שמאי מכריע רשאי לבקר בנכס בלא נוכחות הצדדים

המאי מכריע רשאי לבקר בנכס בלא נוכחות הצדדים - תקנה 8 לתקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בבקשה להכרעה לפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ), התשס"ט-2008, קובעת כי: "השמאי המכריע רשאי לבקר בנכס בלא נוכחות הצדדים, ואולם אם ראה כי בעת ביקורו הצפוי בנכס, עתיד להיות נוכח אחד הצדדים בלבד, יודיע לשאר הצדדים על תאריך הביקור הצפוי." אף שהתקנה נוקטת בלשון "רשאי", סבורים אנו כי טוב יעשו השמאים המכריעים אם יערכו בעצמם ביקור בנכס נשוא השומה המכרעת ובפרט נוכח המעמד הייחודי, שהוקנה להם על פי תיקון 84 לחוק ולשומה המכרעת הנערכת על ידם. גם התקינה השמאית וגם הפסיקה זה מכבר התייחסו לביקור השמאי בנכס, כאל עניין מהותי בעריכת שומת מקרקעין, על אחת כמה וכמה שכך משמדובר בשומות מכריעות.

אין לקבל את טענת העוררת כי מי שביקר בנכס היה "צד ג'". שמאי מכריע רשאי להסתייע בעובדים המקצועיים במשרדו בעריכת השומה, לרבות ביקור בנכס. כאמור המלצתנו שונה אמנם, אולם אין בכך כדי לפסול את שנעשה במקרה שלפנינו. שמאי ומהנדס ממשרדו ומטעמו של שמאי מכריע, איננו "צד ג". בפרט כאשר במקרה שלפנינו מדובר היה בעניינים הנדסיים, ומי שנשלח ע"י השמאי המכריע למקום היה שמאי ומהנדס עובד משרדו, שדווקא הוא המומחה המקצועי הרלבנטי. נזכיר גם כי לשמאי מכריע סמכות למנות מומחה מטעמו ולכן אין פסול במשלוח המהנדס ממשרדו מטעמו, לביקור בנכס.


אשר לגופן של הטענות:
בעניין האומדן: אמנם בעמוד 12 לשומה המכרעת מציין השמאי המכריע אומדן שעשה המהנדס ממשרדו ומפרט בקצרה מהו האומדן. איננו סבורים כי שמאי מכריע צריך לפרוש בפני הצדדים את מלוא הנתונים העצמאיים שחובה עליו לאסוף לצורך שומתו המכרעת וכי הדבר נתון לשיקול דעתו המקצועי. אין חובה להביא את האומדן בפני הצדדים לתגובתם, אולם כן מוטלת על שמאי מכריע חובה לבסס, אומדן שהוא מסתמך עליו, לפרטו ולנמקו בשומה המכרעת.

מכל מקום, במקרה שלפנינו, מאחר ומדובר באומדן שנערך ע"י מומחה מטעמו של השמאי המכריע נבקש הבהרה מהשמאי המכריע האם מדובר במסמך כלשהו שהוגש לו ע"י המומחה. ככל שנערך אומדן כתוב, יצרף השמאי המכריע את המסמך/האומדן, אשר יהווה חלק בלתי נפרד משומתו המכרעת, וכן יתן הבהרות והסברים בעניינו. ככל שאין מדובר במסמך כתוב, בכל מקרה יבהיר ויפרט השמאי המכריע את האומדן עליו הסתמך בהכרעתו, ובמידת הצורך יתמוך את האמור באסמכתאות שהיו בידיו לעת כתיבת השומה המכרעת.

אשר לבחינת הפגיעה בתפקוד מרכז הקניות: ממצאי השמאי המכריע התבססו על "ביקור מקיף במקום" כנאמר בשומה המכרעת, ועל אמירות כלליות בלבד בהקשר זה. אין פירוט או ביסוס מעבר לכך בשומה המכרעת. מאחר והביקור המקיף לא נעשה ע"י השמאי המכריע, אלא על ידי מי מטעמו, היה מקום להצגה שונה של הדברים וההכרעה בעניין זה בשומה המכרעת. אשר על כן, בנסיבות העניין ראוי כי השמאי המכריע ישקול עריכת ביקור שלו עצמו במקום, ובכל מקרה אנו מחזירים עניין זה בכללותו, לשמאי המכריע, אשר יבחן שוב את הנושא ויפרט, וינמק ויבסס את הכרעתו בעניין זה.

ככל שבחינתו החוזרת של השמאי המכריע בעניינים שהוחזרו אליו בהחלטתנו זו תעלה, כי יש לערוך שינויים ותיקונים בשומה המכרעת, יעשה כן תוך 30 יום מיום מתן החלטה זו.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שמאי מוסכם

 2. חוק שמאי מקרקעין

 3. רשלנות שמאי מקרקעין

 4. רשימת שמאי חוץ

 5. ערעור על שומה של שמאי

 6. סעיף 197 – שמאי מכריע

 7. אי קבלת עמדת שמאי מכריע

 8. ביטול מינוי שמאי

 9. תקנות שמאי מקרקעין

 10. שכר טרחת שמאי רכב

 11. תיקון שומת מקרקעין

 12. ערעור על החלטת שמאי מכריע

 13. ערעור על שומה מכרעת

 14. שכר טרחת שמאי מקרקעין

 15. רשלנות מקצועית שמאי מקרקעין

 16. נזק גולמי לרכב - שמאי ביטוח

 17. שמאי מקרקעין - פסק דין

 18. תביעה של בנק נגד שמאי מקרקעין

 19. תקנות שכר טרחה שמאי מכריע

 20. תצהיר מועמד שמאי מקרקעין

 21. גובה פיצויים לפי חוות דעת שמאי

 22. החלטת ביניים של שמאי מכריע

 23. שמאי של חברת ביטוח או שמאי פרטי ?

 24. ערעור על שכר טרחת שמאי מקרקעין

 25. חוות דעת שנערכה על ידי שמאי אחר

 26. ערר על החלטה של שמאי מכריע בעניין פיצויים

 27. להוכחת נזקיו הגיש התובע חוות דעת שמאי

 28. שמאי מכריע רשאי לבקר בנכס בלא נוכחות הצדדים

 29. שמאי מכריע חייב לקחת בחשבון את החלטות הוועדה

 30. ביטוח פוליסה שווי נמוך יותר מהערכת שמאי - גניבת ציורים

 31. מועד הגשת הערר מיום קבלת תשובת השמאי המכריע למכתב

 32. על שמאים מכריעים שמונו על פי תיקון 84, מוטל נטל רב

 33. הסכמה לשלם 50% ממה שצוין בחוו"ד השמאי בגין האופנוע

 34. טענה כי מדובר בשומה לא מקצועית ולא שקופה אשר יש לבטלה

 35. השמאי המכריע ציין כי ישנה תכנית מאוחרת המתקנת את התכנית נשוא הערר

 36. השמאי המכריע קבע כי לא חלה ירידת ערך בשווי הנכס עקב אישורה של תכנית

 37. נטען כי בדיקת השמאי נערכה כשבוע לאחר התאונה, ובכך נפגמת אמינות דו"ח השמאי

 38. נטען כי השמאי המכריע טעה בכך שקבע כי שימוש מסחרי הותר עוד במצב התכנוני הקודם

 39. נטען שהשמאית המכריעה ביססה את השווי במצב הקודם על תכנית מופקדת שלא אושרה מעולם

 40. השמאי המכריע ימנה מומחה אקוסטי אשר יבחן האם נגרמה פגיעה למקרקעין בגין אישור תכנית

 41. על שמאים אשר עורכים דו"חות ירידת ערך, לפרט מה גרם להם לקבוע שיעור ירידת ערך זה או אחר

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון