הקריטריונים לקביעת הגמול לתובע הייצוגי ולבאי כוחו

הקריטריונים לקביעת הגמול לתובע הייצוגי ולבאי כוחו

סעיפים 9(ב) ו-9(ג) לחוק תובענות ייצוגיות, קובעים כדלהלן:
"(ב) בית המשפט לא יאשר תובענה ייצוגית בתביעת השבה נגד רשות, אם הרשות הודיעה כי תחדל מהגביה שבשלה הוגשה הבקשה לאישור והוכח לבית המשפט כי היא חדלה מהגביה כאמור לכל המאוחר במועד הקובע.
(ג) החליט בית המשפט כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי הוא-
(1)     על אף הוראות סעיף 22, לפסוק גמול למבקשת בהתחשב בשיקולים כאמור בסעיף 22(ב).
(2)     לקבוע שכר טרחה לבא כוח המייצג בהתאם להוראות סעיף 23."


סעיף 22(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, שעניינו גמול לתובע המייצג, קובע כדלהלן:
"בקביעת שיעור הגמול יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה:
(1)     הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, בפרט אם הסעד המבוקש בתובענה הוא סעד הצהרתי;
(2)     התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה;
(3)     מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית."

סעיף 23 לחוק תובענות ייצוגיות, שעניינו שכר טרחה של בא כוח המייצג, קובע כדלהלן:
"(א) בית המשפט יקבע את שכר הטרחה של בא הכוח המייצג בעד הטיפול בתובענה הייצוגית, לרבות בבקשה לאישור; בא הכוח המייצג לא יקבל שכר טרחה בסכום העולה על הסכום שקבע בית המשפט כאמור.
(ב) בקביעת שיעור שכר הטרחה של בא כוח מייצג לפי סעיף קטן (א), יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה:
(1)     התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה;
מורכבות ההליך, הטרחה שטרח בא הכוח המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, וכן ההוצאות שהוציא לשם כך;
(2)     מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית;
(3)     האופן שבו ניהל בא הכוח המייצג את ההליך;
הפער שבין הסעדים הנתבעים בבקשה לאישור לבין הסעדים שפסק בית המשפט בתובענה הייצוגית.
(ג) בית המשפט רשאי לקבוע לבא כוח מייצג שכר טרחה חלקי על חשבון שכר הטרחה הכולל, אף בטרם הסתיים הליך הבירור של התובענה הייצוגית, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין, וככל הניתן, בהתחשב בשיקולים כאמור בסעיף קטן (ב)."

השיקולים השונים המשתקפים מסעיפים 22(ב) ו-23(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, אשר אותם יש להביא בחשבון במסגרת קביעת שיעורם של הגמול לתובע המייצג ושכר טרחתם של באי-כוחו, הוצגו בהרחבה בע"א 2046/10 עזבון המנוח משה שמש נ' דן רייכרט ומנשה כהן, בפסקה 2 (2012) (להלן: עניין רייכרט) וניתן לחלקם לשלושה סוגים עיקריים: הסוג הראשון הם שיקולי תשומה - שיקולים הנוגעים לעלויות ולסיכון שנטל על עצמו התובע המייצג ועורך הדין, כגון טרחה, סיכון, הוצאות ומורכבות ההליך. במסגרת זו מבקש בית המשפט ליצור תמריץ חיובי להגשת תביעות ייצוגיות ראויות. הסוג השני הם שיקולי תפוקה לקבוצה המיוצגת - דהיינו, שיקולים הנוגעים לתועלת שהביאה התובענה הייצוגית לקבוצה המיוצגת, תוך ניסיון להעניק לתובע תמריצים אשר יותירו בידי חברי הקבוצה המיוצגת רווח גבוה ככל האפשר. במסגרת שיקולים אלה יכללו התועלת לחברי הקבוצה המיוצגת ואופן ניהול ההליך. הסוג השלישי הם שיקולים הנוגעים לתועלת הציבורית מהתובענה הייצוגית, ולרצון לכוון את המשאבים באופן שיושקעו בתובענות ייצוגיות שתועלתן הציבורית גדולה ביותר. במסגרת זו יבחנו החשיבות הציבורית של קידום אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו והפער בין הסעד הנתבע לסעד שנפסק (ראו גם ?"? 9134/05 <> אליעזר לויט, עו"ד נ' קו-אופ צפון, אגודה שיתופית לשירותים בע"מ, בפסקאות 14-12 (2008) (להלן: עניין לויט); ע"א 10085/08 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' ראבי (2011); רע"א 2362/08 תדיראן מוצרי צריכה בע"מ נ' שאול, פיסקה 7 (2011); ע"א 7615/11 גלבוע נ' החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, פסקאות 3 ו-8 (2012); אלון קלמנט, "פשרה והסתלקות בתובענה הייצוגית", משפטים מ"א 5, 84 (תשע"א)).

רשימת השיקולים המופיעה בסעיפים 22 ו-23 לחוק תובענות ייצוגיות אינה ממצה והקריטריונים המופיעים בה "..הינם קווים מנחים לפסיקת שכר הטירחה של "בא כוח מייצג". המדובר בהתוויה של שיקול הדעת של בית המשפט ואין מקום לשרטט נוסחה קשיחה" (ראו עניין לויט, בפסקה 13). בהקשר זה יצוין, כי המצב הייחודי שבו נדחית בקשה לאישור תובענה שהוגשה נגד רשות מינהלית כתובענה כייצוגית, מפאת הודעת חדילה שפרסמה הרשות הנתבעת, מחייב מתן משקל למספר קריטריונים נוספים ובכללם - החלטת הרשות לשנות מהלכיה והתנהלותה, באופן המשיג את התכלית שלשמה הוגשה התובענה. שיקול זה מוביל לפסיקת שיעור מאוזן של גמול ושכר הטרחה, באופן אשר נועד "לעודד תובעים מייצגים להעמיד לביקורת שיפוטית כשלים בהתנהלות הרשויות, והוא תורם להגשמת האינטרס הציבורי בהפסקת פעולת הרשות העומדת בניגוד לחוק מצד אחד, אך זאת בלא לפגוע בציבור בכללו על ידי תשלומי כספי ציבור בשיעור ניכר לידי הקבוצה התובעת, מצד שני" (ראו עע"מ 2395/07 אכדיה סופטוור סיסטמס בע"מ נ' מדינת ישראל - מנהל המכס ומס בולים (2010)).

בעע"מ 6687/11 מדינת ישראל נ' ז'וז'ו אבוטבול (2012), דן בית המשפט העליון בשיקולים לפסיקת גמול ושכר טרחה בתביעה נגד רשות שהודיעה על חדילת הגבייה. גם כאן עמד בית המשפט העליון על שלושת השיקולים: שיקולי תשומה; שיקולי תפוקה ושיקולי ההכוונה הציבורית. בית המשפט עמד בהרחבה על ההבדל בין פסיקת הוצאות כנגד גוף פרטי, כפי שנקבע בעניין רייכרט, לבין פסיקת הוצאות כנגד רשות ציבורית, כפי שהיה באותו עניין. בית המשפט הדגיש (בפסקה 20 לפסק הדין), כי "חוק תובענות ייצוגיות שזור לכל אורכו הוראות המבחינות בין המדינה ורשויות ציבוריות אחרות לבין נתבעים אחרים" והוסיף (בפסקה 22 לפסק הדין), כי:
"חוק תובענות ייצוגיות יוצר מסגרת מורכבת של הסדרים, אשר נועדו לאזן בין עניינם של התובע המייצג והקבוצה המיוצגת, לבין האינטרס הציבורי הכללי, והחשש מהטלת עלות משמעותית על הרשות, אשר תפגע בציבור הנזקקים לשירותיה".

בית המשפט הדגיש, כי כאשר מדובר בהודעת חדילה של הרשות משתנה האיזון בין השיקולים, ולכן במקרה כזה אין להחיל את הלכת עניין רייכרט כלשונה. כן הדגיש, כי יש לעמוד על התרומה בהסדרת ההתנהלות העתידית של הרשות. בית המשפט הוסיף וקבע, כי יש לזכור שכאשר מוגשת תובענה ייצוגית כנגד רשות, הגמול לתובע המייצג ושכר הטרחה לבאי כוחו משולמים מהקופה הציבורית ויש לנקוט בהם במשנה זהירות. עם זאת, בית המשפט הדגיש, כי שיקולי השמירה על הקופה הציבורית כבר קיבלו ביטוי מסוים בעצם האפשרות שניתנה לרשות להודיע על חדילה (על שיקול השמירה על הקופה הציבורית כשיקול לפסיקת גמול ושכר טרחה בתובענות כנגד הרשות ראו לאחרונה עע"מ 165/11 עיריית רעננה נ' עו"ד לילך אקרמן (ניתן ביום 20.2.13), שם הפחית בית המשפט העליון בסכום שנפסק משיקולי שמירה על הקופה הציבורית).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק תביעות ייצוגיות

 2. תביעה ייצוגית יוגורט

 3. דמי כניסה לכנרת

 4. תביעה ייצוגית מס בולים

 5. אישור תביעה ייצוגית

 6. פטור מאגרה בתביעה ייצוגית

 7. תביעה ייצוגית עובדים זרים

 8. מהי תביעה ייצוגית ?

 9. תביעה ייצוגית - ערבון

 10. מפגע אסבסט – תביעה ייצוגית

 11. תביעה ייצוגית כביש 6

 12. ערעור על דחיית תביעה ייצוגית

 13. גמול למבקשים ייצוגית

 14. תביעות ייצוגיות בארה''ב

 15. תביעה ייצוגית נגד יד 2

 16. הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 17. תביעה ייצוגית - תובלה אווירית

 18. מונופול בשוק החלב בישראל

 19. תביעה ייצוגית נגד חניון

 20. בניה ליד ים - תביעה ייצוגית ?‏

 21. טופס מימון תביעה ייצוגית

 22. תביעה ייצוגית - עמלות בנק

 23. תביעה ייצוגית גמול לתובע

 24. תביעה ייצוגית - פיצוי כספי

 25. תביעה ייצוגית סימון ביצים

 26. אישור תביעה ייצוגית נגד חברת חשמל

 27. תביעה ייצוגית בדיני עבודה

 28. מה התנאים לאישור תביעה ייצוגית ?

 29. הסדר פשרה ייצוגית השבה מלאה

 30. תביעה ייצוגית נגד club 365

 31. תביעה ייצוגית נגד עורך דין

 32. תביעה ייצוגית נגד תוכנית טלוויזיה

 33. צירוף תובעים לתביעה ייצוגית

 34. הקצאת מניות - תביעה ייצוגית

 35. תביעה ייצוגית נגד חברות הגז

 36. סעיף 9 לחוק תובענות ייצוגיות

 37. תביעה ייצוגית של תושב השטחים

 38. תביעה ייצוגית נגד חברה בפירוק

 39. גילוי מסמכים בתובענה ייצוגית

 40. זיהום אויר בתל אביב – תביעה ייצוגית

 41. תביעה ייצוגית - מעשה של מה בכך

 42. תביעה ייצוגית נגד משרד התמ''ת

 43. גמול כספי לתובע בתביעה ייצוגית

 44. בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

 45. תביעה ייצוגית עקב הטעיית הצרכן

 46. דחיית בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 47. עילת תביעה אישית תובענה ייצוגית

 48. תביעה ייצוגית נגד עיריית תל אביב

 49. בקשה לאשר תביעה ייצוגית - אי קיום תקנות

 50. קרם עם סטרואידים - תביעה ייצוגית

 51. בקשה לסילוק תביעה ייצוגית על הסף

 52. העלאת תעריף החשמל - תביעה ייצוגית

 53. תביעה ייצוגית נגד עיריית ראש העין

 54. האם מותר לעיין בתיק תביעה ייצוגית

 55. שיטת חישוב הארנונה - תביעה ייצוגית

 56. עיקול תגמולי ביטוח - תביעה ייצוגית

 57. גילוי מסמכים ספציפי – אישור תביעה ייצוגית

 58. העלאת תעריפי הארנונה - תביעה ייצוגית

 59. בדיקות בטחוניות בנתב''ג לערביי ישראל

 60. אישור פשרה בתביעה ייצוגית ביני עבודה

 61. שליחת הודעות מוקלטות - תביעה ייצוגית

 62. תמיכה טכנית שיחת חינם - תביעה ייצוגית

 63. אי ביצוע הפרשות לפנסיה - תביעה ייצוגית

 64. גילוי מסמכים בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 65. שינוי חד צדדי של תנאי התקשרות עם לקוחות

 66. גילוי מסמכים בבקשה לאישור תובענה ייצוגית

 67. פוליסת ביטוח רפואי לעובדים זרים - תביעה ייצוגית

 68. בקשה להוספת חוות דעת מומחה בתביעה ייצוגית

 69. שכר טרחה בתביעה ייצוגית לאחר הודעת חדילה

 70. הפרת הוראות משרד הבריאות - תביעה ייצוגית

 71. גילוי היסטוריית השקעות - תנאי להגשת תביעה ייצוגית

 72. דרישות פורמליות לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 73. גביית תשלומים בהוצאה לפועל - תביעה ייצוגית

 74. תביעה ייצוגית נגד דירקטורים / מנהל קונסורציום החתמים

 75. האם אפשר להגיש תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי ?

 76. בקשת אישור תביעה ייצוגית - מחירים של שיחות בינלאומיות

 77. האם פוסקים שכר טרחה בהגשת תביעה ייצוגית שנדחתה

 78. חניית נכים חינם בחניון תת קרקעי - תביעה ייצוגית

 79. הקריטריונים לקביעת הגמול לתובע הייצוגי ולבאי כוחו

 80. בקשה לאישור הסכם פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 81. מחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית בשל קיומן של בקשות דומות

 82. תביעה ייצוגית: אי ציון על גבי אריזת המוצר כי המוצר מכיל בשר כבש

 83. תביעה ייצוגית - הימנעות מלצרף, ביחד עם אספקת המוצר, הוראות הפעלה

 84. תביעה ייצוגית - מכירת מצרכי חלב במחיר העולה המחיר הקבוע למוצר בפיקוח

 85. תביעה ייצוגית - עיגול כלפי מעלה חלק של מטר, העולה על 0.5 מ"ר, שלא כדין

 86. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון