קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

טען כי התקשר כקבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון כאשר הנתבעת היא הקבלן העיקרי שזכה במכרז לעבודות ניקיון מטעם המועצה האזורית גולן באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי (להלן משכ"ל).

לטענת התובע סוכם כי הנתבעת תשלם לו סך של 75,000 ₪ לחודש. אולם, הנתבעת לא שילמה לו את מלוא הסכומים ושלחה לתובע מסמך על פיו טענה כי היא נדרשת לשלם 6% למשכ"ל. התובע טען כי קוזזו מהסכום המגיע לו סכומים בלתי מוצדקים.עוד טען התובע כי חתם על מסמך גמר חשבון בחוסר ברירה, מאחר שהיה צריך לשלם לעובדיו.

2. הנתבעת טענה כי יש לדחות את התביעה. לטענת הנתבעת, התובע ואף אשתו חתמו על חשבון סופי המהווה כתב ויתור לסילוק, על פיו אישרו כי קיבלו את מלוא התשלומים וכי אין להם דרישות כלפי הנתבעת.

לגופם של דברים נטען, כי התובע קיבל את כל המגיע לו עפ"י הסיכום בין הצדדים ועל פיו מהסכום המגיע לנתבעת מנוכים 6% למשכ"ל וכן 15% לנתבעת בגין הוצאות ניהול הפרוייקט (הקמת ערבות בנקאית, רכישת ביטוח, הנהלת חשבונות וכיוצ"ב) ורק היתרה מועברת לתובע. הנתבעת הפנתה לסיכום דומה שנערך עם הקבלן שקדם לתובע בשם היימן ואשר גם על פיו ניתן ללמוד על אופן התשלום כאמור, לקבלן המשנה.
בסעיף 15 ו- 19 לכתב ההגנה פרטה הנתבעת את התשלומים ששולמו לתובע עד להתחשבנות הסופית שנערכה בין הצדדים.
בדיון שהתקיים בפני ביום 15.10.13 העידו התובע וכן נציגי הנתבעת – מר גטלמן ומר נחמיאס.


דיון

3. טענת התובע כי הוסכם על תמורה לעבודות בסכום חודשי העומד על 70,500 ₪ (בעדותו טען לסכום של 75,000 ₪), לא נתמכה בהסכם בכתב ואף הייתה כאמור לא עקבית (בכתב התביעה אף טען התובע לסכום של 77,000 ₪ אשר הגיע לו בחודש 10/12). המדובר בטענה להסכם בע"פ, כאשר מנגד טענה הנתבעת כי אין המדובר בסכום קבוע, אלא בסכום שהגיע לה מהמזמין בניכוי 6% תשלום למשכ"ל ו- 15% עמלה לעצמה.
נטל ההוכחה לעניין הסכום שנטען ע"י התובע כאילו סוכם בין הצדדים כתמורה לעבודות, מוטל על התובע וזאת בהתאם לכלל של "המוציא מחברו עליו הראיה". לא רק שהתובע לא הרים נטל זה ולא הציג כל ראיה התומכת בטענתו לסיכום בסכום קבוע כנטען, אלא שאף מנספח ג' לכתב ההגנה, שוכנעתי כי דרך חישוב התשלום הנטענת ע"י הנתבעת (לאחר ניכוי 6% ו- 15%), היא זו המשקפת את המציאות כפי שהייתה נהוגה אף עם הקבלן הקודם בשם היימן (ראה שם ניכוי האחוזים הנטענים גם מהסכום שהגיע לקבלן הקודם).

4. בכתב התביעה טען התובע כי ברשותו 13 עדי תביעה ואולם עדים אלו לא זומנו להעיד. אציין כי משלא נטען כי עדים אלו נכחו בעת סיכום התמורה בין הצדדים, לא ברור לי במה היו מועילים להוכחת טענת התובע. יחד עם זאת, משהתובע טען כי ברשותו עדים התומכים בגרסתו ונמנע מזימונם להעיד, יש בכך כדי לעמוד כנגד גרסתו. לעניין אי העדת עד רלוונטי כמעוררת חשד כי בעל הדין שנמנע מהבאתו חושש מעדותו וחשיפתו לחקירה, ראה ע"א 2275/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ. פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מ"ז (2) 605, וכן ע"א 548/78 אלמונית ואח' נ. פלוני פ"ד ל"ח (1) 736).

5. התובע לא הכחיש את חתימתו על נספחים א' ו-ב' לכתב ההגנה המהווים למעשה כתבי ויתור והמתייחסים לאותם סכומים ששולמו לתובע (בנספח א' אוזכר הסכום של 36,415 ₪ שהינו הסכום המוזכר בנספח ב' 31,125 ₪ בתוספת מע"מ). במסגרת נספחים אלו חתם התובע ואישר כי: "עם קבלת סכום זה אין טענות ודרישות נגד חברתכם וקיבלתי את כל המגיע לי לגמר חשבון סופי".

בהערת אגב ולמעלה מן הצורך (שכן התובע לא הכחיש כלל כי חתם על מסמכים אלו), אציין כי אינני מוצאת לתת אמון בטענת אשת התובע כי היא לא חתמה על כתב הויתור. הטענה לא נטענה כלל בכתב התביעה ואף חתימתה דומה לחתימותיה על גבי חשבוניות המס שצורפו. ממילא, כאמור די בחתימת התובע ומי שהגיש את התביעה הינו התובע אשר לא הכחיש חתימתו על המסמכים.

6. התובע טען כי חתם על המסמכים תחת לחץ וכפיה, שכן היה חייב לשלם לעובדיו אשר דרשו את שכרם.

ההלכה היא כי הטוען טענת כפיה מוטל עליו הנטל להוכיחה. עוד נפסק כי לא לא כל לחץ כלכלי או עסקי, גם אם קשה ומכביד מקנה למתקשר זכות לבטל את ההסכם על יסוד כפיה נטענת. עילת הכפיה תקום רק כאשר המתקשר בהסכם עושה זאת כדי להשתחרר מלחץ בלתי חוקי המופעל עליו ורק לחצים כבדים אשר פוגעים בצורה חריפה בחופש הרצון החוזי של המתקשר, ייחשבו כפגמים ברצון (ראה רע"א 7539/98 לוטם רהיטים בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ פ"ד נג' (1) 721).

הטעם לדרישות מחמירות אלו לצורך קיומה של עילת כפיה, נובע מכך שהכלל הינו כי אדם החותם על מסמך, מוחזק כמי שקרא את תוכנו וחתם עליו לאות הסכמתו (ראה ע"א 685/88 קוטרמן נ' קרן תורה ועבודה פ"ד מז'(2) 598, ע"א 9538/06 סגל נ' בנק ירושלים לפיתוח משכנתאות בע"מ).

במקרה דנן, התובע לא הוכיח ולא שכנע אותי כי עמד בפני לחץ לא חוקי, או כזה אשר פגע בחופש הרצון החוזי שלו. לכאורה המדובר בחתימה שנעשתה בהסכמתו לאור דרישה לגיטימית של הנתבעת כי יחתום על אישור המוודא כי שולמו לו מלוא התשלומים הנדרשים ועל מנת שלא יגיש נגד הנתבעת תביעה בעתיד בטענה כי לא שולמו לו מלוא התשלומים.

יתרה מכך, למעט עדותו היחידה של התובע לא נתמכה טענתו של התובע באשר ללחץ בו היה נתון בכל ראיה נוספת והתובע אף לא טרח לזמן מי מעובדיו שיתמכו בגרסתו זו.
שני הצדדים העידו כי היה דין ודברים בינהם עובר לחתימה על הנספחים הנ"ל. שוכנעתי כי התובע היה מודע לתוכן המסמכים,הבין אותם והסכים לאמור בהם בחתימתו ולפיכך,לא עומדת לו עוד זכות לתבוע את התובעת בטענות נשוא התביעה.
לאור האמור ומשחתם התובע על כתב הויתור המאשר את גמר החשבון, הרי יש בכך אף כדי להעיד כי לא הגיעו לתובע תשלומים נוספים ובכל מקרה התובע מנוע ומושתק מלהגיש תביעה זו.

7. למעלה מן הצורך אציין כי, על פני הדברים ומשמצאתי להעדיף את גרסת הנתבעת לעניין דרך חישוב התשלומים שהגיעו לתובע (לאחר קיזוז 6% למשכ"ל ולאחר קיזוז 15% נוספים לנתבעת), הרי שעל פני הדברים עולה כי התובע קיבל את התשלומים שהגיעו לו ואולם טענותיו נולדו רק מאחר שהם לא הספיקו לו כפי שהעיד: "זה לא הספיק לי. יש פועל אחד שאני חייב לו 7,000 ₪ ויש לי חוב בחומרי ניקיון בסך של 12,000 -10,000₪. משהתובע לא הוכיח באופן מפורט מה הסכום שהגיע לו בגין כל חודש, לא ניתן לדעת כי הסכומים ששולמו לא שיקפו את החוב ולאור חתימתו על האישורים נראה לכאורה כי קיבל את מלוא התשלומים. לכן רק בתמצית אציין כי עפ"י נפסחים ד' ו-ז' לכתב ההגנה עולה כי עבור 9/12 התחלק הסך של 71,500 ₪ שהגיע לנתבעת, בין התובע (65,057) לקבלנית נוספת בשם פאני (6,443) מסכום זה (65,057) נוכו 6% למשכ"ל ו- 15% לנתבעת. בנוסף, בהתאם לנספח ד' לכתב ההגנה החתום ע"י רו"ח אדם עופר- חשב הנתבעת, קוזזו סכומים ששולמו לגב' אירנה בלמן בגין שכר עבודתה (3,484 ₪) וחומרים שנרכשו ישירות עבור התובע (800 ₪). כלומר על הנתבעת היה לשלם 47,697 ₪ לפני מע"מ. אולם, מחשבונית מס 0249 עולה כי סוכם בין הצדדים על סכום הנמוך מסכום זה ואשר הועמד ע"ס 46,080 ₪ לפני מע"מ. בהתאם לחשבונית המס אישרה אשת התובע כי קיבלה סך של 21,000 ₪ ונותרה לפיכך יתרה לתשלום של 25,080 ₪ ובתוספת מע"מ 29,343 ₪.
מחשבונית זו ניתן לראות כי סכום התמורה החודשית לא היה מדויק, ואינני יכולה לקבוע במסגרת הראיות שהונחו בפני מה הוא (שהרי חשבונית שהוצאה מטעם התובע עצמו, עומדת לכאורה על סכום הנמוך כאמור מהסכום של 47,697 ₪). בכל מקרה בהתאם אישור עליו חתם התובע קיבל עבור חודש אוקטובר סך של 36,415 ₪ (מנספח ב' לכתב ההגנה עולה כי המדובר למעשה בסכום של 31,125 ₪ בתוספת מע"מ). כן שולם סך של 27,000 ₪ ברוטו ל- 7 עובדי ניקיון ובפועל עפ"י תחשיב הנתבעת, המדובר בסכום של 29,160 ₪ שכן שכר עובדים כולל עלויות נלוות.
עפ"י האמור- באישור נספח ב' לכתב ההגנה עליו חתם התובע, בנוסף שולמו לתובע 1,200 ₪ שכונו הפרשים לחודש ספטמבר וכן נותר נטו לתשלום של 26,133 ₪. דהיינו התובע קיבל עוד 27,333 ₪. המדובר אמנם עדיין בפער של כ- 2,000 ₪ מהיתרה שנותרה לתשלום ביחס לחודש 9/13. אולם, בהתאם לאמור באישור, עליו חתם התובע, הוסכם כי מהסך הכללי יקוזז שכרה של עובדת הניקיון אירנה בלקין (אשר שמה לא הופיע ברשימת 7 העובדים נשוא התשלום על סך 29,160 ₪). מאחר שלא מצאתי כי סכום שכרה כבר קוזז ביחס לתשלום בחודש אוקטובר, הרי לכאורה ההפרש בסכום האמור מתייחס לקיזוז סכום זה.

8. אדגיש, כי יש קושי לערוך את החישובים באופן מדויק שכן לא רק שהתובע לא הוכיח מה היתה התמורה החודשית שהיתה צריכה להשתלם לו, אלא שהתובע אף תבע סכום של 30,000 ₪ ללא כל פירוט, או חישוב, כיצד הגיע לסכום זה, כמה בדיוק שולם בכל חודש וכיוצ"ב. טענת התובע בכתב תביעתו כי היה אמור לקבל בחודש אוקטובר סך של 77,000 ₪ לא רק שכאמור לא תאמה את עדותו על פיה היה מדובר בסכום של 75,000 ₪ בלבד, אלא אף לא נתמכה בכל ראיה.
בעניין זה אוסיף כי התובע טען בכתב התביעה כי באותו חודש שכר המינימום עלה, וכי אף היה צריך לקבל תוספת של 10%. טענות אלו הועלו על דרך הסתם וכאמור לא נתמכו בכל ראיה, או אסמכתא, התומכת בהם.

9. לאור כל האמור, בעיקר מאחר שהתובע חתם על כתבי ויתור המעידים כי לא נותרו לנתבעת חובות כלפיו והיה מנוע מלהגיש תביעה זו ואף מאחר שהתובע לא הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו להוכחת הסכומים, אשר לטענתו סוכמו עם הנתבעת לתשלום, התביעה נדחית.

התובע ישא בהוצאות הנתבעת בסך 500 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון