עורך הבקשה להיתר בניה

עורך הבקשה להיתר בניה

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970 הן קובעות מי הוא המוסמך לשמש כעורך הבקשה, כדלקמן:

"2ד. מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים להגיש לרשות המוסמכת תכנית כמשמעותה בתקנות האמורות, והוא בלבד, מוסמך לחתום על בקשה להיתר כעורכה."

כלומר, תקנות התכנון והבניה מפנות לתקנות המהנדסים לענין הקביעה מי יהיה עורך הבקשה. אולם, אין מדובר בהפניה סתם. תקנות הבקשה להיתר, קובעות הנחיה ספציפית : "מי שמוסמך...להגיש לרשות מוסמכת תוכנית...והוא בלבד".

לפיכך, יש לבחון מי הוא המוסמך להגיש לרשות מוסמכת תוכנית על פי תקנות המהנדסים. נציין, כי מהתוספת לתקנות הבקשה להיתר ברור כי הכוונה בתקנות המהנדסים הינה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), תשכ"ז-1967 (לעיל ולהלן: "תקנות המהנדסים").

תקנות המהנדסים אכן קובעות מי הוא זה המוסמך להגיש לרשות מוסמכת תוכנית.

סעיף 2 לתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים מגדיר את הפעולות המותרות למהנדס רשוי, כדוגמת (ועל כך אין חולק) העורר.

וכך קובע סעיף 2 לתוספת הראשונה:
"הפעולות המפורטות להלן יוחדו למהנדס רשוי הרשום במדור להנדסת מבנים:
(1) במבנים שהם בניני ציבור, משרדים, בתי עסק או בניני מגורים:

(א)     קביעת עקרונות מערכת הקונסטרוקציה של מבנה, הכנת תכניות הקובעות עקרונות ליציבות המבנה והגשתן לרשות מוסמכת, למעט ביצוע פעולות כאמור לגבי מבנה פשוט;
(ב)     חישוב יציבות המבנה, להוציא חישובים סטטיים מרחביים, למעט חישוב יציבות המבנה לגבי מבנה פשוט;
(ג)     חישובים סטטיים מרחביים;
(ד)     הגשת החישובים האמורים בפסקאות משנה (ב) ו-(ג) והגשת תכניות לרשות מוסמכת, למעט ביצוע הפעולות האמורות לגבי מבנה פשוט;
(ה)     תיאום התכנון הכולל של מערכות המבנה, למעט ביצוע פעולה כאמור במבנה פשוט;
(ו)     תיאום הביצוע הכולל במבנה, למעט ביצוע פעולה כאמור לגבי מבנה פשוט;
(ז)     פיקוח עליון על הביצוע, קבלת מבנה ואישורו, למעט ביצוע הפעולות האמורות לגבי מבנה פשוט;
(ח)     הכנת מפרטים, למעט הכנת מפרטים לגבי מבנה פשוט;

(2) במבנים שהם בניני תעשיה, מלאכה, מחסנים, אסמים, מכלי מים ודלק, מבני נמל וים, סכרים ומבני דפון, קירות תומכים, קירות וסוללות הגנה, מפלים מלאכותיים, גשרים, מעבירי מים, מגדלי מים, הנגרים, מנהרות, מעברים דו-מפלסיים, מבני חניה, תרנים ומגדלי אנטנות, יסודות מבנה מיוחדים וכל מבנה שאינו כלול בפסקה (1):
(א)     תכנון מוקדם ותכנון סופי, למעט תכנון של מבנה פשוט;
(ב)     תכניות עבודה ארכיטקטוניות, להוציא תכניות עבודה של פרטים לביצוע ולמעט תכניות עבודה ארכיטקטוניות לגבי מבנה פשוט;
(ג)     קביעת עקרונות מערכת הקונסטרוקציה של מבנה, הכנת תכניות הקובעות עקרונות ליציבות המבנה, והגשתן לרשות מוסמכת, למעט ביצוע פעולות כאמור לגבי מבנה פשוט;
(ד)     חישוב יציבות המבנה, להוציא חישובים סטטיים מרחביים למעט חישוב יציבות המבנה לגבי מבנה פשוט;
(ה)     חישובים סטטיים מרחביים;
(ו)     הגשת החישובים האמורים בפסקאות (ד) ו-(ה) והגשת תכניות לרשות מוסמכת למעט ביצוע הפעולות האמורות לגבי מבנה פשוט;
(ז)     תיאום התכנון הכולל של מערכות המבנה השונות למעט ביצוע פעולה כאמור במבנה פשוט;
(ח)     תיאום הביצוע הכולל במבנה, למעט ביצוע פעולה כאמור במבנה פשוט;
(ט)     פיקוח עליון על הביצוע, קבלת המבנה ואישורו, למעט ביצוע הפעולות האמורות לגבי מבנה פשוט;
(י)     הכנת מפרטים, למעט הכנת מפרטים לגבי מבנה פשוט;

(3) תכנון מוקדם, תיווי, חישובי המבנה הפיזי, הגשת תכניות וחישובים לרשות מוסמכת, פיקוח עליון על הביצוע, קבלה ואישור של כבישים ארציים, בינעירוניים ואזוריים, עורקים ראשיים, מסילות ברזל, מסלולי המראה, מסלולי הסעה ורחבות חניה של כלי טיס בשדות תעופה."


מעיון בלשון הסעיף אנו למדים, כי תקנות המהנדסים עורכות הבחנה בין שני סוגי מבנים, הסוג הראשון: "מבנים שהם בניני ציבור, משרדים, בתי עסק או בניני מגורים" ובסוג השני נכללים: "בניני תעשיה, מלאכה...".

עוד ניתן ללמוד מלשון התקנות דלעיל, כי קיימת הבחנה בן סמכויות מהנדס רשוי לגבי הסוג הראשון (בניני מגורים וכו') לבין סמכויותיו בענין הסוג השני (מבני תעשיה, מלאכה וכדומה).

כך, למשל, בסוג הראשון (בניני מגורים וכו'), מהנדס רשוי אינו רשאי להכין תוכנית עבודה ארכיטקטונית, ואילו בסוג השני (מבני תעשיה וכו'), התקנות בפרוש מותירות לו לעשות כן, וזאת בתקנה 2(2)(ב): "תכניות עבודה ארכיטקטוניות...". נבהיר, במונח תוכניות עבודה ארכיטקטונית אין הכוונה לתוכניות הבקשה להיתר בהן אנו עוסקים בערר זה, אולם יש בכך ללמד כי במבני תעשיה ניתנת למהנדס סמכות גדולה יותר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה היתר בניה ?

 2. דמי היתר בניה

 3. הקטנת חדר על גג

 4. התנגדות להיתר בניה

 5. דק היתר בניה

 6. היתר בניה שער חשמלי

 7. היתר בניה חיפה

 8. מחסן חקלאי - היתר בניה

 9. סככה - היתר בניה

 10. היתר לבניית בית מטבחיים

 11. השבת דמי היתר בניה

 12. בקעת בית הכרם - היתר בניה

 13. היתר בניית דיר צאן

 14. היתר בניה ברמת השרון

 15. עורך הבקשה להיתר בניה

 16. היתר בנייה באתר עתיקות

 17. חידוש היתר בניה למחסן

 18. חוות סוסים - היתר בניה

 19. דמי היתר בניצול זכויות בנייה

 20. מניעת הוצאת היתר בניה

 21. ביטול היתר בניה בדיעבד

 22. היתר בניה בתחנה המרכזית החדשה

 23. היתר בנייה לעיריית חיפה

 24. בקשה להיתר לבניית מוזיאון

 25. היתר בנייה רטרואקטיבי אחרי הרשעה

 26. ביטול היתר בניה ברמת השרון

 27. הוצאת היתר בניה בדיעבד למפעל

 28. היתר לבניית מדרגות לולייניות

 29. הפרת חובה חקוקה - היתר בניה

 30. תנאי לקבלת היתר בניה - התאמה לתוכנית

 31. תכנית מפורטת כתנאי להיתר בנייה

 32. הוכחת "נוהג" להוציא היתרי בניה

 33. היתר לבניית תעלה לניקוז מי גשמים

 34. מי צריך לחתום על בקשה להיתר בניה ?

 35. דחיית בקשה להיתר בניה תואמת לתכנית

 36. בקשה להיתר בניה והקלה לקומת משרדים ומרפאות

 37. היתר בניית בריכת שחייה בחצר, עד גבולות המגרש

 38. חיבור למערכת ביוב מרכזית כתנאי למתן היתר בניה

 39. בקשה להיתר להקמת מבני ציבור (מעון יום ומרכז חוגי לילדים)

 40. תקנה 16(א)(7): התניית הוצאת היתרי בנייה בהריסתם של מבנים

 41. בקשה להיתר בנייה להקמת ג'קוזי על גג פרטי ולהקמת בריכה בגג פרטי

 42. היתר בניה לאישור בדיעבד לסגירת קומת עמודים ושינויים בפיתוח שטח

 43. ערר החלטת הוועדה המקומית - קבלת היתר בנייה לבית פרטי חד משפחתי

 44. תיק המידע להיתר מהווה שלב ראשון והכרחי לצורכי הגשת בקשה להיתר בנייה

 45. העורר הגיש בקשה להיתר חפירה וכן להיתר בניה לבניית מבנה חדש בן שבע קומות

 46. נטען כי הוועדה המקומית אישרה היתר בנייה, חרף חריגות המהוות סטייה ניכרת מתוכניות תקפות

 47. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון