מי צריך לחתום על בקשה להיתר בניה

מי צריך לחתום על בקשה להיתר בניה ?

תקנה 2(ג) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 (להלן: "התקנות"), קובעת כי על מגיש בקשה להיתר להגישה כשהיא חתומה על ידי המבקש, עורך הבקשה, מתכנן שלד הבניין, האחראי לביצוע שלד, בעל זכות בנכס כמפורט בתקנה 2א לתקנות, והאחראי או האחראיים לביקורת. חתימות האחראי לביצוע שלד והאחראיים לביקורת, יכולה להיות מוגשת מאוחר יותר, אולם יתר החתימות נדרשות בעת הגשת הבקשה להיתר.

מיהו בעל זכות בנכס שחתימתו נדרשת? תקנה 2א לתקנות קובעת מפורשות את האפשרויות להיחשב כבעלים:

     "בעל הזכות בנכס שחתימתו על הבקשה להיתר דרושה לענין תקנה 2 הוא:
     (1)     בנכס הרשום במרשם המקרקעין ושאינו בית משותף כמשמעותו בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן - בית משותף) - הבעל הרשום או חוכרו;

     (2)     בנכס הרשום במרשם המקרקעין ושאינו בית משותף והוא בבעלות משותפת או חכור למספר חוכרים במשותף - בעל רשום או חוכר;

     (3)     (בוטלה);

     (4)     בבית משותף, כל בעלי הדירות בבית המשותף או חוכריהן או נציגות הבית המשותף;

     (5)     בנכס שאינו רשום במרשם המקרקעין - מי שחייב עליו בתשלום מס רכוש וקרן פיצויים לפי הרשום בפנקסים המנוהלים לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, או מי שהיה חייב במס כאמור לולא הופטר מתשלומו מכוח כל חוק;

     (6)     על אף האמור בפסקאות (1) עד (5), בנכס שהוא מקרקעי ישראל, בין אם הוא רשום במרשם המקרקעין ובין אם לאו - מי שמוסמך לכך מטעם מינהל מקרקעי ישראל, בכפוף להוראות אלה:

          (א)     לענין תקנה זו יראו את הודעת מינהל מקרקעי ישראל בכתב על אי-התנגדותו לבקשה להיתר כחתימתו על הבקשה;

          (ב)     אין בהודעה על אי-התנגדות כאמור כדי לפטור חוכר שהגיש את הבקשה ממתן הודעה ליתר החוכרים של אותו נכס כאמור בתקנה 2ב, אם אלה לא חתמו יחד אתו על הבקשה;

          (ג)     האמור ברישה לפסקה זו לא יחול בבקשה להיתר שלא מבוקשים בה תוספת שטח רצפה או שינוי ייעוד שנקבע בהיתר קודם שניתן ביחס לנכס נשוא הבקשה או גם זה וגם זה;

     (7)     בבקשה לבצע עבודה או שימוש שניתן להתירם על ידי בית דין לשכירות לפי סעיף 37(א) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972 - גם הדייר, כמשמעותו בחוק האמור, ובלבד שבמקרה זה -..."

     במאמר מוסגר נציין כי תקנה זו הותקנה במיוחד לצורך הבהרת תקנה 2(ג) לתקנות, כאשר לא ברור היה, בטרם התקנתה, מי ייחשב כבעלים. על מנת לפתור את הוועדות המקומיות מההתלבטות מתי לקבל בקשה ומתי לא, הוחלט לקבוע כללים ברורים ואחידים בעניין זה.

התקנה נוקטת בלשון ברורה - חתימתו של בעל הנכס דרושה. דהיינו, לא ניתן לדון כלל בבקשה להיתר, כאשר אחד הבעלים בנכס, כהגדרתו בתקנה 2א, אינו חתום. כך נפסק בעת"מ (ת"א) 1662/07 מנהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז נ' ועדת הערר מחוז מרכז ואח', :

     "תקנה 2 א' לתקנות הנ"ל מפרטת מי הוא "בעל הזכות בנכס שחתימתו (על הבקשה להיתר) דרושה", כאמור בתקנה 2(ג)(5), בכל אחד מסוגי הנכסים המפורטים בה.

     דרישת מחוקק המשנה היא, אם כך, שהבעלים או החוכר של הנכס יחתום על בקשה מעין זו (ראה תקנה 2א' 1-5).

     ללמדך: מחוקק המשנה הסתפק, בדרך כלל, בחתימת בעלי זכות חכירה בנכסים שונים לסוגיהם שאינם מקרקעי ישראל (כמפורט בתקנה 2 א' 1-5) ולא עמד על הדרישה כי הבעלים של הנכס, והוא בלבד, יחתום על בקשה כזו, כאשר הנכס מוחכר, כתנאי מוקדם לקיום דיון בה ע"י הועדה המקומית."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה היתר בניה ?

 2. דמי היתר בניה

 3. הקטנת חדר על גג

 4. התנגדות להיתר בניה

 5. דק היתר בניה

 6. היתר בניה שער חשמלי

 7. היתר בניה חיפה

 8. מחסן חקלאי - היתר בניה

 9. סככה - היתר בניה

 10. היתר לבניית בית מטבחיים

 11. השבת דמי היתר בניה

 12. בקעת בית הכרם - היתר בניה

 13. היתר בניית דיר צאן

 14. היתר בניה ברמת השרון

 15. עורך הבקשה להיתר בניה

 16. היתר בנייה באתר עתיקות

 17. חידוש היתר בניה למחסן

 18. חוות סוסים - היתר בניה

 19. דמי היתר בניצול זכויות בנייה

 20. מניעת הוצאת היתר בניה

 21. ביטול היתר בניה בדיעבד

 22. היתר בניה בתחנה המרכזית החדשה

 23. היתר בנייה לעיריית חיפה

 24. בקשה להיתר לבניית מוזיאון

 25. היתר בנייה רטרואקטיבי אחרי הרשעה

 26. ביטול היתר בניה ברמת השרון

 27. הוצאת היתר בניה בדיעבד למפעל

 28. היתר לבניית מדרגות לולייניות

 29. הפרת חובה חקוקה - היתר בניה

 30. תנאי לקבלת היתר בניה - התאמה לתוכנית

 31. תכנית מפורטת כתנאי להיתר בנייה

 32. הוכחת "נוהג" להוציא היתרי בניה

 33. היתר לבניית תעלה לניקוז מי גשמים

 34. מי צריך לחתום על בקשה להיתר בניה ?

 35. דחיית בקשה להיתר בניה תואמת לתכנית

 36. בקשה להיתר בניה והקלה לקומת משרדים ומרפאות

 37. היתר בניית בריכת שחייה בחצר, עד גבולות המגרש

 38. חיבור למערכת ביוב מרכזית כתנאי למתן היתר בניה

 39. בקשה להיתר להקמת מבני ציבור (מעון יום ומרכז חוגי לילדים)

 40. תקנה 16(א)(7): התניית הוצאת היתרי בנייה בהריסתם של מבנים

 41. בקשה להיתר בנייה להקמת ג'קוזי על גג פרטי ולהקמת בריכה בגג פרטי

 42. היתר בניה לאישור בדיעבד לסגירת קומת עמודים ושינויים בפיתוח שטח

 43. ערר החלטת הוועדה המקומית - קבלת היתר בנייה לבית פרטי חד משפחתי

 44. תיק המידע להיתר מהווה שלב ראשון והכרחי לצורכי הגשת בקשה להיתר בנייה

 45. העורר הגיש בקשה להיתר חפירה וכן להיתר בניה לבניית מבנה חדש בן שבע קומות

 46. נטען כי הוועדה המקומית אישרה היתר בנייה, חרף חריגות המהוות סטייה ניכרת מתוכניות תקפות

 47. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון