08.09.

ב. על הוועדה לשקול מחדש את הקביעה בשאלה האם נוכח נתוניו האישיים ומצבו הרפואי והתעסוקתי של התובע, מתקיימים בו התנאים הנדרשים להכרה בו כ"נכה נזקק" בהתאם לתקנה 18א' לתקופה מיום 01.05.09 ועד ליום 31.08.09, או לאו.

ג. הוועדה תפרט במסגרת דיונה את המסמכים עליהם משתיתה את קביעתה, וכן תתייחס למצבו הרפואי והתפקודי של התובע כעולה מהמסמכים הרפואיים מיום 31.07.09 ומיום 10.08.09 הנ"ל, וההשלכות של האבחנות שבאותם המסמכים על סיכוייו לעבודה כלשהי בתקופה מיום 01.05.09 ועד ליום 31.08.09.
על הוועדה לנמק את החלטתה.14. בנסיבות העניין אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע שכ"ט עו"ד בסך של 2,000 ₪ בצירוף מע"מ.
15. זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה במפעל

 2. תאונת עבודה משתלה

 3. תאונת עבודה של צלם

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. טפסן – תאונת עבודה

 6. תאונת עבודה קטלנית

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה קומפרסור

 10. תאונת עבודה חבר ישוב

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. משרד בבית - תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה גננת

 17. ביטוח תאונת עבודה

 18. יריות אקדח - תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. דחיית ערעור תאונת עבודה

 21. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה מי משלם

 23. תקנה 15 תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 25. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 27. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 28. תאונת עבודה של צבעי

 29. תאונת עבודה במעדנייה

 30. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 31. תאונת עבודה עם מקדחה

 32. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 33. תאונת עבודה בבית אבות

 34. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 35. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 36. 100% נכות תאונת עבודה

 37. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 38. מחלת עור כתאונת עבודה

 39. תאונת עבודה של מזכירה

 40. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 41. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 42. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 43. תאונת עבודה חברה קדישא

 44. תאונת עבודה - מסור דיסק

 45. תאונת עבודה גננת שכירה

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 48. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. אימון כושר - תאונת עבודה

 51. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. עובד ייצור - תאונת עבודה

 54. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 55. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 56. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 61. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 62. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 63. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 66. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 67. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 68. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 69. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 70. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 73. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 76. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 77. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 78. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 79. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 80. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 81. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 82. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 83. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 85. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?

 101. תאונת עבודה של עובד נגריה עם מסור - בטיחות בעבודה

 102. החזר כספי למעסיק מביטוח לאומי על תאונת עבודה

 103. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 104. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 105. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות - חישוב נתוני שומה

 106. ערעור על דרגת נכות בשיעור של 15% בגין תאונת עבודה

 107. בעת שעסק כמנהל מחסן למוצרי חשמל, נפל וקיבל מכה בראש

 108. תאונת עבודה של עובד עצמאי שלא היה רשום כעצמאי בביטוח לאומי

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון