נפילה בשירותים במהלך העבודה עקב רטיבות ומים שהיו על הרצפה

במהלך עבודתה נכנסה לשירותים, כשלפתע החליקה ונפלה עקב רטיבות ומים שהיו על הרצפה

תצהיר עדות ראשית של התובעת (ת/2), מתייחס לנסיבות הארוע, לפגיעה והשלכותיה.

בחקירה נגדית , הבהירה התובעת כי לא ראתה עובדת נקיון בעת שנכנסה לחדר השרותים וכי הגורם לנפילה היה רטיבות:"זה חלק וגם שמתי ראיתי מים היה בלי חומר בלי כלום רק מים שקוף"... (עמ' 12 לפרו').
חברה לעבודה של התובעת, נטליה קורוסטיליוב טוענת בתצהיר עדות ראשית (ת/1) כי בסוף יום העבודה, נכנסה לתא השרותים והבחינה בעובדת נקיון אתיופית: "אני זוכרת היטב כי הרצפה היתה רטובה, ולא היה מוצב שלט שמתריע כי הרצפה רטובה".
בחקירה נגדית לב"כ המל"ל מתארת העדה כיצד יצאה מהשרותים, שמעה חבטה, חזרה ומצאה את התובעת :"אירנה היתה באמצע שירותים על הריצפה פתחתי דלת ראיתי שהיא שוכבת הרגל שלה היה ממש ככה" .... (עמ' 10 לפרו').

4. מטעם ההגנה, (נתבעים 1, 2 – שופרסל וכלל) הוגש תצהיר של עובדת בסניף - אילונה בקליניק, שלא היתה עדת ראיה לארוע הנפילה של התובעת אך תיארה את המקום:"אני נכנסתי לשירותים וראיתי את עובדי/עובדת הנקיון מנקים בשרותים. למיטב זכרוני היתה עובדת אתיופית שניקתה את השירותים וכל הרצפה היתה מלאה מים".
בחקירה נגדית לב"כ המל"ל עומתה באשר למיקום המדויק של הרטיבות הנטענת וענתה:"כל המקום. הם היו בסוף יום היו שוטפים". (עמ' 18 לפרו').

5. מעבר לחקירה הנגדית של התובעת, העדה מטעמה ועדת ההגנה, לא הובאו עדויות נוספות.
הוגש תיק מוצגים מטעם נתבעות 1, 2 ( שופרסל וכלל )– תיק מל"ל, הסכם התקשרות עם חב' הנקיון,אישור על קיום ביטוחים ופוליסות ביטוח.
מטעם נתבעות 3,4 ( חב' הניקיון ואיילון ) – לא הוגשו ראיות.

6. בתום שמיעת הראיות, ביקשו הצדדים אורכה נוספת לניהול מו"מ ובהעדר הסדר, נקצבו מועדים להגשת סכומים בכתב.
ב"כ התובעת טען בסכומים בכתב, כי האחריות לארוע התאונה מוטלת על המעביד ועל קבלן עבודות הנקיון וכי אין להטיל אשם תורם על התובעת.
בשאלת גובה הנזק נטען כי יש לחשב את הפיצוי בהתאם לנכות תיפקודית של 25% וסך כל נזקיה של התובעת עולים כדי 724,354 ₪.
ב"כ הנתבעים עתרו לאורכה נוספת לניהול מו"מ, בסיומו הושג הסדר פשרה בת.א.2278/09 בין התובעת לבין הנתבעים לפיו התביעה נגד נתבעים 1,2 (שופרסל וכלל) נדחתה ללא צו להוצאות, והנתבעים 3,4 (חב' הנקיון ואיילון) שילמו לסלוק מלא וסופי של התביעה (מעבר לתגמולי מל"ל) – סך כולל של 183,378 ₪.
הסכם הפשרה קיבל תוקף של פסק דין ביום 15.7.13.

7. בנסיבות, נותרה להכרעה תביעת השבוב של המל"ל בת.א. 17951-04-11.
בסכומים בכתב מטעם המל"ל נטען כי נסיבות ארוע התאונה הוכחו, לרבות אחריותן הברורה של הנתבעות (חב' הנקיון ומבטחיה) וכי נזקי התובעת בסך של 670,637 ₪, גבוהים מתגמולי המל"ל, לפיכך חייבות הנתבעות בהשבת התגמולים.
בסכומים בכתב מטעם הנתבעות נטען כי התשלום בהתאם להסכם הפשרה עם התובעת בוצע באמצעות חב' הביטוח איילון, שהיתה גם המבטחת של המעביד (שופרסל) .
בנסיבות, נטען כי יש לחייב את המעביד ולדחות את התביעה כנגד חב' הנקיון שמילאה אחר הוראות שקיבלה לגבי נקיון המקום "ואשר נאלצה גם לפצות את התובעת בגין הנפילה מכח ההסכם ופוליסת חבות מעבידים באיילון..."
לעניין גובה הנזק נטען כי אין מקום לחייב בהפרשי הצמדה וריבית ולחילופין לפסוק סכום מתון.

8. בתום שמיעת הראיות, עיון בכתבי בית דין על נספחיהם, במוצגים שהוגשו ובסכומי ב"כ הצדדים, שוכנעתי לקבוע כי התובעת הוכיחה את נסיבות ארוע התאונה, ולא מצאתי להטיל דופי במהימנות גירסתה, אשר לא נסתרה בחקירה נגדית ונתמכה ע"י עדויות של העובדות במקום.

9. שאלת האחריות נגזרת מקיומה של חובת זהירות מושגית וקונקרטית, הפרתה והקשר הסיבתי לנזק שנגרם.
לא יכולה להיות מחלוקת לגבי קיומה של חובת זהירות מושגית בין התובעת לבין המעביד, אשר חייב לספק לעובדיו מקום עבודה בטוח ולהזהיר מפני סכונים, לרבות הבטחת סביבת עבודה בטוחה, ודאגה לנקיון מקום העבודה.
אין מחלוקת בדבר קיומו של הסכם בין המעביד לבין חב' הנקיון אשר שירותיה נשכרו לביצוע מיומן ויעיל של עבודות הנקיון בסניף השופרסל בו עבדה התובעת, לרבות מתחם השירותים.
קיומה של חובת הזהירות הקונקרטית בנסיבות הארוע כפי שהוכח, עומדת במבחן הציפיות הן במישור הפיזי והן במישור הנורמטיבי.
10. מטעם ההגנה, לא הובאה ראיה כלשהי, אשר ניתן היה בנקל להביאה.
לא נשמעה עדות כלשהי מטעם המעביד ו/או חב' הנקיון לעניין אופן ההתקשרות ותנאיה,
חלוקת המטלות לעובדי הנקיון בסניף, קיומם של תנאים ו/או שיטת עבודה נאותים, הדרכה ו/או פיקוח בפועל.
במסגרת מערכת היחסים בתביעה של התובעת אשר הדיון בה אוחד עם תביעת השיבוב של המל"ל ומסכת הראיות נשמעה במאוחד - לא שוכנעתי כי הנתבעות (המעביד וחב' הנקיון) הרימו את הנטל שהוטל עליהן כדי להוכיח קיומה של שיטה ראויה כלשהי שיש בה כדי למנוע מפגע מן הסוג שהיה במקום, אותו ניתן היה לצפות ולמנוע.
לא מצאתי כי מדובר כאן בסכון מן הסוג השולל קיומה של חובת זהירות וניתן היה למנוע את הארוע בנקיטת אמצעים פשוטים כגון הצבת שלט המזהיר מפני החלקה, הדרכה ופקוח של עובדי הנקיון באשר לאופן ביצוע העבודה, כמו גם הדרכה ופקוח של עובדי סניף השופרסל באשר לכללי הזהירות במתחם השרותים.

בנסיבות, קובעת קיומה של אחריות הנתבעות כלפי התובעת לאירוע התאונה, כאשר על המעביד ועל חב' הנקיון לחלוק בנטל הפיצוי בחלקים שווים ביניהם.

11. אשם תורם
חלק ניכר מהחקירה הנגדית של התובעת התמקד בסדר הפעולות שלה כאשר נכנסה לחדר השרותים ובנסיבות, אכן נדרשת מידה של זהירות גם מצד התובעת.
המבחן בפסיקה לעניין אשם תורם כולל את המבחן של האדם הסביר, קרי האם אדם סביר היה נזהר יותר מאשר הנפגע (וכאן ישנה עדת הגנה אשר מן הסתם נזהרה קצת יותר) וכן מבחן האשמה – העמדת מעשי הרשלנות של המזיק והניזוק זה מול זה כדי להשוות ולהעריך את מידתם ומשקלם.
בשקלול הנתונים מצאתי לקבוע אשם תורם של התובעת בגבולות 10%.

12. גובה הנזק:
בהתאם למארג הראיות, שלא נסתר וכמפורט בסכומים בכתב מטעם התובעים, חישוב הנזקים למצער עולה על סך תגמולי המל"ל.
כתוצאה מהפגיעה בתאונה נקבעה נכות צמיתה בתחום האורטופדי בשעור 15% (בהתאם לקביעת המל"ל 19%) אשר עיקרה חבלה ושבר בירך רגל ימין, אשר הותירו מגבלה בתנועות וקיצור גפה.

התובעת זכאית לפיצוי בגין הפסדי הכנסה לעבר (מלא וחלקי), אותם מצאתי לקבוע בהתאמה לתקופות אי הכושר שנקבעו במל"ל, על בסיס הכנסה רבע שנתית מוצהרת למל"ל 13,315 ₪.
בצרוף הפסד הכנסה חלקי עד מועד מתן פסק הדין – סך של 100,000 ₪ (במעוגל).
לעתיד, פיצוי בגין אובדן כושר השתכרות בשים לב לגילה, עברה התעסוקתי, טיב הפגיעה והשלכותיה – בצרוף הפסד זכויות סוציאליות - סך של 200,000 ₪.(במעוגל).
כמו כן זכאית התובעת לפיצוי בגין הוצאות וסעוד לעבר ועתיד באומדן גלובלי בסך של 30,000 ₪
פיצוי בגין כאב וסבל, בהינתן שעור הנכות הרפואית, תקופת הטפול הרפואי והשקומי הממושך– סך של 50,000 ₪.
סה"כ פצוי בגבולות 380,000 ₪.

13. סוף דבר,
אחריות הנתבעות (שופרסל וחב' הנקיון) כלפי התובעת הינה בחלקים שווים ביניהם.
אשם תורם של התובעת 10%.
נזקי התובעת בניכוי אשם תורם –הינם בסך 342,000 ₪
קובעת את תגמולי המל"ל נכון למועד פסק הדין בסך של 114,000 ₪ (במעוגל).
סכום הנזק עולה על סך תגמולי המל"ל , לפיכך,יש לקבל את תביעת השבוב של המל"ל בהתאמה לחלוקת האחריות שנקבעה בפסק הדין ובניכוי אשם תורם.
אשר על כן, בהליך בת.א. 17951-04-11 מחייבת את הנתבעות (חב' הנקיון ואיילון) יחד וליחוד, לשלם לתובע (המל"ל ) 45% מתגמולי המל"ל – סך של 51,300 ש"ח בתוספת הוצאות משפט וכן שכ"ט בשעור 15% ומע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה בעבודה

 2. נפילה במקלחת

 3. נפילה בגן משחקים

 4. נפילה במעבר חציה

 5. נפילה לבור ניקוז

 6. נפילה על בטונדה

 7. נפילה במהלך טיול בטבע

 8. נפילה מכיסא בזמן ניקיון

 9. החלקה בסופר מרקט

 10. החלקה במפעל

 11. החלקה ליד הבריכה

 12. נפילה בדרך לעבודה

 13. נפילת אבני חיפוי

 14. נפילת סלע על עובד

 15. נפילה בבריכת שחיה

 16. נפילה בגלל סחרחורת בעבודה

 17. החלקה / נפילה במטבח בבית

 18. נפילה בגלל סדק בכביש

 19. נפילת שלט על רכב חונה

 20. נפילה ממיטה תא מעצר במשטרה

 21. נפילה במסיבת ריקודים

 22. נפילה בגלל בור בכביש

 23. נפילה ממחפרון תוך כדי ירידה

 24. תאונת עבודה נפילה מגג

 25. נפילת אישה מבוגרת ברחוב

 26. נפילה מהמיטה בחדר מיון

 27. נפילה על לבנים על מדרכה

 28. נפילה של מורה – תביעת נזיקין

 29. נפילה בדרך חזרה מהעבודה

 30. נפילה בגלל שקית ניילון

 31. תאונת עבודה נפילת עפר על הראש

 32. נפילה בבית בדרך לעבודה

 33. נפילה בקולנוע – תביעת פיצויים

 34. החלקה על הרצפה בגלל חומר ניקוי

 35. שילוט אזהרה - רצפה רטובה

 36. נפילה בגלל נוזל ניקוי על הרצפה

 37. נפילת עובד שעמד על כיסא

 38. תאונת עבודה מנופאי - נפילה ממנוף

 39. פיצויים בגין נפילה לתהום

 40. פגיעה כתוצאה מנפילת ארון

 41. החלקה על רצפה - שכבת פוליש ווקס

 42. פציעה בחדר כושר - נפילת משקולת

 43. נפילה של שוטר ברחוב בדרך לעבודה

 44. נפילה בגלל מרצפה שבורה על מדרכה

 45. נפילת אבן על הראש – תביעת פיצויים

 46. נפילה ליד בריכה בגלל שלולית מים

 47. תביעה נגד קייטנה – נפילה מעל סוס

 48. נפילה בחו"ל - ביטוח נוסעים לחו"ל

 49. נפילה של ילדה ברחוב בגלל חוט ברזל

 50. תביעה נגד חוות סוסים - נפילה מסוס

 51. גג אזבסט נשבר נפילה מגג של מסגר רתך

 52. נפילה במתחם אטרקציה תיירותית

 53. נפילה בגלל רצפה רטובה במטבח

 54. נפילה לאחר הוצאת התינוק מהרכב

 55. נפילה במהלך תיקון מנוע של רכב

 56. נפילה מעמוד חשמל – תאונת עבודה חשמלאי

 57. כיסא נשבר בגלל ישיבה - נפילה על עכוז

 58. נפילה על רצפת PVC למניעת החלקה

 59. עליה לגג כדי לתקן דליפה - נפילה

 60. החלקה על גרגרי פלסטיק מפוזרים על הרצפה

 61. תאונת עבודה עולה חדש - נפילה מגג אסבסט

 62. נפילה של מלצר במטבח בגלל רצפה רטובה שמן

 63. תביעה נגד טיב טעם - נפילה של לוח זכוכית

 64. נפילה מן הקומה הראשונה – תביעה לפיצויים

 65. נפילת עובד ניקיון בזמן שטיפת רצפה

 66. נפילת עובדת בסופר בגלל רצפה רטובה

 67. תביעה נגד עיריית חולון - נפילה בבית הקברות

 68. נפילת רמקול על רחבת ריקודים – תביעת פיצויים

 69. תוך כדי שיחה בטלפון פתח את החלון ונפל

 70. תאונת עבודה בגלל רוח - נפילת חפץ כבד על ראש עובד

 71. תביעה מסגר עצמאי פגיעה בעבודה נפילה בתוך בית מלאכה

 72. תביעה נגד מכון כושר: פציעה (נפילה) בשיעור זומבה

 73. נפילה ביציאה מהרכב בגלל תיק שהיה מונח מתחת למושב

 74. נפילה בגלל רטיבות ברצפה בגלל החזקת דליים מלאים במים

 75. עת שעלה לרכב כדי להתחיל בנסיעה, החליק התובע, נפל ונחבל

 76. נפילה מהמשאית ביום גשום - הרגל נלכדה בין הברזל והברזנט

 77. נפילה בעליה במדרגות הקבינה בגלל שאריות שמן וסולר בנעליים

 78. נפילה בשירותים במהלך העבודה עקב רטיבות ומים שהיו על הרצפה

 79. נפילה לאחור בניסיון לחצות כביש בגלל רכב שנסע במהירות מופרזת

 80. סוס התפרץ לכביש לאחר שהנתבע נפל ממנו ורכב התובעת פגע בו

 81. איבד את שיווי משקל וכתוצאה ממים ושמן שהיו על גבי הרצפה החליק ונפל

 82. נפל עת נתקל בסלע גדול שהיה מונח על השביל ואשר חסם את המעבר כמעט לחלוטין

 83. תאונת דרכים: כאשר עצר ליד ביתו והחל להוריד את החפצים, כשהמנוע עדיין פועל, הוא החליק ונפל

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון