קונטור החפירה אינו זהה לקונטור בנספח הבינוי

 1.      התכנית החלה על המקרקעין מכילה נספחי בינוי בעלי פרטים מחייבים וכן פרטי בינוי שהינם מנחים.
 2.      אין מחלוקת כי לגבי קומת תת הקרקע קונטור החפירה הינו במסגרת פרט מנחה ולא מחייב. עוד אין מחלוקת כי במסגרת הבקשה להיתר קונטור החפירה המבוקש שונה מהקונטור בנספח הבינוי, אם כי עדיין במסגרת קווי הבניין.
 3.      העוררים טוענים כי לאור שינוי זה הבקשה להיתר אינה תואמת תכנית והיה צורך לפרסם הקלה בגין סטייה מנספח הבינוי המנחה.
 4.      ועדת ערר זו ערכה הבחנה בין נספח בינוי מחייב לנספח בינוי מנחה, וקבעה כי מותרת סטייה מנספח בינוי מנחה ללא צורך בפרסום הקלה.
 5.      לעניין זה ר' ? (?) 193/11 <> ועד תושבי עין כרם ואח' נ. הועדה המקומית ירושלים (), וכן ר' "? (?-?) 8311/08 <> בר-און רוני נ' ועדת הערר לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ואח' ():

"אין לקבל טענה זו. מעמדו של נספח בינוי המצורף לתוכנית, נקבע על פי האמור בהוראות אותה תוכנית. ודוק, התוכנית, המהווה חיקוק, עשויה לקבוע הוראות שונות לגבי תוקפו ומעמדו של נספח הבינוי. כאשר התוכנית קובעת כי נספח הבינוי המצורף לה או חלק מהוראותיו הנו מחייב, כולו או חלקו, לא ניתן ליתן היתר בניגוד להוראות המחייבות בלא נקיטת הליכים על פי החוק שיתירו זאת. לעומת זאת, מקום בו התוכנית קובעת כי נספח הבינוי, או חלק ממנו, הוא מנחה בלבד, רשאי הגורם התכנוני, במקרים המתאימים, ליתן היתר שיש בו סטייה מהוראות מנחות המצויות בנספח הבינוי (ר' "? 2110/04 <> אריאלי נ' הועדה המקומית זמורה ( פסק דין מיום 14.2.06)."
6.     ועדת הערר חזרה על קביעה זו ב? (?) 347/11 <> זיסקנד ואח' נ. הוועדה המקומית ירושלים ואח' (), כאשר קביעה זו אושרה על ידי בית המשפט הנכבד בפסק הדין בענין ? (?-?) 17898-12-11 <> צפורה זיסקינד ואח' נ' ועדת הערר לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ואח' (), אשר קבע לעניין נספח בינוי מחייב:
"אולם, לא פעם, קיים צורך מעשי בשימוש בנספח בינוי המאפשר גמישות תכנונית בשלב הרישוי, או לשם מתן מידע מפורט ומלא יותר לרשות בדבר דרך הבינוי וצורתו, בטרם יינתן היתר הבנייה ("? 511/80 <> גליא נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ואח', מיום 18.3.81; "? 5631/92 <> יפו יפת ימים נ' שר הפנים, מיום 17.10.93). או אז ייעשה שימוש בתכנית בינוי (או נספח בינוי). אלא שנספח כזה אינו מחייב כי אם מנחה בלבד, ומשכך, ניתן לסטות ממנו - ככל שהסטייה הינה במסגרת התכנית שאושרה, וככל שקיימת הצדקה לכך (ראו "? 2726/09 <> הנ"ל)." (הדגשה שלי - ג.ה.).
7.     ולגבי הסטייה מנספח הבינוי המנחה, קובע כב' בית המשפט:
"בסופו של דבר נבחנת סבירות הסטייה לפי הנסיבות, ובכללן גודל הגמישות התכנונית שהותרה ותכליתה."
8.     כלומר, סטייה מנספח בינוי מנחה אינה מהווה סטייה מהתכנית, וסבירות הסטייה נבחנת לפי הנסיבות.
9.     לפיכך, במקרה שבפנינו העובדה כי הבקשה להיתר קובעת קונטור שונה לחפירה מהחפירה המשורטטת בנספח הבינוי, כאשר זו עדיין מבוקשת במסגרת קווי הבניין, אינה מהווה סטייה מתכנית ומכאן אינה מקנה זכות ערר.
10.     למעלה מן הצורך נציין כי גם לגופם של דברים בעניין סבירות הסטייה, אין ממש בטענה.
11.     ההלכה שנקבעה בהחלטות ובפסקי הדין דנא הינה כי מותר לסטות מנספח הבינוי, אולם יש להראות הצדקה והגיון תכנוני לעשות כן.
12.     במקרה שבפנינו ההבדל העיקרי בין הבקשה להיתר החפירה לבין נספח הבינוי המנחה הינו מיקום חדר מדרגות בתת הקרקע.
13.     שינוי במיקום חדר המדרגות הינו שינוי מקובל וסביר בעת עריכת תכנון מפורט ברמת היתר בניה והוא בהחלט מסוג השינויים עליהם חשבו עורכי התכנית עת קבעו כי נספח הבינוי יהיה מנחה בפרט זה.
14.     עוד נציין, כי אין לשינוי בקונטור החפירה כמעט כל השפעה על הסביבה או על העוררים, אלא מדובר בשינוי סביר הנובע מתכנון פרטני.
15.     לפיכך, גם לגופם של דברים, הפער בין הבקשה להיתר לנספח הבינוי אינו פער מהותי ויש לו הצדקה תכנונית בתכנון המפורט.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרשנות תב"ע

 2. תוכנית מש-1

 3. תוכנית 3700

 4. תוכנית מיתאר שכונה

 5. תכנית פרטנית

 6. חריגה מתב''ע

 7. תכנית רע-2010

 8. מתחם בן יהודה

 9. תכנית הר-2050

 10. שטח פרטי פתוח

 11. תוכנית התע''ש

 12. תכנית רע 2015

 13. רובע טז אשדוד

 14. תוכנית רע-2014

 15. תוכנית חד 2020

 16. נספח בינוי מנחה

 17. קו כחול בתוכנית

 18. סטיה מהיתר או מתכנית

 19. הגדלת אחוזי בנייה - תב"ע

 20. תוכנית ממ-1517-א

 21. תכנית לפני הפקדה

 22. הר 1202 הוד השרון

 23. התנגדויות חד 2020

 24. שטח נוף כפרי פתוח

 25. סירוב להפקיד תכנית

 26. עתירה לביטול תוכנית

 27. היתר תכנית שינויים

 28. הפקדת תכנית מפורטת

 29. תב''ע רע-3000 רעננה

 30. מתחם 1202 הוד השרון

 31. תוכנית הבינוי בניגוד לתב''ע

 32. שלב ההתנגדויות לתכנית

 33. אי סבירות קיצוני תוכנית בניה

 34. נכס גובל בתכנית פוגעת

 35. בקשה להיתר תואמת תכנית

 36. הכנת תכנית לצרכי רישום

 37. תכנית עיצוב ארכיטקטוני

 38. פגם יסודי באישור תוכנית

 39. זכויות קנייניות – תוכנית בניה

 40. ביטול תכנית בניה עירונית

 41. הצעת חוק תוכניות באמהרית

 42. שינוי תכנית מיתאר מקומית

 43. התנגדויות לתכנית תא-2971

 44. תכנית הר-2200-א חוף התכלת

 45. הפקדת תכנית בועדה המקומית

 46. הפקדת תכנית בועדה המחוזית

 47. התנגדות לתוכנית - הרחבת בית קברות

 48. טופס אישור תכנית ע''י מודד

 49. בקשה תואמת את הוראות תכנית

 50. ביטול תוכנית בניה בראש העין

 51. תכנית ביוזמת הועדה המקומית

 52. ביטול החלטה לגבי תוכנית בניין עיר

 53. תכנית לשימור מבנים בתל אביב

 54. תוכנית מבנה מיועד לתעשיה עתירת ידע

 55. תכנית תשתית לאומית תת"ל 24/א

 56. קרקע בבאר טוביה תכנית ד-313

 57. עלות תכנית עיצוב פנים לדירה

 58. התנגדויות לתכנית פת-49-1255

 59. נזקים בגין הפקדת תכנית מיתאר

 60. קביעת תנאי בתוכנית לאחר הפקדה

 61. תכנית הצ 1 1 374 א אבן יהודה

 62. טופס אישור תכנית חידוש גבולות

 63. התנגדות לבקשה להיתר תואמת תב"ע

 64. ערעור על אישור של תוכנית מיתאר מקומית

 65. אזור נופש מטרופוליני נס ציונה

 66. התנגדויות לתכנית לתכנית מח-115

 67. פיצויים עקב תכנית תשתית לאומית

 68. חוף הקשתות אשדוד - תוכנית בנייה

 69. אזור נופש מטרופוליני ראשון לציון

 70. מבנה מדורג הבנוי בטופוגרפיה משתפלת

 71. הפסקת הליך אישור שינוי תכנית ייעוד

 72. לא הוגשה תכנית אחידה עם המבנה הסמוך

 73. הפסקת קידום תכנית על ידי ועדה מקומית

 74. תכנית הרחבת דרך בתוואי מאושר לכדי כיכר

 75. נטען כי הבקשה סוטה מהבינוי הקבוע בתב"ע

 76. תיקון תכנית לצרכי רישום - צו מבית משפט

 77. תכנית ד-631 באר טוביה פארק חולות אשדוד

 78. מהי רמת הפרוט הנדרשת בהגשת תוכנית בניה ?

 79. ערר לא לאשר תיקון לתכנית הבינוי מכוח תכנית

 80. תיקון תכנית רישום שיכונים ציבוריים (תרש"צ)

 81. חסרה תכנית הנדסית למניעת פגיעה בבתים שכנים

 82. פתרון לנושא התנועה ברחוב במסגרת תכנית בניה

 83. פגיעה בעצי ברוש עתיקים עקב אישור תכנית בניה

 84. קונטור החפירה אינו זהה לקונטור בנספח הבינוי

 85. בקשה להיתר תואמת תכנית או אינה תואמת תכנית ?

 86. התנגדות לתכנית בניה בגלל חסימה מוחלטת של הנוף

 87. תביעה נגד איש מקצוע בגין בניה שלא על פי תכנית

 88. תכנית אשר חילקה את שטחי "המשבצת" לייעודים שונים

 89. ביטול הוראה בתכנית בניה עקב הפניה לתקנות שבוטלו ?

 90. התכנית החדשה קובעת תוואי כביש בסמוך לדירות העוררים

 91. ניצול של יחידות הדיור מעבר ל-80% מסך היחידות בתוכנית

 92. תכנית "חדשה" שלא ניתן להוסיף עליה שטחים, ולו שטחי שירות

 93. ערר לא לאשר הפקדת תכנית להגדיל צפיפות בשכונה בכפוף לתנאים

 94. שימור עץ אלון התבור במרכז האזור המיועד לשמש כדרך לפי תוכנית

 95. בקשה שכוללת חריגה מהוראות התכניות התקפות ובקשה זו לא פורסמה

 96. כשיש שתי פרשנויות לתכנית יש לבחור את זו שמיטיבה עם זכות הקניין

 97. טענה כי קביעת תנאי של קבלת אישור המינהל מקורה בטעות בהתאם לתכנית

 98. נטען כי הפרוגרמה שהוכנה בדיעבד הוכנה ללא בדיקה עצמאית של צרכי הישוב

 99. אי נטרול השפעת הציפיות הקונקרטיות לעליית השווי עקב אישור תכנית חדשה

 100. הועדה המקומית אינה יכולה לאשר חריגה מקווי הבנייה בתכניות בדרך של אישור הקלה

 101. התנגדות תכנית המגדירה את ייעוד המקרקעין כאזור מגורים ב' - בניה המותרת בשתי קומות

 102. תכנית שינוי קווי בניין והגדלת מספר יחידות הדיור ומטרתה להקים בניין מגורים במקרקעין

 103. נטען כי הוועדה המקומית הייתה מנועה מלדון בתכנית לאור ניגוד עניינים הנובע מההסכם שנחתם

 104. טענה כי אישור הבקשה מהווה סטייה ניכרת מתכנית שכן מדובר בחריג בסביבה המורכבת בעיקרה מבתים נמוכים

 105. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון