מבנה מדורג הבנוי בטופוגרפיה משתפלת

לטענת העוררים הנצפות של דירתם מינורית ביותר והסטייה המבוקשת בקו הבניין בה לא תפגע באחידות הארכיטקטונית של שאר המבנים במתחם. החיפוי יהיה זהה, קווי החלונות יהיו זהים, "וחמתה מרובה מצילתה".

לראיה טוענים העוררים לא הוגשו כל התנגדויות לבקשה.

אשר לאלטרנטיבות, טוענים העוררים כי אלה כרוכות בשינויים באינסטלציה ופינוי דירתם ודירת השכנים שמעליהם, שכן מדובר באותם צינורות, דבר שמייקר פי כמה את הפרויקט והופך אותו לבלתי נגיש וריאלי עבורם.

הועדה המקומית מצידה טוענת כי קיימת לה מדיניות עקבית בנוגע לשמירה על אחידות המבננים שתוכננו בתחומה ובכך, היא מנצלת את המציאות לפיה מדובר בעיר מודרנית שתוכננה לא מכבר. לפיכך טוענת הועדה כי אין לפתוח פתח למדרון "חלקלק" שתהפוך במשך הזמן שכונות שונות בעיר המתוכננות היטב מלכתחילה לשכונות "סלמס".

עוד נטען כי סעיף יב' 5 לתכנית גז /מד / במ / 4 / ב' החלה במקרקעין קובע מפורשות כדלקמן:

"לא תורשה תוספת ליחידת דיור אחת, אלא אם תוספת זו תתואם ארכיטקטונית לתוספות של שאר הדירות בבניין".

אמנם, בבית המשותף טרם נבנו תוספות דומות בעורף המבנה, אלא שמכוחה של התכנית החלה בו לבעלי הדירות קיימות זכויות בניה כפי שהגישו העוררים ואין זה מסמכותה של המשיבה, לאפשר תוספת החורגת מקו בניין שתחייב בהמשך בעלי דירות אחרים בבית המשותף.

דיון והכרעה

המקום בו מוגשת בקשה לחריגה מהוראות תכנית תקפה אנו בודקים בשלב הראשון את הסיבה לחריגה המבוקשת, ובשלב שני האיזון הנדרש בין התועלת הטמונה בה והנזק שהיא גורמת.

העוררים הבהירו כי ברצונם לנצל זכויות בניה העומדות לרשותם (ובנוסף "הלוואה" מן השכן של מטרים ספורים) וזאת על מנת ליצור, חדר רביעי במספר לרווחת משפחתם.

הועדה המקומית, אשר לשיטתה לעוררים דירה בת 5 חדרים הכוללת חדר שהינו ממ"ד בשטח של 6.72 מ"ר.

אנו סבורים כי מקום בו מתווה הועדה המקומית כללים ברורים העולים בקנה אחד עם רוח התכנית החלה במקרקעין, הכוונה להתייחסות לחטיבות שלמות של בניינים, או למבננים שלמים, יש לכבד עקרונות אלה אשר תואמים גם את הרציונל העומד בבסיס התכנון בכלל.

הווה אומר, עדיפה התייחסות כוללת מהתייחסות פרטנית וככל שיש לחרוג מתכניות תקפות הרי שיש לנסות וליצור פתרון מערכתי לחריגות הנדרשות, בכללים ברורים. זאת ועוד, ניתן להגיע לחלק הדרומי של המגרש בו אמורה להתבצע הבניה העתידית על ידי פירוק הדופן של חדר האשפה לבצע העבודות ולהחזיר המצב לקדמותו.

משכך, אנו סבורים כי מקום בו קיים פתרון נוסף או פתרונות נוספים בנוגע לתכנון זכויות תקפות ומיצוין, וזאת מבלי לחרוג מהוראות התכנית התקפה, באמצעות הוספת חדר נוסף בשטח של כ- 16 מ"ר, גם אם אותה תוספת מחייבת שינוי כזה או אחר בחלוקה הפנימית, הרי שיש להעדיף פתרון זה על חריגה מקו הבניין ושינוי נקודתי מהוראות התכנית.

העובדה כי לבקשה לא הוגשו התנגדויות אין בה כשלעצמה כדי לחייב את הועדה המקומית, אשר עליה לבחון ההשלכות והתוצאות של קבלת בקשה כזו.

יחד עם זאת, אנו סבורים כי במידה ותוגש בקשה הכוללת לכל הדירות בבניין להרחבה של זכויות הבניה מתווה זהה, גם אם בקשה זו תכלול הקלה דומה בקו הבניין יש מקום לשקול אותה בחיוב, שכן בכך, לדידנו תאויין "הסכנה" של פתרונות פרטניים ולא מתואמים בין שכנים באותם מבננים.

אשר על כן ולאור כל האמור הערר במתווה המבוקש נדחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרשנות תב"ע

 2. תוכנית מש-1

 3. תוכנית 3700

 4. תוכנית מיתאר שכונה

 5. תכנית פרטנית

 6. חריגה מתב''ע

 7. תכנית רע-2010

 8. מתחם בן יהודה

 9. תכנית הר-2050

 10. שטח פרטי פתוח

 11. תוכנית התע''ש

 12. תכנית רע 2015

 13. רובע טז אשדוד

 14. תוכנית רע-2014

 15. תוכנית חד 2020

 16. נספח בינוי מנחה

 17. קו כחול בתוכנית

 18. סטיה מהיתר או מתכנית

 19. הגדלת אחוזי בנייה - תב"ע

 20. תוכנית ממ-1517-א

 21. תכנית לפני הפקדה

 22. הר 1202 הוד השרון

 23. התנגדויות חד 2020

 24. שטח נוף כפרי פתוח

 25. סירוב להפקיד תכנית

 26. עתירה לביטול תוכנית

 27. היתר תכנית שינויים

 28. הפקדת תכנית מפורטת

 29. תב''ע רע-3000 רעננה

 30. מתחם 1202 הוד השרון

 31. תוכנית הבינוי בניגוד לתב''ע

 32. שלב ההתנגדויות לתכנית

 33. אי סבירות קיצוני תוכנית בניה

 34. נכס גובל בתכנית פוגעת

 35. בקשה להיתר תואמת תכנית

 36. הכנת תכנית לצרכי רישום

 37. תכנית עיצוב ארכיטקטוני

 38. פגם יסודי באישור תוכנית

 39. זכויות קנייניות – תוכנית בניה

 40. ביטול תכנית בניה עירונית

 41. הצעת חוק תוכניות באמהרית

 42. שינוי תכנית מיתאר מקומית

 43. התנגדויות לתכנית תא-2971

 44. תכנית הר-2200-א חוף התכלת

 45. הפקדת תכנית בועדה המקומית

 46. הפקדת תכנית בועדה המחוזית

 47. התנגדות לתוכנית - הרחבת בית קברות

 48. טופס אישור תכנית ע''י מודד

 49. בקשה תואמת את הוראות תכנית

 50. ביטול תוכנית בניה בראש העין

 51. תכנית ביוזמת הועדה המקומית

 52. ביטול החלטה לגבי תוכנית בניין עיר

 53. תכנית לשימור מבנים בתל אביב

 54. תוכנית מבנה מיועד לתעשיה עתירת ידע

 55. תכנית תשתית לאומית תת"ל 24/א

 56. קרקע בבאר טוביה תכנית ד-313

 57. עלות תכנית עיצוב פנים לדירה

 58. התנגדויות לתכנית פת-49-1255

 59. נזקים בגין הפקדת תכנית מיתאר

 60. קביעת תנאי בתוכנית לאחר הפקדה

 61. תכנית הצ 1 1 374 א אבן יהודה

 62. טופס אישור תכנית חידוש גבולות

 63. התנגדות לבקשה להיתר תואמת תב"ע

 64. ערעור על אישור של תוכנית מיתאר מקומית

 65. אזור נופש מטרופוליני נס ציונה

 66. התנגדויות לתכנית לתכנית מח-115

 67. פיצויים עקב תכנית תשתית לאומית

 68. חוף הקשתות אשדוד - תוכנית בנייה

 69. אזור נופש מטרופוליני ראשון לציון

 70. מבנה מדורג הבנוי בטופוגרפיה משתפלת

 71. הפסקת הליך אישור שינוי תכנית ייעוד

 72. לא הוגשה תכנית אחידה עם המבנה הסמוך

 73. הפסקת קידום תכנית על ידי ועדה מקומית

 74. תכנית הרחבת דרך בתוואי מאושר לכדי כיכר

 75. נטען כי הבקשה סוטה מהבינוי הקבוע בתב"ע

 76. תיקון תכנית לצרכי רישום - צו מבית משפט

 77. תכנית ד-631 באר טוביה פארק חולות אשדוד

 78. מהי רמת הפרוט הנדרשת בהגשת תוכנית בניה ?

 79. ערר לא לאשר תיקון לתכנית הבינוי מכוח תכנית

 80. תיקון תכנית רישום שיכונים ציבוריים (תרש"צ)

 81. חסרה תכנית הנדסית למניעת פגיעה בבתים שכנים

 82. פתרון לנושא התנועה ברחוב במסגרת תכנית בניה

 83. פגיעה בעצי ברוש עתיקים עקב אישור תכנית בניה

 84. קונטור החפירה אינו זהה לקונטור בנספח הבינוי

 85. בקשה להיתר תואמת תכנית או אינה תואמת תכנית ?

 86. התנגדות לתכנית בניה בגלל חסימה מוחלטת של הנוף

 87. תביעה נגד איש מקצוע בגין בניה שלא על פי תכנית

 88. תכנית אשר חילקה את שטחי "המשבצת" לייעודים שונים

 89. ביטול הוראה בתכנית בניה עקב הפניה לתקנות שבוטלו ?

 90. התכנית החדשה קובעת תוואי כביש בסמוך לדירות העוררים

 91. ניצול של יחידות הדיור מעבר ל-80% מסך היחידות בתוכנית

 92. תכנית "חדשה" שלא ניתן להוסיף עליה שטחים, ולו שטחי שירות

 93. ערר לא לאשר הפקדת תכנית להגדיל צפיפות בשכונה בכפוף לתנאים

 94. שימור עץ אלון התבור במרכז האזור המיועד לשמש כדרך לפי תוכנית

 95. בקשה שכוללת חריגה מהוראות התכניות התקפות ובקשה זו לא פורסמה

 96. כשיש שתי פרשנויות לתכנית יש לבחור את זו שמיטיבה עם זכות הקניין

 97. טענה כי קביעת תנאי של קבלת אישור המינהל מקורה בטעות בהתאם לתכנית

 98. נטען כי הפרוגרמה שהוכנה בדיעבד הוכנה ללא בדיקה עצמאית של צרכי הישוב

 99. אי נטרול השפעת הציפיות הקונקרטיות לעליית השווי עקב אישור תכנית חדשה

 100. הועדה המקומית אינה יכולה לאשר חריגה מקווי הבנייה בתכניות בדרך של אישור הקלה

 101. התנגדות תכנית המגדירה את ייעוד המקרקעין כאזור מגורים ב' - בניה המותרת בשתי קומות

 102. תכנית שינוי קווי בניין והגדלת מספר יחידות הדיור ומטרתה להקים בניין מגורים במקרקעין

 103. נטען כי הוועדה המקומית הייתה מנועה מלדון בתכנית לאור ניגוד עניינים הנובע מההסכם שנחתם

 104. טענה כי אישור הבקשה מהווה סטייה ניכרת מתכנית שכן מדובר בחריג בסביבה המורכבת בעיקרה מבתים נמוכים

 105. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון