תכנית הרחבת דרך בתוואי מאושר לכדי כיכר

עניינה של התכנית בהרחבת דרך בתוואי מאושר במקרקעין המצויים ביישוב רמות השבים לכדי כיכר הקרויה כיכר התרנגול סמוך לרחוב שרת ודרך הסולטן.

תמצית טענות העוררים
העוררים, בעלי זכויות במקרקעין סמוכים (חלקה 9 בגוש 6453), מתנגדים לתכנית.

לטענת העוררים, אין לקדם תכנית נקודתית קודם למתן פתרון תכנוני כולל לדרך הסולטן. רחוב משה שרת ודרך הסולטן אשר רוחבה בפועל כ – 6 מטר משמשים כיום בניגוד לכל היגיון תכנוני, תחבורתי, כציר ראשי ויחידי המנקז ומתעל את כל התנועה מחלקה המזרחי של רמות השבים לחלקה המערבי. בכלל זה, עוברים באותו ציר משאיות ואוטובוסים. כמו כן הוא משמש את תושבי האזור בהיותו כביש מאסף המחבר את גבעת ח"ן לרעננה ולהוד השרון, ומהווה מעקף לדרך הראשית בצומת רעננה וכביש 4.

תכנון נקודתי המוגבל אך ורק לכיכר אינה פתרון לבעיית התחבורה החמורה, שכן כל פתרון תנועתי ותחבורתי חייב שיכלול התייחסות כוללת לכל הציר ופתרון חלקי יגרום לתוצאה הפוכה, ליתר לחץ וליתר סרבול מאשר המצב הקיים לפיו העבירות בדרך נחותה.

לטענת העוררים קידום התכנית הנקודתית באה לשרת אינטרסים צרים על חשבון תכנון כולל לצרכי הציבור, התכנית הכוללת צריכה להתייחס למכלול ההיבטים התכנוניים של היישוב ובהם מערכת התנועה והתחבורה, לרבות הנגישות והתנועה מהחלק המערבי לחלק המזרחי וכן התייחסות להשפעת כבישים ארציים דוגמת כביש 4, כבוש 531, ותכנית מש / 1.

הועדה המקומית התנגדה בעבר בעקביות לכל תכנון נקודתי שיוצר עובדות חלקיות בתחומי המושב ועלול ליצור אילוצים בדרכו של התכנון הכולל.

ההלכה הפסוקה הכירה בחשיבותו של התכנון הכולל ועדיפותו על התכנון הנקודתי.

חומרה יתרה נעוצה בסיכוני בטיחות המשתמשים בדרך הסולטן שעלולים להיפגע בעקבות התכנית הנקודתית, שכן הסדרת הכיכר מייצרת השלייה מסוכנת של הסדר התנועה בציר, אולם מאחר שהתכנית אינה כוללת אין בה פתרון תחבורתי ובטיחותי לכלל המשתמשים בדרך, דוגמת הולכי רגל, רוכבי אופניים ושיפור המסעה צריך לכלול גם הרחבת שוליים. במצב הנוכחי ברחובות הללו אין שוליים כלל.

כמו כן התכנית אפשרה לכרות 6 עצי אקליפטוס שהינם עצים מוגנים.

הכיכר נועדה לאפשר חיבור בלתי חוקי לרחוב התרנגול הגם שהוא רחוב שבוטל במסגרת תכנית הר / 290/ 10.

תמצית טענות המשיבים

הועד המקומי טוען כי הסדרת הכיכר תפתור בעיה של עיקול צר הקיים במפגש הרחובות שרת ודרך הסולטן, ופועל במרץ כדי להסדיר גם את יתרת הדרך. כמו כן הועד הגיש בקשה להיתר להסדרת דרך להולכי רגל ואופניים ממזרח רמות השבים למערבה דרך הכיכר.

הועד מבקש לבנות כיכר במקום משנת 2004, כדי למנוע תאונות שאירועו בעיקול הדרך.

לטענתם פתרון של צומת מעגלי מיועד לצומת בעל נפח תנועה בינינו ובצמתי דרכים מקומיות, אזוריות ובין עירוניות, מעגל תנועה עשוי להיות חלק ממערך כולל למיתון תנועה או כאמצעי יחיד להסדרת צומת. תכנון הצומת המעגלי תואם את הנחיות משרד התחבורה לתכנון מעגלי תנועה, ניתן פתרון להולכי רגל. התכנית מתייחסת לאפשרות הרחבת הציר בעתיד ונותנת מענה למעבר משאיות בצומת בהתאם להנחיות של משרד התחבורה.

כמו כן בעתיד צפוי כי ציר זה יהיה פחות אטרקטיבי עם סיום סלילת מחלף רעננה וכביש 531.

תמצית עמדת הועדה המקומית

הן דרך הסולטן, הן דרך התרנגול והן דרך משה שרת הינן דרכים סטטוטוריות. התכנון מבחינה תחבורתית נעשה על ידי חברת א.מ.י.א הנדסה תחבורה בע"מ בהסתמך על הנחיות משרד התחבורה.

התכנית נשלחה להתייחסות פקיד היערות קודם להבאתה לדיון בפניה ועדה, וזה האחרון המציא את חוות דעתו לפיה אין לו התנגדות לתכנית, אולם יש להתנות את הרישוי על פי פקודת היערות.

דווקא האמור בטענות העורר לעניין נפח התנועה העובר בצומת היום היא הנותנת כי יש ליתן מענה בטיחותי לצומת במקום הספציפי. אין דין האוסר תכנון נקודתי באופן מוחלט אלא שיש לבחון אם אותו תכנון יסכל תכנון כולל.

במקרה דנן התכנית והכיכר אמורים להשתלב עם התכנון העתידי, יאפשרו הרחבת הדרך בעתיד וגידול בנפחי התנועה.

הוועדה המקומית מתכננת ליזום תכנית מתאר כללית בתחום היישוב רמות השבים אולם מדובר ברעיון ראשוני שנמצא בשלבים ראשוניים וטרם הבשיל כדי טיוטת תכנית, ומצוי בשלב של מסירת הודעה לועדה המחוזית לבקשה לפרסום הודעה על פי סעיפים 77,78 לחוק.

לעניין הסיכון הנטען – העורר מבקש להקריב את מתן המענה הנקודתי לצומת על חשבון תכנון ו/או ביצוע מדרכות והרחבת שוליים בכל רחובות היישוב, אף שהדבר אינו מעשי וייקח שנים. העורר מתעלם מהעובדה לפיה התכנית מעניקה פתרון להולכי רגל ומשפרת את בטיחות הולכי הרגל באזור הצומת.

התכנית כוללת הוראות לעניין כריתת עצים לעת מתן היתר בניה.

דיון והכרעה

עסקינן בצומת אשר סטטוטורית מהווה מפגש לדרכים ברוחב של 10 מטר, 15 מטר ו – 14 מטר, אשר יוצר זווית מסוכנת למעבר בו.

על פי תכנית הר / 290 / 10 (המצב הקודם) עסקינן בדרך (רחוב שרת – ממזרח ורחוב התרנגול ממערב) אשר נפגשת עם דרך הסולטן בזווית של כ – 45 מעלות, זווית מסוכנת לכל הדעות, מה עוד שמהווה ציר שגור ושימושי במצב הדברים הנוכחי כפי שבא לידי ביטוי בערר.

אף אנו סבורים כי נכון יותר לקדם תכנון כולל ליישוב, ואולם כפי שהבהרנו כבר בעבר, עצם הכוונה ואף המעשים בקידומו של תכנון כזה אינו יכול למנוע באופן קטגורי כל תכנון נקודתי, על אחת כמה וכמה מקום בו מדובר בסכנה לחיי אדם.

לשיטת העוררים, אין לטפח ו/או "לקבע" את מערך הדרכים הקיים היום כלל, ובוודאי שלא במנותק ממערך דרכים ליישוב כולו. העוררים אשר מתגוררים בסמוך אינם מעוניינים בטיפוחה וקיבועה של אותה דרך העוברת סמוך למקרקעיהם.

מושכלות יסוד הן כי:

"אין דין האוסר באורח מוחלט תכנון נקודתי אולם הדעת נותנת שתכנית רחבת מימד עדיפה על תכנית נקודתית המקיפה שטח מצומצם. שכן הכלל הרחב אומר שרשות התכנון ככל רשות מנהלית צריכה להשתמש בסמכויותיה ביושר ללא משוא פנים ומתוך שיקולים ענייניים. בדרך כלל הדבר מושג כאשר התכנון מקיף שטח רחב יותר ונוטל ממילא בחשבון מערכת שיקולים ואינטרסים... אולם אין לומר שתכנון נקודתי לעולם לא יוצדק או כי בהכרח נובע מחוסר יושר משוא פנים ושיקולים זרים.

ראה ע"א 577/66 וילכובינסקי ע' עופר,.

במקרה דנן איננו סבורים כי מדובר באפליה פסולה אלא בפתרון בעיה תחבורתית אקוטית, אשר עלולה לגבות חיי אדם, אשר ברי כי מחייבת טיפול ויפה שעה אחת קודם.

איננו סבורים כי יש באמור כדי לסכל תכנון תחבורתי כזה או אחר ליישוב בכללו, במסגרת התכנית על הכנתה שוקדים מוסדות התכנון בימים אלה.

המשיבות הבהירו לנו כי באזור הצומת המעגלי ניתן פתרון להולכי רגל. מעגל תנועה מעצם טיבו וטבעו הינו גורם הממתן את התנועה העוברת בציר, ומאחר וגם כיום אותו ציר משמש אלטרנטיבה לא מטופלת למעבר ביישוב ועקיפתו של כביש 4, אנו סבורים כי כל טיפול אשר מיטיב את הנושא הבטיחותי של אותה צומת הינו טיפול רצוי ומבורך, וכי במקרה דנן המתנה לפתרון "המצוין" עלולה לדחוק היתכנותו של הפתרון "הטוב", ושכרו של הציבור יצא בהפסדו.
אשר על כן ולאור כל האמור הערר נדחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרשנות תב"ע

 2. תוכנית מש-1

 3. תוכנית 3700

 4. תוכנית מיתאר שכונה

 5. תכנית פרטנית

 6. חריגה מתב''ע

 7. תכנית רע-2010

 8. מתחם בן יהודה

 9. תכנית הר-2050

 10. שטח פרטי פתוח

 11. תוכנית התע''ש

 12. תכנית רע 2015

 13. רובע טז אשדוד

 14. תוכנית רע-2014

 15. תוכנית חד 2020

 16. נספח בינוי מנחה

 17. קו כחול בתוכנית

 18. סטיה מהיתר או מתכנית

 19. הגדלת אחוזי בנייה - תב"ע

 20. תוכנית ממ-1517-א

 21. תכנית לפני הפקדה

 22. הר 1202 הוד השרון

 23. התנגדויות חד 2020

 24. שטח נוף כפרי פתוח

 25. סירוב להפקיד תכנית

 26. עתירה לביטול תוכנית

 27. היתר תכנית שינויים

 28. הפקדת תכנית מפורטת

 29. תב''ע רע-3000 רעננה

 30. מתחם 1202 הוד השרון

 31. תוכנית הבינוי בניגוד לתב''ע

 32. שלב ההתנגדויות לתכנית

 33. אי סבירות קיצוני תוכנית בניה

 34. נכס גובל בתכנית פוגעת

 35. בקשה להיתר תואמת תכנית

 36. הכנת תכנית לצרכי רישום

 37. תכנית עיצוב ארכיטקטוני

 38. פגם יסודי באישור תוכנית

 39. זכויות קנייניות – תוכנית בניה

 40. ביטול תכנית בניה עירונית

 41. הצעת חוק תוכניות באמהרית

 42. שינוי תכנית מיתאר מקומית

 43. התנגדויות לתכנית תא-2971

 44. תכנית הר-2200-א חוף התכלת

 45. הפקדת תכנית בועדה המקומית

 46. הפקדת תכנית בועדה המחוזית

 47. התנגדות לתוכנית - הרחבת בית קברות

 48. טופס אישור תכנית ע''י מודד

 49. בקשה תואמת את הוראות תכנית

 50. ביטול תוכנית בניה בראש העין

 51. תכנית ביוזמת הועדה המקומית

 52. ביטול החלטה לגבי תוכנית בניין עיר

 53. תכנית לשימור מבנים בתל אביב

 54. תוכנית מבנה מיועד לתעשיה עתירת ידע

 55. תכנית תשתית לאומית תת"ל 24/א

 56. קרקע בבאר טוביה תכנית ד-313

 57. עלות תכנית עיצוב פנים לדירה

 58. התנגדויות לתכנית פת-49-1255

 59. נזקים בגין הפקדת תכנית מיתאר

 60. קביעת תנאי בתוכנית לאחר הפקדה

 61. תכנית הצ 1 1 374 א אבן יהודה

 62. טופס אישור תכנית חידוש גבולות

 63. התנגדות לבקשה להיתר תואמת תב"ע

 64. ערעור על אישור של תוכנית מיתאר מקומית

 65. אזור נופש מטרופוליני נס ציונה

 66. התנגדויות לתכנית לתכנית מח-115

 67. פיצויים עקב תכנית תשתית לאומית

 68. חוף הקשתות אשדוד - תוכנית בנייה

 69. אזור נופש מטרופוליני ראשון לציון

 70. מבנה מדורג הבנוי בטופוגרפיה משתפלת

 71. הפסקת הליך אישור שינוי תכנית ייעוד

 72. לא הוגשה תכנית אחידה עם המבנה הסמוך

 73. הפסקת קידום תכנית על ידי ועדה מקומית

 74. תכנית הרחבת דרך בתוואי מאושר לכדי כיכר

 75. נטען כי הבקשה סוטה מהבינוי הקבוע בתב"ע

 76. תיקון תכנית לצרכי רישום - צו מבית משפט

 77. תכנית ד-631 באר טוביה פארק חולות אשדוד

 78. מהי רמת הפרוט הנדרשת בהגשת תוכנית בניה ?

 79. ערר לא לאשר תיקון לתכנית הבינוי מכוח תכנית

 80. תיקון תכנית רישום שיכונים ציבוריים (תרש"צ)

 81. חסרה תכנית הנדסית למניעת פגיעה בבתים שכנים

 82. פתרון לנושא התנועה ברחוב במסגרת תכנית בניה

 83. פגיעה בעצי ברוש עתיקים עקב אישור תכנית בניה

 84. קונטור החפירה אינו זהה לקונטור בנספח הבינוי

 85. בקשה להיתר תואמת תכנית או אינה תואמת תכנית ?

 86. התנגדות לתכנית בניה בגלל חסימה מוחלטת של הנוף

 87. תביעה נגד איש מקצוע בגין בניה שלא על פי תכנית

 88. תכנית אשר חילקה את שטחי "המשבצת" לייעודים שונים

 89. ביטול הוראה בתכנית בניה עקב הפניה לתקנות שבוטלו ?

 90. התכנית החדשה קובעת תוואי כביש בסמוך לדירות העוררים

 91. ניצול של יחידות הדיור מעבר ל-80% מסך היחידות בתוכנית

 92. תכנית "חדשה" שלא ניתן להוסיף עליה שטחים, ולו שטחי שירות

 93. ערר לא לאשר הפקדת תכנית להגדיל צפיפות בשכונה בכפוף לתנאים

 94. שימור עץ אלון התבור במרכז האזור המיועד לשמש כדרך לפי תוכנית

 95. בקשה שכוללת חריגה מהוראות התכניות התקפות ובקשה זו לא פורסמה

 96. כשיש שתי פרשנויות לתכנית יש לבחור את זו שמיטיבה עם זכות הקניין

 97. טענה כי קביעת תנאי של קבלת אישור המינהל מקורה בטעות בהתאם לתכנית

 98. נטען כי הפרוגרמה שהוכנה בדיעבד הוכנה ללא בדיקה עצמאית של צרכי הישוב

 99. אי נטרול השפעת הציפיות הקונקרטיות לעליית השווי עקב אישור תכנית חדשה

 100. הועדה המקומית אינה יכולה לאשר חריגה מקווי הבנייה בתכניות בדרך של אישור הקלה

 101. התנגדות תכנית המגדירה את ייעוד המקרקעין כאזור מגורים ב' - בניה המותרת בשתי קומות

 102. תכנית שינוי קווי בניין והגדלת מספר יחידות הדיור ומטרתה להקים בניין מגורים במקרקעין

 103. נטען כי הוועדה המקומית הייתה מנועה מלדון בתכנית לאור ניגוד עניינים הנובע מההסכם שנחתם

 104. טענה כי אישור הבקשה מהווה סטייה ניכרת מתכנית שכן מדובר בחריג בסביבה המורכבת בעיקרה מבתים נמוכים

 105. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון