חוזים יש לקיים ""Pacta sunt servanda

חוזים יש לקיים ""Pacta sunt servanda

עקרון יסוד שאומץ בשיטת משפטנו ושהינו הבסיס לדיון במחלוקת שבפני הינו ""Pacta sunt servanda, "חוזים יש לקיים".

"עקרון חופש החוזים הינו עקרון יסוד המאפשר לצדדים לקבוע בהסכמה את התנאים בניהם, ÷ <> קובע דרכים לבטול הסכם, לרבות אם הינו מנוגד לתקנת הציבור ואף לאפשר לביהמ"ש שלא לאכוף חוזה כאשר האכיפה איננה מוצדקת.

גם אם צומצם חופש החוזים, כגון מכוח ÷ ? <>, עדיין קיים העקרון הבסיסי בהסכמים הנערכים בין יחידים ורק במקרים חריגים ובנסיבות מוצדקות יתערב ביהמ"ש בהסכם שנקבע בין צדדים, שאין עילה לביטולו, למעט טענת אי חוקיות ותקנת הציבור.

ידועה ההלכה כי אדם נחזה למי שמבין, יודע וקרא את המפורט במסמך עליו חתם. חזקה היא כי חתימת אדם על גבי מסמך כלשהו מהווה עדות לכך שנתן הסכמתו לתוכן האמור במסמך, לאחר שקרא והבין את מהותו" ("? (?"?) 159903/05 <> עדה קלרמן בריל נ' יעקב גולני, ניתן ביום 04/09/05).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה בכפיה

 2. חוזה בכירים

 3. חוזה פרוגרמה

 4. חוזה ירוק

 5. עכבון חוזי

 6. האם נכרת חוזה ?

 7. חוזה רכישת מלאי

 8. תנאי בחוזה

 9. חוזה עם בית אבות

 10. חשיפת חוזה מכירה

 11. השלמת פרטים בחוזה

 12. הפרה יעילה של חוזה

 13. חוזה עם חברה משכנת

 14. זכאות לחוזה בכירים

 15. הגורם היעיל - חוזה

 16. חוזה מלאכותי

 17. סעיף 12 לחוק החוזים

 18. הסכם / חוזה - סוסים

 19. חוזה תיאטרון

 20. חוזה למראית עין

 21. חוזה למראית עין

 22. חוזה פיתוח תוכנה

 23. התחייבות לשלם כסף בחוזה

 24. סעיף 39 לחוק החוזים

 25. זכויות חוזיות בלבד

 26. סכום פיקטיבי בחוזה

 27. ביטול חלקי של חוזה

 28. שינוי חוזה בהתנהגות

 29. חוזים מיוחדים לתקופה קצובה

 30. תביעת חוב על פי חוזה

 31. כריתת חוזה - מצב מנטלי ירוד

 32. חוזה לכתיבת ספר תורה

 33. זכות קניינית מול זכות חוזית

 34. טיוטה של חוזה – האם מחייב ?

 35. חוזה לתשלום דמי הרשאה שנתיים

 36. סעיף 14 א לחוק החוזים

 37. חובת תום הלב בשלב ביצוע חוזה

 38. תום לב בניהול משא ומתן

 39. חוזה בכירים בשירות המדינה

 40. ניהול משא ומתן בדרך מקובלת

 41. האם מו''מ הופך לחוזה מחייב

 42. חוזה בכירים בשירות המדינה - זכאות

 43. השלמת חסר בהסכם / השלמת חסר בחוזה

 44. תביעה על סכום קצוב מכוח חוזה

 45. הפרה יסודית המקנה זכות ביטול

 46. חוזה אישי של סוכן מכירות שטח

 47. סעיף 13 חוק החוזים - חוזה למראית עין

 48. הפסקת חוזה למתן שירותים משפטיים

 49. הגבלת חופש העיסוק של עובד מכוח חוזה

 50. הפרת חובה של רשות ציבורית כצד לחוזה

 51. חוזים יש לקיים ""Pacta sunt servanda

 52. שווי זכויות חוזיות - אי הוכחת זכויות חוזיות

 53. חוזה שירותי ייעוץ לחיסכון על בסיס הצלחה

 54. האם אפשר להטיל חבות בפיצויים לפי סעיף 12(ב) על מי שאינו צד לחוזה ?

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון