החלטת ביניים - סעיף 23 לחוק הבוררות

החלטת ביניים - לא ניתן לאשרה במסגרת סעיף 23 לחוק הבוררות הדן באישור פסק בוררות, להבדיל מהחלטת ביניים.
לעניין זה אפנה לספרה של פרופ' סמדר אוטולונגי, "בוררות דין ונוהל":
"גם אם נכיר בסמכות הבורר להוציא צווים בדבר סעדים זמניים – עדיין תתעוררנה בעיות בקשר לביצועם, וזאת אם הצד שכנגדו יוצא הצו לא יקיים אותו מרצונו הטוב. האם ניתן יהיה לבקש מביהמ"ש שיאשר את הצו? דומה שלא: החוק מדבר באישור פסק בורר; אך לא נאמר דבר בחוק לגבי אישור צו זמני של בורר שאיננו בבחינת פסק. לא זו בלבד אלא דומה כי ניסוחו של ס' 23 לחוק אפילו שולל אפשרות זו, בקובעו כי פסק בורר שאושר – דינו לכל דבר כדין פסק דין של ביהמ"ש. "פסק דין" נאמר; "החלטה" – לא נאמר. לכן אין דרך בה יוכל ביהמ"ש לאשר צו כזה של בורר... מאותה סיבה עצמה גם לא יוכל ביהמ"ש לבטל החלטת ביניים כזו – עילות הביטול המפורטות בס' 24 לחוק חלות רק לגבי פסק ופסק ביניים אך לא לגבי החלטת ביניים" (עמ' 668).

8. זאת ועוד, ספק אם מלכתחילה היה מוסמך בית הדין ליתן צו עיכוב הליכים, משהחלטה כזו אמורה להינתן על-ידי ביהמ"ש, להבדיל מהבורר, בהתאם לסעיף 5 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968, הקובע כי: "הוגשה תובענה לבית-משפט בסכסוך שהוסכם למוסרו לבוררות וביקש בעל דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה, יעכב בית המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם, ובלבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך".
מכאן איפוא שהגורם המוסמך להורות על עיכוב הליכים בבית המשפט הינו בית המשפט ולא הבורר, מה גם שמקובל לסבור כי אף לעניין הוצאת צווים בדבר סעדים זמניים אחרים – הסמכות מוקנית לביהמ"ש. עוד אוסיף כי בענייננו חובר קושי נוסף להחלטת העיכוב המתבטא בכך שאמרוסי אינו הזוכה היחיד בתיק ההוצלפ, והזוכה הנוסף (פדל) אינו כבול כלל בכבלי הבוררות.

התוצאה
מהאמור לעיל עולה כי דין בקשת הביטול להידחות.
מהטעמים שפרטתי לעיל אף דין בקשת האישור להידחות.
משדחיתי את שתי הבקשות, לא מצאתי לנכון ליתן צו בדבר הוצאות אף שמבקש הביטול לא התייצב בביהמ"ש.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק בוררות

 2. תקנות הבוררות

 3. ערעור בוררות

 4. תניית בוררות

 5. מוסד הבוררות

 6. הסכם בוררות

 7. הארכת בוררות

 8. הליך בוררות

 9. ביטול הליכי בוררות

 10. עורך דין בוררות

 11. הסכם - בוררות

 12. מה זה אבעיה ?

 13. בוררות - חובת הנמקה ?

 14. אישור פסק בוררות

 15. תיקון פסק בוררות

 16. פרשנות פסק בוררות

 17. בוררות בין שכנים

 18. סיכול פניה לבוררות

 19. בוררות בנושא ליקויי בניה

 20. עיקול זמני בוררות

 21. סעיף 23 לחוק הבוררות

 22. נטישת הליכי בוררות

 23. ערעור בעניין בוררות

 24. סעיף בוררות חוקת ההסתדרות

 25. איגוד ערים - בוררות

 26. סעיף 29 חוק הבוררות

 27. סעיף 5 לחוק הבוררות

 28. סעיף 29 לחוק הבוררות

 29. בוררות בין עורכי דין

 30. סעיף 24 לחוק הבוררות

 31. פרוייקט בניה - בוררות

 32. טעות גלויה בפסק בוררות

 33. חובת בוררות - צו מניעה

 34. הסכם בוררות לאחר סכסוך

 35. אישור פסק בוררות רבנים

 36. תיקון טעות בפסק בוררות

 37. בקשה לאישור פסק בוררות

 38. בקשה למתן הנחיות בהליך בוררות

 39. סעיף 24(4) לחוק הבוררות

 40. הפרת זכות סירוב ראשונה

 41. שימוש במקרקעין - בוררות

 42. עיקולים לפי חוק הבוררות

 43. ביקורת שיפוטית - בוררות

 44. ערובה לביצוע פסק בוררות

 45. הסכם בוררות בית דין רבני

 46. סעיף 24 (10) לחוק הבוררות

 47. הפרה מתמשכת של התחייבות

 48. בקשה לאשר פסק בוררות חלקי מוטעה

 49. סעיף בוררות בהסכם מייסדים

 50. חקירה נגדית בהליך בוררות

 51. פיצויי פיטורים מוגדלים - בוררות

 52. תניית בוררות בית דין רבני

 53. חלוקת רכוש משפחתי - בוררות

 54. קניית דירה בשוויץ - בוררות

 55. פרשנות תניית בוררות בהסכם

 56. התנגדות הסתדרות פיטורים - בוררות

 57. טופס בקשה להזמנת עד לבוררות

 58. פסק דין הצהרתי – ביטול הסכם בוררות

 59. העברת תיק בוררות בחזרה אל בית משפט

 60. פסק בוררות מנוגד לתקנת הציבור

 61. תנאי הסכם על בוררות בעניין שכר טרחה

 62. טענות בנוגע לאופן ניהול בוררות

 63. ההבדל בין פסק ביניים לבין החלטה

 64. בית דין רבני בוררות - דיני עבודה

 65. סעיף 24(3) לחוק הבוררות - חריגה מסמכות

 66. בקשה לאישור פסק בוררות ובקשה לביטול הפסק

 67. החלטת ביניים - סעיף 23 לחוק הבוררות

 68. טופס הודעה על בקשה לאישור פסק בוררות

 69. תיקון פסק בוררות לאחר אישור ע"י בית משפט

 70. בקשה לאשר עיקול זמני במסגרת בקשה לאישור פסק בוררות

 71. עיכוב הליכי בוררות למרות פגמים בהתנהלות המבקש

 72. בקשה לאישור הסדר בוררות - סעיף 350 ו 351 חוק החברות

 73. תביעת השבה של סכום ששולם ביתר במסגרת הליכי בוררות

 74. חלפו מעל 45 יום בין מתן פסק הבוררות לבין הגשת הבקשה לביטולו

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון