העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

טען שרכבים שרכש במסגרת מכרז, הועברו אליו באיחור ותוך שבוצעו בהם שינויים אשר הפחיתו את ערכם.

2. המדובר במכרז שפרסמה הנתבעת ביום 23.6.11 למכירות 3 רכבים: הונדה אקורד מ.ר 61105-63 (להלן: "ההונדה"), פורד פוקוס מ.ר 4727058 (להלן: "הפוקוס"), ופורד קונקט מ.ר 74-75157 (להלן: "הקונקט").

לטענת התובע הרכבים הועברו אליו רק לאחר 4 חודשים תוך שבוצעו בהם שינויים.
בכתב התביעה נטען לשני שינויים בלבד:
לגבי רכב ההונדה- נטען כי בוצע זיוף במד האוץ, שכן על פיה הרישום באישור משרד הרישוי, ביום 14.6.10 עמד מד האוץ על 265,009 ק"מ, ואילו על פי הרישום באישור משרד הרישוי שנה לאחר מכן, מד האוץ עמד ב- 12.9.11 על 197,597 ק"מ.

לגבי הקונקט- נטען כי מס' המנוע לא תאם את מס' הרישוי ולכן לצורך חידוש הרישיון נאלץ התובע לטענתו, להחליף מנוע בעלות כספית גבוהה.

במהלך הדיון שהתקיים בפני ביום 11.11.13, העלה התובע טענות נוספות על פיהן מצבר הקונקט פורק ובמקומו הוחלף מצבר ישן וכן כי מנגנון פתיחת מכסה מנוע בקונקט אף הוא פורק.

2. הנתבעת טענה כי דין התביעה להידחות וכי הרכבים לא נמסרו לתובע באיחור, אלא 3 ימים בלבד לאחר הכנתם למסירה,זאת למעט רכב הקונקט, לגביו הסכים התובע כי יוותר מס' ימים נוסף בשימושו של עובד הנתבעת בשם אלחדד פרוספר (להלן: "פרוספר").

הנתבעת טענה כי אין לה קשר למד האוץ של הרכבים וכי כנראה ההבדלים ברישום הקילומטרים נבע מטעות במשרד הרישוי אשר רשם בטעות באישור הראשון 265,009 במקום 165,009 ק"מ.

לעניין המנוע בקונקט נטען כי הובהר לתובע שהנתבעת ערכה "אוברול מנוע" (מנוע בפירוק) ובשל חילוקי דעות עם המוסך, סירב המוסך להעביר שטר מכר של המנוע. לטענת הנתבעת, התובע אשר היה מודע לבעיה, למרות זאת רצה לרכוש את הרכב והבהיר כי הוא יטפל בעניין.

דיון:

3. ביום 11.11.13 העידו בפני התובע ומטעם הנתבעת העידו: מר דניאל סבג, מר אלקבץ- מנהל מחלקת הרכב אצל הנתבעת וכן פרוספר- עובד הנתבעת.

4. לאחר שעיינתי במסמכים שבפני, שקלתי את טענות הצדדים והתרשמתי באופן בלתי אמצעי מעדותם, שוכנעתי כי דין התביעה להידחות.

האיחור במסירת הרכבים- אין כל רלוונטיות לכך שהמכרז פורסם ביום 23.6.11. התאריך הקובע הינו מועד העברת התמורה על ידי התובע.
ההחלטה לקבל את הצעת התובע התקבלה על ידי ועדת המכרזים רק ביום 4.9.11.
התובע אישר בסעיף 4 לכתב התביעה כי העביר את התמורה רק ביום 8.9.11 ומכאן ברי כי קודם למועד זה- בחודש ספטמבר 2011, כלל לא היה זכאי התובע לקבלת את הרכבים.

התובע לא הציג כל ראיה לעניין מועד קבלת הרכבים בפועל.
בנוסף- לגבי רכב ההונדה ולאור חתימתו של התובע על האישור מיום 4.10.11, הרי כפי שיפורט להלן, התובע מנוע מלהעלות כל טענה ביחס לרכישת רכב זה.

ביחס לאיחור במסירת הקונקט-הן על פי עדות אלקבץ והן על פי עדות פרוספר, התובע הסכים כי הרכב ימשיך להיות בשימוש פרוספר עוד מס' ימים. טענה זו לא הוכחשה כלל על ידי התובע במהלך הדיון והעדים לא נחקרו על טענתם זו. לפיכך, אני מוצאת את הטענה בדבר הסכמת התובע מהימנה וקובעת כי גם אם היה איחור במסירת רכב זה, הרי שהיה זה בהסכמת התובע ולפיכך הוא מנוע מלהעלות טענה ביחס לאיחור.

5. הטענה לזיוף מר האוץ בהונדה- ביום 4.10.11 חתם התובע כל כך שבדק את הרכב היטב, בדק את מצבו החיצוני והמכני, טיבו והתאמתו למטרותיו וכי ידוע לו שהרכב מועבר אליו במצבו. התובע חתם במסמך זה כי הוא מוותר על כל תביעה, או טענה ביחס למצב הרכב. התובע לא הכחיש את חתימתו על המסמך, לא טען כי אולץ לחתום עליו, או כי חתימתו זויפה. לפיכך, התובע מנוע מלהעלות טענות ביחס למצב רכב זה.

מעבר לצורך אציין, כי התובע לא המציא כל ראיה כאילו הרישום של מס' הקילומטרים העדכני- 197,597, מזויף וכאילו אינו משקף את מצב הרכב האמיתי. התובע טען במהלך חקירתו כי הוא "משמיע" הקלטה המאשרת כי המדובר ב"זיוף". יחד עם זאת, התובע ביקש שהות לאתר את ההקלטה ולא השמיע אותה בסופו של דבר במהלך הדיון.
ככל שהייתה מוצגת ראיה כגון בדיקה מקצועית של מכונאי המצביעה על כך שמס' הקילומטרים האמיתי הוא גבוה מזה הנראה במד האוץ ועל פי חוות הדעת שצרפה הנתבעת (אשר תואמת את הרישום באישור משרד הרישוי מיום 12.9.11), היה מקום לקבל את טענת התובע.
יחד עם זאת משאין בפני כל ראיה כי המדובר ברישום עדכני לא נכון, לא ניתן לשלול את טענת הנתבעת כי הרישום שנה קודם לכן הוא שהיה מוטעה (יצוין כי ככל שאכן נרשם בעבר על ידי משרד הרישוי 265,009 ק"מ במקום 165,009 ק"מ, הרי המדובר במצב סביר בו במהלך שנה ו- 3 חודשים- עד ליום 12.9.11, עבר הרכב כ- 32,588 ק"מ נוספים והגיע לכדי 197,597 ק"מ).

בכל מקרה, ואף שכאמור לא הוכחה טענת הזיוף, אוסיף כי התובע אף לא הוכיח כל נזק שנגרם לו בעניין, התובע לא צרף חוות דעת שמאי או ראיה אחרת לעניין הנזק- ירידת הערך כתוצאה מהזיוף הנטען. התובע לא הוכיח כי נאלץ למכור את ההונדה בהפסד, או כאילו הפסיד מהעסקה אותה תיאר וכי קיבל תמורת ההונדה רכב (סובארו) שערכו נמוך יותר.

בהערת אגב אציין, כי במהלך הדיון בפני העלה התובע טענה חדשה כאילו גם ברכב הפוקוס זוייפו הקילומטרים. לא רק שגם טענה זו לא הוכחה, אלא שגם במקרה זה לא הומצאה כל ראיה לנזק הנטען. טענת התובע כאילו לא קיבל עד היום את התמורה בגין מכירת רכב זה לא נתמכה בראיה אותה יכול היה להציג -כתב התביעה אשר, לטענתו, הוגש לבית המשפט.

אי הצגת הסכמי המכר ביחס להונדה או לפוקוס וכן אי הצגת אותה תביעה ביחס לפוקוס, עומדת כנגד גרסת התובע שכן ההלכה היא קיימת חזקה ראייתית הקובעת, כי אם בעל דין נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שבהישג ידו, ניתן להסיק שאילו הובאה הראיה היא הייתה פועלת נגדו, ויש בהימנעותו כדי לאשש את גרסת הצד שכנגד.

"מעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שהיא בהישג ידו ואין לכך הסבר סביר – ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה הייתה פועלת כנגדו (602ז')". ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ מ"ד (4) 595.


6. הטענות לגבי החלפת המצבר ופירוק מנגנון מכסה מנוע-לא רק שטענות אלו לא הועלו בכתב התביעה ולפיכך מהוות הרחבת חזית, אלא אף הן לא נתמכו בכל ראיה. התובע לא זימן להעיד את בעל המוסך, אשר לטענתו אמר לו כי המדבקה של המצבר אינה תואמת את המצבר בקונקט ואף לא הציג כל ראיה אחרת להחלפת המצבר. גם הטענה לעניין פירוק מנגנון מכסה מנוע לא הוכחה, ובניגוד לנטען על ידי התובע, לא ניתן ללמוד מהתמונות שצורפו לחוות דעת השמאי מטעם הנתבעת, כי היה קיים בעבר מנגנון שכזה.

7. טענה נוספת שהעלה התובע מתייחסת לשינוי מס' המנוע של הקונקט- כאמור, לאור המסמך עליו חתם התובע ביום 4.10.11, מנוע התובע מלהעלות טענות ביחס למצב רכב זה. התובע הצהיר כי בדק את הרכב והוא יכול היה לבדוק את רשיונו של הרכב (בו לטענתו הופיע שוני בין מס' השלדה למס' המנוע). למרות זאת, בחר התובע לרכוש את הרכב ולחתום כי אין לו כל תביעה או תלונה בעניין.

אציין כי חתימת התובע על המסמך הנ"ל, למרות השוני שהיה אמור להיראות ברישיון הרכב, תומכת בטענת עדי הנתבעת כי עובר למכירה הובהרה לתובע הבעיה עם המוסך אשר סירב להעביר את שטר המכר של המנוע, ואולם, התובע לא ראה בכך מניעה לרכישה ולפיכך חתם על המסמך מיום 4.10.11.
אם לא די באמור, גם במקרה זה לא הציג התובע כל ראיה לנזק שנגרם לו. התובע טען כי ברשותו שטר מכר המעיד כי החליף מנוע, אולם למרות זאת, בחר שלא להגישו לעיון בית המשפט ואף לא הציג כל ראיה לעלות ההחלפה ולנזק הכספי שנגרם לו, לטענתו, כתוצאה מכך.

אציין כי במהלך הדיון העלה התובע טענה דומה גם ביחס לפוקוס אך מעבר לכך שגם בעניינה לא צירף כל ראיה לנזקים, הרי שביחס לרכב זה התובע אף לא המציא כל אסמכתא (כגון רישיון רכב), לכך שהיה הבדל בין מס' השלדה והמנוע.

לאור כל האמור, לא מצאתי כי התובע הוכיח את עילת תביעתו ואת טענותיו ואני מורה על דחיית התביעה.

התובע יישא בהוצאות הנתבעת בסך של 400 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון