מדיניות הענישה בדיני תעבורה

מדיניות הענישה
בית המשפט פסק כי על אמצעי המלחמה בתאונות הדרכים נמנית גם מדיניות הענישה של עברייני תעבורה הננקטת בבתי המשפט, ובמיוחד הענישה המתייחסת לתאונות קטלניות המקפדות חיי אדם או אלה הגורמות נזק גוף.

הקטל הנורא בכבישי הארץ מחייב לנהוג עם עבריינים במידת הדין ולא במידת הרחמים. משמעות הדברים היא שיש להעלות את רמת הענישה בכיוון העונשים המירביים הקבועים בחוק, תוך הפחתת המשקל היחסי של הנסיבות האישיות.

אכן, ענישה חמורה היא מרכיב שאין – בלתו בהתמודדות הקשה עם תופעת תאונות הדרכים שפשתה במקומותינו, וברגיל, מחייבת הרשעה בעבירה של גרם מוות ברשלנות השתת עונש חמור, הכולל הורדת הנהג מן הכביש לתקופה ארוכה ומאסר בפועל. עם זאת, אין זה כלל חלוט, ויש ששיקולים של צדק יעמידו עילה להתערבות ולהקלה בעונש

המדיניות הכללית אפוא היא, כי יש צורך בענישה מרתיעה ומחמירה. אולם, בית המשפט מחויב לשקול כל מקרה לפי נסיבותיו שלו והראיה שכן המציאות מלמדת כי לעיתים, חוסר תשומת-לב או התרשלות רגעית עלולים להסתיים באסון כבד. במקרים כאלו, אף כי יש בהם כדי לבסס הרשעה בעבירה של גרם מוות ברשלנות, עשוי

בית המשפט, בנסיבות חריגות, להימנע מהטלת עונש של מאסר בפועל, ולהסתפק בעונש של פסילת רישיון לזמן ארוך ומאסר לריצוי בעבודות שירות.

(לקבלת מידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין תעבורה).

שפיטה בהעדר הנאשם
סעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי, קובע הסדר מיוחד המאפשר - ביחס לעבירות מסוימות - לשפוט נאשם, להרשיעו ולגזור את דינו שלא בפניו. הוראות סעיף 240 הנ"ל חלות ביחס לעבירות קלות יחסית והפעלתן מותנית בכך שהנאשם הוזמן לדיון ולא התייצב. ההסדר הקבוע בסעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי הוא חריג לכלל הקבוע בסעיף 126 לחוק סדר הדין הפלילי לפיו "באין הוראה אחרת בחוק זה לא יידון אדם בפלילים אלא בפניו". סעיף 126 נועד לעגן בחוק את זכותו של הנאשם להיות נוכח במשפטו וכך להתמודד עם האישומים נגדו ולאפשר לו להציג את הטיעונים להגנתו. זכות זו של הנאשם הוכרה בפסיקתנו כזכות יסוד (ראו בג"צ 7357/95 ברקי פטה המפריס (ישראל) בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(2) 769, 776 (1996)); ואף הובעה דעה נכבדה באשר למעמדה כזכות חוקתית (ראו בג"צ 7357/95 הנ"ל, בעמ' 782-781). עם זאת, הזכות הקבועה בסעיף 126 לחוק סדר הדין הפלילי בדבר נוכחות נאשם במשפטו הפלילי מעוררת שאלות לא מעטות ביחס למהותה, היקפה והחריגים לה.

מכל מקום נקבע בפסיקתנו כי הוראת הסעיף חלה רק ביחס להליכים בפני הערכאה הדיונית (ראו בג"צ 4652/95 שאול נ' שר המשפטים, פ"ד מט(3) 827, 830 (1995)). לפיכך, איננו נדרשים בערעור זה לנקוט עמדה ביחס להיקף זכותו של הנאשם לנכוח בשלבים כאלה או אחרים של ההליך הפלילי, החורגים מגדר ההליך העיקרי שמתקיים בפני הערכאה הדיונית (ראו למשל סעיף 208 לחוק סדר הדין הפלילי, המתייחס לשלב הערעור). סעיף 126 עצמו מכיר באפשרות לקביעת חריגים לעקרון הכללי הקבוע בו. חריג מעין זה נקבע בסעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי. תכליתן של הוראות סעיף 240 היא לאפשר דיון יעיל ומהיר בעבירות קלות יחסית, כאשר ניתנה לנאשם הזדמנות להתייצב לדיון והוא בחר שלא לנצלה. הוראות הסעיף מבטאות, אפוא, את האיזון אותו קבע המחוקק בין זכותו של הנאשם לנכוח במשפטו לבין הצורך בניהול יעיל של ההליך המשפטי. בהקשר זה יש לזכור כי הוראות סעיף 240, המבטאות את האיזון האמור, חלות רק ביחס לעבירות קלות יחסית ורק בנסיבות בהן בית המשפט החליט שלא להשית על הנאשם עונש מאסר (למעט מאסר במקום קנס). על תכליתו של המיוחדת של סעיף 240 עמד המשנה לנשיא ת' אור בעניין איטליא:

"תכליתו של סעיף 240 לחסד"פ הינה ייעול ההליך הפלילי בעבירות קלות. ניתנת במסגרתו אפשרות לנאשם, אם הוא בוחר בכך, שלא להיות נוכח בעת הדיון, כך שזה יתנהל בהעדרו. הדין קובע, שבמקרה כזה יראוהו כמודה בכל העובדות אשר בכתב האישום, משמע: על הנאשם לדעת שאי-התייצבות כמוה כהודאה. מרבית עבירות התנועה הן קלות, ואם הנאשם אינו חולק על אשמתו בעבירה המיוחסת לו, והוא מוכן להותיר לבית המשפט להרשיעו ולגזור את דינו שלא בנוכחותו, רשאי בית המשפט לעשות כן. מכך מפיקים תועלת הן הנאשם הן המערכת השיפוטית והציבור: הנאשם מצדו אינו נדרש לבטל את עיסוקיו כדי ליטול חלק בדיון. מנקודת מבטם של המערכת השיפוטית והציבור, הדיון הוא קצר, ואי-התייצבות הנאשם אינה מביאה לדחיית הדיון, וכך נחסך זמן שיפוטי. סעיף 240 לחוק מיועד גם למנוע מצבים בהם יוכל נאשם לסכל או לעכב את ההליך באמצעות אי-התייצבותו בתחילת המשפט או בהמשכו. בשני המקרים רואים את הנאשם כמודה בעובדות של כתב האישום וניתן לדון בעניינו שלא בנוכחותו ולגזור את דינו. הודעה מפורשת בנוסח זה ניתנת בהזמנה למשפט הנמסרת לנאשם. כאמור בסעיף 240, ההסדר של דיון בהעדר הנאשם כפוף לשיקול דעת בית המשפט, אשר ימנע מלהחילו שעה שהוא סבור כי עלול להיגרם עקב כך עיוות דין לנאשם" (ראו שם, בעמ' 799). (לקבלת מידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין תעבורה).

עבירת הפקרה אחרי פגיעה
עבירת הפקרה אחרי פגיעה, על פי הוראת סעיף 64א(א) לפקודת התעבורה, עומדת באיזור התפר שבין המוסר לבין הדין אך מצויה באופן מובהק בצידו של הדין. חובה על נהג שפגע באחר לעמוד על תוצאות התאונה, לרבות הזעקת עזרה. זאת ללא קשר לשאלה האם הנהג הפוגע אשם בתאונה אם לאו. הקשר הסיבתי הנדרש כדי שתחול חובת הושטת העזרה תלוי בעצם הפגיעה. משבחר המחוקק כי לא מדובר בעניין שבין האדם למצפונו אלא עניין שהדין מחייבו, הרי שהפגם המוסרי באי מילוי הדין מחריף את חומרת העונש הצפוי. יושם אל לב, שהעונש המרבי בגין עבירת הפקרה אחרי פגיעה בעניינו של המערער עומד על שבע שנות מאסר בפועל. על תכליתה של עבירה זו עמד בית משפט זה בשלל הזדמנויות.

כך למשל, בדבריה של השופטת ד' דורנר לפיהם "מטרתו המרכזית של סעיף 64א לפקודת התעבורה היא להבטיח מתן עזרה מיידית לנפגע בתאונה על-ידי נהג הנמצא במקום, וזאת על-מנת לשמור על גופו ועל חייו של הנפגע. בנוסף, מכוונת ההוראה למנוע מנוהג ברכב מלהתחמק מאחריותו לתאונה על סמך השערתו כי איננו אשם בה או כי איש לא נפגע, וכן להקל על יכולתן של רשויות אכיפת החוק לברר כיצד נגרמה תאונה שבה נפגע אדם ומי אחראי לה" (ע"פ 7159/98 מדינת ישראל נ' פלוני, פ"ד נג(2) 632, 644 (1999); וראו גם ע"פ 1977/05 גולה נ' מדינת ישראל, פסקה 19 (2.11.2006); ע"פ 5000/08 סומך נ' מדינת ישראל, פסקה 10 (22.3.2009); ע"פ 2247/10 ימיני נ' מדינת ישראל (12.1.2011); ע"פ 9628/09 שרעבי נ' מדינת ישראל (1.3.2012)). סטנדרט הענישה הננקט על ידי בית המשפט בעבירה זו משרת את תכליתו הבסיסית של הדין הפלילי והיא הגנה על ערך קדושת החיים אשר מהווה ערך עליון בשיטתנו. הגשת עזרה לזולת בנסיבות בהן הנהג פגע בו – אינו עניין של חסד אלא דין, לא מעשה התנדבות כי אם עשיית צדק עם הנפגע. ודוק, אף אם הנהג אינו אשם בפגיעה, הוא הגורם העובדתי לפגיעה והוא שנמצא בשטח. בתור שכזה חובה עליו לסייע גם בתור שליחה של חברה הנשענת על עקרון של סולידריות אנושית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. איתות

 2. בלמים

 3. גרירה

 4. גרירה

 5. אורות

 6. מוניות

 7. אוטובוסים

 8. רשיון סחר

 9. רכב בטחון

 10. בלימת פתע

 11. רכב מנועי

 12. הולכי רגל

 13. רשיון רכב

 14. רכב תפעולי

 15. זכות קדימה

 16. תקינות רכב

 17. מונה מונית

 18. בדיקת שכרות

 19. רשיון נהיגה

 20. פגישה עקיפה

 21. תלמיד נהיגה

 22. מורים לנהיגה

 23. התנהגות בדרך

 24. הכביש ונתיביו

 25. בחינות תאוריה

 26. בתי ספר לנהיגה

 27. בדיקות רפואיות

 28. אורות - פנסים

 29. מפגש מסילת ברזל

 30. ציוד מיוחד ברכב

 31. דריסת אישה זקנה

 32. מידות רכב ומשקלו

 33. פניית פרסה אסורה

 34. סימני זיהוי לרכב

 35. הארכת מאסר מותנה

 36. התלקחות רכב חונה

 37. אמינות מד מהירות

 38. אגרות רשיון נהיגה

 39. שינויים במבנה רכב

 40. בקשה לרשיון נהיגה

 41. המרת רישיון נהיגה

 42. תאונה בגלל סינוור

 43. סטייה ימינה בצומת

 44. אופניים ותלת-אופן

 45. רשיון הסעה במונית

 46. שינויים ברישום רכב

 47. חניה, עמידה ועצירה

 48. הסכם בדיקת פוליגרף

 49. תאונה של עובד מע"צ

 50. תאונה עם משאבת בטון

 51. פלאפון תוך כדי נסיעה

 52. רשיון קו שירות מונית

 53. רשיון נהיגה בינלאומי

 54. אופנוע או תלת אופנוע

 55. תקנה 42א לתקנות הטיס

 56. תקנה 42א לתקנות הטיס

 57. רשיונות נהיגה והיתרים

 58. קלנועית - רישיון יבוא

 59. התנגשות באוטובוס חונה

 60. מהו חשד סביר של שוטר ?

 61. מתן רשיון להפעלת מונית

 62. עיכוב ביצוע עונש פסילה

 63. זוטי דברים – טענת הגנה

 64. הסתרת לוחית זיהוי ברכב

 65. חניה על מדרכה בתל אביב

 66. חסימה של אמבולנס בכביש

 67. טכוגרף - פקודת התעבורה

 68. סעיף 67 לפקודת התעבורה

 69. זיכוי על פגיעה באופנוע

 70. עיקולים בגלל קנסות חניה

 71. מד מהירות לייזר - ממל"ז

 72. הכחשה של תאונת פגע וברח

 73. הסעת נוסעים והובלת מטען

 74. ערעור על עונש דריסת אדם

 75. סימון רכב למטרות בטיחות

 76. אי מתן זכות קדימה בצומת

 77. חובת נהיגה עם נהג מלווה

 78. 200 מיליגרם אלכוהול בדם

 79. רכב שהורד מהכביש - נהיגה

 80. דריסת הולך רגל – הריגה ?

 81. נהיגה בלי רישיון - זיכוי

 82. שימוש קטין ברכב ללא רשות

 83. תקנה 22 א לתקנות התעבורה

 84. המצאת רשיונות לאחר פסילה

 85. התנגשות ברכב בנתיב הנגדי

 86. נהיגה במהירות של 130 קמ"ש

 87. עבירה במהלך תקופה של תנאי

 88. נהג חדש - נהיגה בלי מלווה

 89. גרימת מוות ברשלנות - עובר

 90. סטיה, פניה ונסיעה אחורנית

 91. רשיון רכב - פקודת התעבורה

 92. בקשת עו"ד להישפט על קנסות

 93. זיכוי דו"ח אי ציות לתמרור

 94. אי שמירת מרחק - כתב אישום

 95. סעיף 4(ג) – פלת"ד - דוגמא

 96. רישום רכב - פקודת התעבורה

 97. דיבור פלאפון תוך כדי נהיגה

 98. הסדר הטיעון – נהיגה בשכרות

 99. עקיפת רכב שחנה בחניה כפולה

 100. פסילה מנהלית - בקשה לביטול

 101. ערעור על תקופת פסילה בפועל

 102. שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

 103. עקיפה בדרך לא פנויה - הריגה

 104. פסילת רשיון - פקודת התעבורה

 105. צמיג ללא אוויר – בוחן תנועה

 106. עקיפה בדרך לא פנויה - דוגמא

 107. אחריות קפידה - הגנה מן הצדק

 108. דריסת קשיש / זקן במעבר חציה

 109. אוטובוס מפרקי – עבירת תנועה

 110. עקיפה מצד ימין - כתב אישום

 111. נהיגה בלי רישיון – משפט חוזר

 112. פגע בהולכת רגל על מכסה המנוע

 113. נהיגה בתקופה של פסילה מנהלית

 114. שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה

 115. חישוב מהירות לפי סימני בלימה

 116. הילוכים ההיגוי גלגלים קפיצים

 117. פסילה מנהלית של רישיון 90 יום

 118. עבירות תעבורה - פקודת התעבורה

 119. ערעור של המדינה על קולת העונש

 120. התדרדרות רכב חונה – כתב אישום

 121. מה העונש על דריסת אדם למוות ?

 122. חציית צומת במהירות בלתי סבירה

 123. זיכוי על נהיגה במהירות מופרזת

 124. אי אימון בגרסת הנאשם - תעבורה

 125. חברה להשכרת רכב - דוחות תנועה

 126. מלווה בהסעת ילדים – כתב אישום

 127. אמבולנס - רישיון נהיגה מיוחד ?

 128. נסיעה של משאית בשוליים של כביש

 129. הוצאת רכב ממגרש גרירה בלי לשלם

 130. מה העונש על נהיגה בזמן פסילה ?

 131. פניה שמאלה - חסימת דרך מכונית

 132. נהיגה השכרות – הסכמה לבדיקת דם

 133. בלמים לא תקינים של רכב - תאונה

 134. נהיגה בשלילה בזמן מאסר על תנאי

 135. מה העונש על נהיגה בלי רישיון ?

 136. מכשיר מדידה לייזר - האם אמין ?

 137. נהיגה בזמן פסילה – עבודות שירות

 138. איומים לחתום על מסמכים אצל עו"ד

 139. ביטול פסק דין פלילי בהיעדר הגנה

 140. הסדר טיעון - גרימת מוות ברשלנות

 141. מעצר עבירות קנס - פקודת התעבורה

 142. אי שמירת מרחק נסיעה של שניה אחת

 143. אי מתן זכות קדימה לרכב הבא ממול

 144. אי הפעלת מונה מונית – כתב אישום

 145. אי מתן זכות קדימה לרכב שבא ממול

 146. אי שמירת מרחק – זיכוי כתב אישום

 147. הקלה לאדם נכה – עבירות תעבורה ?

 148. הסעת נוסעים באוטובוס בלי רישיון

 149. תקנות וחוקי עזר - פקודת התעבורה

 150. זיכוי לאחר כפירה באחריות לתאונה

 151. ערעור על ממצאי מהירות בוחן תנועה

 152. זיכוי על דריסת אדם למוות - דוגמא

 153. פגיעה בעגלת תינוק - נהיגה רשלנית

 154. אי חידוש רישיון נהיגה בגלל קנסות

 155. עתירה לבג"צ - ביטול קנסות תעבורה

 156. גרימת מוות ברשלנות – נהג אוטובוס

 157. נהיגה במסלול הנגדי בכביש חד סטרי

 158. הרשאה לנהוג ברכב לנהג בלי רישיון

 159. מה העונש על גרימת מוות ברשלנות ?

 160. עבירות בגין חניה - חוק עזר עירוני

 161. נסיעה של אגד תוך הפרת תנאי רישיון

 162. גזר דין נהג רכב ציבורי מסיע ילדים

 163. נסיעה ברמזור אדום – בריחה משוטרים

 164. בלימה מאוחרת - גרימת מוות ברשלנות

 165. אי ציות לתמרור - פניית פרסה שמאלה

 166. נהיגה בשכרות על סמך עדויות שוטרים

 167. אי עצירה לפני קו עצירה לפני רמזור

 168. פגיעת קטנוע בהולך רגל במעבר חצייה

 169. זיכוי מחמת הספק פגיעה ברוכב אופנוע

 170. האם דו"ח שוטר נרשם באופן לא תקין ?

 171. הורדת רכב מהכביש בגלל אורך של גרור

 172. דוגמא לזיכוי נהג על דריסת הולך רגל

 173. נהיגה ברכב שהורד מהכביש בגלל תאונה

 174. כמה מקבלים על גרימת מוות ברשלנות ?

 175. נסיעה במהירות 70 קמ"ש בדרך עירונית

 176. סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה

 177. פגיעה בחמור עם מכונית – דריסת חמור

 178. נהיגה בדרך עירונית במהירות 90 קמ"ש

 179. נהיגה במהירות מופרזת בנתיבי איילון

 180. אי שמירת מרחק - גרימת מוות ברשלנות

 181. אי ציות להוראות של שוטרים לעצור בצד

 182. פגיעה של מונית בהולך רגל במעבר חציה

 183. אי הפקדת רישיון – חישוב תקופת פסילה

 184. תאונת דרכים - אחוז אלכוהול גבוה בדם

 185. זיכוי נאשם בגלל פגם בעדות עד התביעה

 186. פגיעה ברוכב אופנוע – ערעור על הרשעה

 187. סמכויות שופט תעבורה - פקודת התעבורה

 188. אופנוע ים מהירות מופרזת – כתב אישום

 189. מספרי רישוי מזויפים - מצלמה משטרתית

 190. שלילת רישיון נהיגה לתקופה של 20 שנה

 191. פנסים מקולקלים ברכב – קנס או מאסר ?

 192. ערעור כל העונש - גרימת מוות ברשלנות

 193. אחוז אלכוהול 595 מ"ג - נהיגה בשכרות

 194. בית דין צבאי לערעורים - פסילת רשיון

 195. בקשה להישפט - צילום במצלמה אלקטרונית

 196. הרשעה של נהג מונית בבית משפט לתעבורה

 197. גזר דין בעבירה של גרימת מוות ברשלנות

 198. פסילת רישיון ע"י קצין משטרה – 30 יום

 199. פגיעה באופנוע בעת פניית פרסה - זיכוי

 200. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון